سیصدو سومین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده راس ساعت 6:30 یکشنبه مورخ 1399/3/11 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور  معاونت امور اجرایی شهرداری و اکثریت اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1681/ص مورخ 1399/2/30  در خصوص پرداخت خسارت به آقای محمدرضا خالقی بابت پلاک ثبتی 1762/7بخش 21 یزد به وکالت آقای کمال بنا که 32/8 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان معلم قرار  گرفته و44/8 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید که بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده ،شهرداری میبد معادل مبلغ (235/200/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه گردد. هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری با (کد10206) پرداخت می گردد واعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1359/ص مورخ 1399/2/23 در خصوص پرداخت خسارت به آقای مهدی محمدی نسب مالک پلاک ثبتی7113/4 بخش 23 یزد در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

جلسه راس ساعت 18:30با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش5صفرعلی دهقانی  6- علیرضا آقایی

                                                                                                                         

 

رونوشت برابر اصل است.

 

                                       

سیصد و یکیمن  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد راس ساعت 6:30 پنجشنبه مورخ 1399/3/1 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور  معاونت امور اجرایی شهرداری و اکثریت اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.در ضمن جلسه 300 شورا مصوبه ای نداشته است.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1764/ص مورخ 1399/2/31  در خصوص مساعدت به خانم فاطمه دهقانی به مبلغ (100/000/000) ریال در جلسه مطرح و مصوب گردید که این هزینه از محل ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر ردیف ماده 17 پرداخت گردد. این هزینه جهت آزادسازی نامبرده از زندان مساعدت می گردد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1765/ص مورخ 1399/2/31 در خصوص مساعدت به آقای ابوالفضل زارع که دارای معلولیت می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید که مبلغ (5/000/000) ریال از محل ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر (ردیف550300) مساعدت شود.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1730/ص مورخ 1399/2/31 در خصوص پرداخت خسارت به آقای سیدعلی میرمحمدی مالک پلاک ثبتی 8727 بخش 23 یزد به آدرس خیابان رشیدالدین که 154/6 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان قرار گرفته و سند اصلاح متراژ شده و 495/5 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید که بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده شهرداری معادل (1/127/260/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک صرفا به صورت عوارض مشرفیت طبق توافقنامه ارائه گردد.ضمنا هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه عمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد.اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1675/ص مورخ 1399/2/30 در خصوص پرداخت خسارت به آقای مهدی شیری احمدآبادی بابت مازاد در مسیر از پلاک 9075/9 بخش 21 یزد 2/3 متر عقب نشینی در ضلع شمالی داشته است و 1/3 مترمربع مازاد سند مالکیت صادره می باشد در جلسه مطرح و مقرر شد که شهرداری میبد بابت خسارت متراژ در مسیر که از قرار هر مترمربع کارشناسی شده (12/000/000) ریال بوده است و با احتساب 11/44 مترمربع مازاد در مسیر ، شهرداری مبلغ (137/280/000) ریال به مالک بپردازد و هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه عمران شهری با کد (10206) پرداخت می گردد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1755/ص مورخ 1399/2/31 در خصوص اصلاح نرخ کرایه تاکسی تلفنی، بی سیم، آژانس ها در جلسه مطرح و پیرو بند 3 صورتجلسه 297 شورا مورخ 1399/2/21 و بند 3 صورتجلسه 298 شورا مورخ 1399/2/23 مورد تصویب قرار گرفت و اصلاحاتی در خصوص نرخ پیشنهادی از طرف سازمان صورت گرفت.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1779/ص مورخ 1399/2/31 در خصوص تمدید قرارداد شماره 2798/812/ص برای اداره امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جایگاه و تهیه و عرضه و فروش مداوم گاز فشرده CNG در جایگاه واقع در  خیابان آزادگان شهر میبد در تاریخ 1399/3/11 به پایان می رسد در جلسه مطرح و مصوب گردید که به دلیل طولانی شدن زمان اعلام نظر کارشناس برای اجاره جایگاه و نبودن زمان کافی برای برگزاری فرآیند تشریفات مزایده و موارد دیگر وجود ندارد مقرر گردید که این قرارداد فوق از تاریخ 1399/3/12 تا تاریخ 1399/4/31 تمدید گردد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1778/ص مورخ 1399/2/31 در خصوص تمدید قرارداد شماره 2798/813/ص برای ادراه امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جایگاه و تهیه و عرضه و فروش مداوم گاز فشرده CNG در جایگاه واقع در  ورودی شهر میبد از طرف یزد در تاریخ 1399/3/11 به پایان می رسد در جلسه مطرح و مصوب گردید که به دلیل طولانی شدن زمان اعلام نظر کارشناس برای اجاره جایگاه و نبودن زمان کافی برای برگزاری فرآیند تشریفات مزایده و موارد دیگر وجود ندارد مقرر گردید که این قرارداد فوق از تاریخ 1399/3/12 تا تاریخ 1399/4/31 تمدید گردد.

8- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1717/ص مورخ 1399/2/31 در خصوص مصوبات یازدهمین جلسه کمیته نامگذاری شهر میبد در تاریخ 29 اردیبهشت در جلسه مطرح و در چهار بند به تصویب رسید:

1-خیابان نارستان: حد فاصل خیابانهای عارف و ملل در ضلع جنوبی بلوار امامزاده میرشمس الحق.

2- خیابان سروستان: مقابل خیابان نارستان واقع در بلوار امامزاده میرشمس الحق .

3-بلوار شارستان: بلوار حدفاصل میدان جانباز تا میدان ارگ.

4- بلوار سربازان گمنام حد فاصل بلوار بسیج تا میدان انقلاب.

9- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1767/ص مورخ 1399/2/31 در خصوص پروژه آسفالت خیابان و معابر منطقه یخدان وامیرآباد در جلسه مطرح و مصوب گردید که شهرداری به استناد ماده 19آئین نامه شهرداری هانسبت به واگذاری پروژه آسفالت معابر یخدان و امیر آباد شامل(زیرسازی حمل ونقل، پخش آسفالت و اجرای آن تا سقف مبلغ (18/000/000/000)ریال به سازمان همیاری شهرداری ها استان واگذار گردد. هزینه مربوط از محل زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف40106) پرداخت شود.

جلسه راس ساعت 9:30با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش5صفرعلی دهقانی  6- علیرضا آقایی

                                                                                                                         

 

 

 

                                       

سیصدمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد راس ساعت 16 یکشنبه مورخ 1399/2/28 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور معاونت امور اجرایی شهرداری و اکثریت اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

در خصوص پروژه های عمرانی شهری در منطقه های مختلف هر یک از اعضاء شورا که مسئول پیگیری آن منطقه می باشند گزارشاتی ارائه گردید. در زمینه نرخ تاکسی های شهری بی سیم و.. و تجدیدنظر در خصوص نرخ آن بحث و مقرر گردید که در جلسه کمیسیون عمران کارشناس حمل و نقل شهرداری با نمایندگانی از تاکسی ها حضور ونتیجه نهایی را در قالب الحاقیه مصوب گردد.

جلسه راس ساعت 19با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آزادمنش6- علیرضا آقایی  

                                                                                                                         

 

 

 

                                       

دویست و نود و نهمین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد راس ساعت 6:30 پنجشنبه مورخ 1399/2/25 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور شهردار محترم ، معاونت امور اجرایی شهرداری و کلیه اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقایان دکتر فرحزادی رئیس بیمارستان امام جعفر صادق (ع) و جناب آقای مهندس برجسته مدیر داخلی بیمارستان حضور یافتند و در خصوص فعالیتهای خوب وارزنده کادر درمانی و خدماتی بیمارستان گزارشاتی ارائه نمودند و از شورا وشهرداری جهت مساعدت های خوبی که در این ایام در خصوص مبارزه و درمان بیماران کووید 19 ارائه نمودند تقدیر و تشکر نمودند.

هر یک از اعضای شورا نیز با ارائه درخواست هایی در خصوص ایجاد تعامل و همکاری بین شورا و شهرداری از یک طرف و بیمارستان از طرف دیگر توضیحاتی ارائه نمودندو مقرر گردید که بیمارستان در خصوص تامین فضای مناسب پارکینگ اقدامات خوبی شروع و اجرایی نماید تا رضایت شهروندان در خصوص پارکینگ بیمارستان وایمن سازی آن فراهم شود.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1009/ص مورخ 1399/2/15  در خصوص خسارت به ورثه رضا دهقانی بابت پلاک 15/96 اصلی بخش 24 یزد (بلوار کاشف آباد) و رای شعبه 2 دادگاه میبد به شماره رای 9809973540200412 به مالکیت نامبرده که 287/7 مترمربع از پلاک فوق در مسیر قرار دارد در جلسه مطرح و مصوب گردید شهرداری پس از انتقال سند مالکیت توسط مالک به نام شهرداری میبد، اقدامات لازم بعمل آورد. ضمنا هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیازاجرای توسعه و عمران شهری (کد10206 )پرداخت می گردد.

جلسه راس ساعت 9:30با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آزادمنش6-صفرعلی دهقانی                  7- علیرضا آقایی  

                                                                                                                         

 

 

 

                                       

دویست و نود وهشتمین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت فوق العاده راس ساعت 16 سه شنبه مورخ 1399/2/23 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور  اکثریت اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/606/ص مورخ 1399/2/3  در خصوص پروژه نگهداری فضای سبز و تاسیسات مربوطه شهر میبد در جلسه مطرح و مصوب گردید که مناقصه عمومی جهت اجرای پروژه نگهداری فضای سبز میبد با برآورد اولیه به مبلغ (133/636/196/304) مطابق با مشخصات پیوست برگزار گردد. ضمنا هزینه مربوطه از محل طرح احداث پارک و ایجاد فضای سبز و کمربند فضای سبز (ردیف20102) تامین می گردد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/791/ص مورخ 1399/2/9 در خصوص پرداخت خسارت به آقای مهدی شیری احمدآبادی بابت مازاد در مسیر از پلاک 9075/9 بخش 21 یزد در جلسه مطرح از آنجا که خسارت متراژ در مسیر از قرار هر مترمربع کارشناسی شده (12/000/000) ریال وبا احتساب 11/44 مترمربع متراژ در مسیر مازاد، شهرداری باید مبلغ (137/280/000) ریال به مالک پرداخت نماید.در جلسه مطرح وبه تصویب رسید. در ضمن مقرر شد که این گونه موارد نیاز به مصوبه و مجوز شورا نداشته باشد وطبق طرح تفضیلی جدید انجام شودوچنینی مواردی به شورا ارجاع داده نشود.

3- پیرو بند 3  صورتجلسه 297 شورا مورخ 1399/2/21 وبا حضور کارشناسان حمل و نقل شهرداری و آژانس های شهری بحث و بررسی پیرامون نرخ کرایه تاکسی های تلفنی، بی سیم وآژانس ها ، در جلسه مطرح  و مصوب گردید کرایه هر سفر شهری در محدوده شهر تا 4 کیلومتر از 60/000 ریال به 65/000 ریال افزایش یابد.

جلسه راس ساعت 18:30با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آزادمنش6-صفرعلی دهقانی   

                                                                                                                         

 

 

 

                                       

دویست و نودوششمین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت عادی راس ساعت 6:30 پنجشنبه مورخ 1399/2/18 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور شهردار محترم ، معاونت  امور اجرایی شهرداری و کلیه اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آئین نامه ها و بخشنامه های ارسالی اطلاع رسانی گردید.

1-تعیین تکلیف گزارشات حسابرسی سالهای 96و97و98 شهرهای استانی.2- امکان امهال یا بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن واگذارشده3- تمدید بودجه سال 1398 و تفریغ بودجه تا پایان تیرماه.4- ارائه گزارش  از جلسه 21 ستاد استانی پیشپگیری و مقابله با کرونا5- اطلاع رسانی آگهی مزایده عمومی فروش زمین واقع در جاده مزرعه کلانتر جنب کاشی ماهان6- ثبت اموال غیرمنقول شهرداری در سامانه سادا7- اعلام نصاب معاملات شهرداری  ها و دهیاری های کشور در سال 1399.

در ادامه به درخواست چند ارباب رجوع در خصوص عوارض تغییرکاربری و... رسیدگی و پاسخ داده شد.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1157/ص مورخ 1399/2/17  در خصوص هزینه برای بازسازی حمام محله آسیاب ده آباد در بافت تاریخی به مبلغ (56/647/150)ریال در جلسه مطرح و مصوب گردیدکه این هزینه از محل طرح بهبودعبور و مرور دریافت های قدیمی شهر (ردیف40112) تامین شود.

2- نامه شهرداری به شماره 2799/1086/ص مورخ 1399/2/16 در خصوص تقسیط عوارض ساختمانی و جریمه کمیسیون ماده 100 آقای احمد طاهر برزگری مالک ساختمان به شماره پلاک ثبتی 10110 بخش 22 یزد در جلسه مطرح و مصوب گردید که مبلغ (604/000/000) ریال طی 36 قسط پرداخت گردد.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1171/ص مورخ 1399/2/18 در خصوص عوارض مازاد تراکم ساختمان مسکونی در طرح تفضیلی به میزان 60% سطح اشتغال مطرح و ردیف اول به ازای هر مترمربع مازاد تراکم طبقه اول پشت جبهه از p20 به p18 و ردیف دوم از هر متر مربع مازاد تراکم طبقه اول بر خیابان از p18به p16 کاهش یافته و با ردیفهای سوم و چهارم درخواست مجوز مخالفت گردید.ومقرر شد طبق دفترچه بهای خدمات و عوارض شهرداری سال 1399 اقدام شود.

4- نامه فرمانداری به شماره 888 مورخ 1399/2/4 در خصوص اعتراض به بند 6 صورتجلسه 1399/1/24 شورا در جلسه قرائت وبه شرح ذیل پاسخگویی گردید. زمین فوق در تاریخ 1392/2/23 توسط شهرداری تفکیک وتمام هزینه های سطوح خدمات و سرانه معابر پرداخت شده و پس از اصلاح حد، مساحت باقیمانده کل پلاک 496/5 مترمربع است در حال حاضر مالک قصد دارد پلاک اصلی که به سه پلاک فرعی تقسیم نموده، به دو پلاک فرعی تقسیم نماید که خود به خود کوچه احداثی مالک حذف می شود و شهرداری در زمان تفکیک تمام حقوق خود را دریافت نموده است.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1170/ص مورخ 1399/2/17 در خصوص خواهرخوانندگی با شهر فائنسیا ایتالیا در جلسه مطرح و جهت شرکت در نمایشگاه بین المللی سرامیک سنتی فائنسیا که از 14 تا 16 شهریور 1399 نسبت به انعقاد پیمان خواهرخواندگی میان این دو شهر مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه راس ساعت 9:30 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آزادمنش6-صفرعلی دهقانی   7- علیرضا آقایی

                                                                                                                         

 

 

 

                                       

دویست و نودوهفتمین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت فوق العاده راس ساعت 16 پنجشنبه مورخ 1399/2/21 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور  کلیه اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1280/ص مورخ 1399/2/21  در خصوص برگزاری مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی شهرداری با برآورد اولیه (20/590/768/285) با مدارک پیوست در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد که شهرداری نسبت به حق و حقوق خود در قرارداد گذشته تاکنون پیگیر و گزارش مربوطه را ارائه نمایدو هزینه مربوطه از محل سایر خدمات قراردادی (ردیف520200) تامین می گردد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1281/ص مورخ 1399/2/21 در خصوص مناقصه عمومی تامین نیروی اسنانی آتش نشانی شهرک صنعتی جهان آباد با برآورد (9/456/653/444) ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد که شهرداری نسبت به حق و حقوق خود از گذشته تا کنون با ارئه گزارش پیگیر باشد. ضمنا هزینه مربوطه از محل سایر خدمات قراردادی (ردیف520200) تامین می گردد.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1115/ص مورخ 1399/2/16 در خصوص نرخ پیشنهادی سازمان حمل و نقل سال 1399 در جلسه مطرح و به تصویب رسید.(کپی پیوست)

4-نامه فرمانداری به شماره 1440مورخ 1399/2/18 با موضوع اعلام وصول صورتجلسه 1399/2/7 شورا به شرح ذیل پاسخ داده شد:

1-بند5 صورتجلسه مذکور مقرر گردید شهرداری خسارت وارده به مالک و میزان بدهکاری مالک به شهرداری در توافقنامه به طور دقیق قید نماید.

2- در خصوص بند 6 صورتجلسه مذکور به اطلاع کمیته محترم تطبیق می رساند که خدمات ارائه شده به مالکان و متقاضیان طبق توافق طرفین(مودی وشهرداری) بوده وبا توجه به ارزش ریالی  کالا و خدمات حمایت در سال پایه و غیرثابت در آن سال و در سالهای بعدتوافقنامه شهرداری با مالکین به صورت ارائه خدمات شناور می باشد.

جلسه راس ساعت 18 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آزادمنش6-صفرعلی دهقانی   7- علیرضا آقایی

                                                                                                                         

 

 

 

                                       

دویست و نودوپنجمین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت فوق العاده راس ساعت 16روز سه شنبه مورخ 1399/2/14 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور شهردار محترم ، معاونت  امور اجرایی شهرداری و کلیه اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه در خصوص شرایط و وضعیت فعلی ویروس کرونادر میبد که در حال حاضر وضعیت قرمز اعلام شده است توسط آقای دکتر دهقانی گزارشی ارائه گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/987/ص مورخ 1399/2/14  در خصوص تقسیط عوارض ساختمانی و جریمه کمیسیون ماده100 آقای حامد زارعی در جلسه مطرح و مصوب گردید که مبلغ (820/000/000) ریال طی 36 قسط پرداخت گردد.

2- نامه شهرداری به شماره 2799/959/ص مورخ 1399/2/14 در خصوص اعلام نظر در مورد میزان حق توقف وسایل نقلیه در پارک های حاشیه ای در معابر پر ترافیک شهری در جلسه مطرح ومورد تصویب قرار نگرفت.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/871/ص مورخ 1399/2/10 در خصوص تقسیط عورض تفکیک و تغییر کاربری و حق تشرف زمین آقای علی دهقانی به مبلغ (2/073/000/000) ریال طی 36 قسط در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه راس ساعت 19 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آزادمنش6-صفرعلی دهقانی   7- علیرضا آقایی

رونوشت برابر اصل است.                                                                              

 

 

 

                                       

دویست و نود و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت فوق العاده راس ساعت 16روز سه شنبه مورخ 1399/2/9 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور شهردار محترم ، معاونت  امور اجرایی شهرداری و کلیه اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه  به مناسبت گرامیداشت روز شوراها از طرف جناب آقای نقوی شهردار میبد با اهداء لوح تقدیر و هدایایی به هر یک از اعضاء تبریک وتهنیت گفته شد.

در ادامه آقای صباغ از طرف نظام مهندسی جهت  عرض تبریک روز شوراها و تقدیم لوح سپاس از طرف آقای سالاری رئیس نظام مهندسی ساختمان استان یزد به اعضای شورا تبریک و تهنیت گفتند.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/785/ص مورخ 1399/2/9  در خصوص خرید قیر70*60 برای پخش آسفالت معابر سطح شهر از طریق ترک تشریفات مناقصه تا سقف مبلغ (8/500/000/000) ریال از شرکت پالایش نفت جی در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.ضمنا هزینه آن از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری وآسفالت معابر (ردیف40106) پرداخت می گردد.  

جلسه راس ساعت 19 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آزادمنش6-صفرعلی دهقانی   7- علیرضا آقایی

رونوشت برابر اصل است.                                                                              

 

 

 

                                       

دویست و نود ودومین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت فوق العاده راس ساعت 17 روز سه شنبه مورخ 1399/2/2 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور اکثریت اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/554/ص مورخ 1399/2/2 در خصوص اصلاح اسناد مالکیت به شماره پلاکهای ثبتی8و4677/9 بخش 23 یزد ، که 4/45 متمربع از پلاک ثبتی 9 فرعی و4677بخش 23 یزدو4/62 مترمربع وبه آدرس بلوار مدرس جنب کوچه حکمت 22 که در مجموع به متراژ9/07 مترمربع مازاد سند مالکیت دارند در جلسه مطرح و مصوب گردید که بر اساس نرخ کارشناسی از متراژ هر مترمربع(35/000/000) ریال می باشد مالک مبلغ (317/450/000) ریال جهت اصلاح اسناد مالکیت به شهرداری میبد پرداخت نماید.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/253/ص مورخ 1399/1/25 در خصوص خرید شش دانگ پلاکهای ثبتی 2327/1 بخش 23 یزد و 1663 بخش 22 یزد واقع در بلوار سنتو جهت پارک محله ای به متراژ 520 مترمربع و801/4  مترمربع به مالکیت خانم بی بی نصرت نقیبی محمودآبادی به ارزش کارشناسی  هر دو پلاک (8/750/000/000) ریال در جلسه مطرح و مصوب گردید دو قطعه زمین در بلوار نواب صفوی کوچه زیتون 6 به شماره پلاکهای ثبتی 12و750/15 بخش 22 یزد به متراژ کل540/88 مترمربع با کاربری مسکونی به ارزش کل دو پلاک (6/490/560/000) ریال به همراه (109/440/000) ریال خدمات که مجموع ارزش زمین واگذاری و خدمات (6/600/000/000) ریال می باشد. که بعد ازانجام تعهدات خانم نقیبی مبلغ (2/150/000/000) ریال طلبکار بوده که بصورت نقدی پرداخت می گرددو هزینه مربوطه به مابه التفاوت ارزش زمین بلوار سنتو به مبلغ (2/150/000/000) ریال از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری با کد 10206پرداخت می گردد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13847/ص مورخ 1398/12/7 در خصوص پرداخت خسارت به آقای محمدحسن شاه محمدی بابت پلاک ثبتی 5616/2 بخش 21 یزد که 182 مترمربع از پلاک در مسیر خیابان باغ شهر قرار گرفته و 402 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد چون بدون دریافت خسارت 141 مترمربع از متراژ سند اصلاح نموده در جلسه مطرح و مصوب گردیدبا توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر میبد به شماره نامه 2796/12145/ص مورخ 1396/11/29 بابت خسارت متراژ 141 مترمربع به ارزش (1/410/000/0000 ریال با عوارض مشرفیت پایاپای می گرددوبابت خسارت 41 مترمربع از متراژ در مسیر به ارزش (351/000/000) ریال ارائه می گرددکه شامل ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح جامع و تفصیلی و تفکیکی بوده وباقیمانده خسارت به ارزش (59/000/000) ریال بصورت خدمات شناور وبه نرخ سال 1398 ارائه گردد واعتبار مورد نیاز درمتمم بودجه پادار خواهدشد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/492/ص مورخ 1399/1/31 در خصوص ابطال توافقنامه پلاک ثبتی به شماره 11389 بخش 23 یزد متعلق به آقای سید ابوالفضل افضلی پور در جلسه مطرح و مقرر گردید جهت بررسی مجدد به کمیته املاک شهرداری عودت گردد.

جلسه راس ساعت 18:30 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آزادمنش6-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.