مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و سی و پنجم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست وسی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد با حضور اکثریت اعضاء شورا بطور فوق العاده راس ساعت  30 :6  روز پنج شنبه مورخ 14/6/1398 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجیدتشکیل  و مسائل ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1-درخواست مجوز شماره 7524/2798/ص مورخ 13/6/98  شهرداری درخصوص خرید ساختمان طبقه دوم پلاک ثبتی شماره 11377 بخش 23 یزد واقعدر بلوار امامزاده میر شمس الحق (ع) به مساحت زمین زیر ساخت وساز 509 متر مربع وبه زیر بنای اعیانی 553 متر مربع که دارای کاربری دفتر تجاری می باشد از آقای محمد دهقانی به شماره شناسنامه 3073 صادره از میبد متولد 1345 به مبلغ کارشناسی 14،931،000،000 ریال در جلسه مطرح ومصوب گردید از قرار هر متر مربع 27 میلیون ریال خریداری شود وهزینه آن از ردیف 551203100001 که در متمم بودجه پادار خواهد شد تامین خواهد شد.

2- درخواست مجوز شماره 7448/2798/ص مورخ 12/6/98  شهرداری درخصوص  پرداخت خسارت به آقای علی اعظمی مالک پلاک ثبتی 10616 بخش 23 یزد که 300 متر مربع از پلاک فوق در مسیر بلوار امامزاده میر شمس الحق (ع قرار گرفته در جلسه مطرح ومصوب گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده به مالک، خدمات به ایشان طبق توافقنامه ارائه گردد که شامل عوارض مشرفیت به ارزش 471،200،000 ریال وهمچنین معادل مبلغ 1،780،500،000 ریال خدمات شناور پرداخت گردد ومابه التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد شد.

جلسه راس ساعت 30 :9 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2 – انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4 - مجید زارعی 5- علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و سی و چهارم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست وسی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد با حضور اکثریت اعضاء شورا بطور فوق العاده راس ساعت  12  روز دو شنبه مورخ 11/6/1398 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجیدو با توجه به نامه شماره 36665 مورخ 6/6/98 سرپرست دفتر امورشهری و شوراها استانداری یزد با موضوع برگزاری جلسه برررسی گزارش حسابرسی سال 1397 شهرداری ، سازمانهای وابسته و شورای اسلامی شهر میبد با حضورشهردار محترم ،آقای روشن از استانداری ، آقای همتی از موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر ، ذیحسابان شهرداری ، مسئولین محترم سازمانهای حمل ونقل وعمران وباز آفرینی  و اعضای محترم شورا تشکیل  و مسائل ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1-در این جلسه کارشناسان مالی وحسابداری استانداری وموسسه حسابرسی گزارشی از حسابداری وبودجه وصورت عملکرد شهرداری میبد و (شورا) وسازمانهای تابعه شهرداری ارائه دادند وتوضیحات لازم در پاسخ به کارشناسان ارائه گردید.

لازم بذکر است که گزارش حسابرسی  مذکور طی نامه شماره 595 مورخ 12/6/1398 به مراجع ذیربط ارسال گردیده است.

2- درخواست مجوز شماره 7441/2798/ص مورخ 11/6/98 درخصوص واریز پول اعاده دادرسی بابت رای قطعی صادره از شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان یزد مربوط به پلاک ثبتی 4/9319 بخش 23 یزد مطرح ومصوب گردید ومقرر شد که تا تاریخ 12/6/1398 در فرصت باقیمانده موافقت ومبلغ 1،750،000،000 ریال از ردیف تملک زمین واملاک در مسیر کد 552310020001 به حساب دادگاه واریز گردد.

جلسه راس ساعت 14 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

  1. حسینعلی فلاح 2 – انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی 4 - مجید زارعی  5- علیرضا آزادمنش 6-صفر علی دهقانی
میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و سی و سوم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و سی و دوم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست وسی و دومین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت فوق العاده روز یکشنبه  3/6/1398 راس ساعت 16 با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضورکلیه اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای حسینعلی فلاح در خصوص برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورا وقوانین وضوابط آن توضیحاتی ارائه نمودند وهر یک از اعضا در تایم زمانی مشخص پیشنهادات خود را بیان کردند در نهایت اعضای شورا شهر میبد به اتفاق آقای حسینعلی فلاح را به سمت ریاست شورا انتخاب نمودند.

1- مصوب گردید که آقای حسینعلی فلاح در سمت ریاست شورا وآقای محمدرضا هدایی بعنوان نائب رئیس شورا باقی بمانند وآقای علیرضا آزادمنش بعنوان سخنگوی شورا وخانم انسیه فلاح بعنوان منشی شورا به مدت یکسال ابقا بمانند ودیگر کمیسیونها طبق روال قبل به فعالیت خود ادامه بدهند وآقای مجید زارعی بعنوان نماینده شورا در کمیسیون بدوی ماده 100   وآقای صفر علی دهقانی بعنوان نماینده شورا در کمیسیون تجدید نظر ماده 100 انتخاب شدند.

2- نامه شماره 4544 مورخ 15/5/98 فرمانداری میبد درخصوص اعتراض به به بند یک جلسه 223 شورا در جلسه قرائت وبشرح زیر پاسخگویی گردید

با توجه به اینکه در سالهای قبل زمینی بصورت معوض (پلاک ثبتی 1611) به نام خانم نجمه غلامی واگذار گردیده بود وتوسط مردم در سالهای اخیردرختکاری وبه پارک تبدیل شده وقابل استفاده وساختمان سازی نمی باشد مصوبه فوق فقط جنبه جابجایی زمین دارد ومقرر گردید که معوض آن ،قطعه ای که در محدوده پارک قرار ندارد به خانم غلامی واگذار گردد.

3- نامه شماره 6508/2798/ص مورخ 16/5/98 درخصوص پلااک ثبتی 9446 باقیمانده بخش 22 یزد متعلق به ورثه حسین دانشور در بلوار شهید اشتری در جلسه مطرح وبر اساس بررسیهای بعمل آمده ثبتی وبا توجه به رای شعبه دوم دادگاه عمومی وانقلاب شهرستان میبد در سال 1395 ونحوه اجرای آن (4 سهم از 11 سهم پلاک مذکور)مقرر گردید که با توجه به عدم  امکان انتقال سند به نام شهرداری 7 سهم مابقی پلاک فوق طبق رای دادگاه سال 1395 بصورت زمین معوض وخدمات شناور با مالکین صورت جلسه توافق امضا وجهت بررسی وتصویب به شورا ارسال گردد.

4- درخواست مجوز شماره 7146/2798/ص مورخ 3/6/98 شهرداری درخصوص تقسیط عوارض ساختمانی خانم زینت زارع مالک ساختمان به شماره پلاک 1/9123 بخش 21 یزد به مبلغ 137،000،000 ریال طی 36 قسط مطرح ومورد تصویب قرار گرفت.

5- درخواست مجوز شماره 6828/2798/ص مورخ 26/5/98  شهرداری درخصوص مساعدت به آقای غلامرضا فلاح که دارای معلولیت روانی مزمن می باشد در جلسه مطرح ومقرر گردید در صورتی که قبلا به این شخص مساعدت ومبلغی پرداخت نشده ، مبلغ 5،000،000  ریال از محل کمکها واعانات به مستمندان از ردیف 551204170003 پرداخت گردد.

6-  درخواست مجوز شماره 6837/27987/ص مورخ 26/5/98  شهرداری درخصوص مساعدت به خانم دهقانی که دارای  معلولیت جسمی حرکتی می باشد در جلسه مطرح ومصوب گردید مبلغ 5،000،000  ریال از محل کمکها واعانات به مستمندان از ردیف 551204170003 پرداخت گردد.

7- درخواست مجوز شماره 7116/2798/ص مورخ 3/6/98 شهرداری درخصوص خرید قیر 70*60  از سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد برای پخش آسفالت سطح شهر طبق قیمت روز بورس وتا سقف مبلغ 2،000،000،000 ریال به استناد ماده 19 آئیین نامه مالی شهرداریها مطرح ومورد تصویب قرار گرفت  وهزینه آن از محل روکش وآسفالت  خیابان ها ردیف 552330010009 تامین خواهد شد.

8-  درخواست مجوز شماره 7082/2798/ص مورخ 2/6/98 شهرداری در خصوص ابطال توافقنامه پلاک ثبتی به شماره 4762 بخش 21 یزد به مالکیت وراث ربابه بیگم نقیبی زاده بدلیل اعتراض بعضی از مالکین نسبت به توافقنامه ودرخواست کارشناسی جدید در جلسه مطرح وبا توجه به توافقنامه ومصوبه قبلی شورا مورخ 29/11/1396 با درخواست مجوز فوق مخالفت گردید ومقررشد مصوبه قبلی شورا عملیاتی گردد.

9- درخواست مجوز شماره 6688/2798/ص مورخ 22/5/98 شهرداری در خصوص  مزایده کشتارگاه دام بر اساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به شماره 8224 مورخ 20/5/1397 به مبلغ پایه ماهیانه 82،000،000 ریال به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد الشرایط در جلسه مطرح ومورد تصویب قرار گرفت.

10- نامه شماره 7160/ص مورخ 3/6/98 شهرداری در خصوص بررسی وتائید فرمهای تدوین شده ویژه بر پایی خیمه (طاق نصرت، ایستگاه صلواتی ) توسط شهرداری به منظور ساماندهی ونظم دهی سیما ومنظر شهری در جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه راس ساعت  19 ذکر صلوات خاتمه یافت.

  1. حسینعلی فلاح 2 – علیرضا آقایی 3-انسیه فلاح 4- محمدرضا هدایی5- مجید زارعی  6- علیرضا آزادمنش 7-صفر علی دهقانی
میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و سی و یکم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست وسی ویکمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت فوق العاده روز پنجشنبه 31/5/1398 راس ساعت6 صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضوراکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر زارعی در خصوص تقویت تعامل شورا وشهرداری با مسئولین دیگر وادارات حوزه کاری مطالبی بیان نمودند وآقای هدایی گزارش سفر به شهرهای خوی وارومیه را بیان نمودند در ادامه  آقای نقوی شهردار پرکارمیبد در مورد پرونده های ویژه نوار خطی سنتو وبازدید آقای دکتر کمال دهقانی از شهرداری ، گزارشی ارائه نمودند ونقطه قوتها ونقطه قوتها ونقطه ضعفهای شهرستان خوی را برای اعضا بیان نمودند.

1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6719/2798/ص مورخ 23/5/1398 درخصوص تمدید قرارداد شماره 2288/2797/ص در مورد شهربازی پارک فلسطین طبق مبلغ کارشناسی وبا نظر اعضای شورا با اجاره بها ماهیانه به مبلغ بیست میلیون ریال از فروردین سال 1398تا اسفند سال 1398  مطرح ومصوب گردید ومقررشد که در سال 1399 از طریق برگزاری مزایده این فعالیت با  نرخ جدید ادامه داشته باشد.

2-درخواست مجوز شماره 6668/2798/ص مورخ 22/5/98 شهرداری در خصوص انسداد حسابهای درآمدی وهزینه ای سازمان بهسازی ونوسازی به شماره  2096011817 و2096011825 بانک تجارت وافتتاح حسابهای جدید هزینه ای جاری ، عمررانی وسپرده به نام سازمان عمران وبازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد نزد بانک تحارت شعبه شهرداری مطرح ومورد تصویب قرار کرفت.

جلسه راس ساعت 9 صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1- حسینعلی فلاح 2 – علیرضا آقایی 3-انسیه فلاح 4- محمدرضا هدایی5- مجید زارعی

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و سی‌ام شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست و سی‌امین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد روز پنجشنبه 24/5/1398 راس ساعت30 :6 صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضوراکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای اعتمادی گزارش مختصری از فعالیتهای پروژه آسفالت معابر را ارائه نمودند.

1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6533/2798/ص مورخ 17/5/1398 درخصوص پرداخت خسارت پلاک ثبتی 2/2379 بخش 22 یزد به مالکیت عباس رضایی که 45/76 متر مربع از پلاک فوق در مسیر خیابان غدیر قرار گرفته  و15/356 متر مربع باقیمانده دارد در جلسه مطرح ومصوب گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده به ارزش کل مبلغ 420،200،000 ریال بوده وشامل عوارض مشرفیت به ارزش 248،220،000 ریال ومعادل مبلغ 171،980،000 ریال خدمات شناور ارائه گردد وما به التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد شد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6529/2798/ص مورخ 17/5/1398 درخصوص ایجاد دفاتر خدمات نوسازی وبهسازی بافت فرسوده وتاریخی میبد جهت تسهیل گری وبرون سپاری خدمات مطرح وبا منطقه بندی برای ایجاد دفاتر در سه منطقه بصورت مجزا وبه حالت سه گانه به تصویب رسید.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6197/2798/ص مورخ 9/5/1398 درخصوص پرداخت خسارت پلاک ثبتی 10616بخش 23 یزد به مالکیت آقای علی اعظمی که ششدانگ پلاک فوق به متراژ 300 متر مربع درمسیر بلوار امامزاده میر شمس الحق(ع) قرار گرفته  در جلسه مطرح و با توجه به اینکه قسمت نوار سبز (62 متر مربع) فقط جهت تامین پارکینگ در نظر گرفته می شود با درخواست مخالفت گردید ومقررشد توافق جدیدی با مالک توسط شهرداری مطرح شود ومجوز مربوطه به تصویب نرسید.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6502/2798/ص مورخ 16/5/1398 درخصوص پرداخت خسارت پلاک ثبتی 682/15 بخش 24 یزد به مالکیت ورثه رضا دهقانی با وکالت علیمحمد دهقانی که 85/81 متر مربع از پلاک فوق درمسیر خیابان کاشف آباد قرار گرفته و55/114 متر مربع باقیمانده می باشد مطرح و مصوب گردید که بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری  میبد وکلیه خسارت وارده به ارزش 570،700،000 ریال وشامل عوارض مشرفیت به ارزش 229،100،000 ریال ومعادل مبلغ 341،600،000 ریال خدمات شناور مورد تصویب قرار گرفت و ما به التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد شد.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6353/2798/ص مورخ 13/5/1398 درخصوص پرداخت خسارت پلاک ثبتی صفر ویک فرعی از اصلی 8739 بخش 23 یزد به مالکیت ورثه  مرحوم علی آقایی  که 159 متر مربع از پلاک فوق در مرحله اول  در مسیر خیابان رشید الدین  قرار گرفته و 3/29 متر مربع  هم جدیدا در مسیر قرار می گیرد در جلسه مطرح و7/478 متر مربع باقیمانده می باشد مطرح و مصوب گردید که بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری  میبد وکلیه خسارت وارده به مالک معادل مبلغ 1،412،250،000 ریال ، خدمات بر روی باقیمانده پلاک طبق توافقنامه ارائه گردد ومقرر گردید که این خدمات شامل عوارض مشرفیت ومابقی خسارت به مبلغ 71،890،000 ریال بصورت خدمات شناور ارائه گردد وما به التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار شود.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6127/2798/ص مورخ 7/5/1398 درخصوص پرداخت خسارت پلاک ثبتی 3/ 9088 بخش 21 یزد به مالکیت  خانم محترم رضایی  که 80/21 متر مربع از پلاک فوق در مسیر خیابان آزادگان   قرار گرفته و 20/187 متر مربع باقیمانده می باشد مطرح و مصوب گردید که بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری  میبد وکلیه خسارت وارده به به ارزش کل 390،150،000 ریال شهرداری میبد مبلغ 140،000،000 ریال در وجه مالک کارسازی وپرداخت نماید ومبلغ 126،700،000 ریال بابت عوارض مشرفیت پلاک مذکور معادل مبلغ 123،450،000 ریال بصورت خدمات شناور  طبق توافقنامه ارائه گردد وما به التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد شد.

جلسه راس ساعت 30 : 9 صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1- حسینعلی فلاح 2 – صفرعلی دهقانی 3-انسیه فلاح 4- محمدرضا هدایی5- مجید زارعی

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و بیست و نهم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد پنجشنبه 17/5/1398 راس ساعت 6 صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضوراکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.در ضمن صورتجله 228مصوبه ای نداشته است.

در ابتدای جلسه هر یک  از اعضاء توضیحاتی در خصوص فعالیت های عمرانی و فرهنگی ارائه دادند.و آقای اعتمادی گزارشی مختصر در خصوص پروژه آسفالت وزیرسازی معابر و پیاده رو سازی و ساماندهی آن بیان نمودند.

1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6522/2798/ص مورخ 17/5/1398 در خصوص واریز مبلغ (000/000/465) ریال  برای تجدیدنظر خواهی بابت رای دادگاه پلاک ثبتی به شماره 2499بخش 23 یزد به آدرس ملک جاده سنتو ورودی خیابان آیت الله اعرافی بر اساس دادنامه 9809973540100594 و موضوع پرونده کلاسه 971314 مورخ 31/4/1398 به مبلغ (000/000/900/9) ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6516/2798/ص مورخ 17/5/1398 در خصوص سرمایه گذاری در سالن پارک بهاران  توسط حمیدرضا فلاحیان برای ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی به مبلغ (000/000/890/1) ریال به مدت 10 سال و پرداخت ماهیانه مبلغ (000/000/1) ریال با افزایش سالیانه 10% در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6478/2798/ص مورخ 7/5/1398 در خصوص هزینه نمایش ساز انگشتی برای پرسنل شهرداری به مبلغ (000/000/7) ریال به یک سانس نمایش در جلسه مطرح وبه تصویب رسید. و مقرر شد هزینه مربوطه از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) تامین خواهد شد.

4- نامه شهرداری به شماره 5584/2798/ص مورخ 29/4/1398 در خصوص پلاک ثبتی به شماره 7040 بخش 23 یزد در جلسه مطرح و اتصال بلوار نبی اکرم به بلوار جعفری نژاد و خیابان 18 متری فرعی در جلسه مطرح وپس از بحث وبررسی و رویت طرح مذکور مقرر شد شهرداری نسبت به طرح خیابان جدید الاحداث بین بلوار نبی اکرم (ص) و خیابان شهید جعفری نژاد اقدام و پس از تصویب شورای محترم ترافیک شهرستان جهت بررسی و تصویب به شورا ارسال نمایند.

5- مجوز مساعدت به  هیئت چهارده معصوم مهرجرد برای استقبال از محرم و یادمان شهدای محله ابوالفضلی مهرجرد به مبلغ (000/000/5) ریال در جلسه مطرح و مقرر شد از هزینه بودجه شورا پرداخت گردد.

جلسه راس ساعت 9 صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1- حسینعلی فلاح 2 – صفرعلی دهقانی 3-انسیه فلاح 4- محمدرضا هدایی5- مجید زارعی 6 - علیرضا آقایی

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و بیست و هفتم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست و بیست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد پنجشنبه 10مرداد1398 رأس ساعت 6 صبح با تلاوت آیاتی ازکلام‌الله مجید و با حضور اکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای اعتمادی گزارشی در خصوص پروژه آسفالت معابر و زیرسازی و بهسازی پیاده‌رو‌ها برای اعضای شورا ارائه نمود.

در ادامه گزارش آقای فلاح از عملکرد خوب شهردار و مدیران شهرداری در خصوص پروژه‌های آسفالت تقدیر و تشکر نمود.

1-نامه شماره 4258 مورخ 7مرداد1398 فرمانداری در مورد صورتجلسه مورخ 26تیر1398 شورا در خصوص بند 7  و موضوع درخواست تجدیدنظر نرخ کرایه خطوط واحد درون شهری در جلسه مطرح و مقرر گردید از طریق شهرداری نرخ پیشنهاد گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 5498 /2798 /ص مورخ 26تیر1398 در خصوص پرداخت مابه التفاوت قیمت قیر به سازمان همیاری شهرداری‌ها در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 6116 /2798 /ص مورخ 7مرداد1398 در خصوص کمک جهت خرید مصالح ساختمانی مؤسسه خیریه امام جعفر صادق (ع) برابر با مبلغ 120میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل کمک به مؤسسات عام‌المنفعه (ردیف551204170005) تأمین می‌گردد.

جلسه رأس ساعت 9 صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1- حسینعلی فلاح 2-صفرعلی دهقانی 3-انسیه فلاح 4-محمدرضا هدایی5-مجید زارعی

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و بیست و ششم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت فوق‌العاده یکشنبه 6مرداد1398 رأس ساعت 16:30 با تلاوت آیاتی ازکلام‌الله مجید و با حضور اکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای نقوی در خصوص جلسه شورای آموزش و پرورش گزارشاتی ارائه نمود ودر خصوص آماده نمودن بسته فرهنگی با محوریت شهرداری و شورا توضیحاتی بیان کرد.

در زمینه فعالیت واحد حقوقی شهرداری و میزان چک‌های نقد شده که حدود 20 فقره چک بوده است که در تاریخ 5مرداد1398 اعمال گردیده است گزارشی ارائه نمود. تاریخ پیگیری چک‌های برگشتی از 27/12/1397 تا 1مرداد1398 بوده است.

گزارشی مختصر از پرونده‌هایی که باید به کمیته فنی کمیسیون ماده77 ارجاع شود. ارائه نمود. پرونده‌هایی که در حوزه ماده 7 باید بررسی شود و نیز بازبینی و کارشناسی شده است و باید عوارض اشجار را پرداخت نمایند.

در خصوص بدهکاری شرکت شیروار که دچار مشکل مالی شده است پیشنهاد گردید که از طرف شهرداری نامه‌ای مبنی بر پرداخت بدهی شرکت به اداره تسویه قوه قضاییه ابلاغ گردد.

در خصوص بهسازی و فضاسازی المان میدان شهید صدوقی(ره) نیز توضیحاتی ارائه گردید و با توجه به اینکه در عید غدیر در این مکان جشن و مناسبت‌ها و برنامه‌های ویژه انجام می‌شود با توجه به آن بهسازی و فضای آن تعمیر و کامل شده است.

آقای دکتر زارعی در خصوص وضعیت فضای سبز شهر و حق‌الزحمه نیروهای شهرداری و وضعیت و نحوه تشکیل جلسه کمیسیون ماده 5 توضیحاتی ارائه نمود.

آقای هدایی در خصوص تعیین حدود مرز میبد و اردکان و اقداماتی که در محدوده اردکان و تقسیمات کشوری باید مدنظر باشد و پیگیری شود تو ضیحاتی ارائه نمود.

در خصوص حصارکشی اراضی کشاورزی با کاربری باغات و استعلامی که از دفتر فنی امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک گرفته شد؛ بنابر نامه شماره 3409 /2798 /ص مورخ 18خرداد1398 مطرح و چون داخل پهنه می‌باشد قابل حصارکشی نمی‌باشد.

در زمینه انتخاب شورایاری‌های نمونه محلات و تهیه مستند با همکاری صدا وسیما توضیحاتی ارائه گردید.

1-درخواست مجوز شماره 5907 /2798 /ص مورخ 3مرداد1398 در خصوص مساعدت به آقای طالبی به مبلغ 10میلیون ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و هزینه مربوطه از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین می‌گردد.

 جلسه رأس ساعت 19 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1- حسینعلی فلاح 2-صفرعلی دهقانی 3-انسیه فلاح 4-محمدرضا هدایی5-مجید زارعی

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و بیست و پنجم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست و بیست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد پنجشنبه 3مرداد1398 رأس ساعت 6 صبح با تلاوت آیاتی ازکلام‌الله مجید و با حضور اکثریت اعضای شورا تشکیل گردید. در ضمن صورتجلسه 224 مصوبه‌ای نداشته است.

در ابتدای جلسه هر یک از اعضا در خصوص موضوعات فرهنگی عمرانی شهرداری توضیحاتی ارائه فرمودند  و دعوتنامه‌هایی که در خصوص برگزاری همایش‌ها و برنامه‌های مختلف بوده است به اطلاع کلیه اعضا رسیده شد.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 5815 /2798 /ص مورخ 2مرداد1398 در خصوص مساعدت به آقای فلاح مهرجردی به مبلغ 5میلیون ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و هزینه آن از محل کمک‌ها واعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

به دلیل برگزاری و شرکت در نشست شهرداران و ادوار شوراهای میبد با شعار هم‌افزایی و بهره‌گیری از تجارب به سوی میبدی آبادتر جلسه رأس ساعت 7:45 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2-صفرعلی دهقانی 3-انسیه فلاح 4- محمدرضا هدایی 5-مجید زارعی

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

نمایش 11 - 20 از 757 نتیجه
تعداد در هر صفحه 10
از 76