دویست و هفتادوچهارمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صوت عادی روزپنجشنبه مورخ 1398/11/10 راس ساعت 6صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور کلیه اعضا شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه هر یک از اعضاء نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص فعالیتهای عمرانی و فرهنگی ارائه نمودند از جمله موضوعات مطرح شده در خصوص آسفالت معابر و پیگیری امور بهسازی پیاده روها و معابر عمومی تعیین تکلیف و پیگیری مباحث ویژه دوربین های کنترل سرعت،جشنواره قصه گویی و فعالیت های اقتصادی و عمرانی دیگر.

1-نامه شهرداری به شماره 2798/11787/ص مورخ 1398/10/9 در خصوص تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات شهری جهت اجرا در سال 1399 بررسی و بعد از جلسات مکررکارشناسی شده در کمیسیون عمران و جلسه شورای عمومی نهایتا با اعمال اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت وباتوجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ابلاغ گردید.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12831/ص مورخ 1398/11/8 در خصوص تمدید قرارداد شماره 2798/812/ص مورخ 1398/1/26 اداره امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جایگاه و تهیه و عرضه فروش مداوم گاز فشرده CNG واقع در خیابان آزادگان شهر میبد در جلسه مطرح و مصوب گردید که به مدت 4 ماه از تاریخ 1398/11/11 تا تاریخ 1399/3/11 تمدید شود.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12830/ص مورخ 1398/11/8 در خصوص تمدید قرارداد 2798/813/ص مورخ 1398/1/26 اداره امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جایگاه وتهیه و عرضه و فروش مداوم گاز فشرده CNG در جایگاه واقع در ورودی شهر میبد از طرف یزد در جلسه مطرح و مصوب گردید که این قرارداد به مدت 4 ماه از تاریخ 1398/11/11 لغایت 1399/3/11 تمدید گردد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12445/ص مورخ 1398/10/28 در خصوص مجوز فروش و اصلاح حد شرق پلاک ثبتی به شماره 2852/0 بخش 23 یزد واقع در خیابان آیت الله اعرافی کوچه روبروی پاسگاه در جلسه مطرح و با توجه به اینکه مالک پلاک درخواست اصلاح معبر شرقی از 12 متری به 8 متری بدون پرداخت هزینه خرید کوچه به متراژ 62 مترمربع را دارد و مقرر گردید که در مسیر معبر مذکورپلاک دیگری از شهرداری پاسخ 12 متری گرفته که مقرر شد پلاک ایشان نیزاصلاح گردد.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12607/ص مورخ 1398/11/1 در خصوص پرداخت خسارت به پلاک در مسیریک فرعی 11268 بخش 23یزد به مالکیت الهه محمدی پور مقدم که 114/90 مترمبع از پلاک فوق در مسیر بلوار میرشمس الحق قرار گرفته و 169/5 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد که بدون دریافت خسارت سند را اصلاح نموده است در جلسه مطرح و مقرر گردید بابت متراژ در مسیر وکلیه خسارات وارده به ارزش کل (2/438/850/000) ریال معادل آن خدمات بر روی مانده پلاک به صورت عوارض مشرفیت طبق توافقتنامه ارائه نماید و بعد از تسویه عوارض مشرفیت با خسارت پایاپای گردد. و اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد بود.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12605/ص مورخ 1398/11/1 در خصوص پرداخت خسارت به پلاک در مسیر 11268 بخش 23 یزد به مالکیت غلامرضا کریمی بدرآبادی که 5/329 مترمربع آن در مسیر بلوار میرشمس الحق قرار گرفته و 300/1 مترمبع باقیمانده پلاک می باشد و بدون دریافت خسارت سند را اصلاح نموده است در جلسه مطرح و مقرر گردید بابت متراژ در مسیر و کلیه خسارات وارده به ارزش (6/512/250/000) ریال معادل مبلغ فوق خدمات بر روی مانده پلاک به صورت عوارض مشرفیت طبق توافقنامه ارائه نماید و خسارت و عوارض تشرف پایاپای می گردد و اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهدشد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12194/ص مورخ 1398/10/22 در خصوص فروش کوچه بن بست احداثی مابین پلاک های ثبتی به شماره 1/2380 و 24/1 و 1/25/1987 اصلی بخش 24 یزد واقع در شهیدیه خیابان انقلاب 7 به متراژ1392 مترمربع در جلسه مطرح و مصوب گردید که طبق نرخ کارشناسی کوچه از قرار هر مترمربع (2/200/000) ریال و به مبلغ کل (30/624/000) ریال تعیین و اقدام گردد.

8-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12626/ص مورخ 1398/11/2 در خصوص پرداخت خسارت به پلاک در مسیر 10423 بخش 23 یزد به مالکیت فاطمه مفیدیان که 103 مترمربع از پلاک فوق در مسیر بلوار امامزاده میرشمس الحق قرار گرفته و 1247مترمربع باقیمانده پلاک می باشد و بدون دریافت خسارت سند را اصلاح نموده است در جلسه مطرح و مقرر گردید بابت متراژدر مسیر خسارات وارده به ارزش (2/057/750/000) ریال معادل مذکور خدمات بر روی مانده پلاک بصورت عوارض مشرفیت طبق توافقنامه ارائه گردد ومالک مبلغ (997/400/000) ریال بدهکار می باشد و اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهدشد.

9- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12625/ص مورخ 1398/11/2 در خصوص پرداخت خسارت به پلاک در مسیر 10455 بخش 22 یزد به مالکیت معصومه جان دهقانی و فاطمه مفیدیان که 479 مترمربع از پلاک فوق در مسیر بلوار امامزاده میرشمس الحق قرار گرفته و 235 مترمبع باقیمانده پلاک می باشد و بدون دریافت خسارت 7/166مترمربع از متراژ سند را اصلاح نموده در جلسه مطرح و مصوب گردیدکه بابت متراژ در مسیر قرار گرفته و کلیه خسارت وارده به ارزش کل (000/750/829/3) ریال معادل مبلغ (2/974/000/000) ریال خدمات بر وی مانده پلاک بصورت عوارض مشرفیت طبق توافقنامه ارائه نماید و مبلغ (855/750/000) ریال طلبکار می باشد و اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهدشد.

10- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12624/ص مورخ 1398/11/2 در خصوص پرداخت خسارت به پلاک در مسیر 10425 بخش 23 یزد به مالکیت محمدعلی مفیدیان که 367 مترمبع از پلاک فوق در مسیر بلوار امامزاده میرشمس الحق قرار گرفته و 5/305 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید که بابت متراژ در مسیر قرار گرفته و کلیه خسارت وارده به ارزش کل (2/933/750/000) ریال معادل مبلغ (2/566/200/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک بصورت عوارض مشرفیت طبق توافقنامه ارائه نماید. و از این بابت مالک مبلغ (367/550/000) ریال طلبکار می باشد و اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادارخواهدشد.

جلسه راس ساعت9:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح2- محمدرضا هدایی3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش 5- انسیه فلاح6- صفرعلی دهقانی 7- علیرضا آقائی                

رونوشت برابر اصل است.

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

                                                    

دویست و هفتادوسومین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روزدوشنبه مورخ 1398/11/7 راس ساعت 15:30 با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور اکثریت اعضا شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوزشهرداری به شماره 2798/12328/ص مورخ 1398/10/25 در خصوص مساعدت به آقای محمدرضا طراح که دارای معلولیت جسمی حرکتی می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید که مبلغ (5/000/000) ریال از محل کمک ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) مساعدت گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12407/ص مورخ 1398/10/26 در خصوص پرداخت خسارت به مالکین پلاک ثبتی 1/4560 بخش 23 یزد (مفیدیان) طبق توافق نامه ای با شهرداری میبد شده است در جلسه مطرح و مقرر گردید که مالکین مبلغ (115/000/000) ریال طلبکار شهرداری میبد بودندوبابت خسارت وارده جمعابه مبلغ  (365/000/000) ریال، مصوب گردید که یکی از قطعات شهرک فجر بیده (به جزءقطعات جنب  معبر 14 متری) به ارزش کارشناسی (480/000/000)ریال قطعه 160متری از قرار هر مترمربع (3/000/000) ریال با کاربری وضع موجود به مالکین واگذار شود واز بابت موارد فوق، مالکین مبلغ (115/000/000) ریال بدهکار شهرداری میبد می باشند که بصورت نقدی پرداخت می نمایند.

جلسه راس ساعت18:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح2- محمدرضا هدایی3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش 5- انسیه فلاح                   

رونوشت برابر اصل است.

 

 

                                                                                           

 

 

 

                                       

دویست و هفتادودومین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روزیکشنبه مورخ 1398/10/29 راس ساعت 15:30 با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور شهردار محترم، کارشناسان واحد درآمد و دایره ساختمان شهرداری وکلیه اعضا شورا تشکیل گردید.

در ابتدا جلسه آقای نقوی در خصوص طرح پلیس ساختمان و اجرای آن به صورت خصوصی توضیحاتی ارائه دادندکه این امر از اجرای تخلف در ساخت و ساز در فضای شهری جلوگیری می شود نهایتا مقرر گردید که طبق روالی که موجود می باشد اجرا گرددو طرح جدید پلیس ساختمان با توجه به بازخورد منفی در بین مردم اجرا نگردد.

 1-درخواست مجوزشهرداری به شماره 2798/12522/ص مورخ 1398/10/29 در خصوص اصلاح متراژ پلاک ثبتی1100/11982 بخش 23 یزد به مالیکت آقای حسین آقایی واقع در شهرک امام جعفر صادق(ع) خیابان شهریار، 8 مترمربع مازاد سند مالکیت دارد در جلسه مطرح و مصوب گردید طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری نرخ فروش متراژ مازاد سند از قرار هر مترمربع16 میلیون ریال و جمعا 128 میلیون ریال تعیین شود موافقت گردید.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12510/ص مورخ 1398/10/29 جهت هزینه همایش پیاده روی سالمندان به مبلغ (10/080/000) ریال در جلسه مطرح و مصوب گردیداز محل هدایا و پرداختهای تشویقی (ردیف551204170002) پرداخت شود.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12511/ص مورخ 1398/10/29 در خصوص نظارت بهداشتی بر کشتارگاه دام میبد به مدت یکسال (از تاریخ 1398/10/1 تا تاریخ 1399/9/30) از طریق ترک تشریفات مناقصه تا سقف مبلغ (276/000/000) ریال به آقای محمد کاظم شعبانی حمیدآبادی به شماره نظام دامپزشکی(6013746) واگذار در جلسه مطرح و مصوب گردید که هزینه آن از محل حق الجلسه،الوکاله، التدریس، الزحمه، (ردیف551202050010) تامین می گردد.

جلسه راس ساعت18 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح2- محمدرضا هدایی3- مجید زارعی 4- علیرضا آقایی5- علیرضا آزادمنش 6- انسیه فلاح   7- صفرعلی دهقانی                

رونوشت برابر اصل است.

 

 

                                                                                           

 

 

 

                                       

دویست و هفتادو یکمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روزپنجشنبه مورخ 1398/10/26 راس ساعت 6صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور شهردار محترم و اکثریت اعضا شورا تشکیل گردید.

در ابتدا جلسه آقای نقوی گزارش تصویری از فعالیتهای عمرانی و فرهنگی شهرداری و پروژه های در حال اجرا و یا تکمیل شده ارائه نمودند و نمایندگان شرکت آب و فاضلاب وآقای بنا از اداره آب میبد در ادامه جلسه در خصوص مشکلات و مسایل ویژه طرح فاضلاب در شهر مواردی را مطرح نمودند و شورا و شهرداری نیز با توجه به اینکه شرکت بدهی خود را نسبت به نواقص موجود در اجرای طرح به شهرداری پرداخت نگردیده است از ابلاغ مجوز ادامه فعالیت اقدامی نخواهد کرد و مقرر گردید جهت رفع معضلات ، کمیته ای با حضور نمایندگانی از شورا ، شهرداری،فرمانداری،اداره آب و شرکت پیمانکارتشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر نتیجه نهایی اتخاذ گردد.

 1-درخواست مجوزشهرداری به شماره 2798/12349/ص مورخ 1398/10/25 در خصوص پرداخت خسارت پلاک در مسیر به شماره10678 بخش 23 یزد به مالکیت شیما سادات حیدری که 30/159 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان بدرآباد قرار گرفته و 311 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد.وبدون دریافت خسارت سند اصلاح نموده کلیه خسارات وارده به ارزش کل (953/550/000) ریال معادل مبلغ فوق خدمات بر روی مانده پلاک مطرح و مصوب گردید که مبلغ به صورت عوارض مشرفیت طبق توافقنامه ارائه گردد.و خسارت با عوارض مشرفیت پایاپای می گرددو اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه ارائه و پادار خواهدشد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12327/ص مورخ 1398/10/25 در خصوص پرداخت خسارت به دکتر جلیل زارع مهرجردی و خانم مهین تفضلی مهرجردی که 111 مترمربع پلاک فوق در مسیر خیابان شهید دستغیب قرار گرفته و421/3 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد بدون دریافت خسارت سند اصلاح نموده است در جلسه مطرح و مقرر گردیدکه بابت متراژ در مسیر و کلیه خسارات وارده به ارزش کل (443/000/000) ریال معادل مبلغ فوق خدمات بر روی مانده پلاک صرفا به صورت عوارض مشرفیت طبق توافقنامه ارائه گردد و خسارت با عوارض مشرفیت پایاپای می گرددو ضمنا کسری اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد بود.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12195/ص مورخ 1398/10/22 در خصوص پرداخت خسارت به آقای مسعود یاسایی مالک پلاک ثبتی 4643 موقوفه بخش 21 یزد که 6 دانگ آن به متراژ915 مترمربع در مسیر خیابان شهید دستغیب قرار گرفته و باقیمانده ندارد در جلسه مطرح و مقرر گردید بابت انتقال آن به شهرداری و کلیه خسارات وارده ، شهرداری دو قطعه از زمین شهرک بهمن آباد به شماره پلاکهای ثبتی 18/7/3540 بخش 22 یزد و 23/7/3540 بخش 22 یزد به نام آقای یاسایی منتقل گردد.

دویست و هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت عادی روزیکشنبه مورخ 1398/10/22 راس ساعت 15:30با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور اکثریت اعضا شورا تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای انصاری از شهرداران اسبق میبد برنامه ها و پشنهاداتی در خصوص مدیریت شهری و اجرای پروژ ه های عمرانی شهری را بیان نمودند.

1-درخواست مجوزشهرداری به شماره 2798/8809/ص مورخ 1398/7/18 در خصوص پرداخت خسارت پلاک در مسیر به شماره 4566/1 بخش 23 یزد به مالکیت خانم فاطمه دهقانی که 50/40 مترمربع از پلاک در مسیر خیابان شهید موذن قرار گرفته و 89/60 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده به ارزش کل (1/008/000/000) ریال شهرداری میبد با عوارض مشرفیت باقی مانده پلاک طبق توافق نامه پایاپای نماید. و مابه التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد شد.

جلسه راس ساعت17:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح 2 - محمدرضا هدایی3- مجید زارعی 4- علیرضا آقایی   5- علیرضا آزادمنش     6- انسیه فلاح                7- صفرعلی دهقانی  

رونوشت برابر اصل است.

جلسه دویست و شصت ونه شورا به صورت فوق العاده روز پنجشنبه مورخ 1398/10/19 راس ساعت 6 صبح با حضور کلیه اعضای شورا در ساختمان شورا برگزار گردید.

در این جلسه آقایان جانی و جهانبانی از شرکت فاضلاب در جلسه حضور یافتند و در خصوص حق و حقوق شهرداری که از شرکت فاضلاب مطالبه نموده بودند و شهرداری درخواست نموده بود توضیحاتی ارائه وبا پیشنهادات هریک از اعضاء در مورد رفع معضلاتی که در حاشیه طرح فاضلاب در شهر در محلاتمختلف ایجاد نشده است با تعامل و هماهنگی بین شهرداری و شرکت این مشکلات و چالش ها بر طرف گرددو رضایت شهروندان را فراهم نماید. در پایان مقرر گردید که در ظرف یک هفته یک جلسه ای به طور ویژه با محوریت همین موضوع  و با حضور کارشناسان طرح در شهرداری ایجاد تا تصمیمیات نهایی اتخاذ گردد و مجوز ادامه اجرای طرح توسط شهرداری به شرکت فاضلاب صادر گردد.

جلسه راس ساعت 9 صبح پایان یافت.

دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روز سه شنبه مورخ 1398/10/17 راس ساعت 15 با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور اکثریت اعضا شورا تشکیل گردید.

در این جلسه ابتدا آقای قطب الدینی کارشناس المان شهری به توضیحاتی در خصوص نامگذاری میدانی به نام سردار بزرگ اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی پرداختند و در ادامه آقای آزادمنش رئیس کمیته نامگذاری در خصوص مطالب مطرح شده در جلسه کمیته نامگذاری بیاناتی ارائه فرمودند و پیشنهادات و نظرات اعضای کمیته را با ذکر دلایل بیان کردند. ودر مورد تصویب مجوز رای گیری شد.

1-درخواست مجوزشهرداری به شماره 2798/12054/ص مورخ 1398/10/17 در خصوص مصوبات هشتمین جلسه کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر میبد که در تاریخ 16 دیماه با حضور اعضای کمیته مزبور به صورت رسمی تشکیل شد.در خصوص نامگذاری میدان جدید الاحداث به نام شهید سردار سلیمانی در محدود جنوب میبد به نشانی تقاطع بلوار سنتو با خیابان 12 دی و خیابان سعید آباد در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه راس ساعت16 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح 2 - محمدرضا هدایی3- مجید زارعی 4- علیرضا آقایی   5- علیرضا آزادمنش 6- انسیه فلاح    

رونوشت برابر اصل است.

 

 

                                                                                           

 

 

 

                                       

دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت عادی روز پنجشنبه مورخ 1398/10/12 راس ساعت 6صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور معاونت محترم شهردار وکلیه اعضا شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای فلاح ریاست شورا در خصوص بودجه شهرداری و تحقق آن تا پایان آذرماه گزارشی ارائه نمودند و آقای هدایی در مورد مصوبات وموضوعات ویژه شورای آموزش و پروش بیاناتی ارائه نمودند.

دکتر زارعی در خصوص دفترچه عوارض و نحوه بررسی آن در جلسه کمیسیون عمران توضیحاتی ارائه نمودند. آقای آزادمنش در مورد مصوبات جلسات کمیسیون فرهنگی (تلویزیون شهری و تعیین تکلیف آن، تعیین و تکلیف واگذاری بیلبوردها به شرکت خصوصی و برون سازمانی آن) ومساعدت به کانون مداحان و اصلاح صورتجلسه کمیسیون ماده 7 و دیگر مواردی ارائه نمودند. آقای آقایی در مورد معضلات اجتماعی و اخلاقی که در جامعه میبد وجود دارد توضیحاتی بیان نمودند.

در ادامه در خصوص بها دادن به صنعت زیلو پیشنهاداتی ارائه گردید از جمله اینکه یک باب مغازه ای برای فروش زیلو با قبولی شهرداری اقدام شود.

احداث نمایشگاه دائمی زیلو و اهداء پکیج زیلو به زوج های جوان در قالب تسهیلات 2 میلیون تومانی و ارائه تسهیلات کلی به احداث دستگاه زیلو.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11875/ص مورخ 1398/10/12 در خصوص  پیاده روسازی خیابان پاسداران میبد از طریق ماده 19 وبا 2% افزایش نسبت به فهرست بهای ابنیه سال 1398 به مبلغ (6/105/233/115) ریال به سازمان همیاری شهرداری های استان یزد در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.ضمنا هزینه مربوطه از محل پیاده روسازی خیابان ها (ردیف552330020001) تامین می گردد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11874/ص مورخ 1398/10/11 در خصوص مزایده واگذاری کشتارگاه دام میبد بر اساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به شماره 15825 مورخ 1398/10/11 به مبلغ پایه ماهیانه (60/000/000) ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11678/ص مورخ 1398/10/7 در خصوص پرداخت خسارت به پلاک در مسیر 2728 بخش 23 یزد به مالکیت معصومه برجسته و حوا برجسته که 716 مترمربع از آن در مسیر خیابان آیت الله اعرافی قرار گرفته و 618 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد. در جلسه مطرح و از آنجا که بدون دریافت خسارت سند را اصلاح نموده اندمقرر گردید بابت امتراژدر مسیر قرار گرفته و کلیه خسارات وارده به ارزش کل (5/579/013/872)ریال معادل

مبلغ (3/673/545/750) ریال خدمات بر روی مانده پلاک و خدمات بر روی پلاک ثبتی 2727 بخش 23 یزد به مبلغ (1/905/468/120) ریال طیق توافقنامه ارائه گردد و مبلغ خسارت در اثر محکومیت با خدمات فوق الذکر پایاپای می گردد.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11383/ص مورخ 1398/9/30 در خصوص پرداخت خسارت به مالکین پلاک ثبتی 4560/1 بخش 23 یزد (مفیدیان)در جلسه مطرح و مقرر گردید بابت طلبکار شهرداری میبداز جهت خسارات به مبلغ (365/000/000) ریال که می باشد. و یکی از قطعات شهرک فجر بیده(به جز قطعات جنب معبر 14 متری) به ارزش کارشناسی (480/000/000) ریال (قطعه 160متری از قرار هر مترمربع 3/000/000) ریال با کاربری وضع موجود به مالکین واگذار شود واز بابت موارد فوق مالکین مبلغ (115/000/000) ریال بدهکار شهرداری میبد می باشند که مصوب گردید به صورت نقدی پرداخت گرددوبا تهاتر زمین مخالفت شد.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 11437/2798/ص مورخ 1398/10/1 در خصوص پرداخت خسارت به پلاک در مسیر 9708 بخش 22 یزد به مالکیت زهرا سلطان برزگری که 33/60 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان سید الشهدا قرار گرفته و 663/85 مترمربع باقیمانده پلاک می باشددر جلسه مطرح و مقرر گردیدبابت متراژ در مسیر قرار گرفته و کلیه خسارات وارده به ارزش کل (165/750/000) ریال معادل مبلغ (1/593/240/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک بصورت عوارض مشرفیت طبق توافق نامه ارائه گردد و از این بابت مالک مبلغ (1/427/490/000) ریال بدهکار شهرداری میبد می باشد که مابه التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهدشد.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 8251/2798/ص مورخ 1398/7/3 در خصوص پرداخت خسارت به مالکین پلاکهای ثیتی به شماره 11و538/13 بخش 22 یزد به مالکیت آقای حسین اقبالیان و خانم افسر فلاح یخدانی که 75/15 مترمربع از پلاک فوق در مسیر گذر 14 متری حدفاصل خیابانهای شهید میرباقری و آیت الله خامنه ای قرار گرفته و22/5 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید که بر اساس نظریه کارشناسی رسمی بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده به ارزش (974/700/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه به مالک ارائه گردد. و مابه التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهدشد.

در ادامه جلسه آقای عدل ثانی ریاست محترم اداره برق شهرستان میبد در معیت معاونت محترم حضور یافتند و گزارشی از فعالیتهای خود را ارائه نمودند و مقرر گردید که در اجرای پروژه های روشنایی شهرستان بین شهرداری و اداره برق تعاملات و تفاهمات انعقاد گردد.  و در خصوص و تامین روشنایی بلوار نبی اکرم و جابجایی تیرهای برق در معابر و کوچه های محلات مقرر گردیدکه شهرداری به اداره برق و کمیته روشنایی گزارشات ارسال نمایدتا در اجرای آن اعمال گردد. و درنهایت مقرر گردید که جلسه ای که مختص آن موضوع می باشد در شهرداری تشکیل گردد.

 

جلسه راس ساعت 9صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح 2 - محمدرضا هدایی3- مجید زارعی 4- علیرضا آقایی   5- علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی   7- انسیه فلاح    

رونوشت برابر اصل است.

 

 

                                                                                           

 

 

 

                                       

دویست و شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روز یکشنبه مورخ 1398/10/8 راس ساعت 15:30 با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور شهردار محترم وکلیه اعضا شورا تشکیل گردید.ضمنا صورتجلسه 265 شورا مصوبه ای نداشته است.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11413/ص مورخ 1398/10/1 در خصوص اصلاح ردیف بودجه به مبلغ (2/500/000/000) ریال از ردیف مشارکت در سرمایه گذاری بخش خصوصی (کد55404002 )در جلسه مطرح و مصوب گردیدکه از ردیف مذکور کسر وبه ردیف تهیه و تصویب طرح ها (کد 552310020001 )اضافه شود.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11496/ص مورخ 1398/10/2 در خصوص مشاعدت جهت برنامه های بسیج خواهران در جلسه مطرح و مصوب گردید که مبلغ (10/000/000) ریال از محل فعالیتهای فرهنگی ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) پرداخت گردد.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11744/ص مورخ 1398/10/8 در خصوص گرامیداشت روز پرستار و همسران جانبازان و تقدیر از زحمات بی دریغ و شبانه روزی 12 نفر از این اسطوره ها در جلسه مطرح و مصوب گردیدکه مبلغ (5/000/000) ریال به ازای هرکدام از محل هدایا و پرداختهای تشویقی (ردیف551204170002) پرداخت گردد.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11735/ص مورخ 1398/10/8 در خصوص گرامیداشت روز پرستار و میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و قدردانی از زحمات بی دریغ و شبانه روزی 40نفر از پرستاران و مادریاران مراکز نگهداری بیماران روانی و ذهنی در جلسه مطرح و به تصویب رسید. به ازای هر یک از افراد مذکور مبلغ (1/000/000) ریال از محل پرداختهای تشویقی و هدایا کد(551204170002) پرداخت گردد.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11473/ص مورخ 1398/10/2 در خصوص مساعدت به ستاد اقامه نماز در جلسه مطرح ومقرر شدشهرداری به میزان مبلغ (50/000/000) ریال در نمازخانه های پارکها هزینه نماید.در ضمن محل پرداخت از ردیف فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (کد 551202050017) پرداخت خواهدشد.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11594/ص مورخ 1398/10/4 در خصوص اصلاح متراژ سند مالکیت پلاک ثبتی به شماره 8739/0 بخش 23 یزد به ورثه علی آقایی در جلسه مطرح و مصوب گردید شهرداری نسبت به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی دقت نماید. ومقرر گردید که جهت پیاده رو وباغچه باید 16/6 مترمربع به نام شهرداری میبد منتقل گردد که اشتباها 29/3 مترمربع منتقل شده است لذا لازم است 12/7 مترمربع مجددا به پلاک مالکین ملحق گردد.(طبق اقرارنامه ثبتی و اصلاحیه ثبت و بدون انتقال متراژ).

7- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11520/ص مورخ 1398/10/3 در خصوص نامگذاری میدان به نام کتاب ( میدان جدیدالاحداث واقعدر سه راه هفت تیر) و بلوار زیلوبافان در جنوب میبد که حدفاصل میدان سرامیک سازان و میدان کشف الاسرار در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

8- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11424/ص مورخ 1398/10/1 در خصوص مساعدت به گروه فرهنگی مذهبی هلال غم به مبلغ (15/000/000) ریال در جلسه مطرح و مصوب گردید از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) مساعدت گردد.

 

 

جلسه راس ساعت 17:30با ذکر صلوات پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح 2 - محمدرضا هدایی3- مجید زارعی 4- علیرضا آقایی   5- علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی   7- انسیه فلاح    

 

 

                                                                                           

 

 

 

                                       

جلسه  265 شورا جلسه با نماینده مردم بوده و مصوبه ای نداشته است.