به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، در هفتاد و هفتمین جلسه این شورا، بودجه‌های پیشنهادی سازمان حمل و نقل همگانی، شهرداری و شورای اسلامی شهر میبد در سال 95 به صورت جداگانه بررسی و به تصویب رسید.

بودجه شورای اسلامی شهر میبد در سال 1395 دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال، بودجه پیشنهادی سال 95 سازمان حمل و نقل همگانی شهر میبد و حومه به مبلغ هشت میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون ریال و بودجه شهرداری نیز بیش از دویست و پنجاه میلیارد ریال برآورد شده است.