سیصدو نود و یکمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  فوق العاده ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 22/4/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور اکثریت اعضاء شورا، شهردار و معاونت هماهنگی امور شهرداری درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 7958  مورخ 20/4/1400 در خصوص پرداخت خسارت به ورثه مرحوم حسین دهقانی بابت پلاک در مسیر 2749 بخش 23 یزد (ورودی خیابان امام رضا) مطرح و با توجه به اینکه شهرداری میبد اخطارهای لازم جهت اجرای ماده 8 به مالکین ابلاغ نمود و چون مالکین جهت معرفی کارشناسی و توافق مراجعه نمودند و آقای سید کمال میرحسینی به عنوان کارشناس مالکین از طرف دادگستری مشخص گردید و آقای شاهان به عنوان کارشناسمن الطرفین انتخاب گردید و شهرداری آقای سیدعلی نقیبی زاده به عنوان کارشناس منتخب خود انتخاب نمود و مصوب گردید که در نهایت کارشناسان ارزش هر مترمربع پلاک در مسیر (000/000/23) ریال و جمع خسارت 870مترمربع را (000/000/000/20) ریال تعیین گردید. و شهرداری این مبلغ مذکور را با هماهنگی رئیس دادگاه میبد به حساب اداره ثبت اسناد واریز کند. با هماهنگی دادگاه میبد متراژ در مسیر را تخریب نماید و هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری با کد (10206) پرداخت و کسراعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهدشد. 

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 6849  مورخ 6/3/1400 در خصوص بازسازی  و نوسازی خودرو ایسوزو آتش نشانی 8 تن از طریق ترک تشریفات مناقصه بر اساس مشخصات فنی به مبلغ (000/000/398/1) ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و با توجه به اینکه اکثرا کلیه تعمیرات تخصصی و تامین قطعات خودروهای آتش نشانی از طریق مجتمع فنی دانا صنعت یزد صورت می پذیرد این امر اقدام شود و هزینه مربوطه از محل خرید ماشین و لوازم آتش نشانی (ردیف0118) تامین می گردد.

 3- با عنات به بند 1 مصوبه 369مورخ 24/12/1399 مبنی بر انتخاب حسابرس سالهای 1399 و 1400 شهرداری و شورای اسلامی شهر ، انعقاد قرارداد بر اساس دستور العمل ابلاغی 1400بلامانع می باشد.

4- مجوز شهرداری به شماره 7956 مورخ 20/4/1400 در خصوص پرداخت خسارت به پلاک ثبتی 8315 بخش 23 یزد به مالکیت خانم صدیقه علمدار میبدی و ورثه شادروان اکبر امامی میبدی با وکالت آقای محمدعلی امامی که 30/636 مترمربع در مسیر بلوار رشید الدین قرار گرفته و باقیمانده پلاک70/413 مترمربع می باشد با توجه به موافقتنامه به پیوست ضمن موافقت مقرر شد مبلغ (000/020/862) ریال ما به التفاوت پلاکهای معوض و قیمت زمین در مسیر توسط مالک به شهرداری پرداخت شود و لازم به ذکر است حق مشرفیت پلاک فوق با توجه به اینکه خیابان قبل از سال 1370 احداث گردیده است شامل حق مشرفیت نمیگردد و 3 پلاک معوض توسط مالک به حسینیه تبدیل و عام المنفعه می باشد . هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری با (کد10206) پرداخت می گرددو کسری اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 7477 مورخ 13/4/1400 در خصوص پرداخت خسارت به پلاک ثبتی 523 بخش 21 یزد به مالکیت ورثه مرحوم خانم فلاحی با وکالت آقای محسن امامی میبدی که 78 مترمربع از پلاک در مسیرخیابان آیت قرار گرفته و باقیمانده پلاک 306 مترمربع می باشد. و خسارت وارده به ارزش (000/000/167/1) ریال بوده در جلسه مطرح و مصوب گردید که بابت انتقال متراژ مربوطه به نام شهرداری میبد این شهرداری معادل مبلغ (000/000/810) ریال خدمات به صورت حق ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی(عوارض مشرفیت) ارائه گردد. مانده طلب مبلغ (000/000/357) که به صورت خدمات شناور به نرخ سال 1399 ارائه می شود. و البته با توجه به ترافیک و تراکم کاری در پایان سال 1399 پرونده و خسارت وارده و محاسبات عوارض مشرفیت بر مبنای سال 1399 صورت خواهد گرفت.و هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیازاجرای توسعه و عمران شهری(کد10206)پرداخت و کسری اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 8297 مورخ 22/4/1400در خصوص عضویت جناب آقای حسینعلی فلاح  و هیات عالی سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری میبددر راستای ابلاغیه اصلاحیه شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری های کشور از سوی وزیر محترم کشورشماره 199094و در اجرای بند4 ماده 10 الف این شیوه نامه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

7- درخواست مجوز شهرداری به شماره 7954مورخ 20/4/1400در خصوص پرداخت خسارت به خانم عصمت زارع بابت پلاک در مسیر 6179 بخش 21 یزد به مالکیت خانم زارع که شش دانگ پلاکها در مسیرر طرح میدان تقاطع خیابانهای شهید رجایی و حائری قرار می گیرد در جلسه مطرح و مصوب گردید بابت انتقال6 دانگ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده به ارزش کل عرصه و اعیان (000/000/200/13) ریال شهرداری میبد مبلغ (000/000/000/12) ریال وجه نقد در دو قسط در وجه مالک پرداخت گردید و مبلغ معادل (000/000/200/1) ریال  خدمات شناور طبق توافقنامه  به مالک ارائه نمایدو هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری با کد 10206 پرداخت و کسر اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.و توافق نامه های شماره 12420مورخ 13/12/1399 و 4307 مورخ 11/3/1400 و مجوزهای شورای شهر به شماره 12602 مورخ 6/12/1399 و 4476 مورخ 13/3/1400 کان لم یکن تلقی می گردد.

8- درخواست مجوز شهراری به شماره 8281 مورخ 22/4/1400 در خصوص فروش کوچه بن بست حد شرق پلاک ثبت 3227 بخش 22 یزد واقع در خیابان آیت الله خامنه ای به مالکیت خانم بی بی زهرا زارعشاهی در جلسه مطرح و از آنجائیکه توافقنامه  خسارتی امضا گردیده است و حد شرق پلاک ثبتی فوق به کوچه بن بست منتهی گردیده است و پس از احداث خیابان بن بست باز شده است و مالک درخواست خریدو حذف کوچه سمت شرق پلاک ثبتی خود را نموده است بعد از اعمال نظرات کارشناس مصوب گردید که شهرداری نرخ ده و نیم متر مربع (به ابعاد50/1*7 )به نرخ کارشناسی به مالک واگذار نماید و نرخ فروش کوچه از قرار هر مترمربع 10 میلیون ریال و جمع مبلغ فروش کوچه (000/000/105) مشخص و مقرر گردید که پرداخت گردد.

9- درخواست مجوز شهرداری به شماره 4446 مورخ 12/3/1400 در خصوص معافیت عوارض شرکت بازآفرینی شهری ایران مربوط به پلاکهای ثبتی 4066 و 4067 بخش 21 یزد واقع در میدان تکیه ابوالفضل ابتدای خیابان طالقانی به متراژ 148 مترمربع را آزادسازی نموده و 148 مترمربع متراژ در مسیر را به نام شهرداری میبد منتقل نموده اند و 65 مترمربع حسب السهم شرکت، پلاک مذکور باقیمانده دارد و مالکین مشاعی در صدد افراز پلاک می باشند در جلسه مطرح و ضمن مخالفت با درخواست مجوز شهرداری ، مقررشد شهرداری با اداره راه و شهرسازی توافق لازم جهت جبران مبلغ فوق بعمل آورد و مجددا درخواست مجوز گردد.

جلسه ساعت  18 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5- علیرضا آزادمنش6- انسیه فلاح                    

7- صفرعی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.