یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد بصورت فوق العاده ساعت 30 :16 مورخ 18/6/1400  با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضورکلیه اعضاء تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شماره 11940 مورخ 4/6/1400 شهرداری مبنی برمساعدت به آقای منصور اسلامی به مبلغ20،000،000 ریال جهت اخذ پروانه ساختمان از محل ساماندهی وکمک به اقشارآسیب پذیر ردیف 550300 درجلسه مطرح ومصوب گردید.

2-درخواست مجوز شماره 12761 مورخ 11/6/1400 شهرداری مبنی برمساعدت به خانم سکینه حیدری به مبلغ 7،000،000 ریال از محل ساماندهی وکمک به اقشارآسیب پذیر ردیف 550300 درجلسه مطرح ومصوب گردید.

3- نامه شماره 13115 مورخ 14/6/1400 شهرداری در جلسه مطرح وبا توجه به مخالفت کمیسیون ماده 5 با ساخت وسازدرطبقه اول پلاک ثبتی 9318 بخش 21 یزد ، تقاضای مالک مبنی بر اعطای خدمات شناور به نرخ سال 1400 موافقت گردید هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت وکسری اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

4-درخواست مجوز خسارت بابت پلاک ثبتی 1301 بخش 22 یزد در جلسه 393 شورای اسلامی شهرمیبد دوره پنجم در مورخ 5/5/1400 مورد تصویب قرار گرفت پس از ارسال به کمیته انطبلق طی نامه شماره 85331 مورخ 20/5/1400 ومطرح شدن آن ، کلیات موضوع خسارتی مورد تائید این کمیته واقع شد در هر حال با توجه به اینکه کمیته انطباق به بعضی نکات نظریه کارشناسی ایراد گرفته است وخواستار اصلاح آن شده بود درخواست مجوز جدید شهرداری که موارد مورد نظر درآن اصلاح شده ودر جلسه یازدهم مورخ 18/6/1400 شورای ششم مطرح ومجوز پرداخت خسارت  به شماره 12414 مورخ 8/6/1400 مورد تصویب قرار گرفت هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد وکسری اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

جلسه راس ساعت 30 :19 با ذکرصلوات به پایان رسید.

1- جواد فیاضی 2 سید ابوالحسن گلاب 3- علیرضا آزادمنش 4- سید ایمان علوی 5- محمد جواد کارگر6 -علی دهقانی

رونوشت برابراصل است.

دهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد بصورت عادی ساعت 45 :20 مورخ 16/6/1400  با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضوراکثریت اعضاء تشکیل گردید.

1- بازگشت به نامه شماره 85331 مورخ 20/5/1400 فرمانداری میبد درخصوص اعتراض به بند یک صورت جلسه شماره 393 مورخ 5/5/1400 شورای اسلامی شهرمیبد ضمن تائید مصوبه مذکور،اصلاحات مد نظر کمیته انطباق انجام گرفته است.

2- نامه شماره 12180 مورخ 7/6/1400 شهرداری درجلسه مطرح وبا عنایت به توافقنامه شماره 6907 مورخ 8/4/1400 مربوط به پلاک ثبتی شماره یک فرعی 1315 بخش 22 یزد به مالکیت خانم زهرا زارعی به مساحت 5/115 متر مربع که در مسیر خیابان آیت الله خامنه ای قرار گرفته است ، خسارات وارده به ارزش  4،615،500،000 ریال می باشد شورا موافقت کرد که شهرداری معادل مبلغ 4،553،000،000 ریال خدمات (شامل عوارض مشرفیت ،تغییر کاربری،وپروانه ساختمانی به باقیمانده پلاک فوق الذکر ارائه کند ومانده طلب را مصالح به مبلغ 62،500،000 ریال بصورت نقدی پرداخت گردد. هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت وکسری اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

3-نامه شماره 11148 مورخ 24/5/1400 شهرداری در جلسه مطرح وضمن تائید رای کمیسیون ماده 7 مبنی بر جریمه شهرداری بابت قطع 14 اصله درخت سوزنی برگ به مبلغ 343،000،000 ریال که مبلغ فوق از ردیف سایر هزینه ها کد 520200 پرداخت خواهد شد وجریمه وصولی به حساب درآمد ردیف قطع اشجار کد 410208 واریز شود.

4-نامه شماره 11948 مورخ 4/6/1400 شهرداری در جلسه مطرح وضمن تائید رای کمیسیون ماده 7 مبنی بر جریمه شهرداری بابت قطع 5 اصله درخت سوزنی برگ به مبلغ 136،500،000 ریال که مبلغ فوق از ردیف سایر هزینه ها کد 520200 پرداخت خواهد شد وجریمه وصولی به حساب درآمد ردیف قطع اشجار کد 410208 واریز شود.

5- نامه شماره 12144 مورخ 7/6/1400 شهرداری با موضوع برگزاری مزایده واگذاری مدیریت وبهره برداری از کشتارگاه دام میبد در جلسه مطرح وبر اساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به مبلغ پایه ماهیانه 150،000،000 ریال به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد الشرایط موافقت گردید در ضمن مقرر شد یک نفر از اعضای شورا در جلسه مزایده حضور داشته باشد.

جلسه راس ساعت 23 با ذکرصلوات به پایان رسید.

1- محمد کاظم صباغی 2 سید ابوالحسن گلاب 3- علیرضا آزادمنش 4- سید ایمان علوی 5- محمد جواد کارگر 6 -علی دهقانی

رونوشت برابراصل است.                                                                             

نهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد بصورت فوق العاده ساعت 30 :15 مورخ 13/6/1400  با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضوراکثریت اعضاء تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای آزادمنش گزارشی از جلسه بررسی طرح جامع شهرمیبد که در تاریخ 11/6/1400 با موضوع تعیین طرح محدوده شهرمیبد درمحل دفتر معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد با حضور شهردار میبد، معاونت شهرسازی استان، اعضای منتخب شورای اسلامی شهر میبد ودیگر اعضا برگزار شده است ارائه نمودند.

در ادامه جلسه درخصوص ادامه کارشهردار یا تعیین سرپرست ، اعضای شورا نظر خود را اعلام کردند ودر نهایت طبق تبصره ((ب)) ماده یک آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 25/9/1397 هیات وزیران وبا توجه به موافقت آقای نقوی برای ادامه کار، اعضای شورای شهر با ادامه فعالیت آقای نقوی تا صدور حکم شهردار جدید موافقت نمودند .قابل ذکر است از تاریخ مصوبه حداکثر تا یکماه این شورا در خصوص ادامه این همکاری مجددا تصمیم خواهد گرفت.

جلسه راس ساعت 15 :17 با ذکرصلوات به پایان رسید.

1- جواد فیاضی  2-سید ابوالحسن گلاب 3- علیرضا آزادمنش 4- سید ایمان علوی 5- محمد جواد کارگر

رونوشت برابراصل است.

هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد بصورت فوق العاده ساعت 21 روز مورخ 10/6/1400  با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضورکلیه اعضاء تشکیل گردید.

در این جلسه نسبت به مواردی که لازم است شهردار منتخب نسبت به اجرای آن متعهد گردد بحث وتصمیم گیری بعمل آمد.در پایان تعهد نامه ای در 32 بند تنظیم گردید در ادامه جلسه اعضای شورا میزبان شهردار منتخب آقای مهندس بهارستانی بودند.آقای بهارستانی ضمن تشکر از اعتماد اعضای شورای شهر نکاتی را در خصوص نحوه اداره شهر ومدیریت شهری بیان داشتد درپایان تعهد نامه 32 بندی به تائید شهردار منتخب واعضای شورا رسید ومقرر گردید اطلاع رسانی جلسه ازطریق پایگاه خبری شورای شهر انجام پذیرد.

جلسه راس ساعت 24 با ذکرصلوات به پایان رسید.

1- جواد فیاضی  2- محمد کاظم صباغی  3- علی دهقانی4-  سید ابوالحسن گلاب5- علیرضا آزادمنش6- سید ایمان علوی      7- محمد جواد کارگر

رونوشت برابراصل است.

هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 6:30 روز چهارشنبه مورخ 10/6/1400  با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضورکلیه اعضاء تشکیل گردید.

1-از بین گزینه های نهایی سمت شهردار میبد که آقایان مهندس مجید بهارستانی یزدی و دکتر محمدحسین طالبی بودند رای گیری به عمل آمد.در این رای گیری آقای مجید بهارستانی یزدی با 4 رای و محمدحسین طالبی با دو رای و یک رای ممتنع حاصل شد. 

با این احتساب آقای مجید بهارستانی یزدی به عنوان شهردار شهر میبد  معرفی می شود.

جلسه راس ساعت 11 با ذکرصلوات به پایان رسید.

1- جواد فیاضی  2- محمد کاظم صباغی  3- علی دهقانی4-  سید ابوالحسن گلاب5- علیرضا آزادمنش6- سید ایمان علوی      7- محمد جواد کارگر

رونوشت برابراصل است.

ششمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 3/6/1400  بصورت  فوق العاده با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضورکلیه اعضاء تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید.

1-درخواست مجوز شماره 11048 مورخ 23/5/1400 شهرداری مبنی برخرید قیر70*60 از طریق شرکت پالایش نفت جیران اردکان طبق قیمت روز بورس وتا سقف مبلغ 4،000،000،000 ریال جهت کارخانه آسفالت از طریق ترک تشریفات مناقصه درجلسه مطرح وبه تصویب رسید.هزینه مربوطه از محل روکش وآسفالت کوچه ها ردیف 0054 پرداخت خواهد شد.

درضمن مقرر گردید از این تاریخ به بعد همراه با لایحه های ارسالی ، اسناد مرتبط درخصوص درخواست ارسال گردد همچنین پس از هزینه کرد، گزارش عملکرد به شورا ارائه شود همچنین لازم است تا کارشناسان مرتبط با موضوع به شورا معرفی شوند تا در صورت نیاز جهت ارائه گزارش به جلسات شورا دعوت شوند.

2- نامه شماره 81269 مورخ 13/5/1400 فرمانداری درجلسه قرائت وپیرو نامه شماره 8192 مورخ22/4/1400 شهرداری میبد در خصوص اعتراض آقای حسن کارگر وهمچنین نامه شماره 8967 مورخ 29/4/1400 شهرداری درخصوص اعتراض آقای هدایت زارع ، نظر کمیسیون ماده 7 مورد تائید شورا می باشد.

جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1- جواد فیاضی  2- محمد کاظم صباغی  3- علی دهقانی4-  سید ابوالحسن گلاب5- علیرضا آزادمنش6- سید ایمان علوی      7- محمد جواد کارگر

رونوشت برابراصل است.

پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 16 روز  شنبه مورخ 30/5/1400  بصورت عادی با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضورکلیه اعضاء تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید.

1-درخواست مجوز شماره 11133 مورخ 24/5/1400 شهرداری مبنی برمساعدت به خانم حمیده وزیری به مبلغ 7،000،000 ریال از محل ساماندهی وکمک به اقشارآسیب پذیر ردیف 550300 درجلسه مطرح ومصوب گردید

2- درخواست مجوز شماره 11157 مورخ 24/5/1400 شهرداری مبنی بر مساعدت به خانم تاج اسلامی به مبلغ 7،000،000 ریال از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

3 - درخواست مجوز شماره 11146 مورخ 24/5/1400 شهرداری مبنی برکمک به خانم زهرا زارع به مبلغ 7،000،000 ریال ازمحل ساماندهی وکمک به اقشارآسیب پذیرردیف 550300 در جلسه مطرح ومصوب گردید.

4- آقای سید ایمان علوی بعنوان نماینده شورا در کمیسیون بدوی ماده 100 وآقای  محمد جواد کارگر بعنوان نماینده شورا در کمیسیون تجدید نظرماده 100 قانون شهرداریها انتخاب  ومعرفی گردیدند.

- درادامه جلسه در زمینه گزینه های شهرداری بحث وتبادل نظر صورت گرفت ومقررگردید برای شش نفر جهت استعلام از مراجع ذیصلاح اقدام گردد.

-  درخصوص کمیسیونهای شورا بشرح زیر تصمیم گیری شد.

 مقررشد اولین جلسه کمیسیون فرهنگی شورا ساعت 17 روز دوشنبه مورخ 1/6/1400 تشکیل گردد.

مقررشد اولین جلسه کمیسیون عمران شورا ساعت 17 روز سه شنبه مورخ 2/6/1400 تشکیل  واز شهردارمحترم وآقای امید اعتمادی در این جلسه دعوت تا نسبت به پروژه های فعال وهمچنین پروژه های آینده توضیح دهند.

مقررشد اولین جلسه کمیسیون بودجه شورا ساعت 17 روز چهار شنبه مورخ 3/6/1400 تشکیل گردد.

مقررشد اولین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا ساعت 17 روز پنج شنبه مورخ 4/6/1400 تشکیل گردد.

مقررشد تا تاریخ 15/6/1400 جمع بندی اولیه،چارت بندی وپیش نویس اساسنامه مرکز پژوهشهای شورا با مسئولیت حجت الاسلام والمسلمین صباغی اتجام گیرد.

جلسه ساعت 18 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1- جواد فیاضی  2- محمد کاظم صباغی  3- علی دهقانی4-  سید ابوالحسن گلاب5- علیرضا آزادمنش6- سید ایمان علوی      7- محمد جواد کارگر

رونوشت برابراصل است.

چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 17 روز شنبه مورخ 23/5/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضوراکثریت اعضاء تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید.

1-درخواست مجوز شماره 10624 مورخ 18/5/1400 شهرداری مبنی برمساعدت به آقای عیسی قالبی به مبلغ 7،000،000 ریال از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

2- درخواست مجوز شماره 10627 مورخ 18/5/1400 شهرداری مبنی بر مساعدت به آقای محسن دهقانی به مبلغ 7،000،000 ریال از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

3 - درخواست مجوز شماره 10628 مورخ 18/5/1400 شهرداری مبنی بر مساعدت به خانم اشرف برزگر به مبلغ 7،000،000 ریال از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

4 - درخواست مجوز شماره 10807 مورخ 19/5/1400 شهرداری با موضوع پرداخت جریمه قطع اشجار بابت اجرای پارکینگ خلیجی خیابان پاسداران درجلسه مطرح وبا توجه به رای کمیسیون ماده 7 مبنی برجریمه شهرداری به مبلغ 105،000،000 ریال ،مصوب گردید مبلغ فوق از ردیف سایرهزینه ها کد 520200 پرداخت وجریمه وصولی به حساب درآمد ردیف قطع اشجار کد 410208 واریز گردد.

جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1- جواد فیاضی  2- محمد کاظم صباغی  3- علی دهقانی4-  سید ابوالحسن گلاب5- علیرضا آزادمنش6- سید ایمان علوی

رونوشت برابراصل است.

سومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 19/5/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضوراکثریت اعضاء تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید.

1-آقایان علی دهقانی،محمد کاظم صباغی،سید ابوالحسن گلاب،علیرضا آزادمنش وجواد فیاضی  بعنوان اعضای کمیسیون فرهنگی،ورزشی وبانوان انتخاب گردیدند.

2-آقایان سید ایمان علوی،سید ابوالحسن گلاب،علیرضا آزادمنش ،جواد فیاضی ومحمدجوادکارگر بعنوان اعضای کمیسیون  عمران ومیراث فرهنگی انتخاب گردیدند.

3-آقایان علی دهقانی، محمد کاظم صباغی ،سید ایمان علوی، محمد جواد کارگر وجواد فیاضی  بعنوان اعضای کمیسیون   بودجه وسرمایه گذاری انتخاب گردیدند.

4-آقایان علی دهقانی،سید ابوالحسن گلاب،علیرضا آزادمنش ،محمد جوادکارگر وسید ایمان علوی بعنوان اعضای کمیسیون خدمات شهری  وفضای سبزانتخاب گردیدند.

در ادامه جلسه ، ریاست شورا گزارشی از جلسه روز خبرنگار ارائه نمودند.

جلسه ساعت 18 با ذکر صلوات خاتمه یافت

1- جواد فیاضی  2- محمد کاظم صباغی  3- علی دهقانی4-  سید ابوالحسن گلاب5- علیرضا آزادمنش6- سید ایمان علوی

رونوشت برابراصل است.

دومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 16 روز شنبه مورخ 16/5/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضوراکثریت اعضاء تشکیل و مطالب زیر مورد بررسی قرار گرفت.

1-در ابتدای جلسه درخصوص موضوع ثبت کاروانسرای شاه عباسی میبد در سازمان یونسکو واعتراض های صورت گرفته بنا به فرمایش حضرت آیت الله اعرافی  ،مقرر شد جلسه ای با محوریت دفتر امام جمعه محترم وبا حضور نماینده محترم مردم میبد وتفت در مجلس شورای اسلامی ودیگر اشخاص حقیقی وحقوقی لازم برگزار شود.

2-در ادامه جلسه جناب آقای مهندس علیرضا نقوی شهردار محترم با حضور در جلسه شورا ، گزارشی از روند پروژه های عمرانی در دست احداث ارائه نمودند همچنین هماهنگی های لازم به منظور برگزاری مراسم روز خبرنگار انجام شد.

جلسه ساعت 18 با ذکر صلوات خاتمه یافت

1- جواد فیاضی  2- محمد کاظم صباغی  3- علی دهقانی4-  سید ابوالحسن گلاب5- علیرضا آزادمنش6- سید ایمان علوی

رونوشت برابراصل است.