هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد با حضور ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان میبد و کلیه اعضای شورا رأس ساعت 6صبح پنجشنبه مورخ 12بهمن1396 تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد. در ضمن در جلسه 70 شورا مصوبه‌ای وجود نداشت.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11207 /2796 /ص مورخ 11بهمن1396 در خصوص برگزاری مناقصه عمومی جهت اجرای پروژه جدولگذاری و روشنایی خیابان رشیدالدین با برآورد اولیه به مبلغ 6میلیارد و 800میلیون ریال  در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه پروژه از محل تکمیل خیابان‌های نیمه‌تمام و ورشنایی معابر و زیباسازی شهر و میادین و حصارکشی به ترتیب از (ردیف‌های 552330010039، 552330100002، 552330100003) در صورت وجود اعتبار تأمین خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11219 /2796 /ص مورخ 11بهمن1396 در خصوص برگزاری مناقصه عمومی پروژه جدول‌گذاری و روشنایی خیابان امام از هفت تیر تا میدان شهرداری با برآورد اولیه به مبلغ 3میلیارد و 650میلیون ریال با مشخصات پیوست اقدام نماید در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

ضمناً هزینه پروژه از محل تکمیل خیابان‌های نیمه‌تمام و ورشنایی معابر و زیباسازی شهر و میادین و حصارکشی به ترتیب از (ردیف‌های 552330010039، 552330100002، 552330100003) در صورت وجود اعتبار تأمین خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11192 /2796 /ص مورخ 10بهمن1396 با موضوع فروش پیاده‌رو مازاد در بلوار شهید مطهری جنب پلاک 6206 بخش 21 یزد به مالکیت آقای جلال زارع مهرجردی که نامبرده قصد اصلاح حد اول پلاک مذکور را به بلوار شهید مطهری و حد دوم را به پیاده‌رو دارد همچنین حدفاصل پلاک 6206 و 6 فرعی از6205 پیاده‌رو موجود بوده که با توجه به نظریه واحد طرح‌ها 12 و نیم مترمربع مازاد پیاده‌رو میباشد و پلاک‌های فوق کلاً متعلق به آقای جلال زارع می‌باشد. پیاده‌رو مذکور به مبلغ کارشناسی از قرار هر مترمربع 17میلیون و 500هزار ریال و به مبلغ کل 218میلیون و 750هزار ریال، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. همچنین مالک ملزم می‌باشد حق تشرف پلاک مذکور را در هنگام اصلاح حد پرداخت نماید.

4-نامه شهرداری به شماره 10887 /2796 /ص مورخ 4بهمن1396 درخصوص تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات و دفترچه ارزش معاملاتی زمین جهت اجرا در سال 1397که در چندین جلسه متوالی بندهای آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته بود در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

جلسه رأس ساعت 8:30 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-انسیه فلاح 3–محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-حسینعلی فلاح 7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.

هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت فوق‌العاده با حضورشهردار محترم، مدیرعامل محترم سازمان حمل و نقل و کلیه  اعضای شورا رأس ساعت 18:30 چهارشنبه مورخ 11بهمن1396 تشکیل و مطالب زیر بررسی شد.

1-در ابتدای جلسه، بودجه سازمان حمل و نقل توسط حسابدار سازمان قرائت و ردیف بودجه سازمان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسات بعد مورد بررسی نهایی قرار گیرد.

2-در ادامه جلسه هر یک از اعضای شورا در خصوص بودجه شهرداری در سال 1397 و بندهای دفترچه تعرفه عوارض و خدمات شهرداری در سال 1397 مطالبی را بیان نمودند.

جلسه رأس ساعت 21:30 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی 2-محمدرضا هدایی3-صفرعلی دهقانی 4-حسینعلی فلاح 5-انسیه فلاح 6-مجید زارعی   7-علیرضا آزادمنش

رونوشت برابر اصل است.

شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت فوق‌العاده  با حضور کلیه  اعضای شورا رأس ساعت 18:30 سه‌شنبه مورخ 10بهمن1396 تشکیل و مطالب زیر بررسی شد.

مصوبه:

1-در ابتدای جلسه عوارض و بهای خدمات بخش حمل و نقل همگانی شهرداری بررسی و مقرر شد ضمیمه دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری سال 1397 شورا همزمان بررسی نهایی شود.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11091 /2796 /ص مورخ 8بهمن1396 در خصوص زیرسازی و آسفالت بلوار شهید حسینی‌نسب به استناد ماده 19 آئین‌نامه مالی شهرداری نسبت به واگذاری پروژه زیرسازی و آسفالت بلوار مذکور با برآورد اولیه به مبلغ 3میلیارد و 800میلیون ریال به سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد اقدام نماید، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه پروژه از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف55233001) در صورت افزایش اعتبار تأمین خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10146 /2796 /ص مورخ 20دی1396 با موضوع پرداخت هزینه اهدای جوایز به دانش‌آموزان ممتاز کلاس‌های قرآنی به مبلغ 6میلیون و 500هزار ریال در جلسه قرائت و با توجه به محدودیت‌های بخشنامه ماده 16 و 17 از بودجه شورا مورد تصویب قرار نگرفت.

جلسه رأس ساعت 21:30 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی 2- محمدرضا هدایی3- صفرعلی دهقانی 4-حسینعلی فلاح 5-انسیه فلاح 6-مجید زارعی  7-علیرضا آزادمنش

رونوشت برابر اصل است.

شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت فوق‌العاده  با حضور کلیه  اعضای شورا رأس ساعت 18:30 دوشنبه مورخ 9بهمن1396 تشکیل و پیرامون بررسی و تدوین بودجه سال 1397 شهرداری تصمیماتی اتخاذ و پیشنهاداتی ارائه گردید.

مصوبه:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10900 /2796 /ص مورخ 4بهمن1396 با موضوع تقسیط عوارض آقای مصطفی کارگر به کفالت آقای محمدرضا کارگر مالک ساختمان به شماره پروانه ساختمانی 221 سال 84 که درخواست تمدید پروانه خود را دارد و واحد درآمد مبلغ 5میلیارد و 850میلیون ریال بایت عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده100 محاسبه نموده و نامبرده اظهار می‌دارد توانایی پرداخت مبلغ فوق به صورت اقساط 18ماهه را ندارد و درخواست تقسیط به صورت مبلغ یک میلیارد ریال نقد و مابقی به صورت اقساط 36 ماهه را دارد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

جلسه رأس ساعت 21:30 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی 2-محمدرضا هدایی 3-صفرعلی دهقانی 4-حسینعلی فلاح 5-انسیه فلاح 6-مجید زارعی   7-علیرضا آزادمنش

رونوشت برابر اصل است.

شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت فوق‌العاده با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت 18:30 یکشنبه مورخ 8بهمن1396 تشکیل گردید.

1-در ابتدای جلسه با حضور مسئول حسابداری شهرداری، بودجه سال 1397 شهرداری بررسی و مقرر گردید در جلسات بعد به طور کامل بررسی و تصویب گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10883 /2796 /ص مورخ 4بهمن1396 با موضوع تفویض اختیار اعتبار هزینه رفاهی کارکنان جهت تسهیل در امور اداری شهرداری و تسریع در انجام کار و جلوگیری از اتلاف وقت شورای محترم در جلسه مطرح و مصوب گردید مبلغ 500میلیون ریال از هزینه رفاهی کارکنان (ردیف 551102050016) به شهردار محترم تفویض اختیار گردد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10896 /2796 /ص مورخ 4بهمن1396 با موضوع پرداخت حق‌الجلسه اعضای کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 در جلسه شورا مطرح و با پرداخت مبلغ 95میلیون ریال به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل حق‌الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، مشاوره و ... (ردیف 551202050010) تأمین خواهد شد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10938 /2796 /ص مورخ 5بهمن1396 با موضوع خرید اتوبوس کارکرده توسط سازمان حمل و نقل همگانی شهر میبد با مشخصات و قیمت کارشناسی از طریق ترک تشریفات مناقصه از آقای کمالی (تعاونی13) تا سقف مبلغ 800میلیون ریال در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.ضمناً هزینه مربوطه در متمم بودجه سازمان پادار و پرداخت خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 20:30 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی 2-محمدرضا هدایی 3-صفرعلی دهقانی 4-حسینعلی فلاح 5-انسیه فلاح 6-مجید زارعی 7-علیرضا آزادمنش

رونوشت برابر اصل است.

شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور اکثریت اعضای شورا رأس ساعت 6صبح پنجشنبه مورخ 5بهمن1396 تشکیل گردید. ضمناً جلسه 65 شورای اسلامی شهر میبد مصوبه‌ای نداشته است.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10541 /2796 /ص مورخ 27دی1396 با موضوع پرداخت خسارت بابت پلاک در مسیر خیابان آیت‌الله اعرافی به شماره ثبتی 2525 بخش 23 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 10328 /2796 /ص مورخ 24دی1396، که 280 متر و هفتاد سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان آیت‌الله اعرافی قرار گرفته و 502 متر و نود سانتیمترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد؛ مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده، شهرداری معادل مبلغ 181میلیون و 805هزار ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه و حکم دادگاه ارائه نماید؛ در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10535 /2796 /ص مورخ 27دی1396 با موضوع پرداخت خسارت بابت پلاک ثبتی به شماره 2302 بخش 23یزد به مالکیت خانم فرزانه لطیفی و با توجه به توافقنامه شماره 10258 /2796 /ص مورخ 23دی1396 که شش دانگ پلاک فوق به متراژ1516 متر و 60سانتیمترمربع در مسیر خیابان جنب کتابخانه مرکزی قرار گرفته است مقرر گردید بابت انتقال شش دانگ پلاک در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده، شهرداری مبلغ 2میلیارد و 883میلیون و 60هزار ریال در وجه مالک کارسازی و پرداخت نماید و همچنین 9قطعه از قطعات تفکیکی شهرک فجر بیده به ارزش کل 2میلیارد و 880میلیون ریال طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه مربوط به پرداخت نقدی (در اقساط توافقنامه) از (ردیف552310020001) از محل تملک املاک واقع در مسیر پرداخت خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10904 /2796 /ص مورخ 4بهمن1396 با موضوع تقسیط عوارض و با نظر به اینکه در ماه‌های بهمن و اسفند، حجم کار واحد درآمد و امور مالی با توجه به تعداد ارباب رجوع دو چندان می‌شود و تعداد چک‌های که تحویل واحدهای مذکور می‌گردد زیاد می‌باشد و وقت زیادی را باید صرف رسید و ثبت چک‌های دریافتی ارباب رجوع بنمایند به منظور ساماندهی و کم شدن تعداد اقساط، موضوع در جلسه مطرح و مصوب گردید تا مبلغ ده میلیون ریال 2قسط، تا مبلغ پنجاه میلیون ریال 5قسط، تا مبلغ یکصد میلیون ریال 10قسط و مبالغ بالای یکصد میلیون ریال 18 قسط دریافت گردد.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره 10293 /2796 /ص مورخ 23دی1396 با موضوع مرمت مسیر نخل‌برداری فیروزآباد همراه با بهای واحد انجام عملیات اجرایی با احتساب کسورات قانونی به مبلغ یک میلیارد و 796میلیون و451 میلیون و540 ریال جهت واگذاری کار به آقای سیدحبیب‌الله دهقانی کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناهای تاریخی به صورت ترک تشریفات واگذار گردد، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل بودجه اختصاصی شهرداری به سازمان بهسازی و نوسازی تأمین خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 8:30 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی 2-محمدرضا هدایی 3-صفرعلی دهقانی 4-حسینعلی فلاح 5-انسیه فلاح 6-مجید زارعی  7-علیرضا آزادمنش

رونوشت برابر اصل است.

شصت و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت 19 چهارشنبه مورخ 4بهمن1396 تشکیل گردید.

1-در این جلسه مصوبه‌ای وجود نداشت و اهم دستور این جلسه ادامه بررسی تعرفه عوارض سال 1397 که بررسی و تدوین آن نهایتاً در این جلسه به پایان رسید.

جلسه رأس ساعت 22 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی 2-محمدرضا هدایی 3-صفرعلی دهقانی 4-حسینعلی فلاح  5-انسیه فلاح 6-مجید زارعی  7-علیرضا آزادمنش

رونوشت برابر اصل است.

شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت فوق‌العاده با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت 18:30 دوشنبه مورخ 2بهمن1396 تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد.

1-در ابتدای جلسه آقای گلمحمدی به عنوان کارشناس سواد رسانه پیرامون خطرات فضای مجازی نکاتی را ارائه نموده و مباحث ایمنی آن را با اعضای شورا در میان گذاشت.

در ادمه جلسه به بررسی تعرفه‌های ویژه عوارض سال 1397 پرداخته شد.

2- مصوب گردید هزینه انتشار عملکرد شورای چهارم که از طرف روزنامه بشارت به چاپ رسیده است به مبلغ 25میلیون ریال از ردیف بودجه شورا (ردیف فرهنگی) پرداخت گردد.

جلسه رأس ساعت 21:30 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-انسیه فلاح 3–محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-حسینعلی فلاح 7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.

شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت 18:30 پنجشنبه مورخ 1بهمن1396 تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:

1-نامه شهرداری به شماره 10595 /2796 /ص مورخ 30دی1396 در خصوص اخذ پایانکار ساختمان در جلسه قرائت و مصوب گردید که با اخذ تعهد کتبی از متقاضیان نسبت به اجرا و تکمیل نماسازی، پایانکار ساختمان صادر گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10524 /2796 /ص مورخ 27دی1396 در خصوص پرداخت هزینه جهت تهیه برنامه مستند شهر میبد به مبلغ 60میلیون ریال از محل سایر هزینه‌ها (ردیف551202050099) مصوب گردید.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9789 /2796 /ص مورخ 12دی1396 با موضوع افزایش 20% مبلغ قرارداد خرید نرم‌افزار سامانه شهرسازی و نوسازی شرکت مهندسی محیاپرداز از تاریخ 7مرداد95 تا تاریخ 29 اسفند1396 مورد تصویب و موافقت قرار گرفت.

4-مقرر شد برنامه ورزشی پیاده‌روی بزرگ خانوادگی در تارخ 13بهمن1396 با همت و همکاری شورا و شهرداری و با تقدیر و تشکر از حاضرین در این برنامه انجام شود.

5-مقرر شد به منظور هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن راهپیمایی 22 بهمن در محل پارک فلسطین از سوی شهرداری و شورا تا شروع راهپیمایی، مراسم جشن باشکوهی برگزار و متولی آن روابط عمومی شهرداری باشد.

جلسه رأس ساعت 21:30 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-انسیه فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-حسینعلی فلاح 7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.

شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا و شهردار محترم رأس ساعت 6صبح پنجشنبه مورخ 28دی1396 تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10294 /2796 /ص مورخ 23دی1396 در خصوص تقسیط عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده 100 به مبلغ 653میلیون ریال آقای مجید آقائی مالک ساختمان به پلاک ثبتی 7فرعی از 8067 بخش 23 یزد به صورت اقساط 36 ماهه موافقت و مورد تصویب قرار گرفت.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10262 /2796 /ص مورخ 23دی1396 پیرامون پرداخت مبلغ 450هزار ریال برای هر جلسه به عنوان حق‌الجلسه از محل حق‌الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، مشاوره و ... (از ردیف 551202050010) جهت جبران قسمتی از زحمات اعضای کمیسیون انطباق موافقت و مورد تصویب قرار گرفت.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9792 /2796 /ص مورخ 12دی1396 در خصوص استرداد مبلغ 2میلیون ریال از ردیف مازاد درآمد بر هزینه سنواتی از محل کد (33102) به آقای مشک‌آبادیان مورد تصویب قرار گرفت.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 8687 /2796 /ص مورخ 11آذر1396در خصوص پرداخت مبلغ 10میلیون ریال جهت تشکر و قدردانی از زحمات آقای احمدیان در خصوص صدور سند تک برگ املاک از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) مورد تصویب قرار گرفت.

5-نامه شهرداری به شماره 9754 /2796 /ص مورخ 11دی1396 در خصوص اجرای بند الف ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و تشکیل کمیسیون فضای سبز،آقای علیرضا آزادمنش به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر انتخاب و معرفی گردید.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9513 /2796 /ص مورخ 5دی1396در خصوص برگزاری مناقصه عمومی پروژه پیاده‌روسازی خیابان فجر بیده با برآورد اولیه 4میلیارد و 300میلیون ریال در جلسه مطرح و تصویب شد. ضمناً هزینه مربوطه از محل پیاده‌روسازی خیابان‌ها (ردیف552330020001) در صورت افزایش درآمد و یا کاهش اعتبار در برخی از کدهای هزینه در متمم بودجه پادار خواهد شد.

در ادامه کارشناسان و مسئولین میراث و بافت تاریخی در جلسه حضور و طرح‌هایی در رابطه با احیای بافت تاریخی شارستان تحت عنوان منظومه خورشید میبد ارائه و بحث و تبادل نظرهایی صورت گرفت.

جلسه رأس ساعت 9:30 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-انسیه فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-حسینعلی فلاح 7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.