اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر میبد:

رئیس کمیسیون:

     جواد فیاضی

نائب رئیس کمیسیون:

     علی دهقانی

منشی رئیس کمیسیون:

     محمدجواد کارگر

سایر اعضا:

     محمدکاظم صباغی

     سیدایمان علوی