سیصدوهشتادوهشتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت فوق العاده ساعت 6 روز پنج شنبه مورخ 3/4/1400 با تلاوت آیاتی چند ازکلام الله مجید وبا حضور کلیه اعضاء شورا ،شهردارمحترم ومعاونت محترم هماهنگی امور اجرایی درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1- نامه شماره 4801 مورخ 18/3/1400 شهرداری منضم به تفریغ بودجه سال 1399 شهرداری در جلسه مطرح وپس از بحث وبررسی مورد تصویب قرار گرفت.

2-درخواست مجوز شماره 5193  مورخ 23/3/1400 شهرداری درخصوص فروش متراژ مازاد بر معبر در حد شرق پلاکات 9 فرعی از 8322 و5 فرعی از 8321 بخش 23 یزد که کوچه 8 متری 40/29 متر مربع  می باشد و آقای رحمانی مالک پلاکهای فوق درخواست خریداری آن را نموده است در جلسه مطرح وبا توجه به قیمت کارشناسی رسمی دادگستری از قرار هرمتر مربع 15،000،000 ریال وجمعا به مبلغ  441،000،000 ریال در جلسه مطرح وبلامانع بودن فروش متراژ مازاد بر معبربه مالک مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه ساعت  9 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5- علیرضا آزادمنش 6- انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.