مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و سی و دوم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست وسی و دومین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت فوق العاده روز یکشنبه  3/6/1398 راس ساعت 16 با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضورکلیه اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای حسینعلی فلاح در خصوص برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورا وقوانین وضوابط آن توضیحاتی ارائه نمودند وهر یک از اعضا در تایم زمانی مشخص پیشنهادات خود را بیان کردند در نهایت اعضای شورا شهر میبد به اتفاق آقای حسینعلی فلاح را به سمت ریاست شورا انتخاب نمودند.

1- مصوب گردید که آقای حسینعلی فلاح در سمت ریاست شورا وآقای محمدرضا هدایی بعنوان نائب رئیس شورا باقی بمانند وآقای علیرضا آزادمنش بعنوان سخنگوی شورا وخانم انسیه فلاح بعنوان منشی شورا به مدت یکسال ابقا بمانند ودیگر کمیسیونها طبق روال قبل به فعالیت خود ادامه بدهند وآقای مجید زارعی بعنوان نماینده شورا در کمیسیون بدوی ماده 100   وآقای صفر علی دهقانی بعنوان نماینده شورا در کمیسیون تجدید نظر ماده 100 انتخاب شدند.

2- نامه شماره 4544 مورخ 15/5/98 فرمانداری میبد درخصوص اعتراض به به بند یک جلسه 223 شورا در جلسه قرائت وبشرح زیر پاسخگویی گردید

با توجه به اینکه در سالهای قبل زمینی بصورت معوض (پلاک ثبتی 1611) به نام خانم نجمه غلامی واگذار گردیده بود وتوسط مردم در سالهای اخیردرختکاری وبه پارک تبدیل شده وقابل استفاده وساختمان سازی نمی باشد مصوبه فوق فقط جنبه جابجایی زمین دارد ومقرر گردید که معوض آن ،قطعه ای که در محدوده پارک قرار ندارد به خانم غلامی واگذار گردد.

3- نامه شماره 6508/2798/ص مورخ 16/5/98 درخصوص پلااک ثبتی 9446 باقیمانده بخش 22 یزد متعلق به ورثه حسین دانشور در بلوار شهید اشتری در جلسه مطرح وبر اساس بررسیهای بعمل آمده ثبتی وبا توجه به رای شعبه دوم دادگاه عمومی وانقلاب شهرستان میبد در سال 1395 ونحوه اجرای آن (4 سهم از 11 سهم پلاک مذکور)مقرر گردید که با توجه به عدم  امکان انتقال سند به نام شهرداری 7 سهم مابقی پلاک فوق طبق رای دادگاه سال 1395 بصورت زمین معوض وخدمات شناور با مالکین صورت جلسه توافق امضا وجهت بررسی وتصویب به شورا ارسال گردد.

4- درخواست مجوز شماره 7146/2798/ص مورخ 3/6/98 شهرداری درخصوص تقسیط عوارض ساختمانی خانم زینت زارع مالک ساختمان به شماره پلاک 1/9123 بخش 21 یزد به مبلغ 137،000،000 ریال طی 36 قسط مطرح ومورد تصویب قرار گرفت.

5- درخواست مجوز شماره 6828/2798/ص مورخ 26/5/98  شهرداری درخصوص مساعدت به آقای غلامرضا فلاح که دارای معلولیت روانی مزمن می باشد در جلسه مطرح ومقرر گردید در صورتی که قبلا به این شخص مساعدت ومبلغی پرداخت نشده ، مبلغ 5،000،000  ریال از محل کمکها واعانات به مستمندان از ردیف 551204170003 پرداخت گردد.

6-  درخواست مجوز شماره 6837/27987/ص مورخ 26/5/98  شهرداری درخصوص مساعدت به خانم دهقانی که دارای  معلولیت جسمی حرکتی می باشد در جلسه مطرح ومصوب گردید مبلغ 5،000،000  ریال از محل کمکها واعانات به مستمندان از ردیف 551204170003 پرداخت گردد.

7- درخواست مجوز شماره 7116/2798/ص مورخ 3/6/98 شهرداری درخصوص خرید قیر 70*60  از سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد برای پخش آسفالت سطح شهر طبق قیمت روز بورس وتا سقف مبلغ 2،000،000،000 ریال به استناد ماده 19 آئیین نامه مالی شهرداریها مطرح ومورد تصویب قرار گرفت  وهزینه آن از محل روکش وآسفالت  خیابان ها ردیف 552330010009 تامین خواهد شد.

8-  درخواست مجوز شماره 7082/2798/ص مورخ 2/6/98 شهرداری در خصوص ابطال توافقنامه پلاک ثبتی به شماره 4762 بخش 21 یزد به مالکیت وراث ربابه بیگم نقیبی زاده بدلیل اعتراض بعضی از مالکین نسبت به توافقنامه ودرخواست کارشناسی جدید در جلسه مطرح وبا توجه به توافقنامه ومصوبه قبلی شورا مورخ 29/11/1396 با درخواست مجوز فوق مخالفت گردید ومقررشد مصوبه قبلی شورا عملیاتی گردد.

9- درخواست مجوز شماره 6688/2798/ص مورخ 22/5/98 شهرداری در خصوص  مزایده کشتارگاه دام بر اساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به شماره 8224 مورخ 20/5/1397 به مبلغ پایه ماهیانه 82،000،000 ریال به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد الشرایط در جلسه مطرح ومورد تصویب قرار گرفت.

10- نامه شماره 7160/ص مورخ 3/6/98 شهرداری در خصوص بررسی وتائید فرمهای تدوین شده ویژه بر پایی خیمه (طاق نصرت، ایستگاه صلواتی ) توسط شهرداری به منظور ساماندهی ونظم دهی سیما ومنظر شهری در جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه راس ساعت  19 ذکر صلوات خاتمه یافت.

  1. حسینعلی فلاح 2 – علیرضا آقایی 3-انسیه فلاح 4- محمدرضا هدایی5- مجید زارعی  6- علیرضا آزادمنش 7-صفر علی دهقانی
میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.