مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و سی‌ام شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست و سی‌امین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد روز پنجشنبه 24/5/1398 راس ساعت30 :6 صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضوراکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای اعتمادی گزارش مختصری از فعالیتهای پروژه آسفالت معابر را ارائه نمودند.

1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6533/2798/ص مورخ 17/5/1398 درخصوص پرداخت خسارت پلاک ثبتی 2/2379 بخش 22 یزد به مالکیت عباس رضایی که 45/76 متر مربع از پلاک فوق در مسیر خیابان غدیر قرار گرفته  و15/356 متر مربع باقیمانده دارد در جلسه مطرح ومصوب گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده به ارزش کل مبلغ 420،200،000 ریال بوده وشامل عوارض مشرفیت به ارزش 248،220،000 ریال ومعادل مبلغ 171،980،000 ریال خدمات شناور ارائه گردد وما به التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد شد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6529/2798/ص مورخ 17/5/1398 درخصوص ایجاد دفاتر خدمات نوسازی وبهسازی بافت فرسوده وتاریخی میبد جهت تسهیل گری وبرون سپاری خدمات مطرح وبا منطقه بندی برای ایجاد دفاتر در سه منطقه بصورت مجزا وبه حالت سه گانه به تصویب رسید.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6197/2798/ص مورخ 9/5/1398 درخصوص پرداخت خسارت پلاک ثبتی 10616بخش 23 یزد به مالکیت آقای علی اعظمی که ششدانگ پلاک فوق به متراژ 300 متر مربع درمسیر بلوار امامزاده میر شمس الحق(ع) قرار گرفته  در جلسه مطرح و با توجه به اینکه قسمت نوار سبز (62 متر مربع) فقط جهت تامین پارکینگ در نظر گرفته می شود با درخواست مخالفت گردید ومقررشد توافق جدیدی با مالک توسط شهرداری مطرح شود ومجوز مربوطه به تصویب نرسید.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6502/2798/ص مورخ 16/5/1398 درخصوص پرداخت خسارت پلاک ثبتی 682/15 بخش 24 یزد به مالکیت ورثه رضا دهقانی با وکالت علیمحمد دهقانی که 85/81 متر مربع از پلاک فوق درمسیر خیابان کاشف آباد قرار گرفته و55/114 متر مربع باقیمانده می باشد مطرح و مصوب گردید که بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری  میبد وکلیه خسارت وارده به ارزش 570،700،000 ریال وشامل عوارض مشرفیت به ارزش 229،100،000 ریال ومعادل مبلغ 341،600،000 ریال خدمات شناور مورد تصویب قرار گرفت و ما به التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد شد.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6353/2798/ص مورخ 13/5/1398 درخصوص پرداخت خسارت پلاک ثبتی صفر ویک فرعی از اصلی 8739 بخش 23 یزد به مالکیت ورثه  مرحوم علی آقایی  که 159 متر مربع از پلاک فوق در مرحله اول  در مسیر خیابان رشید الدین  قرار گرفته و 3/29 متر مربع  هم جدیدا در مسیر قرار می گیرد در جلسه مطرح و7/478 متر مربع باقیمانده می باشد مطرح و مصوب گردید که بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری  میبد وکلیه خسارت وارده به مالک معادل مبلغ 1،412،250،000 ریال ، خدمات بر روی باقیمانده پلاک طبق توافقنامه ارائه گردد ومقرر گردید که این خدمات شامل عوارض مشرفیت ومابقی خسارت به مبلغ 71،890،000 ریال بصورت خدمات شناور ارائه گردد وما به التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار شود.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6127/2798/ص مورخ 7/5/1398 درخصوص پرداخت خسارت پلاک ثبتی 3/ 9088 بخش 21 یزد به مالکیت  خانم محترم رضایی  که 80/21 متر مربع از پلاک فوق در مسیر خیابان آزادگان   قرار گرفته و 20/187 متر مربع باقیمانده می باشد مطرح و مصوب گردید که بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری  میبد وکلیه خسارت وارده به به ارزش کل 390،150،000 ریال شهرداری میبد مبلغ 140،000،000 ریال در وجه مالک کارسازی وپرداخت نماید ومبلغ 126،700،000 ریال بابت عوارض مشرفیت پلاک مذکور معادل مبلغ 123،450،000 ریال بصورت خدمات شناور  طبق توافقنامه ارائه گردد وما به التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد شد.

جلسه راس ساعت 30 : 9 صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1- حسینعلی فلاح 2 – صفرعلی دهقانی 3-انسیه فلاح 4- محمدرضا هدایی5- مجید زارعی

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.