پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد بصورت فوق العاده ساعت 16 مورخ 30/6/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضور کلیه اعضاء تشکیل وموارد زیر به تصویب رسید.

1-درخواست مجوز شماره 14384 مورخ 24/6/1400 شهرداری در خصوص توافقنامه شماره 13820 مورخ 20/6/1400 مربوط به پلاکهای ثبتی شماره های 2707 ویک ودو فرعی 2708 بخش 22 یزد به مالکیت آقای علی توکلی به مساحت 15/7 متر مربع که در مسیر خیابان آیت ا... خامنه ای قرار گرفته ، خسارت وارده به ارزش 710،500،000 ریال برآورد گردیده، بابت انتقال متراژ مربوطه به شهرداری میبد مقرر گردید که معادل خدمات شناور به نرخ سال 1400 به مالک تعلق گیرد که این مورد به تصویب شورا رسید ضمنا هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد.

2- درخواست مجوز شماره 14570 مورخ 27/6/1400 شهرداری درخصوص توافقنامه شماره 14532 مورخ 23/6/1400 مربوط به پلاک ثبتی شماره 9596 بخش 22 یزد به مالکیت آقایان سیدهاشم حسینی وسید حسن حسینی که 150 متر مربع از پلاک فوق در مسیرخیابان سید الشهداء قرار گرفته مقرر گردید  بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری وکلیه خسارات وارده شهرداری میبد معادل مبلغ سه میلیارد ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید ومالکین بابت عوارض مشرفیت مبلغ 2،710،000،000 ریال بدهکار می باشند وپس از انجام مراحل پیگیری مجوز، ملزم به پرداخت مبلغ فوق می باشند این مورد به تصویب شورا رسید  ضمنا هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد.

3-درخواست مجوز شماره 14573 مورخ 27/6/1400 شهرداری درخصوص توافقنامه شماره 14348 مورخ 23/6/1400 مربوط به پلاک ثبتی شماره 5945 بخش 21 یزد به مالکیت آقایان حسینعلی وعلی اکبر زارع وخانم فائزه مومنی  که 48 متر مربع از پلاک فوق در مسیر عمومی در خیابان باغشهرقرار گرفته مقرر گردید بابت انتقال متراز در مسیر به نام شهرداری وکلیه خسارات وارده به ارزش 526،031،600 ریال می باشد ، شهراری میبد معادل مبلغ 272،150،000 ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید ومبلغ 253،881،600 ریال بصورت نقدی در حق مالکین پرداخت نماید مورد تصویب قرار گرفت ضمنا هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد.

جلسه راس ساعت 30 :17 با ذکرصلوات به پایان رسید.

1- جواد فیاضی 2- سید ابوالحسن گلاب 3- علیرضا آزادمنش 4- محمد جواد کارگر5-علی دهقانی6-محمد کاظم صباغی 7-سید ایمان علوی

رونوشت برابراصل است.