دویست و هفتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صوت فوق العاده روزدوشنبه مورخ 1398/11/21 راس ساعت 19 با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور شهردار محترم وکلیه اعضا شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13271/ص مورخ 1398/11/21 در خصوص مساعدت به موسسه خیریه مهرآوران شهرستان میبد در جلسه مطرح و مصوب گردید مبلغ (100/000/000) ریال از محل کمک به موسسات عام المنفعه (ردیف551204170005) پرداخت گردد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13270/ص مورخ 1398/11/21 در خصوص انجام کلاسهای آموزشی توسط هیئت فوتبال شهرستان میبد به مبلغ (20/000/000) ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت ومقرر گردیدکه هزینه آن از محل هزینه های آموزشی شهروندان (ردیف551202050007) تامین گردد.

3- پیرو مجوز شماره 2796/223/ص مورخ 1396/1/10 در خصوص افتتاح حساب در بانک رسالت در بند 3 مجوز، امتیاز آن ویژه زوجهای جوان لحاظ گردد در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13272/ص مورخ 1398/11/21 در خصوص مساعدت به آقای محمد رسول دهقانی به مبلغ (20/000/000) ریال در جلسه مطرح و مصوب گردید از محل کمک ها واعانات به مستمندان (ردیف551204170003) پرداخت گردد.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13268/ص مورخ 1398/11/21 در خصوص مساعدت به باشگاه ورزشی شهدای شهیدیه به مبلغ (10/000/000) ریال در جلسه مطرح و مصوب گردید که هزینه مذکور  از محل فعالیت فرهنگی ، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) تامین گردد.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13269/ص مورخ 1398/11/21 در خصوص مساعدت به یادواره شهدای فیروزآباد به مبلغ (60/000/000) ریال از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. که هزینه مذکور از (ردیف551202050017) مساعدت گردد.

7-نامه شهرداری به شماره 2798/13145/ص مورخ 1398/11/17  در خصوص مجوز جهت صدور پروانه بر روی اراضی مشاعی و قولنامه ای در جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر اصولی و فاقد پروانه و تسهیل در امر صدور پروانه بر روی املاک مذکور که دارای سند مالکیت اولیه بوده و اصالت قولنامه یا وکالتنامه ارائه شده محرز می باشد ویا به تایید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رسیده شده است در جلسه مطرح و ضمن تصویب مقرر گردید برای املاک مشاعی و قولنامه ای معتبر (مورد تایید اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسنادو املاک) و پس از تایید ضوابط شهرسازی (بویژه کاربری) اقدام شود.

جلسه راس ساعت22با ذکر صلوات پایان یافت.

1- محمدرضا هدایی2- مجید زارعی 3- علیرضا آزادمنش 4- انسیه فلاح5- صفرعلی دهقانی 6- علیرضا آقائی  7- حسینعلی فلاح              

رونوشت برابر اصل است.

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

                                                    

دویست و هفتادوهفتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صوت عادی روزپنجشنبه مورخ 1398/11/24 راس ساعت 6صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور اکثریت اعضا شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13291/ص مورخ 1398/11/23 با موضوع پرداخت خسارت به ورثه سلیمانی بابت پلاکهای در مسیر به شماره 1643و1645 بخش 22 یزد در جلسه شورا مطرح و با توجه به اینکه شش دانگ پلاک ثبتی 1645 به متراژ 214 مترمربع و 16 مترمربع از پلاک ثبتی 1643 در مسیر خیابان دارایی قرار گرفته و 1059 مترمربع باقیمانده می باشد مصوب گردید بابت متراژ در مسیر و کلیه خسارات وارده به ارزش کل (1/610/000/000) ریال ، معادل مبلغ مذکور خدمات بر روی مانده پلاک بصورت عوارض مشرفیت، ارزش افزوده ناشی از طرح جامع و تفصیلی به متراژ 953 مترمربع به تجاری و تفکیک طبق توافق نامه ارائه گردد. و پس از تسویه خسارت، مالک مبلغ (221/660/000) ریال بدهکار شهرداری می باشد در ضمن اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13141/ص مورخ 1398/11/17 با موضوع پرداخت خسارت به پلاک در مسیر به شماره 2457/7 بخش 22 یزد به مالکیت آقای اکبر زارعی در جلسه مطرح و با توجه به اینکه 167/30 مترمربع از پلاک مذکور در مسیر خیابان غدیر قرار گرفته و 49/16 مترمربع باقیمانده  پلاک می باشد مصوب گردید بابت متراژدر مسیر و کلیه خسارات وارده به ارزش کل (2/005/350/000) ریال، معادل مبلغ (257/276/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک بصورت خدمات شناور به نرخ سال 1398 طبق توافق نامه ارائه گردد که پس از تسویه خسارت، مالک مبلغ (1/748/074/000) ریال طلبکار می باشد در ضمن اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13289/ص مورخ 1398/11/23 با موضوع پرداخت خسارت به آقای محمد سدید زارع مالک پلاک ثبتی 11209 بخش 21 یزد در جلسه مطرح و با توجه به اینکه 128/1 مترمربع از پلاک مذکور در مسیر خیابان ده آباد – پل عیشی قرار گرفته و 1231/9 مترمربع باقیمانده دارد مصوب گردیدبابت متراژ در مسیر و کلیه خسارات وارده به ارزش کل (894/450/000) ریال، معادل مبلغ (782/420/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک بصورت عوارض مشرفیت که پس از تسویه خسارت ، مالکین مبلغ (112/030/000) ریال طلبکار بوده  که بصورت خدمات شناور به نرخ سال 1398 طبق توافقنامه ارائه گردد در ضمن اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13282/ص مورخ 1398/11/23 با موضوع پرداخت خسارت به ورثه صدری ، بابت پلاک ثبتی 7162/1 بخش 23 یزد در مسیر خیابان شهید دستغیب در جلسه مطرح و با توجه به اینکه 994 مترمربع از پلاک مذکور در مسیر قرار گرفته و 406 مترمربع باقی مانده دارد و شهرداری ملزم بوده کل پلاک را تملک نماید مصوب گردید بابت متراژ در مسیر و کلیه خسارت وارده به ارزش کل (24/024/000/000) ریال معادل مبلغ مذکور بصورت موارد زیر مصوب گردید که اقدامات لازم به عمل آید در ضمن اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

الف) واگذاری دو قطعه زمین در شهرک شهدا به شماره قطعات 705و706 به متراژ هر قطعه 200 مترمربع وبه ارزش هر قطعه دو میلیارد ریال با کاربری مسکونی و یک قطعه زمین در بلوار شهید جعفری نژاد به متراژ 190/7 مترمربع به ارزش (3/814/000/000) یرال با کاربری تجاری.

ب) پرداخت مبلغ هشت میلیارد ریال در چهار قسط به تاریخهای 1399/2/31،1399/3/31، 1399/4/31و 1399/5/31به مبلغ هر قسط دو میلیارد ریال به مالکین.

ج) الباقی خسارت به مبلغ (8/210/000/000) ریال بصورت خدمات شناور به نرخ سال 1398 ارائه خواهد شد.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13346/ص مورخ 1398/11/23 شهرداری با موضوع اجاره دادن زمین سمت غرب بلوار مرحوم یحیی زاده به شرکت نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد به مساحت 12 مترمربع برای مدت یکسال به قیمت کارشناسی به مبلغ (3/600/000) ریال در جلسه مطرح و مصوب گردید.

6- درخواست مجوزشهرداری به شماره 2798/13280/ص مورخ 1398/11/23  با موضوع پرداخت خسارت به آقای علی توکلی مالک پلاکهای 2707 و 2708 بخش 22 یزد در جلسه مطرح و مصوب گردید طبق توافق نامه و مصوبه مورخ 1391/6/12 شورای اسلامی شهر اقدام گردد و در ضمن اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهدشد.

7- نامه فرمانداری به شماره 11174 مورخ 1398/11/20 با موضوع اعتراض به بند دوم صورتجلسه مورخ 1398/11/7 شورا (موضوع پرداخت خسارت پلاک ثبتی 4560/1 بخش 23 یزد) در جلسه شورا مطرح و مصوبه مورخ 1398/11/7 شورا ابطال گردید.

جلسه راس ساعت8:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

1- محمدرضا هدایی2- مجید زارعی 3- علیرضا آزادمنش 4- صفرعلی دهقانی 5- علیرضا آقائی  6- حسینعلی فلاح              

رونوشت برابر اصل است.

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

                                                    

دویست و هفتادوپنجمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صوت فوق العاده روزپنجشنبه مورخ 17/11/1398 راس ساعت 6صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور شهردار محترم واکثریت اعضا شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13129/ص مورخ 1398/11/17 در خصوص مساعدت به یادواره شهدا، با توجه به نامه شماره 17581 هیات امنای مسجد جامع میبددر جلسه مطرح وبا پرداخت مبلغ (15/000/000) ریال به تصویب رسید. ضمنا هزینه مذکور از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان(ردیف551202050017) پرداخت خواهد شد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13960/ص مورخ 1398/11/13 در خصوص مساعدت به کانون مداحان شهرستان میبد وباتوجه به نامه شماره 2798/17138/ وشهرداری، در جلسه مطرح وبا پرداخت مبلغ (25/000/000) ریال به تصویب رسید. ضمنا هزینه مذکور از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) پرداخت خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12565/ص مورخ 1398/10/30 در خصوص مساعدت به جشنواره قصه گویی وبا توجه به صورتجلسه شورای آموزش و پرورش ، درجلسه مطرح وبا پرداخت مبلغ (100/000/000) ریال به تصویب رسید. ضمنا هزینه مذکور از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) پرداخت خواهد شد.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13127/ص مورخ 1398/11/17 در خصوص خرید قیر 70*60 از طریق شرکت یزد هموار  طبق قیمت روز بورس وتا سقف مبلغ (2/600/000/000) ریال  جهت پخش آسفالت سطح شهر از طریق ترک تشریفات مناقصه، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمنا هزینه مذکور از محل روکش و آسفالت خیابان ها (ردیف552330010009) پرداخت خواهدشد.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12943/ص مورخ 1398/11/13 در خصوص خرید بلیط برنامه جشن خون در راستای ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه در جلسه مطرح و با درخواست خرید 300 بلیط به مبلغ (18/000/000) ریال به موافقت گردید.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13031/ص مورخ 1398/11/14 در خصوص تفویض اختیار در خصوص قبولی هدایا و اعانات به استناد بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها، تفویض اختیار داده شود نسبت به استفاده از سالن شورای اسلامی برای اجرای برنامه های فرهنگی و در این خصوص نسبت به قبولی و دریافت هدایا و اعانات با ردیف خود یاری شهروندان و هدایای دریافتی و کد 44106001001 در خصوص موضوع صدر الاشاره در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12930/ص مورخ 1398/11/13  در خصوص پرداخت خسارت به پلاک در مسیربه شماره  1/8756 بخش 23 یزد به مالکیت عباس رحمانی که 60/99 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان رشید الدین قرار گرفته و 05/247مترمربع باقیمانده پلاک می باشد و بدون دریافت خسارت سند را اصلاح نموده است  در جلسه مطرح و مقرر گردید بابت متراژدر مسیر و کلیه خسارات وارده به ارزش کل (1/195/200/000) ریال معادل مبلغ (1/216/640/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک بصورت عوارض مشرفیت طبق توافقنامه ارائه گردد که از این بابت مالک مبلغ (21/440/000) ریال بدهکار می باشد وضمنا اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهدشد.

8- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12485/ص مورخ 1398/10/28 در خصوص پرداخت خسارت به پلاک در مسیر به شماره0/7066 بخش 21 یزد به مالکیت آقای حسین زارع ده آبادی که 199 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان کاشانی قرار گرفته و 85/370 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردیدکه بابت متراژ در مسیر قرار گرفته و کلیه خسارت وارده به مالک، معادل مبلغ مذکور خدمات بر روی مانده پلاک بصورت عوارض مشرفیت ، ارزش افزودن ناشی از اجرای طرح جامع و تفصیلی به متراژ 100مترمربع به تجاری و تفکیک بوده و از بابت خدمات فوق پس از تسویه خسارت ، مالک مبلغ (203/835/000) ریال طلبکار بوده که بصورت خدمات شناور به نرخ سال 98 طبق توافقنامه ارائه گردد. کسری اعتبار در متمم بودجه پادار خواهدشد.

9- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12167/ص مورخ 1398/10/21 در خصوص پرداخت خسارت به پلاک موقوفه در مسیر به شماره  6847 بخش 21 یزد به تولیت آقای علیرضا زارع مهرجردی که 5/541مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان آتی الاحداث رجایی_ طالقانی قرار گرفته و 3/279 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید که بابت انتقال متراژ در مسیر قرار گرفته و کلیه خسارت وارده به ارزش کل (7/037/250/000) ریال، شهرداری میبد

معادل مبلغ (3/507/570/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک ارائه نماید. همچنین پلاک ثبتی به شماره 6939 بخش 23 یزد به متراژ 165 مترمربع وبه ارزش کل (3/300/000/000)ریال به نام متولی منتقل گردد و باقیمانده خسارت به مبلغ (229/680/000) ریال در وجه متولی کارسازی وپرداخت گرددو ضمنا کسری اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد شد.

10-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11318/ص مورخ 1398/9/28 در خصوص پرداخت خسارت به پلاک در مسیر به شماره 8003 بخش 21 یزد به مالکیت آقایان محمدبیکی ده آبادی و محسن بیکی ده آبادی که 25/177 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان شهیدباهنر قرار گرفته و 457 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردیدکه بابت متراژ در مسیر قرار گرفته و کلیه خسارت وارده به مالک، معادل مبلغ مذکور خدمات بر روی مانده پلاک بصورت عوارض مشرفیت ، ارزش افزودن ناشی از اجرای طرح جامع و تفصیلی به متراژ 457مترمربع به تجاری و تفکیک به دو قطعه بوده و از بابت خدمات فوق پس از تسویه خسارت ، مالک مبلغ (147/711/250) ریال طلبکار بوده که بصورت خدمات شناور طبق توافقنامه ارائه گردد. وضمنا مابه التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهدشد.

جلسه راس ساعت9:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

1- محمدرضا هدایی2- مجید زارعی 3- علیرضا آزادمنش 4- انسیه فلاح5- صفرعلی دهقانی 6- علیرضا آقائی                

رونوشت برابر اصل است.

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

                                                    

دویست و هفتادوچهارمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صوت عادی روزپنجشنبه مورخ 1398/11/10 راس ساعت 6صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور کلیه اعضا شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه هر یک از اعضاء نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص فعالیتهای عمرانی و فرهنگی ارائه نمودند از جمله موضوعات مطرح شده در خصوص آسفالت معابر و پیگیری امور بهسازی پیاده روها و معابر عمومی تعیین تکلیف و پیگیری مباحث ویژه دوربین های کنترل سرعت،جشنواره قصه گویی و فعالیت های اقتصادی و عمرانی دیگر.

1-نامه شهرداری به شماره 2798/11787/ص مورخ 1398/10/9 در خصوص تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات شهری جهت اجرا در سال 1399 بررسی و بعد از جلسات مکررکارشناسی شده در کمیسیون عمران و جلسه شورای عمومی نهایتا با اعمال اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت وباتوجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ابلاغ گردید.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12831/ص مورخ 1398/11/8 در خصوص تمدید قرارداد شماره 2798/812/ص مورخ 1398/1/26 اداره امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جایگاه و تهیه و عرضه فروش مداوم گاز فشرده CNG واقع در خیابان آزادگان شهر میبد در جلسه مطرح و مصوب گردید که به مدت 4 ماه از تاریخ 1398/11/11 تا تاریخ 1399/3/11 تمدید شود.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12830/ص مورخ 1398/11/8 در خصوص تمدید قرارداد 2798/813/ص مورخ 1398/1/26 اداره امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جایگاه وتهیه و عرضه و فروش مداوم گاز فشرده CNG در جایگاه واقع در ورودی شهر میبد از طرف یزد در جلسه مطرح و مصوب گردید که این قرارداد به مدت 4 ماه از تاریخ 1398/11/11 لغایت 1399/3/11 تمدید گردد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12445/ص مورخ 1398/10/28 در خصوص مجوز فروش و اصلاح حد شرق پلاک ثبتی به شماره 2852/0 بخش 23 یزد واقع در خیابان آیت الله اعرافی کوچه روبروی پاسگاه در جلسه مطرح و با توجه به اینکه مالک پلاک درخواست اصلاح معبر شرقی از 12 متری به 8 متری بدون پرداخت هزینه خرید کوچه به متراژ 62 مترمربع را دارد و مقرر گردید که در مسیر معبر مذکورپلاک دیگری از شهرداری پاسخ 12 متری گرفته که مقرر شد پلاک ایشان نیزاصلاح گردد.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12607/ص مورخ 1398/11/1 در خصوص پرداخت خسارت به پلاک در مسیریک فرعی 11268 بخش 23یزد به مالکیت الهه محمدی پور مقدم که 114/90 مترمبع از پلاک فوق در مسیر بلوار میرشمس الحق قرار گرفته و 169/5 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد که بدون دریافت خسارت سند را اصلاح نموده است در جلسه مطرح و مقرر گردید بابت متراژ در مسیر وکلیه خسارات وارده به ارزش کل (2/438/850/000) ریال معادل آن خدمات بر روی مانده پلاک به صورت عوارض مشرفیت طبق توافقتنامه ارائه نماید و بعد از تسویه عوارض مشرفیت با خسارت پایاپای گردد. و اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد بود.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12605/ص مورخ 1398/11/1 در خصوص پرداخت خسارت به پلاک در مسیر 11268 بخش 23 یزد به مالکیت غلامرضا کریمی بدرآبادی که 5/329 مترمربع آن در مسیر بلوار میرشمس الحق قرار گرفته و 300/1 مترمبع باقیمانده پلاک می باشد و بدون دریافت خسارت سند را اصلاح نموده است در جلسه مطرح و مقرر گردید بابت متراژ در مسیر و کلیه خسارات وارده به ارزش (6/512/250/000) ریال معادل مبلغ فوق خدمات بر روی مانده پلاک به صورت عوارض مشرفیت طبق توافقنامه ارائه نماید و خسارت و عوارض تشرف پایاپای می گردد و اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهدشد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12194/ص مورخ 1398/10/22 در خصوص فروش کوچه بن بست احداثی مابین پلاک های ثبتی به شماره 1/2380 و 24/1 و 1/25/1987 اصلی بخش 24 یزد واقع در شهیدیه خیابان انقلاب 7 به متراژ1392 مترمربع در جلسه مطرح و مصوب گردید که طبق نرخ کارشناسی کوچه از قرار هر مترمربع (2/200/000) ریال و به مبلغ کل (30/624/000) ریال تعیین و اقدام گردد.

8-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12626/ص مورخ 1398/11/2 در خصوص پرداخت خسارت به پلاک در مسیر 10423 بخش 23 یزد به مالکیت فاطمه مفیدیان که 103 مترمربع از پلاک فوق در مسیر بلوار امامزاده میرشمس الحق قرار گرفته و 1247مترمربع باقیمانده پلاک می باشد و بدون دریافت خسارت سند را اصلاح نموده است در جلسه مطرح و مقرر گردید بابت متراژدر مسیر خسارات وارده به ارزش (2/057/750/000) ریال معادل مذکور خدمات بر روی مانده پلاک بصورت عوارض مشرفیت طبق توافقنامه ارائه گردد ومالک مبلغ (997/400/000) ریال بدهکار می باشد و اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهدشد.

9- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12625/ص مورخ 1398/11/2 در خصوص پرداخت خسارت به پلاک در مسیر 10455 بخش 22 یزد به مالکیت معصومه جان دهقانی و فاطمه مفیدیان که 479 مترمربع از پلاک فوق در مسیر بلوار امامزاده میرشمس الحق قرار گرفته و 235 مترمبع باقیمانده پلاک می باشد و بدون دریافت خسارت 7/166مترمربع از متراژ سند را اصلاح نموده در جلسه مطرح و مصوب گردیدکه بابت متراژ در مسیر قرار گرفته و کلیه خسارت وارده به ارزش کل (000/750/829/3) ریال معادل مبلغ (2/974/000/000) ریال خدمات بر وی مانده پلاک بصورت عوارض مشرفیت طبق توافقنامه ارائه نماید و مبلغ (855/750/000) ریال طلبکار می باشد و اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهدشد.

10- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12624/ص مورخ 1398/11/2 در خصوص پرداخت خسارت به پلاک در مسیر 10425 بخش 23 یزد به مالکیت محمدعلی مفیدیان که 367 مترمبع از پلاک فوق در مسیر بلوار امامزاده میرشمس الحق قرار گرفته و 5/305 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید که بابت متراژ در مسیر قرار گرفته و کلیه خسارت وارده به ارزش کل (2/933/750/000) ریال معادل مبلغ (2/566/200/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک بصورت عوارض مشرفیت طبق توافقنامه ارائه نماید. و از این بابت مالک مبلغ (367/550/000) ریال طلبکار می باشد و اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادارخواهدشد.

جلسه راس ساعت9:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح2- محمدرضا هدایی3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش 5- انسیه فلاح6- صفرعلی دهقانی 7- علیرضا آقائی                

رونوشت برابر اصل است.

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

                                                    

دویست و هفتادوسومین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روزدوشنبه مورخ 1398/11/7 راس ساعت 15:30 با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور اکثریت اعضا شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوزشهرداری به شماره 2798/12328/ص مورخ 1398/10/25 در خصوص مساعدت به آقای محمدرضا طراح که دارای معلولیت جسمی حرکتی می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید که مبلغ (5/000/000) ریال از محل کمک ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) مساعدت گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12407/ص مورخ 1398/10/26 در خصوص پرداخت خسارت به مالکین پلاک ثبتی 1/4560 بخش 23 یزد (مفیدیان) طبق توافق نامه ای با شهرداری میبد شده است در جلسه مطرح و مقرر گردید که مالکین مبلغ (115/000/000) ریال طلبکار شهرداری میبد بودندوبابت خسارت وارده جمعابه مبلغ  (365/000/000) ریال، مصوب گردید که یکی از قطعات شهرک فجر بیده (به جزءقطعات جنب  معبر 14 متری) به ارزش کارشناسی (480/000/000)ریال قطعه 160متری از قرار هر مترمربع (3/000/000) ریال با کاربری وضع موجود به مالکین واگذار شود واز بابت موارد فوق، مالکین مبلغ (115/000/000) ریال بدهکار شهرداری میبد می باشند که بصورت نقدی پرداخت می نمایند.

جلسه راس ساعت18:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح2- محمدرضا هدایی3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش 5- انسیه فلاح                   

رونوشت برابر اصل است.

 

 

                                                                                           

 

 

 

                                       

دویست و هفتادودومین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روزیکشنبه مورخ 1398/10/29 راس ساعت 15:30 با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور شهردار محترم، کارشناسان واحد درآمد و دایره ساختمان شهرداری وکلیه اعضا شورا تشکیل گردید.

در ابتدا جلسه آقای نقوی در خصوص طرح پلیس ساختمان و اجرای آن به صورت خصوصی توضیحاتی ارائه دادندکه این امر از اجرای تخلف در ساخت و ساز در فضای شهری جلوگیری می شود نهایتا مقرر گردید که طبق روالی که موجود می باشد اجرا گرددو طرح جدید پلیس ساختمان با توجه به بازخورد منفی در بین مردم اجرا نگردد.

 1-درخواست مجوزشهرداری به شماره 2798/12522/ص مورخ 1398/10/29 در خصوص اصلاح متراژ پلاک ثبتی1100/11982 بخش 23 یزد به مالیکت آقای حسین آقایی واقع در شهرک امام جعفر صادق(ع) خیابان شهریار، 8 مترمربع مازاد سند مالکیت دارد در جلسه مطرح و مصوب گردید طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری نرخ فروش متراژ مازاد سند از قرار هر مترمربع16 میلیون ریال و جمعا 128 میلیون ریال تعیین شود موافقت گردید.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12510/ص مورخ 1398/10/29 جهت هزینه همایش پیاده روی سالمندان به مبلغ (10/080/000) ریال در جلسه مطرح و مصوب گردیداز محل هدایا و پرداختهای تشویقی (ردیف551204170002) پرداخت شود.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12511/ص مورخ 1398/10/29 در خصوص نظارت بهداشتی بر کشتارگاه دام میبد به مدت یکسال (از تاریخ 1398/10/1 تا تاریخ 1399/9/30) از طریق ترک تشریفات مناقصه تا سقف مبلغ (276/000/000) ریال به آقای محمد کاظم شعبانی حمیدآبادی به شماره نظام دامپزشکی(6013746) واگذار در جلسه مطرح و مصوب گردید که هزینه آن از محل حق الجلسه،الوکاله، التدریس، الزحمه، (ردیف551202050010) تامین می گردد.

جلسه راس ساعت18 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح2- محمدرضا هدایی3- مجید زارعی 4- علیرضا آقایی5- علیرضا آزادمنش 6- انسیه فلاح   7- صفرعلی دهقانی                

رونوشت برابر اصل است.

 

 

                                                                                           

 

 

 

                                       

دویست و هفتادو یکمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روزپنجشنبه مورخ 1398/10/26 راس ساعت 6صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور شهردار محترم و اکثریت اعضا شورا تشکیل گردید.

در ابتدا جلسه آقای نقوی گزارش تصویری از فعالیتهای عمرانی و فرهنگی شهرداری و پروژه های در حال اجرا و یا تکمیل شده ارائه نمودند و نمایندگان شرکت آب و فاضلاب وآقای بنا از اداره آب میبد در ادامه جلسه در خصوص مشکلات و مسایل ویژه طرح فاضلاب در شهر مواردی را مطرح نمودند و شورا و شهرداری نیز با توجه به اینکه شرکت بدهی خود را نسبت به نواقص موجود در اجرای طرح به شهرداری پرداخت نگردیده است از ابلاغ مجوز ادامه فعالیت اقدامی نخواهد کرد و مقرر گردید جهت رفع معضلات ، کمیته ای با حضور نمایندگانی از شورا ، شهرداری،فرمانداری،اداره آب و شرکت پیمانکارتشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر نتیجه نهایی اتخاذ گردد.

 1-درخواست مجوزشهرداری به شماره 2798/12349/ص مورخ 1398/10/25 در خصوص پرداخت خسارت پلاک در مسیر به شماره10678 بخش 23 یزد به مالکیت شیما سادات حیدری که 30/159 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان بدرآباد قرار گرفته و 311 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد.وبدون دریافت خسارت سند اصلاح نموده کلیه خسارات وارده به ارزش کل (953/550/000) ریال معادل مبلغ فوق خدمات بر روی مانده پلاک مطرح و مصوب گردید که مبلغ به صورت عوارض مشرفیت طبق توافقنامه ارائه گردد.و خسارت با عوارض مشرفیت پایاپای می گرددو اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه ارائه و پادار خواهدشد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12327/ص مورخ 1398/10/25 در خصوص پرداخت خسارت به دکتر جلیل زارع مهرجردی و خانم مهین تفضلی مهرجردی که 111 مترمربع پلاک فوق در مسیر خیابان شهید دستغیب قرار گرفته و421/3 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد بدون دریافت خسارت سند اصلاح نموده است در جلسه مطرح و مقرر گردیدکه بابت متراژ در مسیر و کلیه خسارات وارده به ارزش کل (443/000/000) ریال معادل مبلغ فوق خدمات بر روی مانده پلاک صرفا به صورت عوارض مشرفیت طبق توافقنامه ارائه گردد و خسارت با عوارض مشرفیت پایاپای می گرددو ضمنا کسری اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد بود.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/12195/ص مورخ 1398/10/22 در خصوص پرداخت خسارت به آقای مسعود یاسایی مالک پلاک ثبتی 4643 موقوفه بخش 21 یزد که 6 دانگ آن به متراژ915 مترمربع در مسیر خیابان شهید دستغیب قرار گرفته و باقیمانده ندارد در جلسه مطرح و مقرر گردید بابت انتقال آن به شهرداری و کلیه خسارات وارده ، شهرداری دو قطعه از زمین شهرک بهمن آباد به شماره پلاکهای ثبتی 18/7/3540 بخش 22 یزد و 23/7/3540 بخش 22 یزد به نام آقای یاسایی منتقل گردد.

دویست و هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت عادی روزیکشنبه مورخ 1398/10/22 راس ساعت 15:30با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور اکثریت اعضا شورا تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای انصاری از شهرداران اسبق میبد برنامه ها و پشنهاداتی در خصوص مدیریت شهری و اجرای پروژ ه های عمرانی شهری را بیان نمودند.

1-درخواست مجوزشهرداری به شماره 2798/8809/ص مورخ 1398/7/18 در خصوص پرداخت خسارت پلاک در مسیر به شماره 4566/1 بخش 23 یزد به مالکیت خانم فاطمه دهقانی که 50/40 مترمربع از پلاک در مسیر خیابان شهید موذن قرار گرفته و 89/60 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده به ارزش کل (1/008/000/000) ریال شهرداری میبد با عوارض مشرفیت باقی مانده پلاک طبق توافق نامه پایاپای نماید. و مابه التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد شد.

جلسه راس ساعت17:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح 2 - محمدرضا هدایی3- مجید زارعی 4- علیرضا آقایی   5- علیرضا آزادمنش     6- انسیه فلاح                7- صفرعلی دهقانی  

رونوشت برابر اصل است.

جلسه دویست و شصت ونه شورا به صورت فوق العاده روز پنجشنبه مورخ 1398/10/19 راس ساعت 6 صبح با حضور کلیه اعضای شورا در ساختمان شورا برگزار گردید.

در این جلسه آقایان جانی و جهانبانی از شرکت فاضلاب در جلسه حضور یافتند و در خصوص حق و حقوق شهرداری که از شرکت فاضلاب مطالبه نموده بودند و شهرداری درخواست نموده بود توضیحاتی ارائه وبا پیشنهادات هریک از اعضاء در مورد رفع معضلاتی که در حاشیه طرح فاضلاب در شهر در محلاتمختلف ایجاد نشده است با تعامل و هماهنگی بین شهرداری و شرکت این مشکلات و چالش ها بر طرف گرددو رضایت شهروندان را فراهم نماید. در پایان مقرر گردید که در ظرف یک هفته یک جلسه ای به طور ویژه با محوریت همین موضوع  و با حضور کارشناسان طرح در شهرداری ایجاد تا تصمیمیات نهایی اتخاذ گردد و مجوز ادامه اجرای طرح توسط شهرداری به شرکت فاضلاب صادر گردد.

جلسه راس ساعت 9 صبح پایان یافت.

دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روز سه شنبه مورخ 1398/10/17 راس ساعت 15 با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور اکثریت اعضا شورا تشکیل گردید.

در این جلسه ابتدا آقای قطب الدینی کارشناس المان شهری به توضیحاتی در خصوص نامگذاری میدانی به نام سردار بزرگ اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی پرداختند و در ادامه آقای آزادمنش رئیس کمیته نامگذاری در خصوص مطالب مطرح شده در جلسه کمیته نامگذاری بیاناتی ارائه فرمودند و پیشنهادات و نظرات اعضای کمیته را با ذکر دلایل بیان کردند. ودر مورد تصویب مجوز رای گیری شد.

1-درخواست مجوزشهرداری به شماره 2798/12054/ص مورخ 1398/10/17 در خصوص مصوبات هشتمین جلسه کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر میبد که در تاریخ 16 دیماه با حضور اعضای کمیته مزبور به صورت رسمی تشکیل شد.در خصوص نامگذاری میدان جدید الاحداث به نام شهید سردار سلیمانی در محدود جنوب میبد به نشانی تقاطع بلوار سنتو با خیابان 12 دی و خیابان سعید آباد در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه راس ساعت16 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح 2 - محمدرضا هدایی3- مجید زارعی 4- علیرضا آقایی   5- علیرضا آزادمنش 6- انسیه فلاح    

رونوشت برابر اصل است.