شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت فوق‌العاده با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت 18:30 دوشنبه مورخ 2بهمن1396 تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد.

1-در ابتدای جلسه آقای گلمحمدی به عنوان کارشناس سواد رسانه پیرامون خطرات فضای مجازی نکاتی را ارائه نموده و مباحث ایمنی آن را با اعضای شورا در میان گذاشت.

در ادمه جلسه به بررسی تعرفه‌های ویژه عوارض سال 1397 پرداخته شد.

2- مصوب گردید هزینه انتشار عملکرد شورای چهارم که از طرف روزنامه بشارت به چاپ رسیده است به مبلغ 25میلیون ریال از ردیف بودجه شورا (ردیف فرهنگی) پرداخت گردد.

جلسه رأس ساعت 21:30 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-انسیه فلاح 3–محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-حسینعلی فلاح 7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.

شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت 18:30 پنجشنبه مورخ 1بهمن1396 تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:

1-نامه شهرداری به شماره 10595 /2796 /ص مورخ 30دی1396 در خصوص اخذ پایانکار ساختمان در جلسه قرائت و مصوب گردید که با اخذ تعهد کتبی از متقاضیان نسبت به اجرا و تکمیل نماسازی، پایانکار ساختمان صادر گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10524 /2796 /ص مورخ 27دی1396 در خصوص پرداخت هزینه جهت تهیه برنامه مستند شهر میبد به مبلغ 60میلیون ریال از محل سایر هزینه‌ها (ردیف551202050099) مصوب گردید.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9789 /2796 /ص مورخ 12دی1396 با موضوع افزایش 20% مبلغ قرارداد خرید نرم‌افزار سامانه شهرسازی و نوسازی شرکت مهندسی محیاپرداز از تاریخ 7مرداد95 تا تاریخ 29 اسفند1396 مورد تصویب و موافقت قرار گرفت.

4-مقرر شد برنامه ورزشی پیاده‌روی بزرگ خانوادگی در تارخ 13بهمن1396 با همت و همکاری شورا و شهرداری و با تقدیر و تشکر از حاضرین در این برنامه انجام شود.

5-مقرر شد به منظور هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن راهپیمایی 22 بهمن در محل پارک فلسطین از سوی شهرداری و شورا تا شروع راهپیمایی، مراسم جشن باشکوهی برگزار و متولی آن روابط عمومی شهرداری باشد.

جلسه رأس ساعت 21:30 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-انسیه فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-حسینعلی فلاح 7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.

شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا و شهردار محترم رأس ساعت 6صبح پنجشنبه مورخ 28دی1396 تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10294 /2796 /ص مورخ 23دی1396 در خصوص تقسیط عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده 100 به مبلغ 653میلیون ریال آقای مجید آقائی مالک ساختمان به پلاک ثبتی 7فرعی از 8067 بخش 23 یزد به صورت اقساط 36 ماهه موافقت و مورد تصویب قرار گرفت.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10262 /2796 /ص مورخ 23دی1396 پیرامون پرداخت مبلغ 450هزار ریال برای هر جلسه به عنوان حق‌الجلسه از محل حق‌الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، مشاوره و ... (از ردیف 551202050010) جهت جبران قسمتی از زحمات اعضای کمیسیون انطباق موافقت و مورد تصویب قرار گرفت.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9792 /2796 /ص مورخ 12دی1396 در خصوص استرداد مبلغ 2میلیون ریال از ردیف مازاد درآمد بر هزینه سنواتی از محل کد (33102) به آقای مشک‌آبادیان مورد تصویب قرار گرفت.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 8687 /2796 /ص مورخ 11آذر1396در خصوص پرداخت مبلغ 10میلیون ریال جهت تشکر و قدردانی از زحمات آقای احمدیان در خصوص صدور سند تک برگ املاک از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) مورد تصویب قرار گرفت.

5-نامه شهرداری به شماره 9754 /2796 /ص مورخ 11دی1396 در خصوص اجرای بند الف ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و تشکیل کمیسیون فضای سبز،آقای علیرضا آزادمنش به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر انتخاب و معرفی گردید.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9513 /2796 /ص مورخ 5دی1396در خصوص برگزاری مناقصه عمومی پروژه پیاده‌روسازی خیابان فجر بیده با برآورد اولیه 4میلیارد و 300میلیون ریال در جلسه مطرح و تصویب شد. ضمناً هزینه مربوطه از محل پیاده‌روسازی خیابان‌ها (ردیف552330020001) در صورت افزایش درآمد و یا کاهش اعتبار در برخی از کدهای هزینه در متمم بودجه پادار خواهد شد.

در ادامه کارشناسان و مسئولین میراث و بافت تاریخی در جلسه حضور و طرح‌هایی در رابطه با احیای بافت تاریخی شارستان تحت عنوان منظومه خورشید میبد ارائه و بحث و تبادل نظرهایی صورت گرفت.

جلسه رأس ساعت 9:30 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-انسیه فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-حسینعلی فلاح 7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.

شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت فوق‌العاده و با حضور کلیه اعضای شورا و کارشناس بودجه و درآمد شهرداری آقای فاتحی رأس ساعت 18 سه‌شنبه مورخ 26دی1396 تشکیل و پیرامون تعرفه عوارض سال 1395 و ادامه مباحث جلسات قبل به بررسی و تبادل نظر پرداخته شد و البته در جلسه 60 شورا مصوبه ای وجود نداشت.

از مصوبات این جلسه به شرح ذیل عبارت از:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 8367 /2796 /ص مورخ 29آبان1396 در خصوص حق‌الزحمه اعضای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر آن به ازای هرجلسه 450هزار ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل حق‌الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، مشاوره (ردیف 551202050010) پرداخت خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9883 /2796 /ص مورخ 13دی1396 در خصوص نظارت شرعی بر کشتارگاه دام را به مدت سه ماه از تاریخ 22دی1396 تا تاریخ 31فروردین1397 از قرار ماهیانه مبلغ 8میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه  از محل حق الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، مشاوره و ... (ردیف 551202050010) پرداخت خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9875 /2796 /ص مورخ 13دی1396 در خصوص نظارت بهداشتی بر کشتارگاه دام را به مدت سه ماه از تاریخ 4بهمن1396 تا تاریخ 31فروردین1397 از قرار ماهیانه مبلغ 14میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه  از محل حق‌الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، مشاوره و ... (ردیف 551202050010) پرداخت خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 21 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-انسیه فلاح 3–محمدرضا هدایی  4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-حسینعلی فلاح 7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.

 

شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت فوق‌العاده و با حضور کلیه اعضای شورا و کارشناس بودجه و درآمد شهرداری آقای فاتحی رأس ساعت 18 دوشنبه مورخ 25دی1396 تشکیل و پیرامون تعرفه عوارض سال 1397 بررسی و تصمیماتی جهت تثبیت یا تغییر قوانین مندرج در دفترچه عوارض اتخاذ گردید. (از ردیف 1 تا بند 19 بررسی شد.)

جلسه رأس ساعت 21 خاتمه یافت.

1-انسیه فلاح 2–محمدرضا هدایی 3-مجید زارعی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.

پنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 18 یکشنبه مورخ 24دی96 آغاز گردید.

در ابتدای جلسه آقای کرباسی و سرکار خانم گلشن مالکین شرکت مهگرد میبد به توضیحاتی در رابطه با وضعیت ملک مذکور و درخواست تغییر کاربری پرداختند و نهایتاً شورای اسلامی شهر پیشنهاداتی را در رابطه با تعامل و همکاری آقای کرباسی به منظور تفکیک این باغ ارائه داد که مقرر گردید مالک مذکور پیشنهادات را بررسی و نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورا ارائه نماید.

مصوبه:

1-در اجرای بند 2-1-3 دفترچه بهای خدمات و عوارض پذیره شهرک مشاغل مزاحم شهری (فنی)، مصوب گردید که صدور پروانه ساختمان و عوارض مربوطه به صورت کارگاهی توسط شهرداری اقدام و پروانه‌های صادره قبلی نیز بر اساس کارگاهی تمدید گردد.

حداقل قیمت منطقه‌بندی کارگاه‌های مزاحم شهری 3000 ریال و به شرح ذیل با ضریب p مشخص گردید:

همکف p7

زیرزمین p4

نیم طبقه p4

 انباری p3

تبصره1: با توجه به معاف بودن عوارض پارکینگ، متقاضی موظف است در زمین خود پارکینگ مورد نیاز را تأمین نماید.

تبصره2: شرکت تعاونی تلاشگران نیز موظف است طبق طرح مصوب نسبت به احداث پارکینگ عمومی محدوده کارگاهی اقدام نماید و در ضمن موارد خدمات شهری از جمله آسفالت و زیرسازی بر عهده شرکت تعاونی تلاشگران می‌باشد.

تبصره3: این مصوبه تا پایان سال 1396 اعتبار دارد و در سال 1397 طبق دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اقدام می‌شود.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9770 /2796 /ص مورخ 11دی1396 با موضوع مساعدت به آقای محمدتقی فلاح درجلسه مطرح و با پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل کمک‌ها واعانات به مستمندان (ردیف551204170003) پرداخت خواهد شد.

جلسه رأس ساعت22خاتمه یافت.

1-علیرضا آقائی 2-انسیه فلاح 3–محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-حسینعلی فلاح 7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.

پنجاه و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 6:00 صبح پنجشنبه مورخ 21دی96 آغاز گردید.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10135 /2796 /ص مورخ 20دی1396 در خصوص پرداخت عوارض ساختمانی توسط آقای حسین دهقانی مالک ساختمان به پلاک ثبتی 3789 بخش 23 یزد به صورت تقسیط (15 قسط ده میلیون ریالی و سه قسط پایانی به مبلغ هر کدام یکصدو شصت میلیون ریالی) مورد تصویب قرار گرفت. (کل عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده100 به مبلغ 630میلیون ریال می‌باشد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10086 /2796 /ص مورخ 19دی1396 بابت خرید قیر 70*60 از طریق شرکت پالایش نفت جیران اردکان تا سقف مبلغ یک میلیارد و 988میلیون و 923هزار ریال جهت کارخانه آسفالت و آسفالت سطح شهر از طریق ترک تشریفات مناقصه مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید هزینه مربوطه از محل روکش و آسفالت خیابان‌ها (ردیف552330010009)که در متمم بودجه پادار خواهد شد پرداخت شود.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10208 /2796 /ص مورخ 20دی1396 در خصوص برگزاری مناقصه عمومی جهت اجرای پروژه زیرسازی کوچه‌های محله امیرآباد، بهمن‌آباد، شاه‌جهان‌آباد، محمدآباد و یخدان شهر میبد با برآورد به مبلغ 8میلیارد ریال که مطابق با مشخصات از قبیل هزینه اجرای پروژه از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف 55233001) در صورت افزایش اعتبار و یا کاهش بعضی از ردیف‌های هزینه در متمم بودجه پادار در نظر گرفته شود، مورد تصویب قرار گرفت.

4-نامه شهرداری به شماره 9028 /2796 /ص مورخ 21آذر1396 در مورد ورثه رشک جهان کاویانی در جلسه قرائت و مقرر گردید که نامه به شهرداری عودت داده شود تا نظریه کارشناسی و صورتجلسه توافق تنظیم و جهت تصمیم‌گیری نهایی به شورا ارسال گردد.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 10097 /2796 /ص مورخ 19دی1396در خصوص درخواست خرید و اصلاح حد پلاک ثبتی به شماره 6206 بخش 21 یزد (آقای جلال زارع مهرجردی) در جلسه قرائت و با عنایت به اینکه قابلیت مزایده ندارد با قیمت کارشناسی روز موافقت گردید.

جلسه رأس ساعت8:30 خاتمه یافت.

1-علیرضا آقائی 2-انسیه فلاح 3–محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-حسینعلی فلاح

رونوشت برابر اصل است.

پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت فوق‌العاده ساعت 18:30 یکشنبه مورخ 17دی96 آغاز گردید.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9791 /2796 /ص مورخ 12دی1396 در خصوص پرداخت عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری توسط مالک ساختمان به شماره پلاک 3349 بخش 23 یزد خانم مریم سقاچی به مبلغ 118میلیون و 680هزار ریال در جلسه قرائت و به صورت اقساط 36ماهه مصوب گردید.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 9315 /2796 /ص مورخ 30 /9 /1396 در خصوص ایجاد شهربازی در پارک غدیر حسن‌آباد در جلسه قرائت و با کلیات طرح موافقت و مقرر گردید که توسط نامبرده برنامه و طرح توجیهی در خصوص تصمیم‌گیری نهایی ارائه گردد.

جلسه رأس ساعت21:30 خاتمه یافت.

1-علیرضا آقائی 2-انسیه فلاح 3–محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-حسینعلی فلاح  7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.

پنجاه و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 6:00 صبح پنجشنبه مورخ 14دی96 آغاز گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9690 /2796 /ص مورخ 10دی1396 در خصوص تقسیط عوارض به صورت 22 ماهه جهت پرداخت عوارض ساختمانی توسط مالک ساختمان به شماره پروانه ساختمانی 130، سال 1391آقای سیدمحسن موسوی مورد تصویب قرار گرفت.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9220 /2796 /ص مورخ 28آذر1396 در خصوص پرداخت خسارت در وجه خانم فاطمه سالکی به مبلغ یک میلیارد و 192میلیون و 800 هزار ریال و معادل 800میلیون ریال خدمات شناور به مالک از هزینه مربوطه از(ردیف 552310020001) محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر مورد تصویب قرار گرفت.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9682 /2796 /ص مورخ 10دی1396 در خصوص پرداخت عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده 100 به صورت تقسیط 32 ماهه عباس جبلی مورد تصویب قرار گرفت.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9663 /2796 /ص مورخ 9دی1396 پیرامون پرداخت خسارت به آقای ابوالفضل علیزاده صورت خدمات بر روی پلاک‌های مذکور از (ردیف 552310020001) محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر مورد تصویب قرار گرفت.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9355 /2796 /ص مورخ 2دی1396 با موضوع اصلاح حد جنوب پلاک ثبتی به شماره باقیمانده 1579 بخش 23 یزد به مالکیت آقای محمدرضا صفائی بدون اخذ عوارض فروش کوچه توسط شهرداری مورد تصویب و موافقت قرار گرفت.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 5890 /2796 /ص مورخ 9شهریور1396 در خصوص اصلاح حد شرق پلاک ثبتی به شماره 8470 بخش 21 یزد به ملک مجاور با اخذ هزینه طبق نظر کارشناسی مورد تصویب قرار گرفت.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9190 /2796 /ص مورخ 27آذر1396 در خصوص احداث ساختمان سازمان‌های مدیریت حمل و نقل و عمران و بازآفرینی فضاهای شهری مورد تصویب قرار نگرفت.

8-درخواست مجوز شهرداری به شماره 8793 /2796 /ص مورخ 13آذر1396 در خصوص احداث گذر 8متری در ضلع جنوب گلزار بارجین (واقع در ملک موقوفه 4346 بخش 23 یزد (به مساحت تقریبی 400 مترمربع) مورد تصویب قرار گرفت.

9-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9892 /2796 /ص مورخ 13دی1396 در خصوص واگذاری امور آسفالت از طریق ترک تشریفات مناقصه به شرکت‌های نامبرده مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که هزینه مربوطه از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف55233001) در صورت افزایش اعتبار و کاهش برخی ردیفهای هزینه در متمم بودجه پادار خواهد شد.

10-درخواست مجوز شهرداری به شماره8745 /2796 /ص مورخ 12آذر1396 در خصوص برگزاری مناقصه عمومی در جهت اجرای پروژه نگهداری فضای سبز و تأسیسات مربوطه شهر میبد مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که هزینه اجرای پروژه از محل احداث پارک و ایجاد فضای سبز و کمربندی فضای سبز (ردیف55235001) تأمین شود.

در ادامه جلسه مسئولین نظام مهندسی استان و شهرستان در جلسه شورا حضور یافتند و به سوالات اعضای شورا و کارشناسان امر پاسخ دادند.

جلسه رأس ساعت 9:00صبح خاتمه یافت.

1-علیرضا آقائی 2-انسیه فلاح 3–محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-حسینعلی فلاح  7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.

پنجاه و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 6 صبح پنجشنبه مورخ 14دی‌ماه96 آغاز گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9690 /2796 /ص مورخ 10دی1396 در خصوص تقسیط عوارض به صورت 22 ماهه جهت پرداخت عوارض ساختمانی توسط مالک ساختمان به شماره پروانه ساختمانی 130، سال 1391آقای سیدمحسن موسوی مورد تصویب قرار گرفت.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9220 /2796 /ص مورخ 28آذر1396 در خصوص پرداخت خسارت در وجه خانم فاطمه سالکی به مبلغ یک میلیارد و 192میلیون و 800هزار ریال و معادل 800میلیون ریال خدمات شناور به مالک از هزینه مربوطه از (ردیف 552310020001) محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر مورد تصویب قرار گرفت.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9682 /2796 /ص مورخ 10دی1396 در خصوص پرداخت عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده 100 به صورت تقسیط 32 ماهه عباس جبلی مورد تصویب قرار گرفت.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9663 /2796 /ص مورخ 9دی1396 پیرامون پرداخت خسارت به آقای ابوالفضل علیزاده به صورت خدمات بر روی پلاک‌های مذکور از (ردیف 552310020001) محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر مورد تصویب قرار گرفت.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9355 /2796 /ص مورخ 2دی1396 با موضوع اصلاح حد جنوب پلاک ثبتی به شماره باقیمانده 1579 بخش 23 یزد به مالکیت آقای محمدرضا صفائی بدون اخذ عوارض فروش کوچه توسط شهرداری مورد تصویب و موافقت قرار گرفت.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 5890 /2796 /ص مورخ 9شهریور1396 در خصوص اصلاح حد شرق پلاک ثبتی به شماره 8470 بخش 21 یزد به ملک مجاور با اخذ هزینه طبق نظر کارشناسی مورد تصویب قرار گرفت.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9190 /2796 /ص مورخ 27آذر1396 در خصوص احداث ساختمان سازمان‌های مدیریت حمل و نقل، عمران و بازآفرینی فضاهای شهری مورد تصویب قرار نگرفت.

8-درخواست مجوز شهرداری به شماره 8793 /2796 /ص مورخ 13آذر1396 در خصوص احداث گذر 8متری در ضلع جنوب گلزار بارجین (واقع در ملک موقوفه 4346بخش 23 یزد( به مساحت تقریبی 400 مترمربع) مورد تصویب قرار گرفت.

9-درخواست مجوز شهرداری به شماره 9892 /2796 /ص مورخ 13دی1396 در خصوص واگذاری امور آسفالت از طریق ترک تشریفات مناقصه به شرکت‌های نامبرده مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که هزینه مربوطه از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف55233001) در صورت افزایش اعتبار و کاهش برخی ردیف‌های هزینه در متمم بودجه پادار خواهد شد.

10-درخواست مجوز شهرداری به شماره8745 /2796 /ص مورخ 12آذر1396 در خصوص برگزاری مناقصه عمومی در جهت اجرای پروژه نگهداری فضای سبز و تأسیسات مربوطه شهر میبد مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که هزینه اجرای پروژه از محل احداث پارک و ایجاد فضای سبز و کمربندی فضای سبز (ردیف55235001) تأمین شود.

در ادامه جلسه مسئولین نظام مهندسی استان و شهرستان در جلسه شورا حضور یافتند و به سؤالات اعضای شورا و کارشناسان امر پاسخ دادند.

جلسه رأس ساعت9 صبح خاتمه یافت.

1-علیرضا آقائی 2-انسیه فلاح 3–محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-حسینعلی فلاح  7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابراصل است.

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.