نام و نام خانوادگي: صفرعلی دهقانی شورکی

سمت: خزانه‌دار شورای اسلامی شهر میبد

عضو کمیسیون‌های عمران، گردشگری و خدمات شهری، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، برنامه، بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر میبد

متولد: سوم خرداد 1358

سوابق تحصيلی:
کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در اصفهان

کارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه شیراز

سوابق اجرایی:

عضو و مسئول شورای صنفی دانشجویی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مؤسس انجمن اسلامی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مسئول آن در دوران دانشجویی

کارشناس مسئول آمار، مسئول خرید (کارپرداز)، مسئول گسترش شبکه‌ها (مرکز یا واحد توسعه سلامت و ارتقا)، مسئول طرح تکریم، مسئول بودجه و تشکیلات، مسئول امور عمومی و اداری، کارشناس مسئول امور بیمارستانی، معاونت اجرایی، مسئول برنامه HSR (اصلاحات عرصه سلامت)، مسئول برنامه جلب مشارکت های مردمی و خیرین شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه

مسئول آموزش و آموزشگاه بهورزی شهرستان گناوه

مسئول آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مسئول نظارت بر درمان شهرستان گناوه و میبد

مسئول برنامه حاکمیت بالینی،مسئول برنامه اعتباربخشی و بهبود کیفیت، مسئول پذیرش، ترخیص، آمار و مدارک پزشکی، دبیر برنامه جلب مشارکت مردمی و خیری،عضو هیات اجرایی، دبیر برنامه اصلاحات سلامت بیمارستان میبد

مدیریت بیمارستان امام جعفرصادق(ع) میبد

سرارزیاب برنامه کشوری پایش و اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بیمارستانها

مدرس دانشکده و دانشگاه های آزاد، علمی و کاربردی، فنی و حرفه‌ای، علوم قرآنی، پرستاری

رایانامه:  salids.2015@yahoo.com