سیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد بصورت عادی ساعت 30 :6 مورخ 27/6/1400  با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضوراکثریت کلیه اعضاء تشکیل وموارد زیر به تصویب رسید.

1-درخواست مجوز شماره 10630 مورخ 18/5/1400 شهرداری مبنی برمساعدت به موسسه خیریه وغیر انتفاعی محبت میبد به مبلغ 100،000،000 ریال  از محل کمک به سازمانهای مردم نهاد ردیف 550200  درجلسه مطرح ومصوب گردید.

2-درخواست مجوز شماره 10372 مورخ 13/5/1400 شهرداری مبنی برمساعدت به موسسه خیریه وغیر انتفاعی بنیاد فرزانگان میبد به مبلغ سی میلیون ریال از محل کمک به سازمانهای مردم نهاد ردیف 550200  درجلسه مطرح ومصوب گردید.

3-درخواست مجوز شماره 10370 مورخ 13/5/1400 شهرداری مبنی برمساعدت به باشگاه ورزشی سناتور به مبلغ یکصد میلیون ریال ریال از محل برنامه های آموزشی، مذهبی،ورزشی ،وهنری ردیف 520200   درجلسه مطرح ومصوب گردید.

4-درخواست مجوز شماره 10371 مورخ 13/5/1400 شهرداری مبنی برمساعدت  جهت برگزاری دوره آموزشی مربیگری وداوری فوتبال ویژه بانوان به مبلغ  75،000،000 ریال از محل اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی،ورزشی ،وهنری ردیف 520200   درجلسه مطرح ومصوب گردید.

5-درخواست مجوز شماره 13909 مورخ 21/6/1400 شهرداری مبنی برمساعدت  به آقای حمید برجیان به مبلغ 7،000،000 ریال از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 درجلسه مطرح ومصوب گردید.

جلسه راس ساعت 30 :12 با ذکرصلوات به پایان رسید.

1- جواد فیاضی 2- سید ابوالحسن گلاب 3- علیرضا آزادمنش 4- محمد جواد کارگر5-علی دهقانی6-محمد کاظم صباغی  

رونوشت برابراصل است.