دویست وپنجاه وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روز پنجشنبه مورخ 1398/9/14 راس ساعت 6صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور کلیه  اعضا شورا تشکیل گردید.

-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10016/ص مورخ 1398/8/28 در خصوص اصلاح حد پلاکهای 2803و 2804 بخش 23 یزداز مجرای کشتخوانی به ملک مجاور در جلسه مطرح و با توجه به بازدید محلی حذف جوی کشتخوان تایید و عرض جوی با مسیر رفت و آمد آبیار 2 مترتشخیص داده شده و مقرر شد با عرض مذکورهر دو مالک جمعا 192 میلیون ریال پرداخت نماید و مصوب گردید.

-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10441/ص مورخ 1398/9/6 در خصوص توافق با هلال احمر میبد بابت متراژ در مسیر از اداره فعلی هلال احمرمیبد (جنب بلوار نبی اکرم) در جلسه مطرح و مصوب گردید که بابت خسارت متراژ در مسیر پس از کسر عوارض مشرفیت، مانده خسارت به مبلغ (6/322/165/000)ریال به صورت خدمات شناور به هلال احمر ارائه گردد. و همچنین بابت بدهی های ساختمان اداری بلوار قاضی میرحسین و اداری بلوار مدرس (شورای شهر فعلی) از بابت عوارض نوسازی ،عوارض ساختمان و رای کمیسیون ماده 100 یه مبلغ (11/692/370/000) با پیگیری جمعیت هلال احمر استان یزد بصورت اسناد خزانه به شهرداری میبد ارائه گردد. و در ضمن پس از تصویب کلیات توافق نامه توسط شورای شهر و اخذ مجوز لازم از طرف جمعیت هلال احمراستان از تهران ، توافق نهایی با جزئیات دقیق و با ارسال مجدد انجام می شود.

-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10076/ص مورخ 1398/8/29 در خصوص مساعدت به موسسه خیریه مهرآوران به مبلغ (50/000/000) ریال از محل کمک به موسسات عام المنفعه (ردیف551204170005) در جلسه مطرح و تصویب گردید.

-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10732/ص مورخ 1398/9/13 در خصوص تقسیط عوارض عدم خلافی پروانه ساختمانی آقای مهدی سعادتی مالک ساختمان تجاری به شماره پلاک ثبتی9662/1 بخش 21 یزد به مبلغ (650/000/000) ریال طی 36 قسط در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10560/ص مورخ 1398/9/10 در خصوص اصلاح ردیف بودجه در جلسه مطرح و مصوب گردید که با توجه به نیاز مبرم این شهرداری به ردیف زیباسازی شهر و میادین و حصارکشی از ردیف مشارکت در سرمایه گذاری بخش خصوصی کد 55404002 به مبلغ (10/000/000/000) ریال کسر وبه ردیف زیباسازی شهر (552330100003) اضافه گردد.

جلسه راس ساعت9صبح  باذکر صلوات خاتمه یافت.

  1. حسینعلی فلاح 2 -انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آقایی   6- علیرضا آزادمنش
 7-صفرعلی دهقانی    

دویست وپنجاه وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روز پنجشنبه مورخ 9/7/ 1398راس ساعت 6صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور کلیه  اعضا شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/7870/ص مورخ 1398/6/24 در خصوص مغایرتهای طرح جامع و وضع موجود پلاکهای ثبتی و جوابهای استعلام دفترخانه های اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد و املاک در اجرای طرحهای هادی و جامع شهر (با کاربری موجود زمان اجرای طرح پاسخ داده است ) در جلسه قرائت وبا اصلاحاتی به شرح ذیل مصوب گردید:

الف :مالکانی که بر اساس طرح جامع شهر و بر اساس کاربری مندرج در طرح مذکور پاسخ ملک خود را به اداره ثبت اسنادو املاک و دفترخانه های اسناد رسمی با کاربری مسکونی از شهرداری اخذ نموده اند یا بر اساس طرح جامع اقدام به اخذ پروانه ساختمان مسکونی نموده اند، کاربری لایه زیرین نقشه همچنان به قوت خود باقی است و حقوق مکتسبه حاصل از کاربری طرح جامع ملاک عمل شهرداری خواهد بود و مالکان اینگونه املاک در استعلام مجدد یا اخذ پروانه ساختمان از پرداخت هزینه تغییر کاربری با توجه به حقوق مکتسبه، معاف می باشند.آن دسته از املاکی که در طرح جامع دارای کاربری مسکونی بوده و مالکان آنها ، هیچگونه پاسخ استعلام از شهرداری مبنی بر مسکونی بودن ملک خود دریافت نکرده اند ،ملاک عمل شهرداری ضوابط و مقررات طرح تفصیلی می باشد ومالکان این نوع اراضی جهت تغییر کابری ، ردیف1-23 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری را p7/5 پرداخت می نمایند.

ب:در خصوص کاربری پلاکهایی که در وضع موجود مسکونی بوده و قدمت ماقبل سال 1370 دارند و در طرح تفصیلی شهر با کاربری غیر مسکونی تعریف شده اند، کاربری وضع موجود ، ملاک عمل شهرداری خواهد بود و مالکان از هزینه های تغییر کاربری معاف(سطح زیر بنا بعلاوه 40% مازاد بر سطح زیر بنا) و جهت صدور پایان کار ساختمان یا صدور عدم خلافی، رای کمیسیون ماده 100 شهرداری ملاک عمل خواهد بودکاربری پلاک در رای کمیسیون ماده 100مطابق با طرح تفصیلی می باشد.

  ج:در ارتباط با موضوع پارکینگ تجاری هم کف ، دفاتر تجاری و طقات، پارکینگ بر معبر ،تامین پارکینگ داخل ساختمان و مسائل مربوط به آن مقرر شد شهرداری وفق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده 5 اقدام نماید.

د: حقوق مکتسبه مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1396/6/29 شامل مالکان و متقاضیانی است که فیش واریزی تغییر کاربری یا تفکیک زمین در پرونده شهرداری موجود باشد. (اعم از مالک اولیه یا مالک فعلی) بنابر این وصول هزینه تغییر کاربری و تفکیک شامل حقوق مکتسبه مالک از مصوبه مورخ 1396/6/26 کمیسیون ماده 5 می باشد و کاربری زمین طبق عنوان فیش واریزی خواهد بود.

 

-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10281/2798/ص مورخ 3/9/1398 در خصوص پرداخت خسارت به پلاک ثبتی به شماره 8407 بخش 22 یزد متعلق به جمال  نبی و غیره که 133/9 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان شهید اشتری (روبروی امامزاده پیرچراغ بیده) قرار گرفته و 351/5 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید بابت متراژ در مسیر قرار گرفته و کلیه خسارات وارده معادل مبلغ (642/720/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک بصورت عوارض مشرفیت طبق توافقنامه ارائه گرددو مبلغ خسارت با خدمات پایاپای میگردد. مابه التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهدشد.واین مجوز در جلسه کمیسیون عمران مورخ 1398/9/5 مورد تصویب قرار گرفته است.

-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10169/ص مورخ 1398/9/2 در خصوص  پرداخت خسارت به آقای حمیدرضا کارگر شورکی بابت پلاک در مسیر 1917 بخش 22 یزد به مالکیت آقای حمیدرضا کارگر شورکی که 64/8 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان شهید مبینی قرار گرفته و 405 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد59 مترمربع قبلا در مسیر قرار گرفته و اصلاح سند شده و 58 مترمربع جدیدا در مسیر بوده و قابل انتقال می باشد.) در جلسه مطرح و به تصویب رسید. با بت متراژ در مسیر قرار گرفته و کلیه خسارات وارده به مالک معادل مبلغ (602/640/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک بصورت عوارض مشرفیت طبق توافقنامه دریافت نماید.و مابه التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد شد. واین مجوز در کمیسیون عمران مورخ 1398/9/5 در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

جلسه راس ساعت9صبح  باذکر صلوات خاتمه یافت.

  1. حسینعلی فلاح 2 -انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آقایی   6- علیرضا آزادمنش

 7-صفرعلی دهقانی    

دویست وپنجاه وششمینجلسه شورای اسلامی شهرمیبد با حضورشهردار، معاونت شهردار وکلیه اعضاء شورا بطور فوق العاده راس ساعت 15:30 روز یک شنبه مورخ 98/9/24 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید تشکیل  و مسائل ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

درابتدای جلسه کارشناسان طرح بازیافت و تفکیک زباله مطالب مربوط به طرح را به طور کامل  ارائه کردند واعضای شورا سئوالات خود را در خصوص این طرح  مطرح نمودند و  مقرر گردید که در جلسه ای در دفتر شهردار جهت ارائه نهایی توضیحات صورت گیرد و درصورت برآورده شدن انتظارات شهرداری، تصمیم نهایی اتخاذ گردد و در نهایت جهت اجرایی شدن طرح به صحن علنی شورا ارائه و درصورت تصویب آن، به مرحله اجرا درآید.

-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10329/ص مورخ 1398/9/3 در خصوص  پرداخت حق الزحمه اعضای کمیسیون ماده 77 شهرداری ها بابت شرکت در جلسات کمیسیون در خارج وقت اداری به ازای هر جلسه مبلغ (450/000) ریال از محل (حق الجلسه، الوکاله،التدریس،الزحمه،ترجمه، مشاوره) ردیف  551202050010 پرداخت گردد.

-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10327/ص مورخ 1398/9/3 در خصوص واریز پول جهت تجدیدنظرخواهی رای صادره از شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبدمربوط به پلاک ثبتی 6166 بخش 21 یزد که در مسیر احداث خیابان مهرجرد قرار گرفته و به مبلغ (3/600/000/000) ریال محکوم شده است در جلسه مطرح و از آنجایی که موقوفه مذکور دارای متولی خاص بوده و اداره اوقاف در این خصوص سمتی ندارد مصوب گردید که هزینه تجدیدنظر خواهی مبلغ (300/000/000) ریال از محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت گردد.

درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/9867/ص مورخ 1398/8/23در خصوص پرداخت خسارت بابت پلاک ثبتی به شماره 8605/2  بخش 23 یزد  به مالکیت آقای حامد خیری که 61/5 مترمربع از پلاک در مسیر بلوار میرشمس الحق قرار گرفته و 108/5 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح ومصوب گردید که بابت متراژ که در مسیر قرار گرفته وکلیه خسارات وارده به مالک ، معادل مبلغ (1/842/750/000) ریال از خدمات بر روی مانده پلاک بصورت عوارض مشرفیت و اعمال 45 مترمربع پارکینگ بر معبر تجاری در هنگام صدور مجوز ساخت بر روی پلاک مذکور طبق توافقنامه ارائه گردد.و مابه التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد شد. و این مصوبه در جلسه کمیسیون عمران مورخ 1398/8/28 موافقت گردیده است. 

جلسه راس ساعت18 باذکر صلوات خاتمه یافت.

  1. حسینعلی فلاح 2 -انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آقایی   6- علیرضا آزادمنش 7-صفرعلی دهقانی    

دویست وسی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد با حضورشهردار ، معاونت شهردار وکلیه اعضاء شورا بطور فوق العاده راس ساعت  16  روز یک شنبه مورخ 24/6/1398 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجیدتشکیل  و مسائل ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ضمن جلسه 237 مصوبه ای نداشته است.

درابتدای جلسه آقای نقوی شهردار در خصوص پروژه آسفالت محلات بویژه شهرک امام علی (ع) که تا هفته آینده احرایی خواهد شد. میدان 7 تیر و خیابان روبروی پمپ بنزین خط سنتوو ده شیخی توضیحاتی ارائه نمودند.

ساماندهی تابلوهای سطح شهر و خطوط عابر پیاده بویژه در مقابل مدارس قبل از شروع سال تحصیلی اقدام گردد.

در مورد دوره های آموزشی جناب آقای نقوی بابیان عنوان دوره های آموزشی و نحوه شرکت اعضا و مدیران شهرداری در آن توضحاتی کامل ارائه نمودند.

ساماندهی تابلوهای شهدا در بلوار مدرس و بهسازی آن توضیحاتی ارائه شد که مقرر شد بنیاد شهید و شهرداری به کمک همدیگر جایگاهی در خصوص المان شهدا در نظر بگیرند و به محض آماده شدن آن در مورد این تابلوها تصمیمات گرفته شود.

احداث پارکینگ عمومی در بلوار رشیدالدین.

نظارت دقیق تر ناظران شهرداری در طرح آسفالت محلات و بهینه نمودن  فعالیت مزبور و رضایت هرچه بیشتر مردم در این خصوص.

بررسی علل آمار بالای تصادفات سطح شهر و درخواست تشکیل جلسه هم اندیشی با نیروی انتظامی و دیگر ارگان هایی و رفع این معضل و مشورت با نهاد دادگستری و اینکه در این خصوص هرچه سریعتر و از طریق کارشناسی اقدام گردد.

برنامه ریزی جهت بازدید از کارگاه سفال سازی و بررسی مشکلات و معضلاتی که برای این صنعت ارزشمند میبد وجود دارد.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 7859 /2798/ص مورخ 24/6/1398 در خصوص برگزاری نشست شهرداران شهرهای جهانی صنایع دستی به میزبانی کشور مالزی در جلسه مطرح و مصوب گردید که در نیمه اول آبانماه سال جاری شهردار در این نشست شرکت نماید.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 7862/2798/ص مورخ 24/6/1398 در خصوص معافیت پرداخت عوارض حق مشرفیت پلاک ثبتی به شماره 7365 بخش 22 یزد هیات امنای فاطمیه خانقاه که جنب فاطمیه             می باشد و قصد احداث حسینیه دارنددر جلسه مطرح وبا توجه به تاییدیه دفتر امام جمعه مبنی بر عام المنفعه بودن مکان مذکور، مصوب گردید که از عوارض حق تشرف معاف گردد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 7864/2798/ص مورخ 24/6/1398 در خصوص مساعدت به آقای کارگر و خانم فاضلی که هر دو دارای معلولیت می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید که به هرکدام مبلغ (000/000/5) ریال از محل کمکها واعانات به مستمندان (ردیف551204170003) پرداخت شود.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 7540/2798/ص مورخ 14/6/1398 در خصوص پرداخت هزینه های رفع تصرف یک قطعه زمین تحت شماره 125 از پلاک ثبتی 10175 اصلی بخش 22 یزد به موجب قرارداد شماره 21268 مورخ 2/4/1397 از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد جهت ارائه خدمات عمومی واگذار شهرداری شده است ولیکن متاسفانه مورد تصرف اشخاص حقیقی واقع شده است در جلسه مطرح و از آنجائیکه این شهرداری در نظر دارد نسبت به اقامه دعوی علیه متصرفین در راستای حفظ منافع عمومی شهرداری نزد محاکمه عمومی اقدام نماید.مقرر شد که مبلغ (000/000/000/3) ریال مربوط به غایت رفع تصرف پلاک موصوف از ردیف تملک زمین و املاک واقع در مسیر (ردیف 552310020001) تامین گردد. و مورد تصویب واقع شد.

5- نامه شهرداری به شماره  7863/2798/ص مورخ 24/6/1398در خصوص بررسی طرح فاز یک و اصلاح هندسی چند طرح ترافیکی در جلسه مطرح و در مورد اجرای ردیف های 1و2 ویژه میدان در تقاطع خیابان 12دی با بلوار حائری (مدرس) و تقاطع خیابان 7 تیر با خیابان امام خمینی (ره) مورد تصویب قرار گرفت و اولویت با طرح فاز 2 و تقاطع خیابان 7 تیر با خیابان امام خمینی (ره) می باشد. و ردیفهای 3و4و5 برآورد هزینه به شورا اعلام تا مورد تصویب قرار گیرد.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 7833/2798/ص مورخ 24/6/1398 در خصوص پرداخت خسارت به ستاد اجرایی فرمان امام بابت پلاک ثبتی به شماره 8996بخش 21 یزددر جلسه مطرح و مصوب گردیدبا توجه به حکم شعبه یک دادگاه عمومی، حقوقی شهرستان میبد به دادنامه شماره 9509973540101527 مورخ 25/12/1397 مبنی بر کارسازی و پرداخت مبلغ (000/000/510/3) ریال در حق ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) شهرداری میبد به صورت اقساط طبق توافق نامه مبلغ محکومیت را پرداخت نماید. در جلسه مطرح وبه تصویب رسیدو مابه التفاوت اعتبار در متمم بودجهع پادار خواهد شد.

جلسه راس ساعت19 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2 – انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4 - مجید زارعی 5- علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی          7- علیرضاآقایی

دویست وسی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد با حضور اکثریت اعضاء شورا بطور فوق العاده راس ساعت 6:30 صبح پنجشنبه مورخ 21/6/1398 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجیدتشکیل  و مسائل ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

درابتدای جلسه ریاست محترم شورا با عرض تسلیت سوگواری و عزاداری های آقا اباعبدالله الحسین (ع) در خصوص نحوه پیشرفت پروژه آسفالت معابر در محلات توضیحاتی ارائه نمودند و از هریک از اعضاء خواستندکه نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص بیان نمایند.

آقای دکترزارعی در خصوص آسفالت محله شاه جهان آباد و محمدآباد گزارشی مبنی بر عدم روند سریع اجرایی پروژه در این محلات را بیان نمودند و مقرر گردید که با پیگیری و مشورت با شهرداری و واحد امور خدمات شهری در خصوص اجرای هرچه سریعتر پروژه اقدام شود.

در خصوص انجام پروژه هایی که آسفالت آن صورت گرفته نیز تقدیر و تشکر از طرف اعضاء صورت گرفت.

در مورد تهیه مستند نغمه های عاشورایی توسط آقای آزادمنش رئیس کمیسیون فرهنگی نیز تو ضیحاتی در این خصوص ارائه گردید.

جلسه راس ساعت 9 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2 – انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4 - مجید زارعی 5- علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی

دویست وسی و ششمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد با حضور اکثریت اعضاء شورا بطور فوق العاده راس ساعت  16  روز یک شنبه مورخ 17/6/1398 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجیدتشکیل  و مسائل ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

درابتدای جلسه آقای نقوی مطالبی را در خصوص آئین نامه اصلاح قانون حفظ وگسترش فضای سبز در شهربیان نمودند ومقرر شد که ظرف مدت یکماه از طرف شورا به شهرداری ابلاغ گردد که اصلاحیه آئین نامه قانون حفظ وگسترش فضای سبز با درج پیشنهادات هر یک از اعضا تدوین وبه شورا جهت تصویب ارسال نماید.

1- نامه شماره 192285/98 مورخ 16/6/98 اداره بهزیستی میبد در خصوص مساعدت به کودکان ودانش آموزان نیازمند وخرید ملزومات تحصیلی از قبیل لوازم التحریر،کبف ،کفش ونوشت افزار مطرح ومقرر گردید یک بسته لوازم التحریرتوسط شهرداری تهیه وبه افراد تحت پوشش تحویل گردد.

2- درخواست مجوز شماره 7562/2798/ص مورخ 16/6/98  شهرداری درخصوص مساعدت به جشن ترنم غدیر3 درجلسه مطرح ومصوب گردید مبلغ سی میلیون ریال از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان ردیف 551202050017 پرداخت گردد.

3- درخواست مجوز شماره 7539/2798/ص مورخ 14/6/98  شهرداری درخصوص  اجاره زمین جهت دکل مخابرات ایرانسل واقعدر خیابان قاضی میر حسین در جلسه مطرح ومصوب گردید برای مدت سه سال جمعا به مبلغ 1،192،320،000 ریال وماهیانه مبلغ 33،120،000 مطابق با نظر کارشناسی به اجاره محل مذکور به شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل اقدام گردد.

4- درخواست مجوز شماره 7630/2798/ص مورخ 17/6/98  شهرداری درخصوص  پرداخت خسارت به خانم صولت پوراغنیایی مالک پلاک ثبتی 7/6164 بخش 21 یزدکه در مسیر خیابان آیت الله حائری کوچه روبروی قلعه مهرجرد قرار گرفته مصوب گردید بابت انتقال ششدانگ به نام شهرداری وکلیه خسارات وارده به مالک، مبلغ 1،134،000،000 خدمات طبق توافقنامه ارائه گردد که کلا بصورت خدمات شناور می باشد وما به التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد شد.

جلسه راس ساعت 30 :18 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2 – انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4 - مجید زارعی 5- علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی

دویست وسی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد با حضور اکثریت اعضاء شورا بطور فوق العاده راس ساعت  30 :6  روز پنج شنبه مورخ 14/6/1398 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجیدتشکیل  و مسائل ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1-درخواست مجوز شماره 7524/2798/ص مورخ 13/6/98  شهرداری درخصوص خرید ساختمان طبقه دوم پلاک ثبتی شماره 11377 بخش 23 یزد واقعدر بلوار امامزاده میر شمس الحق (ع) به مساحت زمین زیر ساخت وساز 509 متر مربع وبه زیر بنای اعیانی 553 متر مربع که دارای کاربری دفتر تجاری می باشد از آقای محمد دهقانی به شماره شناسنامه 3073 صادره از میبد متولد 1345 به مبلغ کارشناسی 14،931،000،000 ریال در جلسه مطرح ومصوب گردید از قرار هر متر مربع 27 میلیون ریال خریداری شود وهزینه آن از ردیف 551203100001 که در متمم بودجه پادار خواهد شد تامین خواهد شد.

2- درخواست مجوز شماره 7448/2798/ص مورخ 12/6/98  شهرداری درخصوص  پرداخت خسارت به آقای علی اعظمی مالک پلاک ثبتی 10616 بخش 23 یزد که 300 متر مربع از پلاک فوق در مسیر بلوار امامزاده میر شمس الحق (ع قرار گرفته در جلسه مطرح ومصوب گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده به مالک، خدمات به ایشان طبق توافقنامه ارائه گردد که شامل عوارض مشرفیت به ارزش 471،200،000 ریال وهمچنین معادل مبلغ 1،780،500،000 ریال خدمات شناور پرداخت گردد ومابه التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد شد.

جلسه راس ساعت 30 :9 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2 – انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4 - مجید زارعی 5- علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی

دویست وسی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد با حضور اکثریت اعضاء شورا بطور فوق العاده راس ساعت  12  روز دو شنبه مورخ 11/6/1398 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجیدو با توجه به نامه شماره 36665 مورخ 6/6/98 سرپرست دفتر امورشهری و شوراها استانداری یزد با موضوع برگزاری جلسه برررسی گزارش حسابرسی سال 1397 شهرداری ، سازمانهای وابسته و شورای اسلامی شهر میبد با حضورشهردار محترم ،آقای روشن از استانداری ، آقای همتی از موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر ، ذیحسابان شهرداری ، مسئولین محترم سازمانهای حمل ونقل وعمران وباز آفرینی  و اعضای محترم شورا تشکیل  و مسائل ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1-در این جلسه کارشناسان مالی وحسابداری استانداری وموسسه حسابرسی گزارشی از حسابداری وبودجه وصورت عملکرد شهرداری میبد و (شورا) وسازمانهای تابعه شهرداری ارائه دادند وتوضیحات لازم در پاسخ به کارشناسان ارائه گردید.

لازم بذکر است که گزارش حسابرسی  مذکور طی نامه شماره 595 مورخ 12/6/1398 به مراجع ذیربط ارسال گردیده است.

2- درخواست مجوز شماره 7441/2798/ص مورخ 11/6/98 درخصوص واریز پول اعاده دادرسی بابت رای قطعی صادره از شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان یزد مربوط به پلاک ثبتی 4/9319 بخش 23 یزد مطرح ومصوب گردید ومقرر شد که تا تاریخ 12/6/1398 در فرصت باقیمانده موافقت ومبلغ 1،750،000،000 ریال از ردیف تملک زمین واملاک در مسیر کد 552310020001 به حساب دادگاه واریز گردد.

جلسه راس ساعت 14 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

  1. حسینعلی فلاح 2 – انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی 4 - مجید زارعی  5- علیرضا آزادمنش 6-صفر علی دهقانی

دویست وسی و دومین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت فوق العاده روز یکشنبه  3/6/1398 راس ساعت 16 با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضورکلیه اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای حسینعلی فلاح در خصوص برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورا وقوانین وضوابط آن توضیحاتی ارائه نمودند وهر یک از اعضا در تایم زمانی مشخص پیشنهادات خود را بیان کردند در نهایت اعضای شورا شهر میبد به اتفاق آقای حسینعلی فلاح را به سمت ریاست شورا انتخاب نمودند.

1- مصوب گردید که آقای حسینعلی فلاح در سمت ریاست شورا وآقای محمدرضا هدایی بعنوان نائب رئیس شورا باقی بمانند وآقای علیرضا آزادمنش بعنوان سخنگوی شورا وخانم انسیه فلاح بعنوان منشی شورا به مدت یکسال ابقا بمانند ودیگر کمیسیونها طبق روال قبل به فعالیت خود ادامه بدهند وآقای مجید زارعی بعنوان نماینده شورا در کمیسیون بدوی ماده 100   وآقای صفر علی دهقانی بعنوان نماینده شورا در کمیسیون تجدید نظر ماده 100 انتخاب شدند.

2- نامه شماره 4544 مورخ 15/5/98 فرمانداری میبد درخصوص اعتراض به به بند یک جلسه 223 شورا در جلسه قرائت وبشرح زیر پاسخگویی گردید

با توجه به اینکه در سالهای قبل زمینی بصورت معوض (پلاک ثبتی 1611) به نام خانم نجمه غلامی واگذار گردیده بود وتوسط مردم در سالهای اخیردرختکاری وبه پارک تبدیل شده وقابل استفاده وساختمان سازی نمی باشد مصوبه فوق فقط جنبه جابجایی زمین دارد ومقرر گردید که معوض آن ،قطعه ای که در محدوده پارک قرار ندارد به خانم غلامی واگذار گردد.

3- نامه شماره 6508/2798/ص مورخ 16/5/98 درخصوص پلااک ثبتی 9446 باقیمانده بخش 22 یزد متعلق به ورثه حسین دانشور در بلوار شهید اشتری در جلسه مطرح وبر اساس بررسیهای بعمل آمده ثبتی وبا توجه به رای شعبه دوم دادگاه عمومی وانقلاب شهرستان میبد در سال 1395 ونحوه اجرای آن (4 سهم از 11 سهم پلاک مذکور)مقرر گردید که با توجه به عدم  امکان انتقال سند به نام شهرداری 7 سهم مابقی پلاک فوق طبق رای دادگاه سال 1395 بصورت زمین معوض وخدمات شناور با مالکین صورت جلسه توافق امضا وجهت بررسی وتصویب به شورا ارسال گردد.

4- درخواست مجوز شماره 7146/2798/ص مورخ 3/6/98 شهرداری درخصوص تقسیط عوارض ساختمانی خانم زینت زارع مالک ساختمان به شماره پلاک 1/9123 بخش 21 یزد به مبلغ 137،000،000 ریال طی 36 قسط مطرح ومورد تصویب قرار گرفت.

5- درخواست مجوز شماره 6828/2798/ص مورخ 26/5/98  شهرداری درخصوص مساعدت به آقای غلامرضا فلاح که دارای معلولیت روانی مزمن می باشد در جلسه مطرح ومقرر گردید در صورتی که قبلا به این شخص مساعدت ومبلغی پرداخت نشده ، مبلغ 5،000،000  ریال از محل کمکها واعانات به مستمندان از ردیف 551204170003 پرداخت گردد.

6-  درخواست مجوز شماره 6837/27987/ص مورخ 26/5/98  شهرداری درخصوص مساعدت به خانم دهقانی که دارای  معلولیت جسمی حرکتی می باشد در جلسه مطرح ومصوب گردید مبلغ 5،000،000  ریال از محل کمکها واعانات به مستمندان از ردیف 551204170003 پرداخت گردد.

7- درخواست مجوز شماره 7116/2798/ص مورخ 3/6/98 شهرداری درخصوص خرید قیر 70*60  از سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد برای پخش آسفالت سطح شهر طبق قیمت روز بورس وتا سقف مبلغ 2،000،000،000 ریال به استناد ماده 19 آئیین نامه مالی شهرداریها مطرح ومورد تصویب قرار گرفت  وهزینه آن از محل روکش وآسفالت  خیابان ها ردیف 552330010009 تامین خواهد شد.

8-  درخواست مجوز شماره 7082/2798/ص مورخ 2/6/98 شهرداری در خصوص ابطال توافقنامه پلاک ثبتی به شماره 4762 بخش 21 یزد به مالکیت وراث ربابه بیگم نقیبی زاده بدلیل اعتراض بعضی از مالکین نسبت به توافقنامه ودرخواست کارشناسی جدید در جلسه مطرح وبا توجه به توافقنامه ومصوبه قبلی شورا مورخ 29/11/1396 با درخواست مجوز فوق مخالفت گردید ومقررشد مصوبه قبلی شورا عملیاتی گردد.

9- درخواست مجوز شماره 6688/2798/ص مورخ 22/5/98 شهرداری در خصوص  مزایده کشتارگاه دام بر اساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به شماره 8224 مورخ 20/5/1397 به مبلغ پایه ماهیانه 82،000،000 ریال به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد الشرایط در جلسه مطرح ومورد تصویب قرار گرفت.

10- نامه شماره 7160/ص مورخ 3/6/98 شهرداری در خصوص بررسی وتائید فرمهای تدوین شده ویژه بر پایی خیمه (طاق نصرت، ایستگاه صلواتی ) توسط شهرداری به منظور ساماندهی ونظم دهی سیما ومنظر شهری در جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه راس ساعت  19 ذکر صلوات خاتمه یافت.

  1. حسینعلی فلاح 2 – علیرضا آقایی 3-انسیه فلاح 4- محمدرضا هدایی5- مجید زارعی  6- علیرضا آزادمنش 7-صفر علی دهقانی
هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.