سومین جلسه کمیته نامگذاری معابر شهر میبد در سال جاری با حضور کارشناسان فرمانداری، شهرداری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اساتید حوزه و دانشگاه، فعالین فرهنگی شهرستان و کمیسیون فرهنگی شورا در محل شورای اسلامی شهر برگزار گردید.

  در این جلسه مقرر شد جلسات به صورت هفتگی و مداوم در روزهای پنجشنبه برگزار شود و در جلسه آتی پیشنهادات و راهکارهای مد نظر اعضا جهت تسریع در امر نامگذاری معابر ارائه گردد.

یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور اکثریت اعضای شورا، رأس ساعت 7صبح پنجشنبه مورخ 1آذر1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  و موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10618 /2797 /ص مورخ 23مهر1397 با موضوع تأیید قیمت کارشناسی زمین‌های پلاک 9376 و 9423 بخش 21 یزد (موقوفه) جهت واگذاری به افراد بی‌بضاعت در جلسه قرائت و با قیمت کارشناسی پیوست (پلاک9376 از قرار هر مترمربع 1میلیون و 100هزار ریال و پلاک 9423 از قرار هر مترمربع 1میلیون ریال مطرح و با این موارد ذکر شده موافقت گردید.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11322 /2797 /ص مورخ 9آبان1397 با موضوع پرداخت خسارت به پلاک ثبتی به شماره 6264 بخش 21 یزد به مالکیت خانم افسر زارع و با توجه به توافقنامه شماره 9955 /2797 /ص مورخ 10مهر1397، که 70 متر و 50سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان قرار گرفته و 97متر و 50سانتیمترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده، شهرداری میبد مبلغ 423میلیون ریال در وجه مالک کارسازی نموده و معادل مبلغ فوق را به صورت خدمات بر روی 97متر و 50سانتیمترمربع از مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه گردد. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11088 /2797 /ص مورخ 2آبان1397 با موضوع برگزاری مزایده اجاره جایگاه‌های CNG واقع در بلوار آزادگان و بلوار مدرس به مدت یکسال در جلسه مطرح و مصوب گردید که طبق نظر کارشناسی پیوست مزایده برگزار گردد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11678 /2797 /ص مورخ 20آبان1397 با موضوع پاداش به کارکنان تأسیسات جهت فاز 3 روشنایی خط سنتو (مقابل دانشگاه آزاد اسلامی میبد) در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ میلیون ریال به هر کدام از کارکنان این پروژه جمعاً 4 نفر به تصویب رسید. ضمناً مقرر گردید هزینه مربوطه از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) تأمین شود.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12168 /2797 /ص مورخ 30آبان1397 با موضوع تمدید قرارداد شماره 9923 مورخ 1دی1394 با موضوع بهره برداری از جایگاه CNG خیابان آزادگان و قرارداد شماره 5559 مورخ 28مرداد1395 با موضوع بهره برداری از جایگاه CNG ورودی میبد هر کدام از تاریخ 10/9/1397 به مدت دو ماه در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11871 /2797 /ص مورخ 22آبان1397 با موضوع جابجایی ردیف بودجه مبنی بر تهیه و استفاده رانندگان خطوط واحد از لباس فرم به مبلغ 25میلیون ریال از اعتبار ماده 5 بودجه آن سازمان در جلسه مطرح و مقرر گردید که تحت عنوان سایر خدمات قراردادی با کد اعتباری 20512 به ماده 7 تحت عنوان لباس کارکنان با کد اعتباری 20704 اقدام گردد مورد تصویب قرار گرفت.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12102 /2797 /ص مورخ 28آبان1397 با موضوع مساعدت به آقای محیطی به مبلغ 10میلیون ریال و با توجه به نامه شماره 1311 شورای اسلامی شهر میبد در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 9:15 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-صفر علی دهقانی  6- انسیه فلاح

یکصد و پنجاهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت فوق‌العاده و با حضور اکثریت اعضای شورا، رأس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 23آبان1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل و موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1-در ابتدای جلسه استعفای کتبی مورخ 21آبان1397 آقای محمود اسدزاده در جلسه مطرح و با اکثریت مطلق آرا به تصویب رسید. (5 نفر اعضای شورا).

2-آقای محمدرضا نصیری‌پور معاون خدمات شهری شهرداری با اکثریت مطلق آرا به عنوان سرپرست شهرداری میبد منصوب گردید.

جلسه رأس ساعت 17 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-صفرعلی دهقانی

یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور اکثریت اعضای شورا، رأس ساعت 18:30شنبه مورخ 19آبان1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  و موضوع ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ضمناً جلسه یکصد و چهل و هشتم مصوبه‌ای نداشته است.

در این جلسه ابتدا با رأی‌گیری اکثریت اعضای شورا مصوب گردید که جناب آقای محمدرضا نصیری‌پور معاونت خدمات شهری شهرداری میبد در حالت فعلی به عنوان سرپرست شهرداری میبد انتخاب گردد و مقرر گردید که از تاریخ 23آبان1397 به عنوان سرپرست شهرداری شروع به کار کند.

جلسه رأس ساعت21:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-حسینعلی فلاح 4-محمدرضا هدایی 5-علیرضا آزادمنش 6-انسیه فلاح

یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور اکثریت اعضای شورا، رأس ساعت 15 یکشنبه مورخ 13آبان1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل و موضوع ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1-نامه شماره 6408 /62 /97 /ص مورخ 13آبان1397در خصوص اعمال تبصره 3 ویژه سازمان آب در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

جلسه رأس ساعت17:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-حسینعلی فلاح 4-محمدرضا هدایی 5-صفرعلی دهقانی 6-انسیه فلاح

یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور اکثریت اعضای شورا، رأس ساعت 15 شنبه مورخ 12آبان1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل و موضوع ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11333 /2797 /ص مورخ 10آبان1397 با موضوع پرداخت اضافه‌کاری جناب آقای علیرضا ابراهیمی مسئول حراست شهرداری که هفته‌ای چهار روز مشغول خدمت می‌باشند مطرح و مصوب گردید که در قسمت اضافه‌کاری مازاد بر سقف 120 ساعت حداکثر 55 ساعت از ردیف‌های معین شده در مجوز قبلی در وجه ایشان پرداخت گردد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 11332 /2797 /ص مورخ 10آبان1397 با موضوع تمدید قرارداد  سایت مخابراتی 7806T توسط شرکت دانش‌سازان کوثر به نمایندگی شرکت ایرانسل در جلسه مطرح و با 30درصد افزایش نرخ سالیانه به صورت قرارداد سالیانه موافقت گردید.

جلسه رأس ساعت17:30با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-حسینعلی فلاح 4-محمدرضا هدایی 5-صفرعلی دهقانی   6-انسیه فلاح

یکصد و چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور اکثریت اعضای شورا، رأس ساعت 6 صبح پنجشنبه مورخ 3آبان1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  و موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1-نامه شماره 10474 /2797 /ص مورخ 21مهر1397 در خصوص خرید کپسول آتش‌نشانی برای ارتقای سطح ایمنی مساجد در جلسه قرائت و مقرر گردید از طریق ماده 17 شهرداری با تخفیف 50درصد اقدام گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10393 /2797 /ص مورخ 18مهر1397 با موضوع پرداخت خسارت به پلاک ثبتی در مسیر 6264 بخش 21 یزد، با توجه به توافقنامه شماره 9955 /2797 /ص مورخ 10مهر1397 به مالکیت خانم افسر زارع که 70متر و 50سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان حدفاصل بلوار شهید مطهری-عیشی قرار گرفته است در جلسه مطرح و مصوب گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده به ارزش کل 423 میلیون ریال، شهرداری میبد معادل مبلغ فوق خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید و از بابت خدمات توافق شده، مالک مبلغ 65میلیون و 587هزار و 500 ریال بدهکار شهرداری میبد می‌باشد. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف 552310020001) پرداخت خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10394 /2797 /ص مورخ 18مهر1397 با موضوع پرداخت خسارت به ورثه غلامرضا زارعی بابت پلاک ثبتی به شماره 10260 بخش 22 یزد به مالکیت ورثه غلامرضا زارعی محمودآبادی که 474متر و 30سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان ورودی 30 متری از سمت بلوار سنتو قرار گرفته و 595متر و 70سانتیمترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد، بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات معادل مبلغ 5میلیارد و 217میلیون و 300هزار ریال، شهرداری میبد معادل مبلغ 1میلیارد و 717میلیون و 300هزار ریال در قالب خدمات به صورت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و مبلغ 3میلیارد و 500میلیون ریال در وجه مالکین به صورت اقساط طبق توافق‌نامه کارسازی و پرداخت نماید، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10526 /2797 /ص مورخ 22مهر1397 با موضوع پرداخت خسارت به پلاک ثبتی به شماره 8331 بخش 21 یزد به مالکیت آقای محمد بیکی، با توجه به توافقنامه شماره 10233 /2797 /ص مورخ 15مهر1397 بابت انتقال 280 مترمربع از پلاک فوق در مسیر به نام شهرداری میبد، مبلغ یک میلیارد و 540میلیون ریال به صورت خدمات بر روی 151متر و 50سانتیمترمربع از مانده پلاک ارائه و مابقی آن دو قطعه از قطعات شهرک امام جعفر صادق(ع) طبق توافق‌نامه واگذار گردد، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه فوق از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10967 /2797 /ص مورخ 30مهر1397 با موضوع قرارداد با جناب آقای دکتر رحیم‌زاده جهت امور حقوقی شهرداری و سازمان‌های وابسته در جلسه مطرح و مقرر گردید طی قراردادی با حضور نماینده شورا آقای حسینعلی فلاح و با رعایت آئین‌نامه معاملاتی شهرداری اقدام شود.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10965 /2797 /ص مورخ 30مهر1397 با موضوع مساعدت به برگزاری نمایشگاه بانوان سرپرست خانوار در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 5میلیون ریال از محل بودجه فرهنگی ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) پرداخت خواهد شد.

جلسه رس ساعت18:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-حسینعلی فلاح 4-محمدرضا هدایی 5-صفرعلی دهقانی 6-علیرضا آزادمنش 7-انسیه فلاح

یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت غیرعلنی رأس ساعت 15:30 سه‌شنبه مورخ 1آبان1397 با حضور اکثریت اعضای شورا، با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

در این جلسه جناب آقای اباذز غفوری نامزد منتخب شهردار میبد حضور یافت و به ارائه برنامه‌ها و طرح های خود پرداختند.

جلسه رأس ساعت 17 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضا آزادمنش 2-مجید زارعی3-حسینعلی فلاح4-محمدرضا هدایی  5-انسیه فلاح

نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت6:30 پنجشنبه مورخ 6اردیبهشت1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای محسن صادقی مشاور میراث پیشنهاداتی در خصوص تشکیل شورای هم‌اندیشی به عنوان همیار فکری شورای شهر ارائه دادند که این شورا نظارت و همراهی با مسئولان اجرایی شهر جهت هسازی طرح ها و مقرر گردید که این پیشنهادات در جلسه کمیسیون فرهنگی مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ گردد.

در ادامه جلسه آقای عبادی در خصوص قرارداد بیلبوردها توضیحاتی ارائه داد و خانم مرادی نیز روابط عمومی شهرداری دفاعیات خود را مبنی بر احقاق حقوق شهرداری ارائه نمود.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 1096 /2797 /ص مورخ2اردیبهشت1397 با موضوع پرداخت هزینه جهت برگزاری آیین بزرگداشت فرهیختگان میبدی به مبلغ 50میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری (ردیف551202050005) پرداخت خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 942 /2797 /ص مورخ 29فروردین1397 با موضوع تقسیط عوارض خانم طاهره روستایی کوچه باغی که درخواست پایانکار ساختمان به شماره پلاک ثبتی 1از4250 فرعی 1 بخش 21 یزد و مبلغ 388میلیون ریال می‌بایست پرداخت می نموده که با توجه به رأی کمیسیون ماده 100 مبلغ 180میلیون ریال بر اساس رأی مذکور جریمه شده و مبلغ 208میلیون ریال عوارض زیربنای مزبور طی 13 فقره پرداخت نموده است که نامبرده تقاضای تقسیط مبلغ 180میلیون ریال را در 12 فقره چک از تاریخ (10بهمن1398 تا تاریخ 18بهمن1400) را دارد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 1019 /2797 /ص مورخ 1اردیبهشت1397 با موضوع قرارداد شهربازی (بیل مکانیکی) توسط بخش خصوصی مطرح و مقرر گردید مبلغ اجاره ماهیانه 330 هزار تومان و هزینه آن برای مدت10دقیقه مبلغ پنج هزار تومان دریافت نماید که در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 1016 /2797 /ص مورخ 1اردیبهشت1397 در خصوص پرداخت هزینه جهت اختصاص سالن جهت تئاتر به مبلغ 20میلیون ریال به دانشکده علوم قرآنی موافقت گردید و مقرر شد که هزینه مربوطه از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) تأمین خواهد  شد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 1208 /2797 /ص مورخ 3اردیبهشت1397 با موضوع هزینه صدابرداری همایش هنرمندان شهر خورشید به مبلغ 6میلیون ریال و با توجه به نامه شماره 71 مورخ 28فروردین1397 اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان میبد در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری (ردیف551202050005) تأمین خواهد شد.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 1199 /2797 /ص مورخ 3 اردیبهشت1397 با موضوع مساعدت به آقای سیدجعفر حسینی به مبلغ 40میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 1182 /2797 /ص مورخ 3اردیبهشت1397 با موضوع پرداخت خسارت به آقای علی زارع مهرجردی و با توجه به توافقنامه شماره 14025 /2796 /ص مورخ 23اسفند1396 مربوط به پلاک ثبتی به شماره 6196 بخش 21 یزد که 235متر و 50سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان مطهری قرار گرفته و 427متر و 90سانتیمترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارت وارده به ارزش 760میلیون و 500هزار ریال، شهرداری میبد مبلغ مذکور خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید، که در جلسه مطرح و به تصویب رسید. هزینه مربوطه از محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

8-درخواست مجوز شهرداری به شماره 585 /2797 /ص مورخ 21فروردین1397 با موضوع پرداخت خسارت به ورثه مروارید زارع مهرجردی بابت پلاک 6242 بخش 21 یزد واقع در بلوار شهید مطهری و با توجه به توافقنامه شماره 503/2797/ص مورخ 20فروردین1397 و توافقنامه شماره 3666 مورخ 20اردیبهشت1385، با توجه به اینکه آقای علی فلاح در سال 1385 از خدمات پروانه ساخت به ارزش فعلی 320میلیون ریال استفاده نموده) با توجه به توافقنامه سال 1385 مبلغ سه میلیون تومان در وجه وارث پروانه ساخت صادر شود و دو ورثه دیگر نیز از معادل ارزش خدمات ارائه شده به آقای علی فلاح هر کدام 320 میلیون ریال و جمعاً 640میلیون ریال از خدمات شناور استفاده نمایند، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

9-درخواست مجوز شهرداری به شماره 928 /2797 /ص مورخ 28فروردین1397 با موضوع ارائه یک برگ نظریه کارشناسی مربوط به پلاک ثبتی به شماره 9414 بخش 22 یزد به شماره توافقنامه 505/2797/ص مورخ 20فروردین1397 و با حضور هیئت امنای مسجد جامع قدیمی بیده، مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری و کلیه خسارات وارده شهرداری میبد پلاک ثبتی 1767 /443 /10170 اصلی بخش 22 یزد به متراژ 160مترمربع و به ارزش 320میلیون ریال طبق توافقنامه به نام خسارت دیده منتقل نماید.

10-درخواست مسجد جامع یخدان مبنی بر معافیت پرداخت هزینه پروانه ساخت منزل عالم مسجد جامع مطرح و به تصویب رسید.

جلسه رأس ساعت 9صبح به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

نود و یکمین  جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت 17 یکشنبه مورخ 2 اردیبهشت1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه با حضور آقای دکتر دانشگر کارشناس عمران و طراحی شهری در مورد طرح میدان و پل زیرگذر معلم توضیحاتی ارائه و اصلاحاتی صورت گرفت و نظرات و پیشنهاداتی از طرف اعضای شورا ارائه گردید.

مصوبات:

1-در خصوص مشارکت شورا و شهرداری در زمینه برگزاری مراسم جشن ویژه ایام دهه فجر و 22 بهمن به مبلغ 75میلیون ریال مطرح و مقرر شد درخواست مجوز لازم از طرف شهرداری به شورا ارسال گردد.

2-در زمینه برگزاری نمایشگاه صنایع دستی بانوان سرپرست خانواده در محل بقعه بابک مقرر گردید که مبلغ 5میلیون ریال در پرداخت کمک هزینه آن از طریق دریافت مجوز از شهرداری به منظور پرداخت هزینه از ردیف بودجه فرهنگی و صنایع دستی شهرداری پرداخت گردد و مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت و در نهایت مجوز جهت تصویب آن به شورا صادر و ارسال گردد.

3-درخواست مؤلف کتاب گلچین هلال غم در خصوص مساعدت مالی و به منظور تشویق و تبلیغ کار فرهنگی مصوب شد مبلغ 3میلیون ریال جهت خرید 100 عدد کتاب از محل اعتبارات شورای اسلامی شهر میبد پرداخت گردد.

جلسه رأس ساعت20 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.