مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست وپنجاه و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست وپنجاه وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روز پنجشنبه مورخ 1398/9/14 راس ساعت 6صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور کلیه  اعضا شورا تشکیل گردید.

-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10016/ص مورخ 1398/8/28 در خصوص اصلاح حد پلاکهای 2803و 2804 بخش 23 یزداز مجرای کشتخوانی به ملک مجاور در جلسه مطرح و با توجه به بازدید محلی حذف جوی کشتخوان تایید و عرض جوی با مسیر رفت و آمد آبیار 2 مترتشخیص داده شده و مقرر شد با عرض مذکورهر دو مالک جمعا 192 میلیون ریال پرداخت نماید و مصوب گردید.

-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10441/ص مورخ 1398/9/6 در خصوص توافق با هلال احمر میبد بابت متراژ در مسیر از اداره فعلی هلال احمرمیبد (جنب بلوار نبی اکرم) در جلسه مطرح و مصوب گردید که بابت خسارت متراژ در مسیر پس از کسر عوارض مشرفیت، مانده خسارت به مبلغ (6/322/165/000)ریال به صورت خدمات شناور به هلال احمر ارائه گردد. و همچنین بابت بدهی های ساختمان اداری بلوار قاضی میرحسین و اداری بلوار مدرس (شورای شهر فعلی) از بابت عوارض نوسازی ،عوارض ساختمان و رای کمیسیون ماده 100 یه مبلغ (11/692/370/000) با پیگیری جمعیت هلال احمر استان یزد بصورت اسناد خزانه به شهرداری میبد ارائه گردد. و در ضمن پس از تصویب کلیات توافق نامه توسط شورای شهر و اخذ مجوز لازم از طرف جمعیت هلال احمراستان از تهران ، توافق نهایی با جزئیات دقیق و با ارسال مجدد انجام می شود.

-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10076/ص مورخ 1398/8/29 در خصوص مساعدت به موسسه خیریه مهرآوران به مبلغ (50/000/000) ریال از محل کمک به موسسات عام المنفعه (ردیف551204170005) در جلسه مطرح و تصویب گردید.

-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10732/ص مورخ 1398/9/13 در خصوص تقسیط عوارض عدم خلافی پروانه ساختمانی آقای مهدی سعادتی مالک ساختمان تجاری به شماره پلاک ثبتی9662/1 بخش 21 یزد به مبلغ (650/000/000) ریال طی 36 قسط در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10560/ص مورخ 1398/9/10 در خصوص اصلاح ردیف بودجه در جلسه مطرح و مصوب گردید که با توجه به نیاز مبرم این شهرداری به ردیف زیباسازی شهر و میادین و حصارکشی از ردیف مشارکت در سرمایه گذاری بخش خصوصی کد 55404002 به مبلغ (10/000/000/000) ریال کسر وبه ردیف زیباسازی شهر (552330100003) اضافه گردد.

جلسه راس ساعت9صبح  باذکر صلوات خاتمه یافت.

  1. حسینعلی فلاح 2 -انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آقایی   6- علیرضا آزادمنش
 7-صفرعلی دهقانی    
میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.