بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از کارخانه قند میبد

جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری میبد و مسئولینی از فرمانداری میبد به همراه هیأت مدیره کارخانه قند از این کارخانه بازدید نمودند.

جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری میبد و مسئولینی از فرمانداری میبد به همراه هیأت مدیره کارخانه قند از این کارخانه بازدید نمودند.

در جلسه ابتدائی این بازدید، توضیحات لازم در خصوص راه‌اندازی مجدد شرکت مذکور ارائه شد و سپس از بخش‌های مختلف آن بازدید به عمل آمد.

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.