سیصدو نودمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  فوق العاده ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 15/4/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور اکثریت اعضاء شورا درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6893  مورخ 8/4/1400 در خصوص مساعدت به موسسه جامعه روشندلان شهرستان میبد با عنایت به نامه شماره 6909 به مبلغ (000/000/100) ریال در جلسه مطرح  و مصوب گردید که از محل کمک به سازمان های مردم نهاد (ردیف550200) مساعدت گردد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6848  مورخ 8/4/1400 در خصوص مساعدت به خانم خانگاه به مبلغ (000/000/7) ریال از محل ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر (ردیف550300) در جلسه مطرح و با توجه به اینکه نامه از مرکز بهزیستی و یا کمیته امداد ندارد مورد تصویب قرار نگرفت.

3-  درخواست مجوز شهرداری به شماره 6849  مورخ 8/4/1400 در خصوص مساعدت به خانم غنی زاده به مبلغ (000/000/7) ریال از محل ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر (ردیف550300) در جلسه مطرح و با توجه به اینکه نامه از مرکز بهزیستی و یا کمیته امداد ندارد مورد تصویب قرار نگرفت.

 4- مجوز شهرداری به شماره 6851  مورخ 8/4/1400 در خصوص مساعدت به آقای سیدقیس موسوی به مبلغ (000/000/7) ریال از محل ساماندهی و کمک درخواست به اقشار آسیب پذیر (ردیف550300) در جلسه مطرح و با توجه به اینکه نامه از مرکز بهزیستی و یا کمیته امداد ندارد مورد تصویب قرار نگرفت.

5- مجوز شهرداری به شماره 6850  مورخ 8/4/1400 در خصوص مساعدت به خانم اسماعیلی (حدیثه) به مبلغ (000/000/7) ریال از محل ساماندهی و کمک درخواست به اقشار آسیب پذیر (ردیف550300) در جلسه مطرح و با توجه به اینکه نامه از مرکز بهزیستی و یا کمیته امداد ندارد مورد تصویب قرار نگرفت.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 7620 مورخ 15/4/1400 در خصوص فروش متراژ مازاد بر معبر در حد شرق پلاکات 9 فرعی از 8322 و 5 فرعی از 8321 بخش 23 یزدکه مازاد کوچه 8 متری 9/22 مترمربع می باشد و آقای رحمانی مالک پلاکهاب فوق می باشد درخواست خریداری آن را نموده است در جلسه مطرح و با توجه به نرخ کارشناسی رسمی دادگستری از قرار هر متربع(000/000/15) ریال و جمعا (000/500/343) ریال ارزیابی نموده است مورد تصویب قرار گرفت که فروش متراژ مازادبر معبر بلامانع می باشدو مجوز شورای شهر میبد به شماره 5193 مورخ 23/3/1400 به علت اختلاف در متراژ قابل فروش کان لم یکن تلقی می گردد.

7- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6882 مورخ 8/4/1400در خصوص فروش کوچه احداثی، مالک پلاک ثبتی 666 فرعی از 2 فرعی از 2 اصلی بخش 24 یزد واقع در جعفرآباد شهیدیه کوچه احداثی ضلع جنوبی ملک خود را تصرف نموده است و متراژ مذکور از سند مالکیت کسر گردیده و درخواست خرید12/75 مترمبع جاده بن بست احداثی را دارددر جلسه مطرح وبا توجه به نرخ کارشناسی رسمی دادگستری نرخ فروش کوچه احداثی را از قرار هر مترمبع (000/000/5) ریال و جمع مبلغ فروش کوچه را (000/600/375) ریال تعیین نموده است مورد تصویب قرار گرفت و با فروش کوچه احداثی موافقت گردید.

8- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6881مورخ 8/4/1400در خصوص پرداخت خسارت به مالک پلاک ثبتی به شماره 5860 بخش 21 یزد به مالکیت آقای رضا حسین مومنی که 504مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان بیده- حسن آباد قرار گرفته است در جلسه مطرح و مصوب گردید که در عوض حقوقات متعلق به مالک در پلاک فوق الذکر ، شهرداری میبد مجوز ساخت و گواهی پایان کار یکصد متر مربع زیربنا مسکونی در طبقه همکف مطابق با توافقنامه به مالک ارائه نماید. هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری با کد 10206 پرداخت می گرددو کسر اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

9-درخواست مجوز شهراری به شماره 7461مورخ 13/4/1400در خصوص خرید خودروی ون وانا با توجه به انحصاری بودن شرکت تولید کننده و همچنین صورتجلسه کمیسیون معاملات  عمده شهرداری از طریق ترک تشریفات مناقصه به مبلغ (150/301/144/9) از شرکت ایران خودرو دیزل اقدام نماید در جلسه مطرح و با توجه به اینکه (000/000/250/5)ریال از هزینه فوق از محل اعتبار اسناد خزانه دولتی و مابقی از محل طرح خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه (ردیف 4028) پرداخت می شود مصوب گردید که نسبت به بودجه مصوب ابتدای سال پنج میلیارد ریال اضافه و در متمم بودجه پادار خواهد شد.

 

 

جلسه ساعت  18 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5- علیرضا آزادمنش6- انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.                                                      

سیصدوهشتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  عادی ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 8/4/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور اکثریت اعضاء شورا درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1- درخواست مجوز شماره 6638  مورخ 6/4/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به تیم فوتبال وحدت  میبد  به مبلغ  پنجاه میلیون ریال از محل اجرای برنامه های آموزشی،مذهبی، فرهنگی ،ورزشی وهنری ردیف 520200   در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

2- درخواست مجوز شماره 6642  مورخ 6/4/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به موسسه خیریه غیرانتفاعی سایبان دریا به مبلغ پنجاه میلیون ریال از محل کمک به سازمانهای مردم نهاد  ردیف 520200  در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

2- درخواست مجوز شماره 5922  مورخ 30/3/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت به پلاک ثبتی 8315  بخش 23 یزد به مالکیت خانم صدیقه علمدار میبدی وورثه شادروان اکبر امامی با وکالت آقای  محمد علی امامی به مساحت 30/636 متر مربع در مسیر خیابان خواجه رشید الدین قرار گرفته وباقیمانده پلاک 70/413 مترمربع می باشد که جهت پرداخت  خسارت  موضوع در جلسه مطرح واز آنجایی که مالک نامه تائیدیه  مبنی بر وقف مذکور برای حسینیه از دفتر امام جمعه شهرستان دارد وصیغه شرعی وقف جاری گردیده است واستفاده آن عام المنفعه می باشد لذا مصوب گردید ازپرداخت عوارض حق مشرفیت معاف گردد.

 جلسه ساعت  18 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5- علیرضا آزادمنش6- انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.                                                      

سیصدوهشتادوهشتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت فوق العاده ساعت 6 روز پنج شنبه مورخ 3/4/1400 با تلاوت آیاتی چند ازکلام الله مجید وبا حضور کلیه اعضاء شورا ،شهردارمحترم ومعاونت محترم هماهنگی امور اجرایی درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1- نامه شماره 4801 مورخ 18/3/1400 شهرداری منضم به تفریغ بودجه سال 1399 شهرداری در جلسه مطرح وپس از بحث وبررسی مورد تصویب قرار گرفت.

2-درخواست مجوز شماره 5193  مورخ 23/3/1400 شهرداری درخصوص فروش متراژ مازاد بر معبر در حد شرق پلاکات 9 فرعی از 8322 و5 فرعی از 8321 بخش 23 یزد که کوچه 8 متری 40/29 متر مربع  می باشد و آقای رحمانی مالک پلاکهای فوق درخواست خریداری آن را نموده است در جلسه مطرح وبا توجه به قیمت کارشناسی رسمی دادگستری از قرار هرمتر مربع 15،000،000 ریال وجمعا به مبلغ  441،000،000 ریال در جلسه مطرح وبلامانع بودن فروش متراژ مازاد بر معبربه مالک مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه ساعت  9 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5- علیرضا آزادمنش 6- انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.                                                    

سیصدوهشتادو ششمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  عادی ساعت 16 مورخ 18/3/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور کلیه اعضاء شورا ،شهردارمحترم ،ومعاونت هماهنگی امور شهرداری، آقای فاتحی کارشناس درآمد وآقای ناصریان کارشناس امور مالی وحسابداری شهرداری تشکیل ودر ابتدای جلسه درخصوص تفریغ بودجه توسط آقایان فاتحی وناصریان توضیحات لازم ارائه گردید.

1- درخواست مجوز شماره 4555  مورخ 15/3/1400 شهرداری درخصوص آسفالت شهیدیه حدفاصل میدان امام حسن مجتبی(ع) تا شمال بلوار ولیعصر(عج) فاز یک با ضریب کاهش 7% از فهرست بهای راه وباند سال 1400 سازمان برنامه وبودجه کشور وبا توجه به دارا بودن توجیه اقتصادی طرح وصرفه وصلاح شهرداری در جلسه مطرح ومصوب گردید که این پروژه تا سقف مبلغ 21،629،000،000 ریال (شامل زیرسازی،حمل وپخش آسفالت واجرا) از طریق ترک تشریفات مناقصه به شرکت اردکان سازش اقدام نمایند وهزینه اجرای پروژه از محل طرح زیرسازی،جدولگذاری وآسفالت معابر ردیف 40106 تامین می گردد ودرخواست مجوزهای شماره 236 و237 مورخ 28/2/1400 بعلت عدم ارائه صلاحیت ایمنی پیمانکاری کان لم یکن اعلام می گردد.

2-درخواست مجوزشماره 4476 مورخ 13/3/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت به خانم عصمت زارع مالک پلاکهای ثبتی باقیمانده ویک فرعی ودو فرعی 6179 بخش 21 یزد که ششدانگ عرصه واعیان پلاکهای فوق (سه دهانه مغازه)درمسیرطرح میدان تقاطع آیت الله حائری وشهید رجایی قرارمی گیرد درجلسه مطرح ومصوب گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده به ارزش 10،637،000،000 ریال شهرداری میبد مبلغ 2،990،000،000 ریال دروجه مالک کارسازی وپرداخت نماید ومابقی طلب مالک ، یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 6419 بخش 21 یزد به متراژ 153 متر مربع( با معافیت از عوارض تشرف وتغییر کاربری به تجاری ) به ارزش 7،650،000،000 ریال به مالک واگذار نماید ومقرر گردید جهت رضایت مالک ،شهرداری مالک را از پرداخت عوارض 163 متر مربع تجاری همکف در خیابان آیت الله حائری ودو واحد مسکونی 200 متری داخل بافت محله مهرجرد معاف نماید ودر ضمن توافق نامه شماره 12420 مورخ 3/12/1399 کان لم یکن تلقی می گردد وهزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت وکسری آن در متمم بودجه پادار خواهد شد.

 جلسه ساعت  19 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5- علیرضا آزادمنش6- انسیه فلاح7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.                                                      

سیصدوهشتاد وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  عادی ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1/4/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور اکثریت اعضاء شورا درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1- درخواست مجوز شماره 5678  مورخ 26/3/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به موسسه مهرآوران میبد به مبلغ  دویست میلیون ریال از محل کمک به سازمانهای مردم نهاد ردیف 550200  در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

2- درخواست مجوز شماره 4915  مورخ 19/3/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت به پلاک ثبتی 533 بخش 23 یزد به مالکیت ورثه حسین فلاح با وکالت آقای محیطی به مساحت 6/313 متر مربع که در مسیر معبر 14 متری حد فاصل خیابان شهید میرباقری وخیابان آیت الله خامنه ای قرار گرفته است وحسب السهم مالکین از پلاک فوق باقیمانده ندارد در جلسه مطرح ومصوب گردید که که خسارت وارده به ارزش 9،090،000،000 ریال بصورت نقدی در سه قسط پرداخت گردد.ضمنا هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد وکسری اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

3- درخواست مجوز شماره 4523  مورخ 13/3/1400 شهرداری درخصوص تغییرمفاد توافقنامه خسارتی پلاک ثبتی 6820 بخش 23 یزد به مالکیت آقای جمال خیری که مقرر شده بود بابت انتقال متراژ درمسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده، شهرداری معادل مبلغ 351،800،000 ریال خدمات شناور به نرخ سال 1399 به مالک ارائه شود درجلسه مطرح وبا توجه به اینکه مالک بابت بدهی ملک دیگری، به شهرداری چک داده وقانونا چکها قابل استرداد نمی باشد مصوب گردید مبلغ 351،800،000 ریال بنا به درخواست مالک خدمات شناور بصورت نقدی در وجه ایشان پرداخت گردد تا مالک بتواند چکهای شهرداری را پاس نماید.ضمنا هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد وکسری اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

4-درخواست مجوز شماره 5686 مورخ 26/3/1400 درخصوص آسفالت معابر بافت فرسوده شامل(زیرسازی ،حمل وپخش آسفالت واجرا)از طریق شرکت شرکت اردکان سازش با دلایل توجیهی از قبیل 1- احراز نازلترین قیمت از طریق استعلام بهاء2- پذیرش اسناد خزانه با سررسید 1400.10 از سوی پیمانکار اخیر الذکر 3- عدم امکان برگزاری مناقصه عمومی بعلت محدودیت تعیین شده در زمان جذب اعتبار دولتی وبا عنایت به توجیه اقتصادی طرح وصرفه وصلاح شهرداری واقتضای امر وتسهیل وتسریع در رفع نیازهای شهروندان در ارائه خدمات عمومی در جلسه مطرح ومصوب گردید با واگذاری پروژه تا سقف مبلغ 10،000،000،000 ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه به شرکت مذکور اقدام گردد.ضمنا هزینه اجرای پروژه از محل اعتبار اسناد خزانه دولتی تامین وپرداخت می گردد.

5- درخواست مجوز شماره 4899 مورخ 19/3/1400 شهرداری درخصوص صدور پروانه ساخت تجاری در طبقه همکف باقیمانده غربی پلاک ثبتی 9318 بخش 21 یزد در چهار واحد به تولیت آقای هدایت زارع درجلسه مطرح وبا توجه به توافقنامه پیوست ومصوبه جلسه 336 مورخ 24/7/1399 وحقوق مکتسبه ایجاد شده برای مالک، مصوب گردید که متراژ 101 متر مربع در چهار واحد پروانه ساختمان صادر گردد  ضمنا هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد وکسری اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

6-درخواست مجوز شماره 5685 مورخ 26/3/1400 شهرداری درخصوص افزایش ردیف بودجه برای تکمیل پروژه های عمرانی وروشنایی معابر و پارکها ومیادین وفعالیت عمرانی انجام گرفته در خیابان امام خمینی(ره) وانجام چند مناقصه در پارکهای محله ای وبلوار بیت العباس به سمت سنتو وکف سازی وروشنایی ساباط فیروزآباد ودیگر پروژه های با کمبود اعتبار مواجه می باشد درجسه مطرح ومصوب گردید که نسبت به افزایش ردیف روشنایی معابر کد 0099 به مبلغ 7،000،000،000 (هفت میلیارد)ریال وردیف روشنایی پارکها ومیادین کد 0125 به مبلغ 6،000،000،000 (شش میلیارد)ریال اقدام شود ودر صورت کمبود اعتبار آن در متمم بودجه پادار خواهد شد.

 جلسه ساعت  19 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5- علیرضا آزادمنش6- انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.                                                      

سیصدوهشتاد وپنجمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  فوق العاده  ساعت 6 صبح روز پنج شنبه مورخ 13/3/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور کلیه اعضاء شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شماره 3558  مورخ 4/3/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت پلاک ثبتی 1142 فرعی از یک اصلی بخش 24 یزد به مالکیت آقای کریم جعفری که 88/171 متر مربع حسب السهم مالک از پلاک فوق در میدان امام حسن(ع) شهیدیه قرار گرفته و65/179 متر مربع باقیمانده ششدانگ پلاک مذکور می باشد در جلسه مطرح ومصوب گردید شد بابت واگذاری متراژمربوطه به شهرداری میبد، این شهرداری معادل مبلغ 1،030،890،000 ریال خدمات بر روی مانده پلاک بصورت حق ارزش افزوده از اجرای طرحهای عمرانی (عوارض مشرفیت)طبق توافقنامه ارائه ونیز مبلغ 2،386،613،100 ریال طی دو قسط در وجه مالک کارسازی وپرداخت گردد وهزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت وکسری اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

2- درخواست مجوزشماره 3874 مورخ 8/3/1400 شهرداری درخصوص پرداخت حق الزحمه ذیحساب در پایان سال مالی 1398 وجذب 8،916،000،000 ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای وهزینه کرد کامل این اعتبارات وهزینه های ایاب وذهاب ایشان به مرکز استان وشهرستان با استفاده از خورو شخصی مطرح ومصوب گردید که مبلغ 150،000،000 ریال از ردیف سایر خدمات قراردادی کد 520200 پرداخت گردد.

3-درخواست مجوزشماره 4379 مورخ 12/3/1400 درخصوص عوارض ساختمانی پرونده های مطرح در کمیسیونهای ماده 7 وتجدید نظر ماده 100 درجلسه مطرح ومصوب گردید که کلیه پرونده های مطرح شده در کمیسیون ماده 7 وکمیسیون ماده 100 تا پایان اسفند ماه سال 1399 در پرداخت عوارض ساختمانی به قیمت سال 1399 تا پایان خردادماه 1400 برای صدور رای آنها تمدید گردد.

 جلسه ساعت  9 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5- علیرضا آزادمنش6- انسیه فلاح7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.                                                      

سیصدوهشتاد وچهارمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  فوق العاده  ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 4/3/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور اکثریت اعضاء شورا و شهردار محترم درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1- درخواست مجوز شماره 3331  مورخ 2/3/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به خانم فاطمه کارگر به مبلغ  هفت میلیون ریال از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300  در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

2- درخواست مجوز شماره 3343  مورخ 2/3/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به آقای محمد نوکاریزی  به مبلغ  هفت میلیون ریال از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300  در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

3- درخواست مجوز شماره 3337  مورخ 2/3/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به آقای مهدی رجب زاده به مبلغ  هفت میلیون ریال از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300  در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

4-درخواست مجوز شماره 2940 مورخ 29/2/1400 درخصوص پرداخت جریمه قطع اشجار بابت طرح ترافیکی بلوار شهید اشتری وتقاطعات باغشهر در جلسه مطرح وبا توجه به درخواست پلیس راهور مبنی بر ایمن اسازی بریدگی روبروی درمانگاه نقیبی وبا توجه به رای کمیسیون ماده 7 مبنی بر جریمه شهرداری بابت این مورد ،  مصوب گردید مبلغ 481،600،000 ریال از ردیف سایر هزینه ها با کد 520200 پرداخت وجریمه وصولی به حساب درآمد ردیف عوارض قطع اشجار کد 410208 واریز گردد.

 جلسه ساعت  19 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5- علیرضا آزادمنش6- انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.                                                      

سیصدوهشتاد ودومین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  عادی ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 28/2/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور اکثریت اعضاء شورا ، شهردارمحترم ومعاونت محترم هماهنگی امور اجرایی شهرداری درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1- درخواست مجوز شماره 214002270  مورخ 22/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به آقای مجید برهانی به مبلغ  هفت میلیون ریال ازمحل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300  درجلسه مطرح وبه تصویب رسید

2- درخواست مجوز شماره 214002177  مورخ 21/2/1400 شهرداری درخصوص هزینه جهت خرید کتاب  به مبلغ 35،000،000 ریال از محل اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی،فرهنگی، ورزشی وهنری ردیف 520200 در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

3- درخواست مجوز شماره 214002033  مورخ 19/2/1400 شهرداری درخصوص هزینه جهت خرید کتاب  به مبلغ 45،000،000 ریال از محل اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی،فرهنگی، ورزشی وهنری ردیف 520200 در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

4- درخواست مجوز شماره 2564  مورخ 26/2/1400 شهرداری درخصوص هزینه جهت خرید کتاب  به مبلغ 35،000،000 ریال از محل اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی،فرهنگی، ورزشی وهنری ردیف 520200 در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

5- درخواست مجوز شماره 2722 مورخ 27/2/1400 شهرداری با موضوع اعطا وقبولی دریافت هدایا واعانات مربوط به موسسه خیریه آبرسانی حضرت ابوالفضل(ع)با ردیف خودیاری شهروندان وهدایای دریافتی وکد 460101 به تصویب رسید.

6- درخواست مجوز شماره 2590 مورخ 27/2/1400 شهرداری با موضوع اصلاحیه شیوه نامه سرمایه گذاری ومشارکت شهرداریهای کشور درجلسه مطرح وبه تصویب رسید.

7-درخواست مجوز شماره 2885 مورخ 28/2/1400 با موضوع برگزاری فراخوان عمومی یک مرحله ای با هدف جذب سرمایه گذار در احداث شهربازی پیشرفته در بام میبد از طریق مشارکت مدنی  درجلسه مطرح وبه تصویب رسید.

8- درخواست مجوز شماره 2880 مورخ 28/2/1400 شهرداری با موضوع آسفالت شهیدیه(حدفاصل میدان امام حسن مجتبی(ع) به سمت شمال از طریق ترک تشریفات مناقصه توسط شرکت کاوش راه آماتیس صنعت با ضریب کاهش مینوس 7 درصد از فهرست بهای راه وباند سال 1400 سازمان برنامه وبودجه کشور به مبلغ 14،970،000،000 ریال در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

هزینه اجرای پروژه از محل طرح زیرسازی،جدولگذاری وآسفالت معابر ردیف 40106 تامین می گردد.

9-- درخواست مجوز شماره 2888 مورخ 28/2/1400 شهرداری با موضوع آسفالت شهیدیه(حدفاصل میدان  بعثت به سمت جنوب )از طریق ترک تشریفات مناقصه توسط شرکت آسفالت هامون کاوش راه آماتیس صنعت با ضریب کاهش مینوس 7 درصد از فهرست بهای راه وباند سال 1400 سازمان برنامه وبودجه کشور به مبلغ 14،970،000،000 ریال در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

هزینه اجرای پروژه از محل طرح زیرسازی،جدولگذاری وآسفالت معابر ردیف 40106 تامین می گردد.

جلسه ساعت  19با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5- علیرضا آزادمنش6- صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.                                                       

سیصدوهشتاد وسومین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  فوق العاده  ساعت 6 روز پنج شنبه مورخ 30/2/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور کلیه اعضاء شورا ومعاونت محترم هماهنگی امور اجرایی شهرداری درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1- درخواست مجوز شماره 2845  مورخ 28/2/1400 شهرداری با موضوع مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی شهرداری وآتش نشانی در جلسه قرائت وجهت تامین  23 نفر نیروی انسانی شهرداری با برآورد اولیه 45،462،375،000 ریال وتامین 9 نفر نیروی آتش نشانی واقعدرشهرک صنتی جهان آباد با برآورد اولیه 20،103،750،000 ریال برای مدت 18 ماه جمعا به تعداد 32 نفر به مبلغ 65،566،125،000 ریال نسبت به برگزاری مناقصه مطرح ومورد تصویب قرار گرفت وهزینه آن از ردیف سایر خدمات قراردادی با کد 520200 تامین می گردد. درضمن افزایش پرداختهای مربوط به سال 1401 بر اساس مصوبه وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی(مصوبه شورای عالی کار) به مبلغ پیشنهادی سال 1400 اضافه می گردد.

2- درخواست مجوز شماره 3021  مورخ 30/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به باشگاه خیبر به مبلغ یکصد میلیون ریال از محل اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی،فرهنگی، ورزشی وهنری ردیف 520200 در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

3- درخواست مجوز شماره 3020  مورخ 30/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به زورخانه بشنیغان میبد به مبلغ پنجاه میلیون ریال از محل اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی،فرهنگی، ورزشی وهنری ردیف 520200 در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

4- تفریغ بودجه سال 1399 شورای اسلامی شهر میبد در جلسه مطرح وبعد از بررسی وبحث درخصوص ردیفها وفصلهای مندرج در آن به تصویب رسید.

جلسه ساعت  9 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5- علیرضا آزادمنش6- صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.                                                       

سیصدوهشتاد ویکمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  فوق العاده  ساعت 30 :15 روز سه شنبه مورخ 21/2/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور کلیه اعضاء شورا ومعاونت محترم هماهنگی امور اجرایی شهرداری درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شماره 214001581 مورخ 9/2/1400 شهرداری درخصوص برگزاری مناقصه عمومی احداث باغ گودالگ به مبلغ 110،350،000،000 ریال درجلسه مطرح ومصوب گردید .هزینه اجرای پروژه از محل طراحی،احداث، تکمیل وتجهیز ساختمان اداری ردیف 5308 که کلا در متمم بودجه پادار خواهد شد تامین می گردد.

2- درخواست مجوز شماره 214001790  مورخ 15/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به باشگاه فرهنگی ورزشی مهر بد جهت برگزاری کلاسهای آموزش فوتبال به مبلغ  یکصد میلیون ریال درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی،فرهنگی، ورزشی وهنری ردیف 520200 پرداخت گردد.

3- درخواست مجوز شماره 214001777  مورخ 15/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به آقای میرزایی به مبلغ  هفت میلیون ریال مطرح ومصوب گردید از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 پرداخت گردد.

4- درخواست مجوز شماره 214002180  مورخ 21/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به آقای سیدمحسن رهبری به مبلغ  هفت میلیون ریال درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 پرداخت گردد.

5- درخواست مجوز شماره 214001789  مورخ 15/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به یادواره سرداران و74 شهید والا مقام شهیدیه مبلغ  شصت میلیون ریال درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی،فرهنگی، ورزشی وهنری ردیف 520200 پرداخت گردد.

6- درخواست مجوز شماره 214002032  مورخ 19/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به هیات کاراته میبد به مبلغ  پنجاه میلیون ریال  جهت خرید یک تخته تاتامی درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی،فرهنگی، ورزشی وهنری ردیف 520200 پرداخت گردد.

7- درخواست مجوز شماره 214001683  مورخ 12/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت جهت تهیه وتوزیع بسته های معیشتی کمیته امداد امام خمینی(ره) به مبلغ  یکصدو پنجاه میلیون ریال درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 پرداخت گردد.

جلسه ساعت 30 :18 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5-انسیه فلاح 6- علیرضا آزادمنش7- صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.                                                       

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.