سیصدو هفتمین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده راس ساعت 16 یکشنبه مورخ 1399/3/25 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور  معاونت امور اجرایی شهرداری و کلیه اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه ابتدا دو ابلاغیه از شهرداری میبد واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری با موضوع رفع مزاحمتهای دامی و مشاغلمزاحم شهری در جلسه مطرح و به اطلاع اعضاء رسانیده شد.

اطلاعیه مرکز بهداشت میبد مبنب بر اجرای طرح استانی ((نفس)) به منظور حمایت همه جانبه خانواده ها در راستای صیانت از سلامت فرزندئان  و دیگر اعضای خانواده با تکمیل فرمهای مربوطه توسط والدین دانش آموزان شاغل در دستگاههای دولتی از طریق کلنیک.

با توجه به درخواست مرکز بهداشت مبنی بر معرفی رابط بهداشت مقرر گردید که جناب آقای پورعبدلی دبیر شورا به عنوان پیام گزار و رابط بهداشت به مرکز بهداشت معرفی گردد.

اصلاحیه اولویت های برنامه ها و پروژه های سال 1399 شهرستان میبد اعلام و به اطلاع اعضاء رسانیده شد.

در ادامه صورتجلسه اولین و دومین جلسه شورای ترافیک شهرستان در سال 1399 به اطلاع تمامی اعضا رسانیده شد.

جناب آقای آزادمنش و دکتر زارعی در خصوص مصوبات و جلسه کمیته اوقاف که در تاریخ دوشنبه 1399/3/19 در فرمانداری تشکیل شده است پیشنهادات و بیاناتی ارائه نمودند.

آقای سیدمحسن فلاح ریاست محترم اداره بهزیستی با حضور در جلسه در خصوص اراضی و اسناد و املاک موجود زمین ساختمان بهزیستی توضیحاتی ارائه گردید.ومقرر شد که در جلسه ای با حضور متولی زمین های مذکور و ارائه اسناد و مدارک موجود بدهی شهرداری و بهزیستی به متولی زمین موقوفه جامع و کامل مشخص گردد.

 

1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2293/ص مورخ 1399/3/21 در خصوص تمدید قرارداد عملیات نگهداری فضای سبز و تاسیسات مربوطه شهر میبد در جلسه مطرح و نظر به اینکه بموجب صورتجلسه کمیسیون عالی معاملات شهرداری به شماره 2799/2230/ص مورخ 1399/3/19 مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و تاسیسات مربوطه  موضوع آگهی شماره 2799/1817/ص مورخ 1399/3/1 بعلت عدم به حد نصاب رسیدن شرکت کنندگان مناقصه جدید وبه مرحله دوم موکول گردید. شهرداری با توجه به زمان مورد نیاز جهت رعایت و انجام برگزاری تشریفات مناقصه عمومی و با امعان نظر به اتمام قرارداد شماره 2799/999/ص مورخ 1399/2/14 موضوع مجوز شماره 509 مورخ 1399/2/4 شورای شهر در خصوص واگذاری فضای سبز به شرکت آراکاکتوس مهر میبد نسبت به تمدید قرارداد اخیر الذکر به مدت یکماه به مبلغ (7/549/866/8720) ریال (با رعایت حد نصاب معاملاتی) اقدام و مقرر گردید از طریق ترک تشریفات مناقصه به آن شرکت واگذار نمایدو مقرر شد هزینه مربوطه از محل طرح احداث پارک و ایجاد فضای سبز و کمربندی فضای سبز(ردیف20102) تامین گرردد.

جلسه راس ساعت 19 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش5- صفرعلی دهقانی 6- علیرضا آقایی  7- محمدرضا هدایی

رونوشت برابر اصل است.

 

 

.