سیصد و نهمین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت عادی راس ساعت 16 یکشنبه مورخ 1399/4/1 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور شهردار محترم ،کلیه اعضاء شورا و معاونت محترم هماهنگی امور اجرایی در شهرداری تشکیل گردید.

1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2695/ص مورخ 1399/4/1 در خصوص مساعدت به آقای اکبر برزگر پیرو نامه شماره 3799 به مبلغ (10/000/000) ریال در جلسه مطرح و مصوب گردیدکه از محل ساماندهی و کمک به اقشار آسب پذیر (ردیف550300) پرداخت گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2696/ص مورخ 1399/4/1 در خصوص مساعدت به خانم زارعی به مبلغ (10/000/000) ریال در جلسه مطرح و مصوب گرید که این مبلغ از محل ساماندهی و کمک به اقشار آسب پذیر (ردیف550300) پردخت شود.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2700/ص مورخ 1398/4/1 در خصوص مناقصه عمومی آسفالت معابر محلات خانقاه، ده آباد و مهرجرد به مبلغ (10/000/000/000) ریال در جلسه مطرح و مصوب گردید که هزینه اجرای پروژه از محل طرح زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف40106) پس از تامین اعتبار قابل پرداخت و تامین گردد.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2663/ص مورخ 1399/4/1 در خصوص مناقصه عمومی آسفالت معابر محله شهیدیه به مبلغ(9/000/000/000) ریال در جلسه مطرح و مصوب گردید از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف40106) بعد از تامین اعتبار پرداخت گردد.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2699/ص مورخ 1399/4/1 در خصوص مناقصه عمومی آسفالت معابر محلات محمودآباد و شاه جهان آبادبه مبلغ (13/000/000/000) ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.و مقرر شد که هزینه آن از محل اجرای پروژه طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر(ردیف40106) پرداخت و تامین گردد.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2697/ص مورخ 1399/4/1 در خصوص مناقصه عمومی آسفالت معابر محلات فیروزآباد و بارجین در جلسه مطرح و مصوب گردید که به مبلغ (16/000/000/000) ریال از هزینه اجرای پروژه طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر(ردیف40106) بعد از تامین اعتبار قابل پرداخت و تامین گردد.

7- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2690/ ص مورخ 1399/4/1 در خصوص مناقصه عمومی پروژه اجرای سازه بتنی ارگ شهرداری (ساختمان اداری) در جلسه مطرح و با برآورد اولیه (80/000/000/000) ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گفت و هزینه مربوطه از محل طراحی، احداث ، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری ردیف50308 و مابقی از ردیفی که در متمم بودجه پادار خواهدشد تامین می گردد.

8- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2689/ص مورخ 1399/4/1 در خصوص خرید یک دستگاه خودرو ایسوزو و آتش نشانی از استانداری به مبلغ (1/722/000/000) ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ضمنا هزینه مربوطه از محل خرید ماشین و اوازم آتش نشانی (ردیف0118) تامین خواهد شد.

جلسه راس ساعت 19 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش5- صفرعلی دهقانی 6- علیرضا آقایی  7- محمدرضا هدایی

رونوشت برابر اصل است.

 

 

.