به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، در سومین جلسه این شورا مورخ چهارم شهریورماه، اعضای کمیسیون‌های مختلف انتخاب گردیدند.

اعضای کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر میبد در پنجمین دوره به شرح ذیل می‌باشد؛

اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی:

1-علیرضا آقایی میبدی 2-علیرضا آزادمنش  3-صفرعلی دهقانی شورکی  4-محمدرضا هدایی  5-انسیه فلاح

آقای علیرضا آزادمنش به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و نیز خانم انسیه فلاح به عنوان نائب‌رئیس این کمیسیون از سوی اعضای شورا انتخاب شدند.

اعضای کمیسیون عمران، گردشگری و خدمات شهری:

1-حسینعلی فلاح  2-مجید زارعی  3-محمدرضا هدایی  4-صفرعلی دهقانی  5-علیرضا آزادمنش

در این کمیسیون نیز آقای حسینعلی فلاح به سمت ریاست کمیسیون و آقای محمدرضا هدایی نائب‌رئیس کمیسیون مذکور انتخاب گردیدند.

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی:

1-حسینعلی فلاح  2-مجید زارعی  3- صفرعلی دهقانی 4-علیرضا آزادمنش  5-انسیه فلاح

آقای مجید زارعی به عنوان رئیس و خانم انسیه فلاح به سمت نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی منتخب اعضای شورا شدند.