شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت فوق‌العاده و با حضور کلیه اعضای شورا و کارشناس بودجه و درآمد شهرداری آقای فاتحی رأس ساعت 18 سه‌شنبه مورخ 26دی1396 تشکیل و پیرامون تعرفه عوارض سال 1395 و ادامه مباحث جلسات قبل به بررسی و تبادل نظر پرداخته شد و البته در جلسه 60 شورا مصوبه ای وجود نداشت.

از مصوبات این جلسه به شرح ذیل عبارت از:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 8367 /2796 /ص مورخ 29آبان1396 در خصوص حق‌الزحمه اعضای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر آن به ازای هرجلسه 450هزار ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل حق‌الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، مشاوره (ردیف 551202050010) پرداخت خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9883 /2796 /ص مورخ 13دی1396 در خصوص نظارت شرعی بر کشتارگاه دام را به مدت سه ماه از تاریخ 22دی1396 تا تاریخ 31فروردین1397 از قرار ماهیانه مبلغ 8میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه  از محل حق الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، مشاوره و ... (ردیف 551202050010) پرداخت خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9875 /2796 /ص مورخ 13دی1396 در خصوص نظارت بهداشتی بر کشتارگاه دام را به مدت سه ماه از تاریخ 4بهمن1396 تا تاریخ 31فروردین1397 از قرار ماهیانه مبلغ 14میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه  از محل حق‌الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، مشاوره و ... (ردیف 551202050010) پرداخت خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 21 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-انسیه فلاح 3–محمدرضا هدایی  4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-حسینعلی فلاح 7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.

 

شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت فوق‌العاده و با حضور کلیه اعضای شورا و کارشناس بودجه و درآمد شهرداری آقای فاتحی رأس ساعت 18 دوشنبه مورخ 25دی1396 تشکیل و پیرامون تعرفه عوارض سال 1397 بررسی و تصمیماتی جهت تثبیت یا تغییر قوانین مندرج در دفترچه عوارض اتخاذ گردید. (از ردیف 1 تا بند 19 بررسی شد.)

جلسه رأس ساعت 21 خاتمه یافت.

1-انسیه فلاح 2–محمدرضا هدایی 3-مجید زارعی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.

پنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 18 یکشنبه مورخ 24دی96 آغاز گردید.

در ابتدای جلسه آقای کرباسی و سرکار خانم گلشن مالکین شرکت مهگرد میبد به توضیحاتی در رابطه با وضعیت ملک مذکور و درخواست تغییر کاربری پرداختند و نهایتاً شورای اسلامی شهر پیشنهاداتی را در رابطه با تعامل و همکاری آقای کرباسی به منظور تفکیک این باغ ارائه داد که مقرر گردید مالک مذکور پیشنهادات را بررسی و نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورا ارائه نماید.

مصوبه:

1-در اجرای بند 2-1-3 دفترچه بهای خدمات و عوارض پذیره شهرک مشاغل مزاحم شهری (فنی)، مصوب گردید که صدور پروانه ساختمان و عوارض مربوطه به صورت کارگاهی توسط شهرداری اقدام و پروانه‌های صادره قبلی نیز بر اساس کارگاهی تمدید گردد.

حداقل قیمت منطقه‌بندی کارگاه‌های مزاحم شهری 3000 ریال و به شرح ذیل با ضریب p مشخص گردید:

همکف p7

زیرزمین p4

نیم طبقه p4

 انباری p3

تبصره1: با توجه به معاف بودن عوارض پارکینگ، متقاضی موظف است در زمین خود پارکینگ مورد نیاز را تأمین نماید.

تبصره2: شرکت تعاونی تلاشگران نیز موظف است طبق طرح مصوب نسبت به احداث پارکینگ عمومی محدوده کارگاهی اقدام نماید و در ضمن موارد خدمات شهری از جمله آسفالت و زیرسازی بر عهده شرکت تعاونی تلاشگران می‌باشد.

تبصره3: این مصوبه تا پایان سال 1396 اعتبار دارد و در سال 1397 طبق دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اقدام می‌شود.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9770 /2796 /ص مورخ 11دی1396 با موضوع مساعدت به آقای محمدتقی فلاح درجلسه مطرح و با پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل کمک‌ها واعانات به مستمندان (ردیف551204170003) پرداخت خواهد شد.

جلسه رأس ساعت22خاتمه یافت.

1-علیرضا آقائی 2-انسیه فلاح 3–محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-حسینعلی فلاح 7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.

پنجاه و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 6:00 صبح پنجشنبه مورخ 21دی96 آغاز گردید.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10135 /2796 /ص مورخ 20دی1396 در خصوص پرداخت عوارض ساختمانی توسط آقای حسین دهقانی مالک ساختمان به پلاک ثبتی 3789 بخش 23 یزد به صورت تقسیط (15 قسط ده میلیون ریالی و سه قسط پایانی به مبلغ هر کدام یکصدو شصت میلیون ریالی) مورد تصویب قرار گرفت. (کل عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده100 به مبلغ 630میلیون ریال می‌باشد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10086 /2796 /ص مورخ 19دی1396 بابت خرید قیر 70*60 از طریق شرکت پالایش نفت جیران اردکان تا سقف مبلغ یک میلیارد و 988میلیون و 923هزار ریال جهت کارخانه آسفالت و آسفالت سطح شهر از طریق ترک تشریفات مناقصه مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید هزینه مربوطه از محل روکش و آسفالت خیابان‌ها (ردیف552330010009)که در متمم بودجه پادار خواهد شد پرداخت شود.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10208 /2796 /ص مورخ 20دی1396 در خصوص برگزاری مناقصه عمومی جهت اجرای پروژه زیرسازی کوچه‌های محله امیرآباد، بهمن‌آباد، شاه‌جهان‌آباد، محمدآباد و یخدان شهر میبد با برآورد به مبلغ 8میلیارد ریال که مطابق با مشخصات از قبیل هزینه اجرای پروژه از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف 55233001) در صورت افزایش اعتبار و یا کاهش بعضی از ردیف‌های هزینه در متمم بودجه پادار در نظر گرفته شود، مورد تصویب قرار گرفت.

4-نامه شهرداری به شماره 9028 /2796 /ص مورخ 21آذر1396 در مورد ورثه رشک جهان کاویانی در جلسه قرائت و مقرر گردید که نامه به شهرداری عودت داده شود تا نظریه کارشناسی و صورتجلسه توافق تنظیم و جهت تصمیم‌گیری نهایی به شورا ارسال گردد.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 10097 /2796 /ص مورخ 19دی1396در خصوص درخواست خرید و اصلاح حد پلاک ثبتی به شماره 6206 بخش 21 یزد (آقای جلال زارع مهرجردی) در جلسه قرائت و با عنایت به اینکه قابلیت مزایده ندارد با قیمت کارشناسی روز موافقت گردید.

جلسه رأس ساعت8:30 خاتمه یافت.

1-علیرضا آقائی 2-انسیه فلاح 3–محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-حسینعلی فلاح

رونوشت برابر اصل است.

پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت فوق‌العاده ساعت 18:30 یکشنبه مورخ 17دی96 آغاز گردید.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9791 /2796 /ص مورخ 12دی1396 در خصوص پرداخت عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری توسط مالک ساختمان به شماره پلاک 3349 بخش 23 یزد خانم مریم سقاچی به مبلغ 118میلیون و 680هزار ریال در جلسه قرائت و به صورت اقساط 36ماهه مصوب گردید.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 9315 /2796 /ص مورخ 30 /9 /1396 در خصوص ایجاد شهربازی در پارک غدیر حسن‌آباد در جلسه قرائت و با کلیات طرح موافقت و مقرر گردید که توسط نامبرده برنامه و طرح توجیهی در خصوص تصمیم‌گیری نهایی ارائه گردد.

جلسه رأس ساعت21:30 خاتمه یافت.

1-علیرضا آقائی 2-انسیه فلاح 3–محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-حسینعلی فلاح  7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.

پنجاه و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 6:00 صبح پنجشنبه مورخ 14دی96 آغاز گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9690 /2796 /ص مورخ 10دی1396 در خصوص تقسیط عوارض به صورت 22 ماهه جهت پرداخت عوارض ساختمانی توسط مالک ساختمان به شماره پروانه ساختمانی 130، سال 1391آقای سیدمحسن موسوی مورد تصویب قرار گرفت.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9220 /2796 /ص مورخ 28آذر1396 در خصوص پرداخت خسارت در وجه خانم فاطمه سالکی به مبلغ یک میلیارد و 192میلیون و 800 هزار ریال و معادل 800میلیون ریال خدمات شناور به مالک از هزینه مربوطه از(ردیف 552310020001) محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر مورد تصویب قرار گرفت.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9682 /2796 /ص مورخ 10دی1396 در خصوص پرداخت عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده 100 به صورت تقسیط 32 ماهه عباس جبلی مورد تصویب قرار گرفت.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9663 /2796 /ص مورخ 9دی1396 پیرامون پرداخت خسارت به آقای ابوالفضل علیزاده صورت خدمات بر روی پلاک‌های مذکور از (ردیف 552310020001) محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر مورد تصویب قرار گرفت.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9355 /2796 /ص مورخ 2دی1396 با موضوع اصلاح حد جنوب پلاک ثبتی به شماره باقیمانده 1579 بخش 23 یزد به مالکیت آقای محمدرضا صفائی بدون اخذ عوارض فروش کوچه توسط شهرداری مورد تصویب و موافقت قرار گرفت.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 5890 /2796 /ص مورخ 9شهریور1396 در خصوص اصلاح حد شرق پلاک ثبتی به شماره 8470 بخش 21 یزد به ملک مجاور با اخذ هزینه طبق نظر کارشناسی مورد تصویب قرار گرفت.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9190 /2796 /ص مورخ 27آذر1396 در خصوص احداث ساختمان سازمان‌های مدیریت حمل و نقل و عمران و بازآفرینی فضاهای شهری مورد تصویب قرار نگرفت.

8-درخواست مجوز شهرداری به شماره 8793 /2796 /ص مورخ 13آذر1396 در خصوص احداث گذر 8متری در ضلع جنوب گلزار بارجین (واقع در ملک موقوفه 4346 بخش 23 یزد (به مساحت تقریبی 400 مترمربع) مورد تصویب قرار گرفت.

9-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9892 /2796 /ص مورخ 13دی1396 در خصوص واگذاری امور آسفالت از طریق ترک تشریفات مناقصه به شرکت‌های نامبرده مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که هزینه مربوطه از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف55233001) در صورت افزایش اعتبار و کاهش برخی ردیفهای هزینه در متمم بودجه پادار خواهد شد.

10-درخواست مجوز شهرداری به شماره8745 /2796 /ص مورخ 12آذر1396 در خصوص برگزاری مناقصه عمومی در جهت اجرای پروژه نگهداری فضای سبز و تأسیسات مربوطه شهر میبد مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که هزینه اجرای پروژه از محل احداث پارک و ایجاد فضای سبز و کمربندی فضای سبز (ردیف55235001) تأمین شود.

در ادامه جلسه مسئولین نظام مهندسی استان و شهرستان در جلسه شورا حضور یافتند و به سوالات اعضای شورا و کارشناسان امر پاسخ دادند.

جلسه رأس ساعت 9:00صبح خاتمه یافت.

1-علیرضا آقائی 2-انسیه فلاح 3–محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-حسینعلی فلاح  7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.

پنجاه و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 6 صبح پنجشنبه مورخ 14دی‌ماه96 آغاز گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9690 /2796 /ص مورخ 10دی1396 در خصوص تقسیط عوارض به صورت 22 ماهه جهت پرداخت عوارض ساختمانی توسط مالک ساختمان به شماره پروانه ساختمانی 130، سال 1391آقای سیدمحسن موسوی مورد تصویب قرار گرفت.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9220 /2796 /ص مورخ 28آذر1396 در خصوص پرداخت خسارت در وجه خانم فاطمه سالکی به مبلغ یک میلیارد و 192میلیون و 800هزار ریال و معادل 800میلیون ریال خدمات شناور به مالک از هزینه مربوطه از (ردیف 552310020001) محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر مورد تصویب قرار گرفت.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9682 /2796 /ص مورخ 10دی1396 در خصوص پرداخت عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده 100 به صورت تقسیط 32 ماهه عباس جبلی مورد تصویب قرار گرفت.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9663 /2796 /ص مورخ 9دی1396 پیرامون پرداخت خسارت به آقای ابوالفضل علیزاده به صورت خدمات بر روی پلاک‌های مذکور از (ردیف 552310020001) محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر مورد تصویب قرار گرفت.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9355 /2796 /ص مورخ 2دی1396 با موضوع اصلاح حد جنوب پلاک ثبتی به شماره باقیمانده 1579 بخش 23 یزد به مالکیت آقای محمدرضا صفائی بدون اخذ عوارض فروش کوچه توسط شهرداری مورد تصویب و موافقت قرار گرفت.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 5890 /2796 /ص مورخ 9شهریور1396 در خصوص اصلاح حد شرق پلاک ثبتی به شماره 8470 بخش 21 یزد به ملک مجاور با اخذ هزینه طبق نظر کارشناسی مورد تصویب قرار گرفت.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9190 /2796 /ص مورخ 27آذر1396 در خصوص احداث ساختمان سازمان‌های مدیریت حمل و نقل، عمران و بازآفرینی فضاهای شهری مورد تصویب قرار نگرفت.

8-درخواست مجوز شهرداری به شماره 8793 /2796 /ص مورخ 13آذر1396 در خصوص احداث گذر 8متری در ضلع جنوب گلزار بارجین (واقع در ملک موقوفه 4346بخش 23 یزد( به مساحت تقریبی 400 مترمربع) مورد تصویب قرار گرفت.

9-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9892 /2796 /ص مورخ 13دی1396 در خصوص واگذاری امور آسفالت از طریق ترک تشریفات مناقصه به شرکت‌های نامبرده مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که هزینه مربوطه از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف55233001) در صورت افزایش اعتبار و کاهش برخی ردیف‌های هزینه در متمم بودجه پادار خواهد شد.

10-درخواست مجوز شهرداری به شماره8745 /2796 /ص مورخ 12آذر1396 در خصوص برگزاری مناقصه عمومی در جهت اجرای پروژه نگهداری فضای سبز و تأسیسات مربوطه شهر میبد مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که هزینه اجرای پروژه از محل احداث پارک و ایجاد فضای سبز و کمربندی فضای سبز (ردیف55235001) تأمین شود.

در ادامه جلسه مسئولین نظام مهندسی استان و شهرستان در جلسه شورا حضور یافتند و به سؤالات اعضای شورا و کارشناسان امر پاسخ دادند.

جلسه رأس ساعت9 صبح خاتمه یافت.

1-علیرضا آقائی 2-انسیه فلاح 3–محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-حسینعلی فلاح  7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابراصل است.

پنجاه و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 18 یکشنبه مورخ 10دی‌ماه96 آغاز گردید.

در ابتدای جلسه کارپرداز شهرداری وآقایی کارشناس فضای سبز به اتفاق تعدادی از فروشندگان کالا به شهرداری در جلسه حضور یافتند و در رابطه با اوراق مشارکتی واگذاری شده به شهرداری توضیحاتی دادند و مقرر گردید در جلسه کمیته بودجه شهرداری در روز چهارشنبه با حضور نماینده شورا تصمیم‌گیری شود.

در ادامه آقای دکتر پاک‌گوهر به ارائه گزارش پروژه پایش و پروژه فاز 2 پرداخت که شورا در جریان این پروژه باشد و مقرر گردید طرح مذکور به صورت کارشناسی در جلسه کمیسیون عمران بررسی گردد.

با حضور شورایار محله علی‌آباد مقرر گردید که اعضای شورا در روز پنجشنبه 14دی1396 از محله علی‌آباد بازدید به عمل آورند.

در ادامه جلسه مقرر گردید جلسه‌ای فوق العاده در روز چهارشنبه 13دی1396 با حضور رؤسای ادارات گاز، آب ، برق و مخابرات شهرستان تشکیل و پیرامون احداث کوچه خلاق (نیلوفر35) برنامه‌ریزی و تصمیماتی اتخاذ گردد و در پایان جلسه با کلیه اعضا از محل بازدید به عمل آید.

مصوبه:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 8027 /2796 /ص مورخ 15آبان1396 در خصوص تفویض اختیار به شهردار در جلسه قرائت و بند 3 (استرداد وجوه متقاضیان پس از عدم موافقت کمیسیون ماده 5 و وجوه اضافه پرداختی حاصل از عوارض درآمد تا مبلغ پانصد میلیون ریال) به شهردار محترم تفویض اختیار گردید.

جلسه رأس ساعت21 خاتمه یافت.

1-علیرضا آقائی 2-انسیه فلاح 3–محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی  5-علیرضا آزادمنش  6-حسینعلی فلاح  7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابراصل است.

پنجاه و سومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 6 صبح پنجشنبه  مورخ 7دی96 آغاز گردید.

در ابتدای جلسه آقای آزادمنش رئیس کمیسیون فرهنگی گزارشی از فعالیت و پیشنهادات و راهکارهای ویژه این کمیسیون ارائه دادند از جمله ساماندهی بیلبوردها و تبلیغات ویژه ستاد اسکان مسافران نوروزی از عمده مباحث مطرح شده بود و ضمن مباحثی پیرامون آثار بافت تاریخی و قلعه بارجین، زمین‌های روبروی کتابخانه مرکزی، زمین جنب شاه عباسی، حمایت از نویسندگان و مساعدت به تیم‌های ورزشی در رشته‌های مختلف، موضوع اپلیکیشن موبایل برای شناسایی شهر و حمایت شهرداری از آن، موضوع فضای سبز و پارک عشرت آباد، احداث پارک خانواده در محلات مختلف، احداث کارگاه‌های سنتی در موضوعاتی چون زیلو و سفال که برند میبد است، فعال نمودن کمیته‌ای تحت عنوان کمیته محتوا و برنامه‌ریزی در موضوعات فرهنگی و انتخاب خط سیر فرهنگی با محتوای فرهنگی و ... و تشکیل کمیته‌های مختلف در کنار فعالیت‌های شورا.

انتخاب یک نفر از شورایارها و معرفی آنان تا یکشنبه 10دی‌ماه96 به شورا جهت تشکیل جلسه توجیهی با آنان و انتخاب تیم‌های با مساعدت آنان.

تهیه کانکس‌های ویژه ستاد نوروز و استفاده از هیئت‌های مذهبی در پذیرایی از مهمانان نوروزی

در ادامه جلسه مسئولین شبکه بهداشت در جهت سلامت جامعه و شهروندان به بیان معضلات و مشکلاتی که در شهر وجود دارد پرداخته و راهکارهایی را در این موارد ارائه نمودند.

از جمله مباحث مطرح شده: 1-افزایش سگ‌های ولگرد و تأکید بر کنترل آن‌ها به هر نحو ممکن 2-دفن مناسب زباله‌های شهری و موضوع پسماند و نفکیک زباله‌های عفونی 3-دفع مناسب فاضلاب کشتارگاه و همچنین رفع موضوع فاضلاب و قنات‌های کشاورزی 4-نظارت وکنترل بازار روز شهرستان و نیسان فروش‌ها 5-ساماندهی و رسیدگی به روضه رضوان مرکزی شهر 6-تأکید بر ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی 7-کارگاه‌های مزاحم شهری و جمع‌آوری منابع پلیمری آب آشامیدنی 8-همکاری جهت ساماندهی و رسیدگی نقاط حادثه‌خیز ترافیکی شهر 9-همکاری در جهت فعالیت‌های کمیته جامعه ایمن 10-درخواست نصب بنر و بیلبوردهای کوچک برای ورودی مراکز بهداشتی درمانی شبکه بهداشت در راستای ترویج فرهنگ سلامت و بهداشت شهروندان 11-نظارت بر آلایندگی کارخانه‌های صنعتی و بررسی آن 12-افزایش دست‌فروش‌ها و ایجاد مشکل سد معبر نمودن آن‌ها و ایجاد مزاحمت برای مردم و ایجاد آلودگی از طرف این دست‌فروش‌ها 13-آلودگی هوای شهر به ویژه زمان تردد سرویس‌های ایاب و ذهاب کارخانجات که مشکل عمده‌ای را ایجاد نموده‌اند. 14-عدم مرغوبیت و کیفیت آرد مورد استفاده در نانوایی‌های سطح شهر 15-مشکل زنده‌فروشی پرندگان در چند نقطه از شهر و معضل بیماری ویژه پرندگان که واگیردار است. 16-بروز بیماری‌های جدید و حتی آداب‌های ویژه از ناحیه مهاجرانی که وارد شهر می‌شوند. 17-توجه به ایجاد فضاهایی که منجر به سلامت روحی و روانی افراد می‌شود و ایجاد فضاهای ورزشی مناسب جهت تحرک بانوان و توجه به وضعیت جسمی آن‌ها مخصوصاً در سنین رشد آن‌ها 18-ایجاد کارگاه‌های آموزشی خود مراقبتی و رعایت نکات کاربردی در موضوعاتی چون تغذیه و غیره و در کل نگرش مردم را در مورد سلامت روانی تغییر دهیم.

در پایان جلسه جناب آقای فاتحی مسئول درآمد شهرداری به اتفاق آقای خاکزار از شرکت تعاونی دهیاری‌ها توضیحاتی در رابطه با نحوه صدور پروانه در شهرک مزاحم شهری تلاشگران ارائه نمودند که مقرر گردید پس از بررسی‌های کارشناسی در جلسه آینده تصمیم نهایی اخذ گردد.

جلسه رأس ساعت 9 صبح خاتمه یافت.

1-علیرضا آقائی 2-انسیه فلاح 3–محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-حسینعلی فلاح  7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابراصل است.

 

پنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 18 روز یکشنبه مورخ 3دی96 با تلاوتی آیاتی چند از کلام‌الله مجید به صورت فوق‌العاده تشکیل و مطالب زیر بررسی و تصمیم‌گیری گردید.

1-در ابتدای جلسه آقایان مطلق و میرممتاز از بخش خصوصی در ارتباط با نوسازی ناوگان حمل ونقل شهری، احداث مجموعه فرهنگی ورزشی شهرداری، اشتغال جوانان و غیره بحث و گفتگو کردند و مقرر شد شهرداری با نامبردگان جلسات بیشتری تشکیل دهد و زمینه‌های همکاری شهرداری و بخش خصوصی بررسی گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 8809 /2796 /ص مورخ 14آذرماه1396 در خصوص اصلاح حد پلاک ثبتی 8549 اصلی بخش 21 یزد واقع در امیرآباد در جلسه قرائت و با توجه به تأیید کمیسیون عمران به تصویب رسیدکه بدون پرداخت هزینه اصلاح اقدام گردد چون اشتباه از ناحیه دستگاه‌های دولتی در صدور سند مالکیت بوده است.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9010 /2796 /ص مورخ 21آذر1396 در خصوص تقسیط بدهی آقای محسن مرادی مالک ساختمان به پلاک ثبتی 38/ 47 بخش 24 یزد در جلسه قرائت و مصوب گردید بدهی نامبرده در 36 قسط 45 روزه دریافت گردد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 8657 /2796 /ص مورخ 9آذر1396 در خصوص تجهیز شهرداری به اتوماسیون محرمانه در جلسه قرائت و باتوجه به نامه شماره 42/ 4877 /م مورخ 20آبان1396 مدیرکل امور شهری و شوراها استانداری یزد مصوب گردید مبلغ 85میلیون ریال از محل سایر خدمات قراردادی (ردیف551202050011) پرداخت گردد.

جلسه رأس ساعت21:30 خاتمه یافت.

علیرضا آقائی 2-انسیه فلاح 3–محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی  5-علیرضا آزادمنش 6-حسینعلی فلاح  7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابراصل است.