سیصدوهشتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  عادی ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 8/4/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور اکثریت اعضاء شورا درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1- درخواست مجوز شماره 6638  مورخ 6/4/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به تیم فوتبال وحدت  میبد  به مبلغ  پنجاه میلیون ریال از محل اجرای برنامه های آموزشی،مذهبی، فرهنگی ،ورزشی وهنری ردیف 520200   در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

2- درخواست مجوز شماره 6642  مورخ 6/4/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به موسسه خیریه غیرانتفاعی سایبان دریا به مبلغ پنجاه میلیون ریال از محل کمک به سازمانهای مردم نهاد  ردیف 520200  در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

2- درخواست مجوز شماره 5922  مورخ 30/3/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت به پلاک ثبتی 8315  بخش 23 یزد به مالکیت خانم صدیقه علمدار میبدی وورثه شادروان اکبر امامی با وکالت آقای  محمد علی امامی به مساحت 30/636 متر مربع در مسیر خیابان خواجه رشید الدین قرار گرفته وباقیمانده پلاک 70/413 مترمربع می باشد که جهت پرداخت  خسارت  موضوع در جلسه مطرح واز آنجایی که مالک نامه تائیدیه  مبنی بر وقف مذکور برای حسینیه از دفتر امام جمعه شهرستان دارد وصیغه شرعی وقف جاری گردیده است واستفاده آن عام المنفعه می باشد لذا مصوب گردید ازپرداخت عوارض حق مشرفیت معاف گردد.

 جلسه ساعت  18 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5- علیرضا آزادمنش6- انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.