مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست و شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روز یکشنبه مورخ 1398/9/24 راس ساعت 15:30 با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور شهردار محترم ، معاونت محترم شهرداری واکثریت  اعضا شورا تشکیل و موارد زیر مطرح گردید:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10552/ص مورخ 1398/9/10 با موضوع پرداخت خسارت به مالک پلاک ثبتی 538/10 بخش 22 یزد در جلسه مطرح و با توجه به اینکه 68/45 مترمربع از پلاک مذکور در مسیر گذر 14 متری حد فاصل خیابان هایشهید میر باقری و آیت الله خامنه ای قرار گرفته و 222/20 مترمربع باقیمانده دارد ، مصوب گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده به ارزش کل (887/625/000) ریال، معادل مبلغ مذکور خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه گردد و در ضمن ما به التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10481/ص مورخ 1398/9/9 با موضوع اصلاح متراژ پلاک ثبتی 11982/1100 بخش 23 یزد به مالکیت آقای حسین آقایی در جلسه مطرح و با توجه به اینکه به مقدار 8 مترمربع مازاد سند مالکیت دارد مصوب گردید نرخ فروش به ازای هر مترمربع (22/000/000) ریال محاسبه و پاسخ لازم داده شود.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11176/ص مورخ 1398/9/24 با موضوع آسفالت معابر محله فیروزآباد و بارجین در جلسه مطرح و به منظور سرعت بخشی به اجرای کار مصوب گردید تا سقف مبلغ (15/000/000/000) ریال از طریق ماده 19 وبا 5% افزایش نسبت به فهرست بهای ابنیه سال 98  انجام آسفالت به سازمان همیاری شهرداریهای استان واگذار گردد. ودر ضمن هزینه پروژه از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف55233001) تامین خواهد شد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11057/ص مورخ 1398/9/23 با موضوع بر گزاری تئاتر با اصول شهروندی که به موضوعات و فعالیتهای مرتبط با شهرداری می پردازد در جلسه مطرح و مصوب گردید مبلغ (20/000/000) ریال از محل فعالیتهای فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) بابت موضوع مذکور پرداخت گردد.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11167/ص مورخ 1398/9/24 با موضوع خرید قیر 70*60 در جلسه مطرح و مصوب گردید شهرداری نسبت به خرید از طریق شرکت نفت جیران اردکان طبق قیمت روز بورس و تا سقف مبلغ (2/600/000/000) ریال جهت پخش آسفالت سطح شهر از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام نماید. در ضمن هزینه مربوطه از محل روکش آسفالت خیابان ها (ردیف552330010009)پرداخت خواهد شد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11177/ص مورخ 1398/9/24 با موضوع خرید قطعات بتنی مورد نیاز در جلسه مطرح و مصوب گردید قطعات مذکور از طریق ماده 19 آیین نامه مالی شهرداری ها از سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد وبر اساس بودجه مصوب سال 1398از محل های زیر خریداری نماید:

الف: ساماندهی معابر کد552330010040

ب:تکمیل خیابانهای نیمه تمام کد 552330010039

ج: پیاده روسازی خیابانها کد552330020001 

د: زیرسازی شهر و میادین و حصارکشی ردیف 552330100003

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10400/ص مورخ 1398/9/5 با موضوع اصلاح متراژ حد غرب پلاک ثبتی به   شماره 8089/6 بخش 23 یزد واقعدر بلوار بسیج در جلسه مطرح و با توجه به اینکه به مقدار 10مترمربع مازاد سند مالکیت دارد وباتوجه به اشتباه ثبتی و نظر به اینکه حقی از شهرداری ضایع نگردیده است مصوب گردید با بت اصلاح حد هزینه ای در یافت نشود.

7- نامه شهرداری به شماره 2798/11175/ص مورخ 1398/9/24 با موضوع اجرای طرح میدان در تقاطع خیابت آیت الله حائری و مدرسه پسرانه گلشن در جلسه مطرح وکلیات آن به تصویب رسید.

جلسه راس ساعت 17:30 پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح 2 - محمدرضا هدایی3- مجید زارعی 4- علیرضا آقایی   5- علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی
میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.