سیصدو سومین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده راس ساعت 6:30 یکشنبه مورخ 1399/3/11 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور  معاونت امور اجرایی شهرداری و اکثریت اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1681/ص مورخ 1399/2/30  در خصوص پرداخت خسارت به آقای محمدرضا خالقی بابت پلاک ثبتی 1762/7بخش 21 یزد به وکالت آقای کمال بنا که 32/8 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان معلم قرار  گرفته و44/8 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید که بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده ،شهرداری میبد معادل مبلغ (235/200/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه گردد. هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری با (کد10206) پرداخت می گردد واعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1359/ص مورخ 1399/2/23 در خصوص پرداخت خسارت به آقای مهدی محمدی نسب مالک پلاک ثبتی7113/4 بخش 23 یزد در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

جلسه راس ساعت 18:30با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش5صفرعلی دهقانی  6- علیرضا آقایی

                                                                                                                         

 

رونوشت برابر اصل است.