دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت عادی روز پنجشنبه مورخ 1398/10/12 راس ساعت 6صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور معاونت محترم شهردار وکلیه اعضا شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای فلاح ریاست شورا در خصوص بودجه شهرداری و تحقق آن تا پایان آذرماه گزارشی ارائه نمودند و آقای هدایی در مورد مصوبات وموضوعات ویژه شورای آموزش و پروش بیاناتی ارائه نمودند.

دکتر زارعی در خصوص دفترچه عوارض و نحوه بررسی آن در جلسه کمیسیون عمران توضیحاتی ارائه نمودند. آقای آزادمنش در مورد مصوبات جلسات کمیسیون فرهنگی (تلویزیون شهری و تعیین تکلیف آن، تعیین و تکلیف واگذاری بیلبوردها به شرکت خصوصی و برون سازمانی آن) ومساعدت به کانون مداحان و اصلاح صورتجلسه کمیسیون ماده 7 و دیگر مواردی ارائه نمودند. آقای آقایی در مورد معضلات اجتماعی و اخلاقی که در جامعه میبد وجود دارد توضیحاتی بیان نمودند.

در ادامه در خصوص بها دادن به صنعت زیلو پیشنهاداتی ارائه گردید از جمله اینکه یک باب مغازه ای برای فروش زیلو با قبولی شهرداری اقدام شود.

احداث نمایشگاه دائمی زیلو و اهداء پکیج زیلو به زوج های جوان در قالب تسهیلات 2 میلیون تومانی و ارائه تسهیلات کلی به احداث دستگاه زیلو.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11875/ص مورخ 1398/10/12 در خصوص  پیاده روسازی خیابان پاسداران میبد از طریق ماده 19 وبا 2% افزایش نسبت به فهرست بهای ابنیه سال 1398 به مبلغ (6/105/233/115) ریال به سازمان همیاری شهرداری های استان یزد در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.ضمنا هزینه مربوطه از محل پیاده روسازی خیابان ها (ردیف552330020001) تامین می گردد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11874/ص مورخ 1398/10/11 در خصوص مزایده واگذاری کشتارگاه دام میبد بر اساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به شماره 15825 مورخ 1398/10/11 به مبلغ پایه ماهیانه (60/000/000) ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11678/ص مورخ 1398/10/7 در خصوص پرداخت خسارت به پلاک در مسیر 2728 بخش 23 یزد به مالکیت معصومه برجسته و حوا برجسته که 716 مترمربع از آن در مسیر خیابان آیت الله اعرافی قرار گرفته و 618 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد. در جلسه مطرح و از آنجا که بدون دریافت خسارت سند را اصلاح نموده اندمقرر گردید بابت امتراژدر مسیر قرار گرفته و کلیه خسارات وارده به ارزش کل (5/579/013/872)ریال معادل

مبلغ (3/673/545/750) ریال خدمات بر روی مانده پلاک و خدمات بر روی پلاک ثبتی 2727 بخش 23 یزد به مبلغ (1/905/468/120) ریال طیق توافقنامه ارائه گردد و مبلغ خسارت در اثر محکومیت با خدمات فوق الذکر پایاپای می گردد.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11383/ص مورخ 1398/9/30 در خصوص پرداخت خسارت به مالکین پلاک ثبتی 4560/1 بخش 23 یزد (مفیدیان)در جلسه مطرح و مقرر گردید بابت طلبکار شهرداری میبداز جهت خسارات به مبلغ (365/000/000) ریال که می باشد. و یکی از قطعات شهرک فجر بیده(به جز قطعات جنب معبر 14 متری) به ارزش کارشناسی (480/000/000) ریال (قطعه 160متری از قرار هر مترمربع 3/000/000) ریال با کاربری وضع موجود به مالکین واگذار شود واز بابت موارد فوق مالکین مبلغ (115/000/000) ریال بدهکار شهرداری میبد می باشند که مصوب گردید به صورت نقدی پرداخت گرددوبا تهاتر زمین مخالفت شد.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 11437/2798/ص مورخ 1398/10/1 در خصوص پرداخت خسارت به پلاک در مسیر 9708 بخش 22 یزد به مالکیت زهرا سلطان برزگری که 33/60 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان سید الشهدا قرار گرفته و 663/85 مترمربع باقیمانده پلاک می باشددر جلسه مطرح و مقرر گردیدبابت متراژ در مسیر قرار گرفته و کلیه خسارات وارده به ارزش کل (165/750/000) ریال معادل مبلغ (1/593/240/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک بصورت عوارض مشرفیت طبق توافق نامه ارائه گردد و از این بابت مالک مبلغ (1/427/490/000) ریال بدهکار شهرداری میبد می باشد که مابه التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهدشد.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 8251/2798/ص مورخ 1398/7/3 در خصوص پرداخت خسارت به مالکین پلاکهای ثیتی به شماره 11و538/13 بخش 22 یزد به مالکیت آقای حسین اقبالیان و خانم افسر فلاح یخدانی که 75/15 مترمربع از پلاک فوق در مسیر گذر 14 متری حدفاصل خیابانهای شهید میرباقری و آیت الله خامنه ای قرار گرفته و22/5 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید که بر اساس نظریه کارشناسی رسمی بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده به ارزش (974/700/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه به مالک ارائه گردد. و مابه التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهدشد.

در ادامه جلسه آقای عدل ثانی ریاست محترم اداره برق شهرستان میبد در معیت معاونت محترم حضور یافتند و گزارشی از فعالیتهای خود را ارائه نمودند و مقرر گردید که در اجرای پروژه های روشنایی شهرستان بین شهرداری و اداره برق تعاملات و تفاهمات انعقاد گردد.  و در خصوص و تامین روشنایی بلوار نبی اکرم و جابجایی تیرهای برق در معابر و کوچه های محلات مقرر گردیدکه شهرداری به اداره برق و کمیته روشنایی گزارشات ارسال نمایدتا در اجرای آن اعمال گردد. و درنهایت مقرر گردید که جلسه ای که مختص آن موضوع می باشد در شهرداری تشکیل گردد.

 

جلسه راس ساعت 9صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح 2 - محمدرضا هدایی3- مجید زارعی 4- علیرضا آقایی   5- علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی   7- انسیه فلاح    

رونوشت برابر اصل است.

 

 

                                                                                           

 

 

 

                                       

دویست و شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روز یکشنبه مورخ 1398/10/8 راس ساعت 15:30 با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور شهردار محترم وکلیه اعضا شورا تشکیل گردید.ضمنا صورتجلسه 265 شورا مصوبه ای نداشته است.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11413/ص مورخ 1398/10/1 در خصوص اصلاح ردیف بودجه به مبلغ (2/500/000/000) ریال از ردیف مشارکت در سرمایه گذاری بخش خصوصی (کد55404002 )در جلسه مطرح و مصوب گردیدکه از ردیف مذکور کسر وبه ردیف تهیه و تصویب طرح ها (کد 552310020001 )اضافه شود.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11496/ص مورخ 1398/10/2 در خصوص مشاعدت جهت برنامه های بسیج خواهران در جلسه مطرح و مصوب گردید که مبلغ (10/000/000) ریال از محل فعالیتهای فرهنگی ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) پرداخت گردد.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11744/ص مورخ 1398/10/8 در خصوص گرامیداشت روز پرستار و همسران جانبازان و تقدیر از زحمات بی دریغ و شبانه روزی 12 نفر از این اسطوره ها در جلسه مطرح و مصوب گردیدکه مبلغ (5/000/000) ریال به ازای هرکدام از محل هدایا و پرداختهای تشویقی (ردیف551204170002) پرداخت گردد.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11735/ص مورخ 1398/10/8 در خصوص گرامیداشت روز پرستار و میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و قدردانی از زحمات بی دریغ و شبانه روزی 40نفر از پرستاران و مادریاران مراکز نگهداری بیماران روانی و ذهنی در جلسه مطرح و به تصویب رسید. به ازای هر یک از افراد مذکور مبلغ (1/000/000) ریال از محل پرداختهای تشویقی و هدایا کد(551204170002) پرداخت گردد.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11473/ص مورخ 1398/10/2 در خصوص مساعدت به ستاد اقامه نماز در جلسه مطرح ومقرر شدشهرداری به میزان مبلغ (50/000/000) ریال در نمازخانه های پارکها هزینه نماید.در ضمن محل پرداخت از ردیف فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (کد 551202050017) پرداخت خواهدشد.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11594/ص مورخ 1398/10/4 در خصوص اصلاح متراژ سند مالکیت پلاک ثبتی به شماره 8739/0 بخش 23 یزد به ورثه علی آقایی در جلسه مطرح و مصوب گردید شهرداری نسبت به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی دقت نماید. ومقرر گردید که جهت پیاده رو وباغچه باید 16/6 مترمربع به نام شهرداری میبد منتقل گردد که اشتباها 29/3 مترمربع منتقل شده است لذا لازم است 12/7 مترمربع مجددا به پلاک مالکین ملحق گردد.(طبق اقرارنامه ثبتی و اصلاحیه ثبت و بدون انتقال متراژ).

7- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11520/ص مورخ 1398/10/3 در خصوص نامگذاری میدان به نام کتاب ( میدان جدیدالاحداث واقعدر سه راه هفت تیر) و بلوار زیلوبافان در جنوب میبد که حدفاصل میدان سرامیک سازان و میدان کشف الاسرار در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

8- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11424/ص مورخ 1398/10/1 در خصوص مساعدت به گروه فرهنگی مذهبی هلال غم به مبلغ (15/000/000) ریال در جلسه مطرح و مصوب گردید از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) مساعدت گردد.

 

 

جلسه راس ساعت 17:30با ذکر صلوات پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح 2 - محمدرضا هدایی3- مجید زارعی 4- علیرضا آقایی   5- علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی   7- انسیه فلاح    

 

 

                                                                                           

 

 

 

                                       

جلسه  265 شورا جلسه با نماینده مردم بوده و مصوبه ای نداشته است.

دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روز یکشنبه مورخ 1398/10/1 راس ساعت 15:30 با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور شهردار محترم، ریاست محترم سازمان نظام مهندسی یزد،رئیس محترم نظام مهندسی میبد وکلیه اعضا شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه ریاست شورا ضمن خیر مقدم به حاضرین تاکید نمودند که شهرداری و نظام مهندسی لازم وملزوم یکدیگر هستند و نظر بر این است که همکاری و همیاری سر لوحه قرار گیرد.

مهندس نقوی شهردار محترم میبد نیز در سخنانش به طرح تفصیلی شهر میبد اشاره و ضرورت فرهنگ سازی و مسایل و مشکلات تعامل شهرستان با نظام مهندسی، عدم اطلاع از خدمات نظام مهندسی، ضرورت آگاهی آنان  تعامل و همکاری هرچه بیتشر را خواستار شدند در ادامه جلسه اعضای شوراموارد تعرفه نظام مهندسی و مقایسه آن با سایر شهرستان ها، نظارت مهندسین ناظر، آسب شناسی ریشه تخلفات ساختمانی و تشکیل کمیسیون بانوان در نظام مهندسی مطالبی بیان نمودند.

مهندس صباغ رئیس محترم نظام مهندسی میبد ضمن تشکر از شورا در مورد نظارت مضاعف کارکرد مهندسین ناظر اشاره و در خصوص تعرفه نیز توضیحاتی ارائه نمودند.

در ادامه دکتر سالاری ریاست محترم نظام مهندسی استان در خصوص شرایط جامعه و ضرورت نگاه ویژه در حل مشکلات مردم ، توجه به گزارش ناظرین توسط کارشناسان شهرداری، قابلیت سازی از طریق آموزش کسب و کار و اخلاق حرفه ای مطالبی را بیان نمودند.

وی وظایف سازمان را در زمینه های طراحی، نظارت، اجرا بیان نمودند و در خصوص انجام کار کارشناسی و ارسال مدارک به کمیسیون ماده 5 تاکید و در خصوص ارائه پیشنهاد تصویب و ابلاغ  تعرفه مطالبی بیان کرده وخواستار تشکیل جلسات هم اندیشی در این زمینه شدند. در این جلسه ضرورت تولید محتوا، بروشور و آگاه سازی مردم نیز مورد تاکید شهردار میبد و رئیس نظام مهندس ساختمان استان قرار گرفت.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره11445/2798/ص مورخ 1398/10/1 منضم به طرح پیشنهادی اصلاح عوارض قطع اشجار( پیوست) در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

جلسه راس ساعت 17:30با ذکر صلوات پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح 2 - محمدرضا هدایی3- مجید زارعی 4- علیرضا آقایی   5- علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی   7- انسیه فلاح   

دویست و شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روز یکشنبه مورخ 1398/9/24 راس ساعت 15:30 با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور شهردار محترم ، معاونت محترم شهرداری واکثریت  اعضا شورا تشکیل و موارد زیر مطرح گردید:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10552/ص مورخ 1398/9/10 با موضوع پرداخت خسارت به مالک پلاک ثبتی 538/10 بخش 22 یزد در جلسه مطرح و با توجه به اینکه 68/45 مترمربع از پلاک مذکور در مسیر گذر 14 متری حد فاصل خیابان هایشهید میر باقری و آیت الله خامنه ای قرار گرفته و 222/20 مترمربع باقیمانده دارد ، مصوب گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده به ارزش کل (887/625/000) ریال، معادل مبلغ مذکور خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه گردد و در ضمن ما به التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10481/ص مورخ 1398/9/9 با موضوع اصلاح متراژ پلاک ثبتی 11982/1100 بخش 23 یزد به مالکیت آقای حسین آقایی در جلسه مطرح و با توجه به اینکه به مقدار 8 مترمربع مازاد سند مالکیت دارد مصوب گردید نرخ فروش به ازای هر مترمربع (22/000/000) ریال محاسبه و پاسخ لازم داده شود.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11176/ص مورخ 1398/9/24 با موضوع آسفالت معابر محله فیروزآباد و بارجین در جلسه مطرح و به منظور سرعت بخشی به اجرای کار مصوب گردید تا سقف مبلغ (15/000/000/000) ریال از طریق ماده 19 وبا 5% افزایش نسبت به فهرست بهای ابنیه سال 98  انجام آسفالت به سازمان همیاری شهرداریهای استان واگذار گردد. ودر ضمن هزینه پروژه از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف55233001) تامین خواهد شد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11057/ص مورخ 1398/9/23 با موضوع بر گزاری تئاتر با اصول شهروندی که به موضوعات و فعالیتهای مرتبط با شهرداری می پردازد در جلسه مطرح و مصوب گردید مبلغ (20/000/000) ریال از محل فعالیتهای فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) بابت موضوع مذکور پرداخت گردد.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11167/ص مورخ 1398/9/24 با موضوع خرید قیر 70*60 در جلسه مطرح و مصوب گردید شهرداری نسبت به خرید از طریق شرکت نفت جیران اردکان طبق قیمت روز بورس و تا سقف مبلغ (2/600/000/000) ریال جهت پخش آسفالت سطح شهر از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام نماید. در ضمن هزینه مربوطه از محل روکش آسفالت خیابان ها (ردیف552330010009)پرداخت خواهد شد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/11177/ص مورخ 1398/9/24 با موضوع خرید قطعات بتنی مورد نیاز در جلسه مطرح و مصوب گردید قطعات مذکور از طریق ماده 19 آیین نامه مالی شهرداری ها از سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد وبر اساس بودجه مصوب سال 1398از محل های زیر خریداری نماید:

الف: ساماندهی معابر کد552330010040

ب:تکمیل خیابانهای نیمه تمام کد 552330010039

ج: پیاده روسازی خیابانها کد552330020001 

د: زیرسازی شهر و میادین و حصارکشی ردیف 552330100003

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10400/ص مورخ 1398/9/5 با موضوع اصلاح متراژ حد غرب پلاک ثبتی به   شماره 8089/6 بخش 23 یزد واقعدر بلوار بسیج در جلسه مطرح و با توجه به اینکه به مقدار 10مترمربع مازاد سند مالکیت دارد وباتوجه به اشتباه ثبتی و نظر به اینکه حقی از شهرداری ضایع نگردیده است مصوب گردید با بت اصلاح حد هزینه ای در یافت نشود.

7- نامه شهرداری به شماره 2798/11175/ص مورخ 1398/9/24 با موضوع اجرای طرح میدان در تقاطع خیابت آیت الله حائری و مدرسه پسرانه گلشن در جلسه مطرح وکلیات آن به تصویب رسید.

جلسه راس ساعت 17:30 پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح 2 - محمدرضا هدایی3- مجید زارعی 4- علیرضا آقایی   5- علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی

دویست و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روز یکشنبه مورخ 1398/9/21 راس ساعت 6صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور شهردار محترم ، معاونت شهرداری وکلیه  اعضا شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه مهندس نقوی، شهردار میبد گزارشی مصور از کلیه پروژه های عمرانی و فرهنگی از تاریخ1398/9/1 لغایت 1398/9/20 برای اعضاء ارائه نمودند و در نهایت گزارشی از سفر پرسنل شهرداری و اعضای شورا به استان بیرجند ازتوابع خراسان جنوبی ارائه گردید.

درادامه جناب آقای آزادمنش ریاست کمیسیون فرهنگی در خصوص مسائل فرهنگی مطالبی عنوان کردند و مصوب گردیدکه:

الف:جلسه هم اندیشی و نقد عملکرد دوره پنجم شورای اسلامی شهر میبد برنامه ریزی و برگزار شود.

ب: نشست خبری دوره پنجم شورای اسلامی شهر و شهرداری میبد از سوی شهرداری هماهنگی و در طی یک الی دو هفته آینده چنین جلسه و نشست برگزارشود.

ج: سایت پیاده روی مدیریت شهری میبد برای روزهای  چهارشنبه از سوی شورا هماهنگی و برگزار شود.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/9121/ص مورخ 1398/7/28 در خصوص تفویض اختیار هزینه کارکرد رفاهی به شهردار در جلسه مطرح وبا توجه به درآمد شهرداری که حداکثر تاکنون 60% بوده است تا سقف 200 میلیون تومان از محل رفاهیات در اختیار شهردار قرار گیرد مصوب گردید مبنی بر اینکه گزارش 6 ماهه عملکرد در اختیار شورا قرار دهد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/5351/ص مورخ 1398/4/24 در خصوص اصلاحیه مجوز پرداخت خسارت به آموزش و پرورش و خانم نجمه غلامی و باتوجه به نامه شماره 5662مورخ 1398/6/21 فرمانداری وپیرو نامه شماره 954 مورخ 1398/9/18 در جلسه مطرح و با توجه به حقوق مکتسبه و داشتن سابقه قبلی مورد توافق قرار گرفت و مصوب گردید.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10994/ص مورخ 1398/9/20 در خصوص اصلاح حد پلاک های 6200و6201 بخش 23 یزد از شاهجوی به ملک مجاور(دانشگاه آیت الله حائری میبد) به نام آقای عباس کلانتری خلیل آباد می باشد و حدود هر دو پلاک به شاهجوی شمس آباد محدود می گرددو درخواست اصلاح حد هر دو پلاک به ملک مجاور را دارد در جلسه مطرح و طبق نرخ کارشناس رسمی دادگستری نرخ فروش گذر را از قرار هر مترمبع(1/600/000) ریال تعیین نمود و دانشگاه میبد باید جمعا 200مترمربع خریداری و (320/000/000) ریال پرداخت نماید.

جلسه راس ساعت 9صبح پایان یافت.

 

1-حسینعلی فلاح 2 -انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آقایی   6- علیرضا آزادمنش

 7-صفرعلی دهقانی    

دویست و شصتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روز یکشنبه مورخ 1398/9/17 راس ساعت 15 با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور شهردار محترم وکلیه  اعضا شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10857/ص مورخ 1398/9/17 در خصوص واگذاری امور خدمات شهری در جلسه مطرح  و با توجه به برگزاری مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و نظر کمیسیون عالی معاملات شهرداری مبنی بر تجدید مناقصه مزبور و با عنایت به تصویبنامه شورا و با عنایت به پایان یافتن مهلت و عدم امکان تمدید قرارداد شرکت خدمات وحدت گستر و زمانبر بودن فرآیند برگزاری مجدد مناقصه در جلسه مطرح و مصوب گردید که شهرداری بر اساس مراتب و مستندات معنونه بعنوان دلایل تو جیهی ترک تشریفات نسبت به واگذاری امور خدمات شهری به مدت 45 روز (از تاریخ 1398/9/16 تا تاریخ 1398/10/30) تا سقف مبلغ (10/800/000/000) ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه به شرکت آراکاکتوس مهر میبد اقدام نماید. و هزینه آن از محل دفن بهداشتی زباله (ردیف552350020001) تامین خواهدشد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10850/ص مورخ 1398/9/17 در خصوص مساعدت برگزاری جشنواره انار در جلسه مطرح و مصوب گردید که مبلغ (50/000/000) ریال از محل هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری (ردیف551202050005) پرداخت گردد.

جلسه راس ساعت:17:30 پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح 2 -انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آقایی   6- علیرضا آزادمنش

 7-صفرعلی دهقانی

دویست وپنجاه ونهمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روز شنبه مورخ 1398/9/16 راس ساعت 15 با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور شهردار محترم و کارشناس فضای سبزو معاونت شهرداری وکلیه  اعضا شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10811/ص مورخ 1398/9/16 در خصوص بررسی مناقصه واگذاری خدمات شهری موضوع آگهی شماره 2798/9622/ص مورخ 1398/8/14 در جلسه مطرح با توجه به صورتجلسه هیات عالی معاملات (عمده)شهرداری میبد با شماره 2798/10863/ص مورخ 16/9/1398 مبنی بر تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری موضوع در جلسه مطرح و مصوب گردید.

در پایان جلسه در خصوص پروژه های عمرانی و فرهنگی توسط شهردار توضیحاتی ارائه گردید.

جلسه راس ساعت 17 پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح 2 -انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آقایی   6- علیرضا آزادمنش

 7-صفرعلی دهقانی    

دویست وپنجاه وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روز پنجشنبه مورخ 1398/9/14 راس ساعت 6صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور کلیه  اعضا شورا تشکیل گردید.

-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10016/ص مورخ 1398/8/28 در خصوص اصلاح حد پلاکهای 2803و 2804 بخش 23 یزداز مجرای کشتخوانی به ملک مجاور در جلسه مطرح و با توجه به بازدید محلی حذف جوی کشتخوان تایید و عرض جوی با مسیر رفت و آمد آبیار 2 مترتشخیص داده شده و مقرر شد با عرض مذکورهر دو مالک جمعا 192 میلیون ریال پرداخت نماید و مصوب گردید.

-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10441/ص مورخ 1398/9/6 در خصوص توافق با هلال احمر میبد بابت متراژ در مسیر از اداره فعلی هلال احمرمیبد (جنب بلوار نبی اکرم) در جلسه مطرح و مصوب گردید که بابت خسارت متراژ در مسیر پس از کسر عوارض مشرفیت، مانده خسارت به مبلغ (6/322/165/000)ریال به صورت خدمات شناور به هلال احمر ارائه گردد. و همچنین بابت بدهی های ساختمان اداری بلوار قاضی میرحسین و اداری بلوار مدرس (شورای شهر فعلی) از بابت عوارض نوسازی ،عوارض ساختمان و رای کمیسیون ماده 100 یه مبلغ (11/692/370/000) با پیگیری جمعیت هلال احمر استان یزد بصورت اسناد خزانه به شهرداری میبد ارائه گردد. و در ضمن پس از تصویب کلیات توافق نامه توسط شورای شهر و اخذ مجوز لازم از طرف جمعیت هلال احمراستان از تهران ، توافق نهایی با جزئیات دقیق و با ارسال مجدد انجام می شود.

-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10076/ص مورخ 1398/8/29 در خصوص مساعدت به موسسه خیریه مهرآوران به مبلغ (50/000/000) ریال از محل کمک به موسسات عام المنفعه (ردیف551204170005) در جلسه مطرح و تصویب گردید.

-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10732/ص مورخ 1398/9/13 در خصوص تقسیط عوارض عدم خلافی پروانه ساختمانی آقای مهدی سعادتی مالک ساختمان تجاری به شماره پلاک ثبتی9662/1 بخش 21 یزد به مبلغ (650/000/000) ریال طی 36 قسط در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10560/ص مورخ 1398/9/10 در خصوص اصلاح ردیف بودجه در جلسه مطرح و مصوب گردید که با توجه به نیاز مبرم این شهرداری به ردیف زیباسازی شهر و میادین و حصارکشی از ردیف مشارکت در سرمایه گذاری بخش خصوصی کد 55404002 به مبلغ (10/000/000/000) ریال کسر وبه ردیف زیباسازی شهر (552330100003) اضافه گردد.

جلسه راس ساعت9صبح  باذکر صلوات خاتمه یافت.

  1. حسینعلی فلاح 2 -انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آقایی   6- علیرضا آزادمنش
 7-صفرعلی دهقانی    

دویست وپنجاه وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روز پنجشنبه مورخ 9/7/ 1398راس ساعت 6صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور کلیه  اعضا شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/7870/ص مورخ 1398/6/24 در خصوص مغایرتهای طرح جامع و وضع موجود پلاکهای ثبتی و جوابهای استعلام دفترخانه های اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد و املاک در اجرای طرحهای هادی و جامع شهر (با کاربری موجود زمان اجرای طرح پاسخ داده است ) در جلسه قرائت وبا اصلاحاتی به شرح ذیل مصوب گردید:

الف :مالکانی که بر اساس طرح جامع شهر و بر اساس کاربری مندرج در طرح مذکور پاسخ ملک خود را به اداره ثبت اسنادو املاک و دفترخانه های اسناد رسمی با کاربری مسکونی از شهرداری اخذ نموده اند یا بر اساس طرح جامع اقدام به اخذ پروانه ساختمان مسکونی نموده اند، کاربری لایه زیرین نقشه همچنان به قوت خود باقی است و حقوق مکتسبه حاصل از کاربری طرح جامع ملاک عمل شهرداری خواهد بود و مالکان اینگونه املاک در استعلام مجدد یا اخذ پروانه ساختمان از پرداخت هزینه تغییر کاربری با توجه به حقوق مکتسبه، معاف می باشند.آن دسته از املاکی که در طرح جامع دارای کاربری مسکونی بوده و مالکان آنها ، هیچگونه پاسخ استعلام از شهرداری مبنی بر مسکونی بودن ملک خود دریافت نکرده اند ،ملاک عمل شهرداری ضوابط و مقررات طرح تفصیلی می باشد ومالکان این نوع اراضی جهت تغییر کابری ، ردیف1-23 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری را p7/5 پرداخت می نمایند.

ب:در خصوص کاربری پلاکهایی که در وضع موجود مسکونی بوده و قدمت ماقبل سال 1370 دارند و در طرح تفصیلی شهر با کاربری غیر مسکونی تعریف شده اند، کاربری وضع موجود ، ملاک عمل شهرداری خواهد بود و مالکان از هزینه های تغییر کاربری معاف(سطح زیر بنا بعلاوه 40% مازاد بر سطح زیر بنا) و جهت صدور پایان کار ساختمان یا صدور عدم خلافی، رای کمیسیون ماده 100 شهرداری ملاک عمل خواهد بودکاربری پلاک در رای کمیسیون ماده 100مطابق با طرح تفصیلی می باشد.

  ج:در ارتباط با موضوع پارکینگ تجاری هم کف ، دفاتر تجاری و طقات، پارکینگ بر معبر ،تامین پارکینگ داخل ساختمان و مسائل مربوط به آن مقرر شد شهرداری وفق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده 5 اقدام نماید.

د: حقوق مکتسبه مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1396/6/29 شامل مالکان و متقاضیانی است که فیش واریزی تغییر کاربری یا تفکیک زمین در پرونده شهرداری موجود باشد. (اعم از مالک اولیه یا مالک فعلی) بنابر این وصول هزینه تغییر کاربری و تفکیک شامل حقوق مکتسبه مالک از مصوبه مورخ 1396/6/26 کمیسیون ماده 5 می باشد و کاربری زمین طبق عنوان فیش واریزی خواهد بود.

 

-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10281/2798/ص مورخ 3/9/1398 در خصوص پرداخت خسارت به پلاک ثبتی به شماره 8407 بخش 22 یزد متعلق به جمال  نبی و غیره که 133/9 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان شهید اشتری (روبروی امامزاده پیرچراغ بیده) قرار گرفته و 351/5 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید بابت متراژ در مسیر قرار گرفته و کلیه خسارات وارده معادل مبلغ (642/720/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک بصورت عوارض مشرفیت طبق توافقنامه ارائه گرددو مبلغ خسارت با خدمات پایاپای میگردد. مابه التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهدشد.واین مجوز در جلسه کمیسیون عمران مورخ 1398/9/5 مورد تصویب قرار گرفته است.

-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/10169/ص مورخ 1398/9/2 در خصوص  پرداخت خسارت به آقای حمیدرضا کارگر شورکی بابت پلاک در مسیر 1917 بخش 22 یزد به مالکیت آقای حمیدرضا کارگر شورکی که 64/8 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان شهید مبینی قرار گرفته و 405 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد59 مترمربع قبلا در مسیر قرار گرفته و اصلاح سند شده و 58 مترمربع جدیدا در مسیر بوده و قابل انتقال می باشد.) در جلسه مطرح و به تصویب رسید. با بت متراژ در مسیر قرار گرفته و کلیه خسارات وارده به مالک معادل مبلغ (602/640/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک بصورت عوارض مشرفیت طبق توافقنامه دریافت نماید.و مابه التفاوت اعتبار در متمم بودجه پادار خواهد شد. واین مجوز در کمیسیون عمران مورخ 1398/9/5 در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

جلسه راس ساعت9صبح  باذکر صلوات خاتمه یافت.

  1. حسینعلی فلاح 2 -انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آقایی   6- علیرضا آزادمنش

 7-صفرعلی دهقانی