سیصدوهشتاد وپنجمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  فوق العاده  ساعت 6 صبح روز پنج شنبه مورخ 13/3/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور کلیه اعضاء شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شماره 3558  مورخ 4/3/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت پلاک ثبتی 1142 فرعی از یک اصلی بخش 24 یزد به مالکیت آقای کریم جعفری که 88/171 متر مربع حسب السهم مالک از پلاک فوق در میدان امام حسن(ع) شهیدیه قرار گرفته و65/179 متر مربع باقیمانده ششدانگ پلاک مذکور می باشد در جلسه مطرح ومصوب گردید شد بابت واگذاری متراژمربوطه به شهرداری میبد، این شهرداری معادل مبلغ 1،030،890،000 ریال خدمات بر روی مانده پلاک بصورت حق ارزش افزوده از اجرای طرحهای عمرانی (عوارض مشرفیت)طبق توافقنامه ارائه ونیز مبلغ 2،386،613،100 ریال طی دو قسط در وجه مالک کارسازی وپرداخت گردد وهزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت وکسری اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

2- درخواست مجوزشماره 3874 مورخ 8/3/1400 شهرداری درخصوص پرداخت حق الزحمه ذیحساب در پایان سال مالی 1398 وجذب 8،916،000،000 ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای وهزینه کرد کامل این اعتبارات وهزینه های ایاب وذهاب ایشان به مرکز استان وشهرستان با استفاده از خورو شخصی مطرح ومصوب گردید که مبلغ 150،000،000 ریال از ردیف سایر خدمات قراردادی کد 520200 پرداخت گردد.

3-درخواست مجوزشماره 4379 مورخ 12/3/1400 درخصوص عوارض ساختمانی پرونده های مطرح در کمیسیونهای ماده 7 وتجدید نظر ماده 100 درجلسه مطرح ومصوب گردید که کلیه پرونده های مطرح شده در کمیسیون ماده 7 وکمیسیون ماده 100 تا پایان اسفند ماه سال 1399 در پرداخت عوارض ساختمانی به قیمت سال 1399 تا پایان خردادماه 1400 برای صدور رای آنها تمدید گردد.

 جلسه ساعت  9 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5- علیرضا آزادمنش6- انسیه فلاح7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.