مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست وپنجاه وششمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست وپنجاه وششمینجلسه شورای اسلامی شهرمیبد با حضورشهردار، معاونت شهردار وکلیه اعضاء شورا بطور فوق العاده راس ساعت 15:30 روز یک شنبه مورخ 98/9/24 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید تشکیل  و مسائل ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

درابتدای جلسه کارشناسان طرح بازیافت و تفکیک زباله مطالب مربوط به طرح را به طور کامل  ارائه کردند واعضای شورا سئوالات خود را در خصوص این طرح  مطرح نمودند و  مقرر گردید که در جلسه ای در دفتر شهردار جهت ارائه نهایی توضیحات صورت گیرد و درصورت برآورده شدن انتظارات شهرداری، تصمیم نهایی اتخاذ گردد و در نهایت جهت اجرایی شدن طرح به صحن علنی شورا ارائه و درصورت تصویب آن، به مرحله اجرا درآید.

-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10329/ص مورخ 1398/9/3 در خصوص  پرداخت حق الزحمه اعضای کمیسیون ماده 77 شهرداری ها بابت شرکت در جلسات کمیسیون در خارج وقت اداری به ازای هر جلسه مبلغ (450/000) ریال از محل (حق الجلسه، الوکاله،التدریس،الزحمه،ترجمه، مشاوره) ردیف  551202050010 پرداخت گردد.

-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10327/ص مورخ 1398/9/3 در خصوص واریز پول جهت تجدیدنظرخواهی رای صادره از شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبدمربوط به پلاک ثبتی 6166 بخش 21 یزد که در مسیر احداث خیابان مهرجرد قرار گرفته و به مبلغ (3/600/000/000) ریال محکوم شده است در جلسه مطرح و از آنجایی که موقوفه مذکور دارای متولی خاص بوده و اداره اوقاف در این خصوص سمتی ندارد مصوب گردید که هزینه تجدیدنظر خواهی مبلغ (300/000/000) ریال از محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت گردد.

درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/9867/ص مورخ 1398/8/23در خصوص پرداخت خسارت بابت پلاک ثبتی به شماره 8605/2  بخش 23 یزد  به مالکیت آقای حامد خیری که 61/5 مترمربع از پلاک در مسیر بلوار میرشمس الحق قرار گرفته و 108/5 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح ومصوب گردید که بابت متراژ که در مسیر قرار گرفته وکلیه خسارات وارده به مالک ، معادل مبلغ (1/842/750/000) ریال از خدمات بر روی مانده پلاک بصورت عوارض مشرفیت و اعمال 45 مترمربع پارکینگ بر معبر تجاری در هنگام صدور مجوز ساخت بر روی پلاک مذکور طبق توافقنامه ارائه گردد.و مابه التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد شد. و این مصوبه در جلسه کمیسیون عمران مورخ 1398/8/28 موافقت گردیده است. 

جلسه راس ساعت18 باذکر صلوات خاتمه یافت.

  1. حسینعلی فلاح 2 -انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آقایی   6- علیرضا آزادمنش 7-صفرعلی دهقانی    
میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.