مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه یکصد و نود و پنجم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

یکصد و نود و پنجمین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد یکشنبه 18فروردین1398 رأس ساعت 16:30 با حضور اکثریت اعضای شورا، شهردار محترم و رابط شهردار، در ساختمان شورا تشکیل گردید. در ابتدای جلسه هر یک از اعضا به ارائه گزارشاتی از فعالیت‌های اجرایی در حوزه مدیریت شهری و پروژه‌های عمرانی پرداختند و شهردار نیز گزارشاتی ارائه نمود.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 302 /2798 /ص مورخ 18فروردین1398 در خصوص پرداخت خسارت بابت پلاک ثبتی موقوفات باغ دولت‌آباد یزد به پلاک ثبتی موقوفه به شماره‌ی 8316  بخش 23 یزد در جلسه مطرح و به تصویب رسید. پلاک مذکور در مسیر تقاطع خیابان رشیدالدین و شهید بهشتی قرار گرفته که پلاک مذکور به متراژ 1200 مترمربع بوده است که بابت مبلغ کل خسارت 542میلیون و 371هزار و 300 ریال می‌باشد و پس از پرداخت خسارت فوق، متولی قرارداد اجاره‌بندی سالیانه جهت ملک مذکور می‌باشد و هزینه‌ی مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 309 /2798 /ص مورخ 18فروردین1398 با موضوع پرداخت خسارت به آقای علیرضا آقارضی‌پور ده‌آبادی بابت پلاک در مسیر بلوار شهید مطهری به شماره‌ی 3فرعی از9362 بخش 21 یزد، و با توجه به توافقنامه‌ی شماره‌ی 93 /2798 /ص مورخ 6فروردین1398، که 14 متر و 20سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر قرار گرفته و 78 متر و 80سانتیمترمربع باقیمانده‌ی پلاک می‌باشد، همچنین بدون دریافت خسارت سند را اصلاح نموده، با توجه به مصوبه‌ی شورای اسلامی شهر میبد به شماره نامه‌ی 12145 /2796 /ص مورخ 29بهمن1396، مقرر گردید بابت متراژ در مسیر قرار گرفته وکلیه‌ی خسارات وارده به ارزش کل 213میلیون ریال، معادل مبلغ مذکور خدمات به صورت عوارض مشرفیت بر روی مانده‌ی پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 303 /2798 /ص مورخ 18فروردین1398 با موضوع پرداخت هزینه‌ی تجدیدنظر خواهی دادنامه‌ی شماره‌ی 97099754021480 موضوع پرونده‌ی کلاسه مربوط به سال گذشته به شماره‌ بایگانی 9607779 بابت مطالبه‌ی وجه با اصل خواسته موضوع مطالبه‌ی بهای روز زمین پلاک ثبتی به شماره‌ی2470 بخش 23 یزد به انضمام مبلغ خسارت دادرسی به مبلغ حدوداً بیست میلیارد ریال محکوم گردیده است لذا جهت اعتراض به رأی صادره، این شهرداری بایستی مبلغ 803میلیون و 272هزار و 500 ریال پرداخت نماید. ضمناً هزینه‌ی مربوطه از محل مازاد درآمد بر هزینه‌ی سنواتی (ردیف33102) تأمین خواهد شد.

جلسه رأس سات 30 :20 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5-صفرعلی دهقانی 6-انسیه فلاح

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.