یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد بصورت فوق العاده ساعت 30 :16 مورخ 18/6/1400  با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضورکلیه اعضاء تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شماره 11940 مورخ 4/6/1400 شهرداری مبنی برمساعدت به آقای منصور اسلامی به مبلغ20،000،000 ریال جهت اخذ پروانه ساختمان از محل ساماندهی وکمک به اقشارآسیب پذیر ردیف 550300 درجلسه مطرح ومصوب گردید.

2-درخواست مجوز شماره 12761 مورخ 11/6/1400 شهرداری مبنی برمساعدت به خانم سکینه حیدری به مبلغ 7،000،000 ریال از محل ساماندهی وکمک به اقشارآسیب پذیر ردیف 550300 درجلسه مطرح ومصوب گردید.

3- نامه شماره 13115 مورخ 14/6/1400 شهرداری در جلسه مطرح وبا توجه به مخالفت کمیسیون ماده 5 با ساخت وسازدرطبقه اول پلاک ثبتی 9318 بخش 21 یزد ، تقاضای مالک مبنی بر اعطای خدمات شناور به نرخ سال 1400 موافقت گردید هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت وکسری اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

4-درخواست مجوز خسارت بابت پلاک ثبتی 1301 بخش 22 یزد در جلسه 393 شورای اسلامی شهرمیبد دوره پنجم در مورخ 5/5/1400 مورد تصویب قرار گرفت پس از ارسال به کمیته انطبلق طی نامه شماره 85331 مورخ 20/5/1400 ومطرح شدن آن ، کلیات موضوع خسارتی مورد تائید این کمیته واقع شد در هر حال با توجه به اینکه کمیته انطباق به بعضی نکات نظریه کارشناسی ایراد گرفته است وخواستار اصلاح آن شده بود درخواست مجوز جدید شهرداری که موارد مورد نظر درآن اصلاح شده ودر جلسه یازدهم مورخ 18/6/1400 شورای ششم مطرح ومجوز پرداخت خسارت  به شماره 12414 مورخ 8/6/1400 مورد تصویب قرار گرفت هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد وکسری اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

جلسه راس ساعت 30 :19 با ذکرصلوات به پایان رسید.

1- جواد فیاضی 2 سید ابوالحسن گلاب 3- علیرضا آزادمنش 4- سید ایمان علوی 5- محمد جواد کارگر6 -علی دهقانی

رونوشت برابراصل است.