مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1397

متن صورتجلسه یکصد و شصت وهشتم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

جلسه یکصدو شصت وهشت مصوبه ای نداشت.

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.