مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست وپنجاه وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست وپنجاه وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روز پنجشنبه مورخ 9/7/ 1398راس ساعت 6صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور کلیه  اعضا شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/7870/ص مورخ 1398/6/24 در خصوص مغایرتهای طرح جامع و وضع موجود پلاکهای ثبتی و جوابهای استعلام دفترخانه های اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد و املاک در اجرای طرحهای هادی و جامع شهر (با کاربری موجود زمان اجرای طرح پاسخ داده است ) در جلسه قرائت وبا اصلاحاتی به شرح ذیل مصوب گردید:

الف :مالکانی که بر اساس طرح جامع شهر و بر اساس کاربری مندرج در طرح مذکور پاسخ ملک خود را به اداره ثبت اسنادو املاک و دفترخانه های اسناد رسمی با کاربری مسکونی از شهرداری اخذ نموده اند یا بر اساس طرح جامع اقدام به اخذ پروانه ساختمان مسکونی نموده اند، کاربری لایه زیرین نقشه همچنان به قوت خود باقی است و حقوق مکتسبه حاصل از کاربری طرح جامع ملاک عمل شهرداری خواهد بود و مالکان اینگونه املاک در استعلام مجدد یا اخذ پروانه ساختمان از پرداخت هزینه تغییر کاربری با توجه به حقوق مکتسبه، معاف می باشند.آن دسته از املاکی که در طرح جامع دارای کاربری مسکونی بوده و مالکان آنها ، هیچگونه پاسخ استعلام از شهرداری مبنی بر مسکونی بودن ملک خود دریافت نکرده اند ،ملاک عمل شهرداری ضوابط و مقررات طرح تفصیلی می باشد ومالکان این نوع اراضی جهت تغییر کابری ، ردیف1-23 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری را p7/5 پرداخت می نمایند.

ب:در خصوص کاربری پلاکهایی که در وضع موجود مسکونی بوده و قدمت ماقبل سال 1370 دارند و در طرح تفصیلی شهر با کاربری غیر مسکونی تعریف شده اند، کاربری وضع موجود ، ملاک عمل شهرداری خواهد بود و مالکان از هزینه های تغییر کاربری معاف(سطح زیر بنا بعلاوه 40% مازاد بر سطح زیر بنا) و جهت صدور پایان کار ساختمان یا صدور عدم خلافی، رای کمیسیون ماده 100 شهرداری ملاک عمل خواهد بودکاربری پلاک در رای کمیسیون ماده 100مطابق با طرح تفصیلی می باشد.

  ج:در ارتباط با موضوع پارکینگ تجاری هم کف ، دفاتر تجاری و طقات، پارکینگ بر معبر ،تامین پارکینگ داخل ساختمان و مسائل مربوط به آن مقرر شد شهرداری وفق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده 5 اقدام نماید.

د: حقوق مکتسبه مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1396/6/29 شامل مالکان و متقاضیانی است که فیش واریزی تغییر کاربری یا تفکیک زمین در پرونده شهرداری موجود باشد. (اعم از مالک اولیه یا مالک فعلی) بنابر این وصول هزینه تغییر کاربری و تفکیک شامل حقوق مکتسبه مالک از مصوبه مورخ 1396/6/26 کمیسیون ماده 5 می باشد و کاربری زمین طبق عنوان فیش واریزی خواهد بود.

 

-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10281/2798/ص مورخ 3/9/1398 در خصوص پرداخت خسارت به پلاک ثبتی به شماره 8407 بخش 22 یزد متعلق به جمال  نبی و غیره که 133/9 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان شهید اشتری (روبروی امامزاده پیرچراغ بیده) قرار گرفته و 351/5 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید بابت متراژ در مسیر قرار گرفته و کلیه خسارات وارده معادل مبلغ (642/720/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک بصورت عوارض مشرفیت طبق توافقنامه ارائه گرددو مبلغ خسارت با خدمات پایاپای میگردد. مابه التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهدشد.واین مجوز در جلسه کمیسیون عمران مورخ 1398/9/5 مورد تصویب قرار گرفته است.

-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10169/ص مورخ 1398/9/2 در خصوص  پرداخت خسارت به آقای حمیدرضا کارگر شورکی بابت پلاک در مسیر 1917 بخش 22 یزد به مالکیت آقای حمیدرضا کارگر شورکی که 64/8 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان شهید مبینی قرار گرفته و 405 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد59 مترمربع قبلا در مسیر قرار گرفته و اصلاح سند شده و 58 مترمربع جدیدا در مسیر بوده و قابل انتقال می باشد.) در جلسه مطرح و به تصویب رسید. با بت متراژ در مسیر قرار گرفته و کلیه خسارات وارده به مالک معادل مبلغ (602/640/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک بصورت عوارض مشرفیت طبق توافقنامه دریافت نماید.و مابه التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد شد. واین مجوز در کمیسیون عمران مورخ 1398/9/5 در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

جلسه راس ساعت9صبح  باذکر صلوات خاتمه یافت.

  1. حسینعلی فلاح 2 -انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آقایی   6- علیرضا آزادمنش

 7-صفرعلی دهقانی    

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.