مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه دویست و نوزدهم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

دویست و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد پنجشنبه 13تیر1398 راس ساعت6صبح با تلاوتی چند از آیات کلام الله مجیدوبا حضورکلیه اعضاء شورا و رابط بین شورا وشهرداری تشکیل گردید.

1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 3221 /2798 /ص مورخ 11خرداد1398 با موضوع خدمات آماده سازی شهرک ها که قبلا مصوب شده بود به ازای هر مترمربع (000/100) ریال از مالکین شهرکها اخذ گردد در جلسه مطرح وبه تصویب رسیدوبا توجه به اینکه شهرکهای تلاشگران زمین هایی با ابعاد بزرگ وجود دراد مقر گردیدی جهت سال 98 برای زمینهای تا 500 مترمربع به ازای هر مترمربع (000/100) ریال و زمین های تا 1000 مترمربع به ازای هر مترمربع (000/70) ریال  وزمینهای بالای 1000 مترمربع به ازای هر مترمربع مترمربع (000/50) ریال محاسبه و اخذ گردد.

 

اصلاحیه: 1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 3221 /2798 /ص مورخ 11خرداد1398 با موضوع خدمات آماده سازی شهرک ها که قبلا مصوب شده بود به ازای هر مترمربع (000/100) ریال از مالکین شهرکها اخذ گردد در جلسه مطرح ودر خصوص شهرک تلاشگران مصوب گردید برای سال 1398 زمینهای تا 500 مترمربع به ازای هر مترمربع (000/100) ریال و مازاد بر آن تا 750 مترمربع به ازای هر مترمربع (000/80)ریال و مازاد بر آن تا 1000 مترمربع به ازای هر مترمربع (000/70) ریال و مازاد بر آن تا 1500 مترمربع به ازای هر مترمربع (000/60) ریال و مازاد بر آن به ازای هر مترمربع (000/50) ریال محاسبه و اخذ گردد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره4384 /2798 /ص مورخ 5تیر1398 با موضوع پرداخت خسارت به ورثه حسین اکبری و به وکالت آقای حسین صدیقی مقدم مالکین پلاک ثبتی 8403 بخش 21 یزدوبا توجه به توافقنامه شماره 4076 /2798 /ص مورخ 29خرداد 1398 که سه دانگ از پلاک فوق به متراژ 5/302 مترمربع در مسیر خیابان امام خمینی (ره) و میدان جوان قرار گرفته وباقیمانده ندارد ، مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبدو کلیه خسارات وارده ، شهرداری میبد مبلغ (000/000/000/6) ریال بصورت اقساط مورد توافق در وجه وکیل مالکین کارسازی و پرداخت نماید. ضمنا هزینه مورد نظراز محل تملک ااملاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهدشد.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 4380 /2798 /ص مورخ 5تیر1398 با موضوع پرداخت خسارت به آقای علی کمالی اردکانی بابت پلاک در مسیر به شماره 47/8/8999 بخش 21 یزد وبا توجه به توافقنامه شماره 3304 /2798 /ص مورخ 13خرداد1398که 2/21 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان عشرت آباد قرار گرفته و 9/259 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده ، شهرداری میبد معادل مبلغ (000/800/190) ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمنا هزنیه مربوطه از (ردیف552310020001) محل تملک املاک واقع در مسیر پرداخت خواهدشد.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره 4335 /2798 /ص مورخ 4تیر1398 با موضوع پرداخت خسارت شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان میبد بصورت یک قطعه زمین شهرک فجر بیده که طبق کروکی تفکیکی تهیه شده توسط سازمان همیاری ها در هنگام صدور اسناد مالکیت ، حدود 190مترمربع کروکی تفکیکی که توسط بنیاد مسکن به اداره ثبت اسناد ارائه گردیده بود کاهش متراژ داشت که با توجه به درخواست خسارت هیات رئیسه شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان میبد از شهرداری مطرح و مصوب گردید که یکی از قطعات تفکیکی مالکین شهرک فجر بیده با کاربری وضع موجود(فضای سبز) به متراژ 160مترمربع به شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان میبد واگذار گردد.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 4322 /2798 /ص مورخ 4تیر1398 با موضوع پرداخت خسارت به مالکین ورثه اردکانیان وبه وکالت مصطفی کریمان در مورد پلاک ثبتی به شماره 8746بخش 21 یزد وبا توجه به توافقنامه شماره 3036 /2798 /ص مورخ 5خرداد1398که670مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان آزادگان قرار گرفته و 1230 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده، شهرداری میبد معادل مبلغ (000/000/040/8) ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. همچنین بابت خدمات مورد توافق، مالکین مبلغ (000/000/000/3) ریال بدهکار شهرداری میبد می باشد. ضمنا هزینه مربوطه از (ردیف552310020001) محل تملک زمین و.املاک واقع در مسیر  پرداخت خواهدشد.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 4333 /2798 /ص مورخ 4تیر1398 با موضوع پرداخت خسارت به آقای رحیم ذبیحی مالک پلاک ثبتی 3/1504 بخش 22 یزد وبا توجه به حکم دادگاه به شماره 960637 مورخ 28خرداد1397 و با توجه به توافقنامه شماره 3690 /2798 /ص مورخ 23خرداد1398 که 111 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان شهید میر باقری قرار گرفته است، مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده به مبلغ (000/055/255/1) ریال ، شهرداری میبد مبلغ (500/642/88) ریال در وجه مالک کارسازی و پرداخت نماید و طبق توافقنامه خسارت پایاپای میگردد.ضمنا هزینه مربوطه از )ردیف552310020001) تملک املاک واقع در مسیر پرداخت خواهد شد.

7- درخواست مجوز شهرداری به شماره 4328 /2798 /ص مورخ 4تیر1398 یا موضوع پرداخت خسارت بصورت خدمات به آقای محمود کارگر بابت پلاک ثبتی 2583 بخش 22 یزد (اصلاحیه قسمتی از توافق نامه) وبا توجه به توافقنامه شماره 3520/2797/ص مورخ 13خرداد1397ومجوز شورای شهر به شماره 3663/2797/ص مورخ 19خرداد1397،مقرر گردید بابت توافقنامه قبلی شهرداری میبد در عوض (000/800/42) ریال نقدی و (000/000/40) ریال خدمات بر روی مانده پلاک های واگذاری شهرک امام جعفر صادق (ع) ، معادل مبلغ (000/800/82) ریال خدمات شناور به مالک ارائه نماید. ضمنا هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهدشد.

8- درخواست مجوز شهرداری به شماره 4575 /2798 /ص مورخ 11تیر1398 با بت پرداخت خسارت به خانم کبری نوجوان بابت پلاک ثبتی به شماره 8000 بخش 23 یزد وبا توجه به توافقنامه شماره 3641 /2798 /ص مورخ 22خرداد1398 که 90/84 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان شهید بهشتی قرار گرفته و 10/380 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهردار ی میبد و کلیه خسارت وارده به ارزش کل (000/030/609) ریال ، شهرداری میبد معدل مبلغ (000/780/906) رایل خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. که مالک از این بابت مبلغ (000/750/297) ریال بدهکاری شهرداری میبد می باشد. ضمنا هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهدشد.

9-درخواست مجوز شهرداری به شماره 4564 /2798 /ص مورخ 11تیر1398 با موضوع مساعدت به آقای مجید رخشانی و با توجه به نامه شماره 5283  در جلسه مطرح وبا پرداخت مبلغ (000/000/10) ریال به تصویب رسید. ضمنا هزینه مربوطه از محل کمکها واعانات به مستندان (ردیف 551204170003) تامین خواهدشد.

جلسه راس ساعت 9صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5- علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.