سیصدوهشتاد وچهارمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  فوق العاده  ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 4/3/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور اکثریت اعضاء شورا و شهردار محترم درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1- درخواست مجوز شماره 3331  مورخ 2/3/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به خانم فاطمه کارگر به مبلغ  هفت میلیون ریال از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300  در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

2- درخواست مجوز شماره 3343  مورخ 2/3/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به آقای محمد نوکاریزی  به مبلغ  هفت میلیون ریال از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300  در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

3- درخواست مجوز شماره 3337  مورخ 2/3/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به آقای مهدی رجب زاده به مبلغ  هفت میلیون ریال از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300  در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

4-درخواست مجوز شماره 2940 مورخ 29/2/1400 درخصوص پرداخت جریمه قطع اشجار بابت طرح ترافیکی بلوار شهید اشتری وتقاطعات باغشهر در جلسه مطرح وبا توجه به درخواست پلیس راهور مبنی بر ایمن اسازی بریدگی روبروی درمانگاه نقیبی وبا توجه به رای کمیسیون ماده 7 مبنی بر جریمه شهرداری بابت این مورد ،  مصوب گردید مبلغ 481،600،000 ریال از ردیف سایر هزینه ها با کد 520200 پرداخت وجریمه وصولی به حساب درآمد ردیف عوارض قطع اشجار کد 410208 واریز گردد.

 جلسه ساعت  19 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5- علیرضا آزادمنش6- انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.