سیصدو هشتمین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده راس ساعت 5صبح  پنجشنبه مورخ 1399/3/29 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضورکلیه اعضاء شورا ،نماینده محترم مردم  در مجلس شورای اسلامی آقای دکتر میرمحمدی ، شهردار محترم، معاونت محترم هماهنگی امور اجرایی در شهرداری و شورا وکارشناس امور ویژه شهرسازی شهرداری جناب آقای کریم زاده تشکیل گردید.در این جلسه با توجه به موضوع جلسه که در خصوص حریم شهر میبد بود کارشناس حقوقی شهرداری  آقای تقی زاده نیز حضور داشتند.   

در ابتدای جلسه آقای دکتر زارعی در خصوص وضعیت فیزیکی قبلی شهر میبد تو ضیحاتی ارائه نمودندو حد و مرز و حریم میبد را بر اساس آخرین وضعیت موجود بویژه  در ناحیه بیده بیان کردند.

در پایان این نشست مقرر شد که در اولین فرصت جلسه ای با حضور آقای دکتر میرمحمدی و اعضای شورای میبد و اعضای شورای مزرعه بیده تشکیل و در این خصوص مباحثی رد وبدل گرددو تفاهماتی در این راستا جهت رفع این معضل منعقدشود..

در ادامه جلسه ای ساعت 7:30با حضور مدیرکل اداره آبفا یزد و دیگر مسئولین آن سازمان و ریاست محترم اداره آب و فاضلاب میبد تشکیل گردید.با محوریت موضوع تبصره3و درصد میزان مصرف به مترمکعب و تعرفه کاربری آب خانگی و غیرخانگی و حق انشعاب و درآمد حاصل از آن و تعدادفروش  و قیمت پیشنهادی به ازای هر واحد در جلسه مطرح و توضیحاتی از طرف کارشناسان اداره آبفا داده شد و هریک از اعضای شورا نیز در این خصوص پیشنهاداتی ارائه نمودند.

مصوبات این جلسه:

 1- مقرر گردید که شیربرداشت آب شرب در منطقه بیده تا پایان تیرماه اقدام و اجرایی شود و حسن آباد و بیده شیر برداشت از شبکه اقدام خواهد شد.

2- تعرفه کاربری مطرح شده و کلیات اصل تبصره3 موافقت گردید و قرار شد بعد از ارائه فرمها و برنامه های کارشناسی اداره آب و فاضلاب جزئیات آن به صورت نهایی اعلام گردد.

1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2169/ص مورخ 1399/3/18 در خصوص پرداخت خسارت به خانم اقدس خالقی میبدی بابت پلاک ثبتی 1762/2 بخش 21 یزد که55/70 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان معلم قرار گرفته و76/10 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح ومقرر شد بابت متراژ در مسیر قرار گرفته و کلیه خسارات وارده به ارزش کل (832/500/000) ریال ، معادل مبلغ (399/520/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه گرددواین خدمات صرفا شامل عوارض مشرفیت بوده وبا توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر میبد به شماره نامه 2796/12145/ص مورخ 1396/11/29 یعد از تسویه حساب خسارت ، عوارض مشرفیت با خسارت پایاپای می گردد. هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری با کد (10206) پرداخت می گردد. و اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهدشد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2597/ص مورخ 1399/3/29 در خصوص خرید یک دستگاه خودروی مزدای تک کابین کارا2000 حداکثر تا سقف مبلغ (1/500/000/000) ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه از شرکت شهر خودرو ایرانیان فردا در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد هزینه آن از محل خرید ماشین آلات وسائط نقلیه (ردیف40208) تامین خواهد شد.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2296/ص مورخ 1399/3/21 در خصوص پرداخت هزینه انتقال اسناد پلاکهای ثبتی 6و7 فرعی 7784 بخش 23 یزد به اداره کل مسکن و شهرسازی استان یزد در جلسه مطرح و به مالکیت آقایان سیدحسین و سید ماشاالله آقایی تحویل نموده است  و قسمتی از پلاک فوق تفکیک و ساخت و ساز تجاری انجام شد ه است و با توجه به درخواست مالک که اسنادپلاکها به نام دولت جمهوری اسلامی می باشد به نام ایشان منتقل شود.و در صورتجلسه مذکور قید شده ومقرر شد که شهرداری موظف باشد کلیه وجوه متعلقه را به اداره زمین شهری بپردازد که بابت پرداخت یا عدم پرداخت وجوه در شهرداری مدرکی یافت نگردیده با این شرایط اداره کل راه و شهرسازی استان یزد طی نامه شماره 17131 مورخ 1399/3/20 بابت هزینه دو پلاک ثبتی فوق به مبلغ (22/425/536) ریال از شهرداری میبد درخواست و هزنیه آن مصوب گردید که از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری (کد10206) پرداخت گردد/ ضمنا اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار گردد

جلسه راس ساعت 9:30 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش5- صفرعلی دهقانی 6- علیرضا آقایی  7- محمدرضا هدایی

رونوشت برابر اصل است.

 

 

.