سیصدوهشتاد وسومین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  فوق العاده  ساعت 6 روز پنج شنبه مورخ 30/2/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور کلیه اعضاء شورا ومعاونت محترم هماهنگی امور اجرایی شهرداری درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1- درخواست مجوز شماره 2845  مورخ 28/2/1400 شهرداری با موضوع مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی شهرداری وآتش نشانی در جلسه قرائت وجهت تامین  23 نفر نیروی انسانی شهرداری با برآورد اولیه 45،462،375،000 ریال وتامین 9 نفر نیروی آتش نشانی واقعدرشهرک صنتی جهان آباد با برآورد اولیه 20،103،750،000 ریال برای مدت 18 ماه جمعا به تعداد 32 نفر به مبلغ 65،566،125،000 ریال نسبت به برگزاری مناقصه مطرح ومورد تصویب قرار گرفت وهزینه آن از ردیف سایر خدمات قراردادی با کد 520200 تامین می گردد. درضمن افزایش پرداختهای مربوط به سال 1401 بر اساس مصوبه وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی(مصوبه شورای عالی کار) به مبلغ پیشنهادی سال 1400 اضافه می گردد.

2- درخواست مجوز شماره 3021  مورخ 30/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به باشگاه خیبر به مبلغ یکصد میلیون ریال از محل اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی،فرهنگی، ورزشی وهنری ردیف 520200 در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

3- درخواست مجوز شماره 3020  مورخ 30/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به زورخانه بشنیغان میبد به مبلغ پنجاه میلیون ریال از محل اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی،فرهنگی، ورزشی وهنری ردیف 520200 در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

4- تفریغ بودجه سال 1399 شورای اسلامی شهر میبد در جلسه مطرح وبعد از بررسی وبحث درخصوص ردیفها وفصلهای مندرج در آن به تصویب رسید.

جلسه ساعت  9 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5- علیرضا آزادمنش6- صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.