مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و بیست و یکم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد پنجشنبه 20تیر1398 رأس ساعت 6صبح با تلاوت آیاتی از  کلام‌الله مجید و با حضور اکثریت اعضای شورا تشکیل گردید. جلسه 220 شورا مصوبه‌ای نداشته است.

در ابتدای جلسه هر یک از اعضای حاضر مختصری از گزارشات جلسه‌های طول هفته ارائه و پیشنهاداتی در خصوص فعالیت‌های مدیریت شهری بیان کردند.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 4993 /2798 /ص مورخ 17تیر1398 با موضوع مساعدت به آقای پورسادات و با توجه به نامه شماره 6192 /2798 /و در جلسه مطرح و مصوب گردید مبلغ 9میلیون ریال جهت سال 1398 به نامبرده مساعدت گردد. ضمناً هزینه مربوطه از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 5000 /2798 /ص مورخ 18تیر1398 با موضوع مساعدت به آقای زارع و با توجه به نامه شماره 425 /2 مورخ 23خرداد1398 شهرداری در جلسه مطرح و مصوب گردید مبلغ 12میلیون ریال به نامبرده مساعدت گردد. ضمناً هزینه مورد نظر از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 4987 /2798 /ص مورخ 17تیر1398 با موضوع مساعدت به آقای اسکندری و با توجه به نامه شماره 683 /98 مورخ 10تیر1398 شهرداری در جلسه مطرح و مصوب گردید مبلغ 5میلیون ریال به نامبرده مساعدت گردد. ضمناً هزینه مورد نظر از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 5010 /2798 /ص مورخ 18تیر1398 با موضوع پرداخت خسارت به آقای بمانعلی فلاح و خانم اعظم فلاح مالکین پلاک ثبتی به شماره 2و3فرعی از 275 بخش 22 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 4040 /2798 /ص مورخ 28خرداد1398، که 3/ 53 مترمربع از پلاک فوق در مسیر معبر 12 متری شهید فلاح قرار گرفته مقرر گردید با توجه به نظر اعضای شورای شهر و شهرداری میبد جهت جبران قسمتی از خسارت، شهرداری میبد معادل مبلغ 300میلیون ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 9صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح 2-علیرضا آقایی 3-انسیه فلاح 4-صفرعلی دهقانی 5-مجید زارعی

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.