یکصد و شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضورکلیه اعضای شورا و سرپرست محترم شهرداری رأس ساعت 6:30 پنجشنبه مورخ 20دی1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید. ضمناً جلسه یکصد و شصت و هشت  شورا مصوبه‌ای نداشته است.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14547 /2797 /ص مورخ 19دی1397 در خصوص  اصلاح حد ضلع شمال پلاک ثبتی 8/6فرعی از8290 بخش 21 یزد از جاده به ملک مجاور به مالکیت آقای عارف جاوید در جلسه مطرح و با توجه به نظر کارشناس واحد شهرسازی گذر شمالی به صورت کوچه بن بست متروکه بوده و هیئت شهرداری نرخ فروش را از قرار هر مترمربع 4میلیون ریال تعیین نموده است و مبلغ اصلاح حد ضلع شمالی پلاک از جاده به ملک مجاور 85میلیون و 600هزار ریال می‌باشد و مورد تصویب قرار گرفت.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14385 /2797 /ص مورخ 16دی1397 با موضوع مساعدت به صندوق کارکنان شهرداری و با توجه به نامه شماره 17351 به مبلغ 500میلیون ریال می‌باشد در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه به صورت قرضی تأمین می‌گردد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14393 /2797 /ص مورخ 16دی1397 با موضوع پرداخت خسارت به آقای غلامرضا آقائی بابت خسارت آب فضای سبز به مغازه آقائی در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 56میلیون ریال به تصویب رسید.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14391 /2797 /ص مورخ 16دی1397 با موضوع پرداخت خسارت به پلاک در مسیر خیابان 20متری آیت‌الله خامنه‌ای به شماره پلاک باقیمانده 1فرعی از3582 بخش 22 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 12704 /2797 /ص مورخ 13آذر1397 به مالکیت آقای علی زارعی محمودآبادی که 66 متر و 30سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان 20متری منشعب از خیابان آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفته و 152 متر و 70سانتیمترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده به ارزش 464میلیون و 100هزار ریال، شهرداری میبد معادل مبلغ مذکور خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه فوق از محل آزادسازی املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13559 /2797 /ص مورخ 1دی1397 با موضوع کاهش 25% قرارداد شماره 4291 موخ 29خرداد1397 با موضوع زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت میدان جدید دانشگاه میبد و با عنایت به مذاکرات صورت گرفته با مسئول واحد عمران شهرداری در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14571 /2797 /ص مورخ 19دی1397 با موضوع پرداخت خسارت به ورثه پروین صالحی در مسیر میدان جوان در جلسه مطرح و نسبت به قیمت کارشناسی اعتراض شد و به تصویب نرسید.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14491 /2797 /ص مورخ 18دی1397 با موضوع استرداد عوارض پرداختی نوسازی ساختمان تأمین اجتماعی به مبلغ 21میلیون و 416هزار و 700 ریال به حساب تأمین اجتماعی شعبه میبد پرداخت گردد در جلسه مطرح و به تصویب رسید. هزینه مورد نظر از محل مازاد درآمد برهزینه سنواتی (ردیف33102) تأمین خواهد شد.

8-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14305 /2797 /ص مورخ 15دی1397 با موضوع پرداخت خسارت به پلاک ثبتی به شماره 10526 بخش 21 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 14197 /2797 /ص مورخ 12دی1397 به مالکیت آقای وحید گلشن که 425 متر و 80سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر میدان تقاطع باغ شهر و پل عیشی قرار گرفته و 553 متر و 35سانتیمترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده، شهرداری میبد معادل مبلغ 1میلیارد و 703میلیون و 200هزار ریال خدمات بر روی مانده پلاک و خدمات شناور طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

جلسه رأس ساعت 9 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-حسینعلی فلاح 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-علیرضاآقائی میبدی 6 -صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

جلسه یکصدو شصت وهشت مصوبه ای نداشت.

یکصد و شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضورکلیه اعضای شورا، سرپرست شهرداری جناب آقای نصیری‌پور، مدیران وکارشناسان شهرداری در واحدهای درآمد و عمران  رأس ساعت 15 دوشنبه مورخ 17دی1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

دستور کار جلسه بر محوریت دو موضوع زیر می‌باشد:

1-بررسی مسائل ویژه شهرک آیت‌الله حائری(ره) (ایثارگران) با حضور مدیرعامل شرکت جناب آقای رجبی؛ در این خصوص موضوعاتی چون تعیین تکلیف شبکه معابر که مورد تأیید امور کمیسیون زیربنایی می‌باشد و میزان سطوح خدمات در داخل شهرک از قبیل آموزشی، ورزشی، فرهنگی و موضوعات دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مقرر گردید نماینده‌ای از شرکت ایثارکاران در شهرداری حضور یابد و تمام هزینه‌های آن برآورد نمایند و تصمیم نهایی جهت صدور پروانه ساختمان توسط شهرداری در تبادل ارائه خدمات به شهرداری و... شهرداری اقدام نماید و اتخاذ گردد.

در ادامه جلسه با حضور کارشناس واحد درآمد آقای فاتحی در خصوص بررسی تعرفه عوارض ساختمان و عوارض دیگر ویژه سال 1398 بررسی و تصمیماتی اتخاذ گردید.

2-نامه شماره 10062 مورخ 13دی1397 فرمانداری در اعتراض به مصوبه مورخ 29آذر1397 شورا در جلسه قرائت و به شرح ذیل پاسخگویی گردید:

الف: در خصوص بند 5 صورتجلسه (موضوع تشکیل هیئت ارزیابی)مصوب گردید به هر یک از اعضای هیئت ارزیابی شهرداری به ازای هر مورد ارزیابی مبلغ 500هزار ریال از طرف شهرداری پرداخت شود.

جلسه رأس ساعت17:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6 -صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

یکصد و شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت18:30 یکشنبه مورخ 16دی1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید. ضمناً جلسه یکصد و شصت و چهار و یکصد و شصت و پنج شورا مصوبه‌ای نداشته است.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14272 /2797 /ص مورخ 15دی1397 در خصوص برگزاری مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز و تأسیسات مربوطه شهر میبد با برآورد اولیه مبلغ 45میلیارد ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل طرح احداث پارک و ایجاد فضای سبز و کمربند فضای سبز (ردیف55235001) تأمین خواهد شد. بدیهی است مبلغ نهایی قرارداد پس از انجام تشریفات مناقصه و مطابق قیمت پیشنهادی پیمانکار برنده مناقصه مشخص خواهد شد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 14389 /2797 /ص مورخ 16دی1397 در خصوص خرید وانت تندر ال 90 در جلسه مطرح و با توجه به فرسوده بودن آمبولانس‌های شهرداری، با عنایت به صورتجلسه استعلام کتبی 14336 /2797 /ص مورخ 16دی1397 که نمایندگی‌های خودرو که همگی اعلام نمودند فاقد فروش ماشین کارتکس و ثبت‌نام می‌باشند. لذا از طریق ترک تشریفات مناقصه از یکی از بنگاه‌های مربوطه به قیمت 850میلیون ریال خریداری نماید. در ضمن بابت تجهیزات و اطاقک مربوطه نیز تا سقف مبلغ 250میلیون ریال انجام خواهد شد. ضمناً هزینه آن از محل خرید آمبولانس (ردیف552340030003) تأمین و مابقی اعتبار آن در متمم بودجه پادار خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14171 /2797 /ص مورخ 12دی1397 با موضوع مساعدت جهت مراسمات هیئت قمر بنی‌هاشم شاه جهان‌آباد به مبلغ 150میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مورد نظر از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) تأمین خواهد شد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13988 /2797 /ص مورخ 9دی1397 با موضوع مساعدت به خانم سلطان زارعی و با توجه به درخواست شماره 17211 مورخ 9دی1397 در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 5میلیون ریال به تصویب رسید.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13925 /2797 /ص مورخ 8دی1397 با موضوع مساعدت به پایگاه شهید رجایی محمودآباد و با توجه به نامه شماره 16487 در خصوص یادواره شهدای محمودآباد در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 25میلیون ریال موافقت گردید. ضمناً هزینه مربوطه از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) تأمین خواهد شد.

6-درخواست  مجوز شهرداری به شماره 14347 /2797 /ص مورخ 16دی1397 با موضوع مساعدت به آقای مؤمنی با توجه به نامه شماره 1603 در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 5میلیون ریال به تصویب رسید. ضمناً هزینه مورد نظر از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14324 /2797 /ص مورخ 16دی1397 با موضوع درخواست طلب از شهرداری آقای فیاض به مبلغ 5میلیون و 177هزار ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه فوق از محل مازاد درآمد بر هزینه سنواتی (ردیف33102) تأمین خواهد شد.

8-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10778 /2797 /ص مورخ 26مهر1397 با موضوع انجام امور فرهنگی به مؤسسه غدیرشناسی و انجام آن و مساعدت به این مؤسسه در جلسه مطرح و مقرر گردید که مبلغ 50میلیون ریال در مرحله اول پرداخت و مساعدت گردد و مبلغ 50میلیون ریال آن مشروط به اجرا و ارائه گزارش توسط مؤسسه برای شورا پرداخت گردد. ضمناً هزینه مربوطه از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) تأمین خواهد شد.

9-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14210 /2797 /ص مورخ 12دی1397 با موضوع اهدا بن به بازنشستگان صندوق کشوری و مستمری‌بگیر صندوق تأمین اجتماعی به تعداد کل 126 نفر به مبلغ 15میلیون ریال بن نقدی اهدا گردد، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) تأمین خواهد شد.

10-درخواست مجوز شهرداری به شماره  14338 /2797 /ص مورخ 16دی1397 با موضوع آزادسازی سند مینی‌بوس به مالکیت آقای سیدمحمود سیدمحمدی و انتقال سند یک دستگاه مینی‌بوس هیوندا به شماره انتظامی 54ایران596ع45 و شماره شاسی 37901788912009 از شهرداری به نامبرده در جلسه مطرح و با انتقال سند مالکیت مینی‌بوس  موافقت گردید و افزایش مبلغ پیشنهادی یارانه در سال آینده مخالفت که مجدداً در سال آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

11-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14318 /2797 /ص مورخ 16دی1397 با موضوع درخواست رانندگان مبنی بر افزایش ده درصد به مبلغ قرارداد در جلسه مطرح گردید و با توجه به ضوابط سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میبد که مطابق با شرایط سایر رانندگان نسبت به اصلاح یارانه پرداختی به افراد نامبرده از قرار ماهیانه 27میلیون و 500هزار ریال برای یک شیفت کاری (حداقل 8 ساعت کاری) و 46میلیون ریال برای دوشیفت کاری (حداقل 15 ساعت کار) مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً هزینه فوق از محل بودجه سازمان قابل پرداخت می‌باشد.

12-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14386 /2797 /ص مورخ 16دی1397 با موضوع درخواست تقسیط آقای مصطفی بهارستانی مالک ساختمان به شماره پلاک ثبتی 3فرعی  از5969  بخش 21 یزد بابت جریمه کمیسیون ماده 100 به شماره 299 مورخ 21بهمن1397  به مبلغ 85میلیون ریال در جلسه مطرح و با پرداخت 20درصد نقد و مابقی با پرداخت 18 قسط موافقت گردید.

13-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14215 /2797 /ص مورخ 12دی1397 با موضوع پرداخت خسارت به پلاک در مسیر به شماره 6706 بخش 21 یزد به خانم رضیه جلالیان و با توجه به توافقنامه شماره 14916 /2797 /ص مورخ 12دی1397  که 165 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان شهید رجائی قرار گرفته و 67 متر و 80سانتیمترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و واگذاری متراژ باقیمانده به شهرداری میبد (کلاً سه دانگ می‌باشد) معادل مبلغ 3میلیارد و 684میلیون ریال خدمات شناور طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

14-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14067 /2797 /ص مورخ 10دی1397 با موضوع اصلاح متراژ پلاک ثبتی به شماره 16فرعی از11228 و 11256 بخش 21 یزد به مالکیت آقای مرتضی جلالیان به آدرس امیرآباد–خیابان امام خمینی(ره)- کوچه نسترن 56 بوده و در حد جنوب پلاک فوق 2 متر و 40سانتیمترمربع به کوچه تجاوز شده و واحد شهرسازی اصلاح سند را تأیید نموده است و قیمت ارزیابی شده توسط هیئت منتخب شهرداری از قرار هر مترمربع ده میلیون ریال و جمعاً مبلغ 24میلیون ریال می‌باشد در جلسه مطرح و با توجه به قیمت هیأت ارزیابی شهرداری به تصویب رسید.

15-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13931 /2797 /ص مورخ 8دی1397 با موضوع اصلاح حد مربوط به پلاک ثبتی به شماره 9039 بخش 22 یزد واقع در بیده متعلق به آقای علی اکبر دهقانی (حاجی‌ماشاءالله) و حد شرق پلاک فوق به جاده کشتخوانی محدود گردیده، ولی در محل ملک مجاور می‌باشد مالک درخواست اصلاح حد شرق پلاک خود از جاده کشتخوانی به ملک مجاور را دارد همچنین ابعاد کوچه قابل خریداری طبق نظر واحد حریم 2*40 (80) مترمربع بوده که کارشناس رسمی دادگستری، از قرار هر مترمربع 350هزار ریال تعیین نموده است، در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

16-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14330 /2797 /ص مورخ 16دی1397 با موضوع عوارض ارزش افزوده اجرای طرح‌های مصوب شهری و درخواست آقای عباس آقایی در رابطه با نحوه محاسبه عوارض بر حق تشرف و عمق پلاک که شامل حق تشرف می‌گردد در جلسه مطرح و مقرر گردید که بر اساس بند 3 مصوبه مورخ 5مهر1397 (جلسه 132) اقدام شود و برای عوارض و حق تشرف برای تمام پلاک‌ها عمق 20 متر محاسبه گردد.

17-لایحه مورخ 16دی1397 اعضای محترم شورا در خصوص آسفالت معابر محلات و شهرک‌های مسکونی شهر در 6 فاز به مبلغ 50میلیارد ریال در جلسه شورا قرائت و ضمن تصویب مقرر شد در اصلاح یا متمم بودجه پادار شود و با برگزاری کلیات مناقصه موافقت گردید.

جلسه رأس ساعت21:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-حسینعلی فلاح  2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-علیرضاآقائی میبدی 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

یکصد و شصت و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور اکثریت اعضای شورا رأس ساعت 6:30 پنجشنبه مورخ 13دی1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید.

در ابتدای جلسه آقای حسینعلی فلاح ریاست شورا ضمن خیرمقدم به اعضا و سرپرست شهرداری موضوعاتی در خصوص قوانین و ضوابط جلسات شورا بیان نمود و مقرر گردید که در روزهای یکشنبه و پنجشنبه به صورت دائم در هر هفته جلسات عمومی شورا برگزار شود و ماهی یک مرتبه جلسه غیرعلنی شورا جهت بررسی مسائل داخلی شورا و شهرداری تشکیل شود.

در ادامه از ریاست کمیسیون عمران استعفا نموده و مقرر گردید که در جلسه آینده یکی از اعضای شورا به عنوان رئیس کمیسیون عمران و عضو دیگری به عنوان سخنران شورا انتخاب شوند.

جلسه رأس ساعت9:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضورکلیه اعضای شورا رأس ساعت18 دوشنبه مورخ 10دی1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید.

در این جلسه با حضور سرپرست شهرداری و کارشناسان درآمد در خصوص بهای تعرفه عوارض سال 1398 بررسی و بحث و تبادل نظر گردید و اصلاحاتی در خصوص بعضی موارد صورت گرفت و مقرر گردید که این اصلاحات در بهای تعرفه عوارض ثبت گردد.

جلسه رأس ساعت21:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح   6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضورکلیه اعضای شورا و سرپرست شهرداری رأس ساعت 18:30 یکشنبه مورخ 9دی1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

در این جلسه آقای شیخ علیرضا آقایی میبدی در پی استعفای چندباره خود و درخواست قبول استعفا از ریاست شورا، از اعضای محترم خواستند که استعفای ایشان پذیرفته شود. پس ازبحث و تبادل نظر و علیرغم میل باطنی، اعضا با استعفای ایشان از ریاست شورا موافقت و پس از رأی‌گیری، آقای حسینعلی فلاح با 7 رأی به عنوان رئیس جدید شورا انتخاب و معرفی گردیدند. لازم به ذکر است که جناب آقای علیرضا آقایی میبدی از این تاریخ به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا به انجام وظیفه مشغول خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 21:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقایی میبدی 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

در پی استعفای شیخ علیرضا آقایی میبدی رییس شورای اسلامی شهر میبد از سمت خود، اعضای این شورا با اکثریت مطلق آرا حسینعلی فلاح‌ یخدانی را به عنوان رییس جدید شورای شهر انتخاب کردند.

علیرضا آقایی میبدی از ابتدای دوره پنجم شورا تاکنون به عنوان رییس شورا فعالیت داشته و ازین پس نیز به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر انجام وظیفه خواهد نمود. حسینعلی فلاح از ابتدای دوره فعلی شورا، ریاست کمیسیون عمران، گردشگری و خدمات شهری و سمت سخنگوی شورا را عهده‌دار بوده است.

پیش از این حجت‌الاسلام آقایی چندین مرتبه درخواست استعفای خود را ارائه داده بود که در نهایت در جلسه یکشنبه مورخ دهم دی‌ماه علی‌رغم میل باطنی اعضا و اصرار ایشان، پذیرفته شد.

یکصد و شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا، رأس ساعت6:30 پنجشنبه مورخ 6دی1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13870 /2797 /ص مورخ 5دی1397 با موضوع مساعدت جهت جشن یلدا به شورای محله بشنیغان و با توجه به نامه شماره 16628 در جلسه مطرح و پرداخت مبلغ 20میلیون ریال به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل فعالیت فرهنگی ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) تأمین خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13869 /2797 /ص مورخ 5دی1397 با موضوع پرداخت حق‌الزحمه ذیحساب طرح‌های عمرانی شهرداری در سال مالی به آقای محمد جعفری ندوشن به مبلغ 120میلیون (000/000/120) ریال در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.در ضمن هزینه مربوطه از محل سایر خدمات قراردادی (ردیف551202050017) تامین خواهدشد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13757 /2797 /ص مورخ 4دی1397 با موضوع تأمین اعتبار جهت تملک زمین جهت تفکیک زباله و طرح پسماند و دفن زباله شهرداری در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 25میلیارد ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل دفن بهداشتی زباله (ردیف552350020001) تأمین خواهد شد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13403 /2797 /ص مورخ 27آذر1397 با موضوع فروش باقیمانده پلاک ثبتی به شماره 9597 اصلی بخش 22 یزد به صورت ترک تشریفات مزایده به مالکیت آقای سیدهاشم حسینی کوچه‌باغ واقع در خیابان سیدالشهداء خانقاه در جلسه مطرح و مصوب گردید که طبق نظر کارشناسی شده از قرار هر مترمربع 14میلیون ریال و جمع مبلغ فروش 319میلیون و 200هزار ریال تعیین گردیده است.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13659 /2797 /ص مورخ 2دی1397 با موضوع ابطال توافقنامه شماره 6008 مورخ 30تیر1397 مربوط به پلاک ثبتی 1فرعی از8377  بخش 21 یزد در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13666 /2797 /ص مورخ 2دی1397 با موضوع پرداخت خسارت به پلاک ثبتی در مسیر خیابان شهید مبینی به شماره 3فرعی از1928 بخش 22 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 12266 /2797 /ص مورخ 3آذر1397 به مالکیت آقای مسعود نقیبی محمودآبادی که 50 متر و 50سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان مذکور قرار گرفته و 188 متر و 90سانتیمترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید شهرداری میبد بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری، معادل مبلغ 303میلیون ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. همچنین بابت 140 متر و 50سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان قرار گفته و سند اصلاح گردیده و مالک خسارتی دریافت ننموده است، مقرر گردید با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر میبد خسارت قسمت مذکور با ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی پایاپای گردد. ضمناً هزینه مذکور از محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13657 /2797 /ص مورخ 2دی1397 با موضوع پرداخت خسارت به پلاک در مسیر به شماره 14فرعی از9319 بخش 23 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 12842 /2797 /ص مورخ 15آذر1397 به مالکیت ورثه مرحوم حبیب میرابی که 574 متر و 50سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر بلوار میرشمس‌الحق قرار گرفته است، در جلسه مطرح و مصوب گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارت وارده به ارزش کل مبلغ حکم شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد به میزان 6میلیارد و 637میلیون و 260هزار ریال شهرداری میبد معادل مبلغ مذکور خدمات بر روی پلاک مذکور طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

8-نامه شهرداری به شماره 13505 /2797 /ص مورخ 29آذر1397 با موضوع اعلام فازهای بعدی آسفالت سطح شهر در 6 فاز مطرح و مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

9-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13631 /2797 /ص مورخ 2دی1397 با موضوع استرداد وجه خدمات آماده‌سازی به آقای محمدسعید حیدری در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

جلسه رأس ساعت 9:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضورکلیه اعضای شورا، رأس ساعت 18:15یکشنبه مورخ 2دی1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13671 /2797 /ص مورخ 2دی1397 با موضوع خرید نرم‌افزار شهرسازی از شرکت صفارایانه (به همراه کانورت اطلاعات قبلی) از طریق ترک تشریفات مناقصه تا سقف مبلغ 2میلیارد ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً هزینه فوق از محل طرح مطالعاتی عمران شهری و ممیزی و... (ردیف552310030002) و مابقی در متمم بودجه پادار خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13639 /2797 /ص مورخ 2دی12397 باموضوع مساعدت به جبهه فرهنگی انقلاب میبد در خصوص برگزاری جشن غدیر به مبلغ بیست و سه میلیون ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً هزینه آن از محل فعالیت فرهنگی ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) تأمین خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 21:15 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح