اعضای مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر میبد:

     جواد فیاضی

     محمدکاظم صباغی

     محمدجواد کارگر

     علیرضا آزادمنش

     سیدایمان علوی

     علی دهقانی

     سید ابوالحسن گلاب