به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، در اولین جلسه این شورا در دوره پنجم، نمایندگان شورا جهت شرکت در کمیسیون‌های مربوط به شهرداری و دیگر ارگان‌ها انتخاب و تعیین شدند.

در جلسه مورخ اول شهریورماه سال 96 شورا، آقای مجید زارعی به عنوان نماینده شورای شهر در کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری میبد و آقای محمدرضا هدایی به عنوان نماینده این شورا در کمیسیون تجدیدنظر (کمیسیون دوم) ماده 100 و همچنین کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری انتخاب و معرفی گردیدند.

خانم انسیه فلاح و آقایان صفرعلی دهقانی و مجید زارعی به عنوان نمایندگان شورا در کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری و آقای محمدرضا هدایی به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در هیأت انضباطی سازمان حمل و نقل همگانی شهر میبد و حومه و نیز نماینده این شورا در شورای ترافیک شهرستان میبد انتخاب شدند.