سیصدویازدهمین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده راس ساعت 16 یکشنبه مورخ 1399/4/8 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور شهردار محترم ،کلیه اعضاء شورا و معاونت محترم هماهنگی امور اجرایی در شهرداری،؛ در سالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2786/ص مورخ 1399/4/3 در خصوص معافیت از پرداخت عوارض مددجویان بهزیستی شهرستان میبد از عوارض تفکیک آپارتمانی 92 واحدی مسکن مهر بهزیستی واقع در میدان دفاع مقدس به مبلغ (165/790/000) ریال  جهت 64 واحد مسکونی می باشد که سهم هر مددجو برای پرداخت مبلغ مذکور مبلغ (2/590/000) ریال می باشد  در جلسه مطرح و با درخواست معافیت از پرداخت مبلغ فوق موافقت و مصوب گردیدکه از ماده 17 شهرداری ها پرداخت گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2881/ص مورخ 1399/4/8 در خصوص پرداخت هزینه خریداری آب جهت شرکت اسکان ده از شرکت سهامی آب منطقه ای استان یزد در جلسه مطرح و مصوب گردید که هزینه فروش آب بلند مدت 5 ساله را مبلغ (1/734/185/184) ریال می باشد که چک اولی به مبلغ (235/072/209) ریال به صورت نقدی ومابقی چک ها به تاریخ 15 اردیبهشت هر سال باید تامین گردد.و هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی و املاک موردنیاز اجرای توسعه و عمران شهری با کد10206 پرداخت می گردد اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهدشد.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2803/ص مورخ 1399/4/4 بهای خدمات استفاده از دوچرخه های پارک بانوان در جلسه مطرح و مصوب گردید که جهت یک ساعت استفاده از دوچرخه ها مبلغ (40/000) ریال جهت ساعت دوم استفاده از دوچرخه ها مبلغ (30/000) ریال به عنوان بهای اجاره از متقاضیان دریافت و مورد تصویب قرار گرفت.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2886/ص مورخ 1399/4/8 در خصوص مساعدت به آقای مهدی امامی به مبلغ (10/000/000) ریال از محل ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر (ردیف550300) در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2759/ص مورخ 1399/4/3 در خصوص پرداخت خسارت پلاکهای 2280/1 و 2280 اصلی بخش 23 یزد واقع در مسیر بلوار نواب صفوی و میدان مادر به طرف سنتو به موقوفه مصلی یزد و اسحاقیه در جلسه مطرح و مصوب گردید که شهرداری در جهت جبران خسارت و جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری در پی عدم تکلیف مدیران اسبق به وظیفه قانونی خویش در تملک املاک اشخاص، نسبت به پرداخت خسارت جمعا مبلغ (22/000/000/000) ریال بصورت اقساط تا پایان سال 1399 از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری با کد (10206) اقدام گردد.درخواست مجوز شماره 2799/358/ص مورخ 1399/1/27 کان لم یکن تلقی می شود و استرداد می گردد.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2810/ص مورخ 1399/4/5 در خصوص تهاتر محکومیت شهرداری میبد و سید علیرضا آقایی بابت پلاکهای ثبتی به شماره 10592و10591و10593 اصل بخش 23 یزد که با توجه به دادنامه 9809973540200861 شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان میبد جهت پاس ننمودن 4 قطعه چک تحویلی به شهرداری میبد که جمعا مبلغ 900میلیون ریال با احتساب خسارت تاخیرو تادیه بر مبنای عوارض مصوب شورای شهر میبد می باشد در جلسه مطرح و از آنجا که مبلغ (2/150/000/000) ریال جهت پرداخت  به حساب شهرداری میبد محکوم شده است و شهرداری میبد به موجب دادنامه شماره9809970302101084 شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان بابت بهای روز ملک پلاکهای فوق واقع در بلوار امامزاده میرشمس الحق محکوم به پرداخت مبلغ (2/366/847/200) ریال در حق آقای آقایی شده است که بعد از تهاتر مبلغ خسارت و وصولی چک ها ، مصوب گردید که در نهایت شهرداری میبد ملزم به پرداخت مبلغ (216/847/200) ریال در حق آقای سیدعلیرضاآقایی می باشد و هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد و اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد

7- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2724/ ص مورخ 1399/4/2 در خصوص پرداخت خسارت بابت پلاک ثبتی 18 فرعی 2822 بخش 23 یزد به مالیکت محمدتقی روستایی زاده که 84 مترمربع از آن در مسیر خیابان

ولی عصر شهیدیه قرار گرفته و295/3 مترمربع آن باقیمانده می باشد در جلسه مطرح مطرح و مصوب گردید که بابت متراژ در مسیر و کلیه خسارت وارده به ارزش کل (1/260/000/000) ریال معادل مبلغ مذکور خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه گردد. که این خدمات شامل عارض مشرفیت بوده و خسارت با عوارض مشرفیت پایاپای می گردد. هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیازاجرای توسعه عمران شهری (کد10206) پرداخت می گردد و اعتبار آن در متمم بودجه پادار خواهد شد.  

8- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2782/ص مورخ 1399/4/3 در خصوص پرداخت خسارت به آقای مهدی زارع بابت پلاک در مسیر به شماره باقیمانده 6174 بخش 21 یزد که23/65 مترمربع از آن در مسیر خیابان آیت الله حائری روبروی مسجد فاطمیه قرار گرفته و177/75 مترمربع از پلاک باقی مانده است در جلسه مطرح و مصوب گردید که بابت متراژ در مسیر و کلیه خسارات وارده به ارزش کل (1/770/750/000) ریال معادل مبلغ (618/200/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک به صورت عوارض مشرفیت ارائه گردوبقیه خسارت به مبلغ (1/552/150/000) ریال به صورت خدمات شناور به نرخ سال 1399 ارائه گرددو هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیازاجرای توسعه عمران شهری با (کد10206) پرداخت می گردد و اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهدشد.

9- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2701/ص مورخ 1399/4/1 در خصوص قرارداد تفکیک پسماند بین شهرداری با شرکت بهدیس بازیافت میبد در جلسه مطرح و مصوب گردید که با کلیات طرح موافقت و قرار شد در تنظییم و ادامه فعالیت مربوطه موارد مد نظر شورا توسط شهرداری رعایت شود و محور فعالیت قرار گیرد.

10- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2882/2799/ص مورخ 1399/4/8 در خصوص قیمت کارشناسی املاک جهت اجرا در سال 1399 جهت تعیین قدرالسهم شهرداری بابت تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها و نیز محاسبه پارکینگ در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه راس ساعت 19 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش5- صفرعلی دهقانی 6- علیرضا آقایی  7- محمدرضا هدایی

رونوشت برابر اصل است.

 

 

.