نام و نام خانوادگی: شیخ علیرضا آقایی میبدی

سمت: عضو شورای اسلامی شهر میبد

عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شورای اسلامی شهر میبد

متولد: 5آذر1356

سوابق تحصيلی:
کارشناس ارشد فقه و حقوق جزا

سوابق اجرايی:

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میبد، رئیس شورای مبلغان شهرستان میبد