دویست و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد پنجشنبه 6تیر1398 رأس ساعت 6 صبح با تلاوتی چند از آیات کلام‌الله مجید و با حضورکلیه اعضای شورا و رابط بین شورا و شهرداری تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای هدایی گزارش مختصری از عملکرد شورای ترافیک و نتیجه طرح رفوژ وسط خیابان مسجد جامع میبد ارائه نمودند و مقرر گردید ابتدا آزادسازی های مورد نظر در طرح انجام شود بعد طرح رفوژ وسط اصلاح گردد.

درادامه آقای مقیمی ریاست بانک اقتصاد کار آفرین امید در جلسه حضور و مقرر گردید که طی جلسه ای با حضورکارشناس درآمد شهرداری درخصوص پرداخت خسارت عوارض وحق پارکینگ تخفیفاتی صورت گیرد.

مقرر گردید اعضاء از کارگروه زیلوبافی بازدید و در راستای بهسازی قنات جنب کارگاه با همکاری شهرداری رفع آن معضل اقداماتی صورت گیرد.

 در ضمن مقرر گردید که گزارش کتبی از هزینه ها و عملکرد شهرداری از میدان آیت الله خامنه ای تا پل خورشید تهیه و به شورا ارئه گردد.

در ضمن تعامل و همکاری ادارت مختلف با شهرداری و شورای شهر برقرار گردد.

جلسه راس ساعت 9:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5- علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده دوشنبه 3تیر1398 راس ساعت 16:30 با تلاوتی چند از آیات کلام الله مجیدوبا حضورکلیه اعضاء شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه با حضور آقای موسوی نژاد کارشناس دایره ساختمان شهرداری در خصوص چند مجوز با ارائه                 توضیحاتی از طرف ایشان بررسی و مصوب گردید و در ادامه با حضور کارشناسان آقای کریم زاده در خصوص طرح تفصیلی میبد به بحث و تبادل نظر پرداختند و تصمیماتی اتخاذ گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 3120 /2798 /ص مورخ 7خرداد1398 با موضوع پرداخت خسارت به آقای محمد ابراهیم قاسمی بابت پلاک ثبتی به شماره 8/2822 بخش 23 یزد وبا توجه به توافقنامه شماره 2599 /2798 /ص مورخ 28/2/1398، که 25/76 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان ولی عصر شهیدیه قرار گرفته و 143 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد، مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده ، شهرداری میبد معادل مبلغ (000/250/250) ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافق نامه ارائه نماید در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 3107 /2798 /ص مورخ 7خرداد1398 باموضوع پرداخت خسارت به آقای مرتضی جعفری نژاد میبدی وبا توجه به توافقنامه شماره 760 /2798 /ص مورخ 25/1/1398 ، که متراژ 1528 مترمربع از پلاک  فوق در مسیر بوستان مشاهیر میبد قرار گرفته و باقیمانده ندارد در جلسه مطرح وبا توجه به اینکه باقیمانده ندارد مصوب گردیدکه بعد از استعلام از شرکت آب منطقه ای  چنانکه قابل خرید باشد بعد از تحویل کامل زمین به شهرداری، کلیه خسارات وارده به مبلغ (000/000/112/6) ریال خدمات شناور طبق توافقنامه ارائه نماید.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 3091 /2798 /ص مورخ 7خرداد1398 با موضوع فروش پلاک ثبتی به شماره 2310/11982 بخش 23 یزد واقع در شهرک امام جعفر صادق (ع) که متراژ 20 مترمربع مازاد سند داشته و کارشناس نرخ فروش را از قرار هر مترمربع (000/800/7) ریال تعیین نموده که جمع مبلغ قابل فروش (000/000/156) ریال می باشد در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره 3389 /2798 /ص مورخ 18خرداد1398 با موضوع پرداخت خسارت به آقای محمدرضا افخمی مالک پلاک ثبتی به شماره  6/2/9076 بخش 21 یزد وبا توجه به توافقنامه شماره 3259 /2798 /ص مورخ 12خرداد1398 ، که 2/8 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان عشرت آباد قرار گرفته و 12/177 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد ، مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده به ارزش کل (000/600/65) ریال، شهرداری میبد مبلغ (000/000/50) ریال در وجه مالک کارسازی و پردخت نماید و همچنین معادل مبلغ (000/600/15) ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمنا هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 3974 /2798 /ص مورخ 28خرداد1398 با موضوع پرداخت خسارت بابت پلاک ثبتی 5/6451 و 4/1/6451 بخش 21 یزد (بررسی مجدد با توجه به نظر شهرداری و شورای شهر)  به مالکیت  آقای ناصر طالب زاده مهرجردی و نجمه علیخانی مهرجردی که 80/22 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان حائری قرار گرفته و 4/122 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده ، شهرداری میبد معادل مبلغ (000/400/410) ریال خدمات بر روی 4/122 مترمربع از مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید و از این بابت، مالک مبلغ (000/667/21) ریال بدهکار شهرداری می باشد. ضمنا هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می گردد.  

جلسه راس ساعت 19 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5- علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی

دویست و پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد یکشنبه 2تیر1398 راس ساعت 16:30 با تلاوتی چند از آیات کلام الله مجیدوبا حضوراکثریت اعضاء شورا تشکیل گردید. در ضمن جلسه 214 شورا مصوبه ای نداشته است.

در ابتدای جلسه توسط ریاست محترم شورا در خصوص برنامه یازدهمین نمایشگاه بین المللی و گردشگری اصفهان توضیحاتی ارائه گردیدو در ادامه مجوزهایی در جلسه قرائت و ارائه پیشنهادات توسط هر یک از اعضاء تصیمات نهایی اتخاذ گردید.

1-نامه شماره 4096 /2798 /ص مورخ 29خرداد1398 در خصوص معرفی اعضای کمیته نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر میبد در جلسه مطرح و ردیف 2و3و4و5 به تصویب رسید.و مقرر شد ردیف 1 به علت عدم پذیرش شخص نامبرده شهردار محترم فردی دیگر به عنوان جایگزین معرفی نماید و پیرو بند یک صورتجلسه شماره 207 مورخ2خرداد1398 اصلاحیه آئین نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر مورد تصویب قرار گرفت و این مصوبه بر اساس بند ب ماده 7 دستورالعمل اجرایی آئین نامه نظارت بر نامگذاری شهرها، خیابان ها، اماکن و موسسات عمومی مصوبه جلسه 466 مورخ 30/6/86 شورای فرهنگ عمومی می باشد.

2- نامه فرمانداری به شماره 2698 مورخ 28خرداد1398 در جلسه قرائت و بند 2 صورتجلسه 210 شورا مورخ 12خرداد1398 به شرح ذیل پاسخگویی گردید. در متن درخواست مجوز شهرداری ابهامی مشاهده نمی گردد و صریحا مکتوب گردیده که برای حمایت از ساخت و سازو استفاده مسکونی از طبقات بالای همکف که علاوه بر مشرف بودن بر خیابان به کوچه یا کوچه های مجاور، نیز راه داشته باشد. مقرر گردید که چنانچه راه پله طبقات بالای همکف از کوچه مجاور باشدو فضای باز 40%در احداث ساختمان رعایت شود دارای عملکرد مسکونی می شود و فقط هزینه پارکینگ مورد نیاز با قیمت کارشناسی جبهه دوم ملک محاسبه می شود.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 4047 /2798 /ص مورخ 28خرداد1398 با موضوع خرید قیر 70*60 از طریق سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد طبق قیمت روز بورس وتا سقف مبلغ (000/000/000/2) ریال جهت پخش آسفالت سطح شهر از طریق ترک تشریفات مناقصه در جلسه مطرح وبه تصویب رسد. ضمنا هزینه مربوطه از محل روکش آسفالت خیابانها (ردیف552330010009) پرداخت خواهد شد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 4198 /2798 /ص مورخ 1تیر1398 باموضوع پرداخت خسارت به آقای هاشمعلی دهقانی و اعظم دهقانی به مالکیت پلاک ثبتی 1244 بخش 23 یزد و باتوجه به توافقنامه شماره 3358 /2798 /ص مورخ 13خرداد1398 ، که 5/91 مترمبع از پلاک فوق در مسیر بلوار زیتون قرار گرفته و 5/342 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد، مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد، در ازاء خسارت وارده به مالک ، معادل مبلغ 000/000/915 ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید.ضمنا هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می گردد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 4129 /2798 /ص مورخ 29خرداد1398 با موضوع مجوز دریافت عوارض تفکیک و تغییر کاربری و اشرافیت پلاک ثبتی به شماره 495 /8646 اصلی بخش 21 یزد متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میبد و با توجه به توافقنامه شماره 3550 /2798 /ص مورخ 21خرداد1398 که 14 مترمربع از پلاک فوق درمسیر بلوار امام خمینی قرار گرفته و 2343 مترمربع در مسیر گذربندی قرار گرفته و 12650 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد مقرر گردید بابت خسارت متراژ در مسیر و عوارض تفکیک و عوارض مشرفیت و عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح جامع ودرصد تفکیک شهرداری (باتوجه به اینکه طبق قوانین سپاه حق واگذاری زمین به شهرداری ندارد ) جمعا سپاه پاسدارن میبد مبلغ 000/100/564/16 ریال طبق توافق نامه در حق شهرداری میبد کارسازی و پرداخت نماید. در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 4119 /2798 /ص مورخ 29خرداد1398 با موضوع پرداخت خسارت به آقای محمود کاظمی پورمهرجردی مالک پلاکهای 4/2/9087و 7خرداد9087 بخش 21 یزد در جلسه مطرح وبه تصویب نرسید.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 4048 /2798 /ص مورخ 28خرداد1398 با موضوع پرداخت خسارت به آقای محمود دهقانی مالک پلاک ثبتی به شماره 1590/1 بخش 24 یزد ، با توجه به اینکه در سال 1373 90درصد واحد تجاری نامبرده در مسیر خیابان اصلی شهیدیه قرار گرفته و از طرف بنیاد مسکن میبد قطعه زمینی به شماره پلاک ثبتی1590 فرعی از یک اصلی بخش 24 یزد در اختیار نامبرده قرار گرفته و ایشان مجوز ساخت یک واحد مسکونی اخذ نموده که در ضلع شمال کوچه 8 متری قید شده است و ساختمان کرسی چینی شده است ، کوچه مذکور شامل طرح 12 متری شده و مالک باید 5/19 مترمربع (2*75/9) عقب نشینی نماید که به علت معوض بودن زمین  درخواست خسارت از شهرداری میبد را نموده که در جلسه مطرح وبه تصویب رسید. ضمنا قیمت زمین از قرار هر مترمبع (000/000/5) ریال کارشناسی شده و جمع کل خسارت پرداختی بصورت نقدی (000/500/97) ریال می باشد. ضمنا هزینه مربوطه از محل زمین املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می گردد.   

جلسه راس ساعت 19 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش2- محمدرضا هدایی 3- حسینعلی فلاح 4 – علیرضا آقایی 5-انسیه فلاح 6- صفرعلی دهقانی

جلسه 214 مصوبه نداشته است.

دویست و سیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد یکشنبه 26خرداد1398 رأس ساعت 16:30 با تلاوتی چند از آیات کلام‌الله مجید و با حضور اکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای بند یک صورتجلسه شماره 152 مورخ 14اردیبهشت1398 در خصوص تسهیل در صدور پروانه ساختمانی توسط ریاست محترم شورا برای کلیه اعضای شورا قرائت گردید و توضیحاتی که در خصوص آن لازم بود ارائه گردید.

در ادامه جلسه جناب آقای آزادمنش رئیس کمیسیون فرهنگی آیین‌نامه نامگذاری معابر و محلات و میادین برای اعضا قرائت نمود و نام اعضای پیشنهادی هم قرائت گردید و مقرر شد که اصلاحات صورت گیرد و در جلسه بعدی شورا جهت تصویب ارائه و تصمیم‌گیری گردد.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 3687 /2798 /ص مورخ 23خرداد1398در  خصوص فروش متراژ مازاد سند به خانم عصمت آقایی میبدی مالک پلاک ثبتی به شماره 183/185فرعی از11982 بخش 23 یزد واقع در شهرک امام جعفر صادق(ع) کوچه شقایق 9 در جلسه مطرح و به تصویب رسید. نرخ کارشناسی اصلاح متراژ از قرار هر مترمربع 5میلیون ریال تعیین و با توجه به اینکه اصلاح متراژ سند مالکیت را از 187 مترمربع به 231.5 مترمربع به شهرداری میبد اعمال شده است مبلغ کل پرداختی 222میلیون و 500هزار ریال تعیین گردیده است.

جلسه رأس ساعت 19 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش2-محمدرضا هدایی 3-حسینعلی فلاح 4-علیرضا آقایی 5-انسیه فلاح 6-صفرعلی دهقانی

دویست و دوازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد پنجشنبه 23خرداد1398 رأس ساعت 6 با تلاوتی چند از آیات کلام‌الله مجید و با حضور اکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه توسط ریاست محترم شورا در خصوص وضعیت رفت و روب و همچنین  گزارش جلسه کمیسیون عمران توضیحاتی ارائه گردید.

در ادامه جناب آقای نقوی شهردار محترم در خصوص اجرای طرح فاضلاب شهری و وضعیت شرکت تعاونی مسکن شهرداری و عوارض که حق و حقوق شهرداری است و باید پرداخت کنند توضیحاتی ارائه داد.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 3533 /2798 /ص مورخ 20خرداد1398 با موضوع تفریغ بودجه سال 1397 سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

 2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 3440 /2798 /ص مورخ 19خرداد1398 در خصوص مساعدت به آقای برزگری در جلسه مطرح و با توجه به نامه شماره 4440 مورخ 12خرداد1398، پرداخت مبلغ 5میلیون ریال به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل کمک و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

3- نامه شهرداری به شماره 3510 /2798 /ص مورخ 20خرداد1398 با موضوع تعیین نرخ پارکینگ بر معبر پلاک موقوفه 5فرعی از7702 بخش 21 یزد به آدرس ملک، خیابان امام خمینی(ره) جنب مدرسه زاهدی و درخواست خرید پارکینگ بر معبر مطرح و با توجه به اینکه کارشناس رسمی ارزش ملک طلق را به ازای هر مترمربع 90میلیون ریال و با توجه به موقوفه بودن 30میلیون ریال تعیین نموده است لذا مصوب گردید که بر اساس رویه شهرداری  و خرید پارکینگ بر معبر در زمان روز نرخ‌گذاری شود.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 3557 /2798 /ص مورخ 21خرداد1398 در خصوص تقسیط عوارض تفکیک پلاک ثبتی 495فرعی از8646 بخش 21 یزد متعلق به سپاه ناحیه میبد به مبلغ 16میلیارد و 564میلیون و 100هزار ریال طی 36 قسط در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 3672 /2798 /ص مورخ 23خرداد1398 در خصوص کمک هزینه سفر به مشهد مقدس جهت تقدیر و تشکر از پرسنل شهرداری و نسبت به پرداخت بن سفر جمعاً به مبلغ 2میلیارد ریال در جلسه مطرح و مصوب گردید. ضمناً هزینه مربوطه از محل رفاهیات کارکنان (ردیف551102050016) تأمین گردد.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 3671 /2798 /ص مورخ 23خرداد1398 در خصوص آسفالت معابر محله شهیدیه توسط اداره کل راه و شهرسازی استان و با مشارکت شرکت گلیم راه کویر یزد در جلسه مطرح و مصوب گردید به مقدار 500 تن قیر سهمیه ستاد بازآفرینی شهری و با عنایت به اعلام نرخ پیشنهادی آن شرکت به شهرداری طی نامه شماره 167 مورخ 22خرداد1398 و ضمایم پیوست تا سقف مبلغ 10میلیارد و 500میلیون ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه از ردیف طرح زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر با کد (55233001) صورت پذیرد و در صورت وجود ردیف و تأمین اعتبار لازم قابل پرداخت می‌باشد.

7-نامه شهرداری به شماره 3652 /2798 /ص مورخ 22خرداد1398 در خصوص اصلاح توافقنامه شماره 6072 /2795 /ص مورخ 10شهریور1395 فی‌مابین شهرداری و آقای عباس اسدزاده و خانم جانب‌اللهی و تعهدات شهرداری طبق مفاد توافقنامه در جلسه مطرح و با توجه به نامه شهرداری و توضیحات آقای شهردار موافقت گردید بر این امر که به توافقنامه مطرح شده بین شهرداری و مالکین میزان 8.5 مترمربع بالکن و 10.8 مترمربع زیر زمین به صورت انباری اضافه گردد.

8-نامه شهرداری به شماره 3534 /2798 /ص مورخ 20خرداد1398 با موضوع تفریغ بودجه سال 1397 سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میبد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

جلسه رأس ساعت 9:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش 2-محمدرضا هدایی 3-حسینعلی فلاح 4-علیرضا آقایی 5-انسیه فلاح 6-صفرعلی دهقانی

دویست و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد یکشنبه 19خرداد1398 رأس ساعت 17 با تلاوتی چند از آیات کلام‌الله مجید و با حضور اکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 3444 /2798 /ص مورخ 19خرداد1398 با موضوع مساعدت به آقای غبیشاوی و با توجه به نامه شماره 4510 مورخ 13خرداد1398 شهرداری در جلسه مطرح و مصوب گردید مبلغ 5میلیون ریال مساعدت گردد. ضمناً هزینه مربوطه از محل کمک‌ها واعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

 2-نامه شهرداری به شماره 1809 /2798 /ص مورخ 14اردیبهشت1398 در خصوص تغییر کاربری و تفکیک پلاک ثبتی 364/34فرعی از9075 بخش 21 یزد به مالکیت آقای ابراهیمی در جلسه قرائت و مصوب گردید جواب تفکیک ملک داده شود و بابت تغییر کاربری به کمیسیون ماده 5 ارسال شود. ضمناً در زمان پاسخ استعلام تفکیک، نظر کمیسیون ماده 7 اخذ گردد.

جلسه رأس ساعت 18:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5- علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی

دویست و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد یکشنبه 12خرداد1398 رأس ساعت 16 با تلاوتی چند از آیات کلام‌الله مجید و با حضوراکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 3202 /2798 /ص مورخ 9خرداد1398 با موضوع اصلاح متراژ سند مالکیت پلاک ثبتی 15فرعی از3607 بخش 23 یزد واقع در خیابان خبرنگار در ضلع شمال و غرب از کوچه 6متری به 4 متر اصلاح سند می‌گردد. (اصلاح متراژ سند از 391مترمربع به 417.35مترمربع) و در ضلع شمال (کوچه اختصاصی) حدود 12 مترمربع و در ضلع غرب حدود 14 مترمربع اصلاحیه بابت اضافه متراژ و قیمت کارشناسی از قرار هر مترمربع 4میلیون ریال می‌باشد در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

2-نامه شهرداری به شماره 3242 /2798 /ص مورخ 11خرداد1398 در خصوص محاسبه پارکینگ بالای همکف با ورودی خیابان برابر قیمت کارشناسی جبهه دوم در جلسه مطرح و با درخواست شهرداری موافقت گردید و لازم به ذکراست چنانکه مالکی اقدام به ساخت 40% مابقی نموده باشد شهرداری موظف است کل ساخت وساز آن طبقه را به صورت تجاری محاسبه و از مالک دریافت نماید.

در ادامه جلسه جناب آقای نقوی شهردار محترم گزارشی از خلاصه عملکرد خود را در جلسه در موضوعات مختلف عمرانی، فرهنگی، خدمات شهری ارائه نمود.

جلسه رأس ساعت 18:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5- علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی

دویست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد پنجشنبه 9خرداد1398 رأس ساعت 6:30  با تلاوتی چند از آیات کلام‌الله مجید و با حضورکلیه اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه هر یک از اعضا گزارشی مختصر در خصوص فعالیت‌ها و محتوای جلسات هفته گذشته ارائه نمودند.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 3101 /2798 /ص مورخ 7خرداد1398 با موضوع پرداخت خسارت به آقای حسینعلی پورچوپانیان بابت پلاک ثبتی 5295 و 5296 بخش 21 یزد و با توجه به توافقنامه  شماره 987 /2798 /ص مورخ 29فروردین1398، که 753.7 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان باغ شهر قرار گرفته و متراژ 1124 مترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد، مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارت وارده، شهرداری میبد معادل مبلغ 3میلیارد و 994میلیون ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید، در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 3135 /2798 /ص مورخ 7خرداد1398 با موضوع مساعدت به خانم بیاتی در جلسه مطرح و مصوب گرید که مبلغ 5میلیون ریال مساعدت گردد. ضمناً هزینه مربوطه از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 9:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5- علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی

دویست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد یکشنبه 5خرداد1398 رأس ساعت 16 با تلاوتی چند از آیات کلام‌الله مجید و با حضورکلیه اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه هر یک از اعضا در بازه زمانی مشخص خود به ارائه گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته پرداختند و پیشنهادات و نظرات خود را بیان نمودند.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2977 /2798 /ص مورخ 4خرداد1398 با موضوع پرداخت خسارت به آقای ناصر طالب‌زاده و نجمه علیخانی بابت پلاک ثبتی به شماره 5فرعی از6451 و 4/1فرعی از6451 بخش 21 یزد در جلسه مطرح و با توجه به اینکه نظر کارشناسی مورد اعتراض می‌باشد به تصویب نرسید.

جلسه رأس ساعت 19با ذکر صلوات پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5- علیرضا آقایی 6-انسیه فلاح 7-صفرعلی دهقانی