سیصدوهشتاد وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  عادی ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1/4/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور اکثریت اعضاء شورا درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1- درخواست مجوز شماره 5678  مورخ 26/3/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به موسسه مهرآوران میبد به مبلغ  دویست میلیون ریال از محل کمک به سازمانهای مردم نهاد ردیف 550200  در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

2- درخواست مجوز شماره 4915  مورخ 19/3/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت به پلاک ثبتی 533 بخش 23 یزد به مالکیت ورثه حسین فلاح با وکالت آقای محیطی به مساحت 6/313 متر مربع که در مسیر معبر 14 متری حد فاصل خیابان شهید میرباقری وخیابان آیت الله خامنه ای قرار گرفته است وحسب السهم مالکین از پلاک فوق باقیمانده ندارد در جلسه مطرح ومصوب گردید که که خسارت وارده به ارزش 9،090،000،000 ریال بصورت نقدی در سه قسط پرداخت گردد.ضمنا هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد وکسری اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

3- درخواست مجوز شماره 4523  مورخ 13/3/1400 شهرداری درخصوص تغییرمفاد توافقنامه خسارتی پلاک ثبتی 6820 بخش 23 یزد به مالکیت آقای جمال خیری که مقرر شده بود بابت انتقال متراژ درمسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده، شهرداری معادل مبلغ 351،800،000 ریال خدمات شناور به نرخ سال 1399 به مالک ارائه شود درجلسه مطرح وبا توجه به اینکه مالک بابت بدهی ملک دیگری، به شهرداری چک داده وقانونا چکها قابل استرداد نمی باشد مصوب گردید مبلغ 351،800،000 ریال بنا به درخواست مالک خدمات شناور بصورت نقدی در وجه ایشان پرداخت گردد تا مالک بتواند چکهای شهرداری را پاس نماید.ضمنا هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد وکسری اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

4-درخواست مجوز شماره 5686 مورخ 26/3/1400 درخصوص آسفالت معابر بافت فرسوده شامل(زیرسازی ،حمل وپخش آسفالت واجرا)از طریق شرکت شرکت اردکان سازش با دلایل توجیهی از قبیل 1- احراز نازلترین قیمت از طریق استعلام بهاء2- پذیرش اسناد خزانه با سررسید 1400.10 از سوی پیمانکار اخیر الذکر 3- عدم امکان برگزاری مناقصه عمومی بعلت محدودیت تعیین شده در زمان جذب اعتبار دولتی وبا عنایت به توجیه اقتصادی طرح وصرفه وصلاح شهرداری واقتضای امر وتسهیل وتسریع در رفع نیازهای شهروندان در ارائه خدمات عمومی در جلسه مطرح ومصوب گردید با واگذاری پروژه تا سقف مبلغ 10،000،000،000 ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه به شرکت مذکور اقدام گردد.ضمنا هزینه اجرای پروژه از محل اعتبار اسناد خزانه دولتی تامین وپرداخت می گردد.

5- درخواست مجوز شماره 4899 مورخ 19/3/1400 شهرداری درخصوص صدور پروانه ساخت تجاری در طبقه همکف باقیمانده غربی پلاک ثبتی 9318 بخش 21 یزد در چهار واحد به تولیت آقای هدایت زارع درجلسه مطرح وبا توجه به توافقنامه پیوست ومصوبه جلسه 336 مورخ 24/7/1399 وحقوق مکتسبه ایجاد شده برای مالک، مصوب گردید که متراژ 101 متر مربع در چهار واحد پروانه ساختمان صادر گردد  ضمنا هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد وکسری اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

6-درخواست مجوز شماره 5685 مورخ 26/3/1400 شهرداری درخصوص افزایش ردیف بودجه برای تکمیل پروژه های عمرانی وروشنایی معابر و پارکها ومیادین وفعالیت عمرانی انجام گرفته در خیابان امام خمینی(ره) وانجام چند مناقصه در پارکهای محله ای وبلوار بیت العباس به سمت سنتو وکف سازی وروشنایی ساباط فیروزآباد ودیگر پروژه های با کمبود اعتبار مواجه می باشد درجسه مطرح ومصوب گردید که نسبت به افزایش ردیف روشنایی معابر کد 0099 به مبلغ 7،000،000،000 (هفت میلیارد)ریال وردیف روشنایی پارکها ومیادین کد 0125 به مبلغ 6،000،000،000 (شش میلیارد)ریال اقدام شود ودر صورت کمبود اعتبار آن در متمم بودجه پادار خواهد شد.

 جلسه ساعت  19 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5- علیرضا آزادمنش6- انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.                                                      

سیصدوهشتاد وپنجمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  فوق العاده  ساعت 6 صبح روز پنج شنبه مورخ 13/3/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور کلیه اعضاء شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شماره 3558  مورخ 4/3/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت پلاک ثبتی 1142 فرعی از یک اصلی بخش 24 یزد به مالکیت آقای کریم جعفری که 88/171 متر مربع حسب السهم مالک از پلاک فوق در میدان امام حسن(ع) شهیدیه قرار گرفته و65/179 متر مربع باقیمانده ششدانگ پلاک مذکور می باشد در جلسه مطرح ومصوب گردید شد بابت واگذاری متراژمربوطه به شهرداری میبد، این شهرداری معادل مبلغ 1،030،890،000 ریال خدمات بر روی مانده پلاک بصورت حق ارزش افزوده از اجرای طرحهای عمرانی (عوارض مشرفیت)طبق توافقنامه ارائه ونیز مبلغ 2،386،613،100 ریال طی دو قسط در وجه مالک کارسازی وپرداخت گردد وهزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت وکسری اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

2- درخواست مجوزشماره 3874 مورخ 8/3/1400 شهرداری درخصوص پرداخت حق الزحمه ذیحساب در پایان سال مالی 1398 وجذب 8،916،000،000 ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای وهزینه کرد کامل این اعتبارات وهزینه های ایاب وذهاب ایشان به مرکز استان وشهرستان با استفاده از خورو شخصی مطرح ومصوب گردید که مبلغ 150،000،000 ریال از ردیف سایر خدمات قراردادی کد 520200 پرداخت گردد.

3-درخواست مجوزشماره 4379 مورخ 12/3/1400 درخصوص عوارض ساختمانی پرونده های مطرح در کمیسیونهای ماده 7 وتجدید نظر ماده 100 درجلسه مطرح ومصوب گردید که کلیه پرونده های مطرح شده در کمیسیون ماده 7 وکمیسیون ماده 100 تا پایان اسفند ماه سال 1399 در پرداخت عوارض ساختمانی به قیمت سال 1399 تا پایان خردادماه 1400 برای صدور رای آنها تمدید گردد.

 جلسه ساعت  9 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5- علیرضا آزادمنش6- انسیه فلاح7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.                                                      

سیصدوهشتاد وچهارمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  فوق العاده  ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 4/3/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور اکثریت اعضاء شورا و شهردار محترم درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1- درخواست مجوز شماره 3331  مورخ 2/3/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به خانم فاطمه کارگر به مبلغ  هفت میلیون ریال از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300  در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

2- درخواست مجوز شماره 3343  مورخ 2/3/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به آقای محمد نوکاریزی  به مبلغ  هفت میلیون ریال از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300  در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

3- درخواست مجوز شماره 3337  مورخ 2/3/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به آقای مهدی رجب زاده به مبلغ  هفت میلیون ریال از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300  در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

4-درخواست مجوز شماره 2940 مورخ 29/2/1400 درخصوص پرداخت جریمه قطع اشجار بابت طرح ترافیکی بلوار شهید اشتری وتقاطعات باغشهر در جلسه مطرح وبا توجه به درخواست پلیس راهور مبنی بر ایمن اسازی بریدگی روبروی درمانگاه نقیبی وبا توجه به رای کمیسیون ماده 7 مبنی بر جریمه شهرداری بابت این مورد ،  مصوب گردید مبلغ 481،600،000 ریال از ردیف سایر هزینه ها با کد 520200 پرداخت وجریمه وصولی به حساب درآمد ردیف عوارض قطع اشجار کد 410208 واریز گردد.

 جلسه ساعت  19 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5- علیرضا آزادمنش6- انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.                                                      

سیصدوهشتاد ودومین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  عادی ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 28/2/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور اکثریت اعضاء شورا ، شهردارمحترم ومعاونت محترم هماهنگی امور اجرایی شهرداری درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1- درخواست مجوز شماره 214002270  مورخ 22/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به آقای مجید برهانی به مبلغ  هفت میلیون ریال ازمحل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300  درجلسه مطرح وبه تصویب رسید

2- درخواست مجوز شماره 214002177  مورخ 21/2/1400 شهرداری درخصوص هزینه جهت خرید کتاب  به مبلغ 35،000،000 ریال از محل اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی،فرهنگی، ورزشی وهنری ردیف 520200 در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

3- درخواست مجوز شماره 214002033  مورخ 19/2/1400 شهرداری درخصوص هزینه جهت خرید کتاب  به مبلغ 45،000،000 ریال از محل اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی،فرهنگی، ورزشی وهنری ردیف 520200 در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

4- درخواست مجوز شماره 2564  مورخ 26/2/1400 شهرداری درخصوص هزینه جهت خرید کتاب  به مبلغ 35،000،000 ریال از محل اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی،فرهنگی، ورزشی وهنری ردیف 520200 در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

5- درخواست مجوز شماره 2722 مورخ 27/2/1400 شهرداری با موضوع اعطا وقبولی دریافت هدایا واعانات مربوط به موسسه خیریه آبرسانی حضرت ابوالفضل(ع)با ردیف خودیاری شهروندان وهدایای دریافتی وکد 460101 به تصویب رسید.

6- درخواست مجوز شماره 2590 مورخ 27/2/1400 شهرداری با موضوع اصلاحیه شیوه نامه سرمایه گذاری ومشارکت شهرداریهای کشور درجلسه مطرح وبه تصویب رسید.

7-درخواست مجوز شماره 2885 مورخ 28/2/1400 با موضوع برگزاری فراخوان عمومی یک مرحله ای با هدف جذب سرمایه گذار در احداث شهربازی پیشرفته در بام میبد از طریق مشارکت مدنی  درجلسه مطرح وبه تصویب رسید.

8- درخواست مجوز شماره 2880 مورخ 28/2/1400 شهرداری با موضوع آسفالت شهیدیه(حدفاصل میدان امام حسن مجتبی(ع) به سمت شمال از طریق ترک تشریفات مناقصه توسط شرکت کاوش راه آماتیس صنعت با ضریب کاهش مینوس 7 درصد از فهرست بهای راه وباند سال 1400 سازمان برنامه وبودجه کشور به مبلغ 14،970،000،000 ریال در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

هزینه اجرای پروژه از محل طرح زیرسازی،جدولگذاری وآسفالت معابر ردیف 40106 تامین می گردد.

9-- درخواست مجوز شماره 2888 مورخ 28/2/1400 شهرداری با موضوع آسفالت شهیدیه(حدفاصل میدان  بعثت به سمت جنوب )از طریق ترک تشریفات مناقصه توسط شرکت آسفالت هامون کاوش راه آماتیس صنعت با ضریب کاهش مینوس 7 درصد از فهرست بهای راه وباند سال 1400 سازمان برنامه وبودجه کشور به مبلغ 14،970،000،000 ریال در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

هزینه اجرای پروژه از محل طرح زیرسازی،جدولگذاری وآسفالت معابر ردیف 40106 تامین می گردد.

جلسه ساعت  19با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5- علیرضا آزادمنش6- صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.                                                       

سیصدوهشتاد وسومین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  فوق العاده  ساعت 6 روز پنج شنبه مورخ 30/2/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور کلیه اعضاء شورا ومعاونت محترم هماهنگی امور اجرایی شهرداری درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1- درخواست مجوز شماره 2845  مورخ 28/2/1400 شهرداری با موضوع مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی شهرداری وآتش نشانی در جلسه قرائت وجهت تامین  23 نفر نیروی انسانی شهرداری با برآورد اولیه 45،462،375،000 ریال وتامین 9 نفر نیروی آتش نشانی واقعدرشهرک صنتی جهان آباد با برآورد اولیه 20،103،750،000 ریال برای مدت 18 ماه جمعا به تعداد 32 نفر به مبلغ 65،566،125،000 ریال نسبت به برگزاری مناقصه مطرح ومورد تصویب قرار گرفت وهزینه آن از ردیف سایر خدمات قراردادی با کد 520200 تامین می گردد. درضمن افزایش پرداختهای مربوط به سال 1401 بر اساس مصوبه وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی(مصوبه شورای عالی کار) به مبلغ پیشنهادی سال 1400 اضافه می گردد.

2- درخواست مجوز شماره 3021  مورخ 30/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به باشگاه خیبر به مبلغ یکصد میلیون ریال از محل اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی،فرهنگی، ورزشی وهنری ردیف 520200 در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

3- درخواست مجوز شماره 3020  مورخ 30/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به زورخانه بشنیغان میبد به مبلغ پنجاه میلیون ریال از محل اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی،فرهنگی، ورزشی وهنری ردیف 520200 در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

4- تفریغ بودجه سال 1399 شورای اسلامی شهر میبد در جلسه مطرح وبعد از بررسی وبحث درخصوص ردیفها وفصلهای مندرج در آن به تصویب رسید.

جلسه ساعت  9 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5- علیرضا آزادمنش6- صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.                                                       

سیصدوهشتاد ویکمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  فوق العاده  ساعت 30 :15 روز سه شنبه مورخ 21/2/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور کلیه اعضاء شورا ومعاونت محترم هماهنگی امور اجرایی شهرداری درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شماره 214001581 مورخ 9/2/1400 شهرداری درخصوص برگزاری مناقصه عمومی احداث باغ گودالگ به مبلغ 110،350،000،000 ریال درجلسه مطرح ومصوب گردید .هزینه اجرای پروژه از محل طراحی،احداث، تکمیل وتجهیز ساختمان اداری ردیف 5308 که کلا در متمم بودجه پادار خواهد شد تامین می گردد.

2- درخواست مجوز شماره 214001790  مورخ 15/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به باشگاه فرهنگی ورزشی مهر بد جهت برگزاری کلاسهای آموزش فوتبال به مبلغ  یکصد میلیون ریال درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی،فرهنگی، ورزشی وهنری ردیف 520200 پرداخت گردد.

3- درخواست مجوز شماره 214001777  مورخ 15/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به آقای میرزایی به مبلغ  هفت میلیون ریال مطرح ومصوب گردید از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 پرداخت گردد.

4- درخواست مجوز شماره 214002180  مورخ 21/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به آقای سیدمحسن رهبری به مبلغ  هفت میلیون ریال درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 پرداخت گردد.

5- درخواست مجوز شماره 214001789  مورخ 15/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به یادواره سرداران و74 شهید والا مقام شهیدیه مبلغ  شصت میلیون ریال درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی،فرهنگی، ورزشی وهنری ردیف 520200 پرداخت گردد.

6- درخواست مجوز شماره 214002032  مورخ 19/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به هیات کاراته میبد به مبلغ  پنجاه میلیون ریال  جهت خرید یک تخته تاتامی درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی،فرهنگی، ورزشی وهنری ردیف 520200 پرداخت گردد.

7- درخواست مجوز شماره 214001683  مورخ 12/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت جهت تهیه وتوزیع بسته های معیشتی کمیته امداد امام خمینی(ره) به مبلغ  یکصدو پنجاه میلیون ریال درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 پرداخت گردد.

جلسه ساعت 30 :18 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5-انسیه فلاح 6- علیرضا آزادمنش7- صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.                                                       

سیصدوهشتادمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  فوق العاده  ساعت 30 :15 روز یک شنبه مورخ 12/2/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور کلیه اعضاء شورا ،شهردار محترم ومعاونت محترم هماهنگی امور اجرایی شهرداری درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

ضمن عرض تسلیت وقبولی طاعات وعبادات وگرامیداشت شبهای قدر وضمن گرامیداشت بزرگ معلم آیت الله شهید مطهری وروز معلم به بیان مصوبات ولایحه های مطرح شده در دستور جلسه پرداخته شد.

مصوبه:

1-نامه شماره 13037/18/99/ص مورخ 24/12/1399 شرکت آب وفاضلاب استان یزد در خصوص نرخ تبصره 3 شهر میبد در سال 1400 (پیوست )در جلسه مطرح ومصوب گردید که هزینه کرد آن با هماهنگی ونظر شورا انجام پذیرد وضمنا تا 15 متر مکعب از پرداخت هزینه تبصره 3 معاف می باشد.

جلسه ساعت 30 :18 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5-انسیه فلاح 6- علیرضا آزادمنش7- صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.                                                    

سیصدوهفتاد ونهمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  فوق العاده  ساعت 6 روز  پنج شنبه مورخ 9/2/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور کلیه اعضاء شورا درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه با حضور جناب آقای مهندس دشتی مدیر محترم آبفای میبد درخصوص تبصره 3 ویژه آب بهای در واحدهای تجاری ، مسکونی و.... توضیحاتی ارائه گردید.

1-درخواست مجوز شماره 214001415  مورخ 6/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به آقای کمال طالبی به مبلغ  هفت میلیون ریال درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 پرداخت گردد.

2-درخواست مجوز شماره 214001533 مورخ 8/2/1400 شهرداری درخصوص پروژه زیرسازی وآسفالت خیابان پاسداران به استناد ماده 19 آئین نامه مالی شهرداری در جلسه مطرح ومصوب گردید که اجرای این پروژه با 31 % پلوس نسبت به فهرست بهای راه 1400 به مبلغ 21،195،800،000 ریال به سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد اقدام گردد.وهزینه آن از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری وآسفالت معابر ردیف 40106 که مابه التفاوت نسبت به عملکرد این دوره در متمم بودجه پادار خواهد شد پرداخت می گردد.

جلسه ساعت 10 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5-انسیه فلاح 6- علیرضا آزادمنش7- صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.                                                      

سیصدوهفتاد وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  عادی ساعت 30 :15  روز  سه شنبه مورخ 7/2/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور کلیه اعضاء شورا ، شهردار محترم ومعاونت محترم هماهنگی امور اجرایی شهرداری درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه شهردار محترم درخصوص مصوبات جلسه کمیسیون عمران شهرداری واجرای پروژه های عمرانی شهری گزارشاتی ارائه نمودند.

1-درخواست مجوز شماره 214001330  مورخ 5/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به خانم فاطمه صباغی به مبلغ  هفت میلیون ریال درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 پرداخت گردد.

2-درخواست مجوز شماره 214001223 مورخ 2/2/1400 شهرداری درخصوص واریز دیه متعلق به آقای نظرسعادت حیران ومسلم سعادت حیران به حساب اجرای احکام کیفری با عنایت به نامه شماره 140013990000624852 مورخ 23/1/1400 در جلسه مطرح ومصوب گردید که مبلغ 550،400،000 ریال بعنوان دیه بعلت عدم تعهدات شرکت بیمه گر پرداخت شود هزینه مربوطه از محل سایر خدمات قراردادی ردیف 520200 تامین می گردد.

3- درخواست مجوز شماره 214001316  مورخ 5/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به خانم صدیقه فلاح به مبلغ  هفت میلیون ریال  درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 پرداخت گردد.

4- درخواست مجوز شماره 214001315  مورخ 5/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به خانم جواهر پورصادقیان به مبلغ  هفت میلیون ریال  درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 پرداخت گردد.

5- درخواست مجوز شماره 214001346 مورخ 5/2/1400 شهرداری درخصوص تمدید مهلت محاسبه عوارض ساختمانی پرونده های مطرح شده در کمیسیونهای ماده 7 و100 شهرداری در جلسه مطرح و با توجه به عدم تشکیل جلسات   کمیسیون  ماده 100 در سالجاری ،مصوب گردید پرونده های افرادی که در اسفند ماه  سال 1399 در کمیسیون ماده 100 مطرح ورای آنها تا پایان اردیبهشت ماه صادر وجهت پرداخت به واحد درآمد شهرداری ارجاع داده شود عوارض آن بر مبنای سال 1399 محاسبه گردد.

6- پیرو بند سوم صورت جلسه  شماره 377 مورخ 2/2/1400 این شورا در خصوص پرداخت خسارت به خانم صولت پوردهقان ،اصلاحیه لازم انجام ومصوب گردید ارائه خدمات مشرفیت بر روی باقیمانده پلاک طبق توافقنامه به نرخ سال 1399 محاسبه گردد.

7-درخواست مجوز شماره 21400980  مورخ 29/1/1400 شهرداری درخصوص فروش متراژ مازاد سند پلاک ثبتی به شماره 4/5894 بخش 21 یزد واقعدر خیابان باغشهر متعلق به آقای مسلم زارع مهرجردی جنب رودخانه که 9/10 متر مربع متراژ مازاد سند داشته در جلسه مطرح وبا توجه به درخواست مالک مبنی بر اصلاح سند وبا ترخ کارشناس رسمی دادگستری جهت فروش متراژ مازاد مصوب گردید که از قرار هر متر مربع 12،500،000 ریال وجمعا مبلغ 136،250،000 ریال فروخته شود.

جلسه ساعت 30 :18 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5-انسیه فلاح 6- علیرضا آزادمنش7- صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.                                                       

سیصدوهفتاد وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  عادی ساعت 6 صبح  روز  پنج شنبه مورخ 2/2/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور کلیه اعضاء شورا درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شماره 21400641 مورخ 21/1/1400 شهرداری درخصوص نرخ پیشنهادی سال 1400 مدیریت سازمان حمل ونقل شهرداری میبد مربوط به تاکسی شهری،موسسات تاکسی تلفنی وبیسیم ،خطوط واحد شهری ، شرکتهای مینی بوسرانی درون شهری ، یارانه خطوط واحد طرف قرارداد شهرداری، خطوط واحد بخش خصوصی وتعرفه بهای خدمات سال 1400 در جلسه مطرح وبعد از بحث وبررسی واصلاحات لازم مورد تائید وتصویب شورا قرار گرفت.

2-درخواست مجوز شماره 214001139 مورخ 1/2/1400 درخصوص تمدید اعتبار توافق نامه خسارتی پلاک ثبتی 1295 بخش 22 یزد به وکالت آقای محمود نقیبی وکیل مالکین در جلسه مطرح وبا توجه به اینکه یکی از ورثه تاکنون از خدمات مورد توافق استفاده نموده وشرط استفاده از خدمات ، تمدید اعتبار توافق نامه تا پایان سالجاری می باشد مورد تصویب قرار گرفت وهزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد وکسری اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد ومقر شد شهرداری وفق قیمت خدمات وعوارض سال توافق نامه ،نسبت به ارائه خدمات به ورثه اقدام نماید.

3-درخواست مجوز شماره 214001162 مورخ 1/2/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت به خانم پور دهقانی مالک  پلاک ثبتی 2292 بخش 23 یزد که 535 متر مربع آن در مسیر خیابان  حد فاصل مادر به سنتو  قرار گرفته و 451 متر مربع باقیمانده دارد در جلسه مطرح ومصوب گردید که بابت انتقال متراژ درمسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده به ارزش کل 11،767،000،000 ریال ، شهرداری میبد معادل مبلغ مذکور خدمات بر روی مانده پلاک بصورت معافیت ازعوارض مشرفیت، عوارض تغییر کاربری به تجاری، تفکیک، معافیت از عوارض 451 متر مربع در طبقات زیرزمین(انباری)،همکف(تجاری درنه واحد) بوده  (طبق توافقنامه) که ارزش کل خدمات مذکور مبلغ 11،767،000،000 می باشد ومبلغ خسارت با خدمات پایاپای می گردد ودر ضمن خدمات حق مشرفیت بر روی باقیمانده پلاک به نرخ سال 1400 محاسبه گردد.هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت وکسری اعتبار مورد نیاز درمتمم بودجه پادار خواهد شد.

4-درخواست مجوز شماره 214001154  مورخ 1/2/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به آقای  حبیبی به مبلغ  هفت میلیون ریال  درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 پرداخت گردد.

5-درخواست مجوز شماره 214001180 مورخ 1/2/1400 شهرداری درخصوص اصلاحیه مجوز پرداخت خسارت به پارکینگ بارجین به شماره پلاکهای 5 و6 فرعی 4618 بخش 23 یزد به مالکیت آقای عباسعلی دهقانی وخانم عصمت دهقانی که مقرر شده بود شهرداری میبد جهت 885 متر مربع مبلغ  2،320،000،000 ریال بصورت نقدی در وجه مالکین کارسازی وپرداخت نماید وچهار قطعه زمین شهرک شهداء به ارزش کل 7،410،000،000 ریال به مالکین واگذار نماید ومالکین بعلت مشاعی بودن وشماره های متعدد سند را به نام شهرداری منتقل نکرده اند وبعد از یکسال  سند تک برگ به متراژ 5/891 متر مربع ارائه دادند که کارشناس جهت 5/6 منر مربع متراژ مازاد مورد توافق  قبلی ، مبلغ 149،500،000 ریال کارشناسی نموده که مبلغ نقدی از 2،320،000،000 ریال به 2،469،500،000 ریال اصلاح گردیده است که در نهایت بابت ششدانگ پلاکهای فوق ، شهرداری مبلغ 2،469،500،000 ریال بصورت نقدی پرداخت می نماید وچهار قطعه زمین شهرک شهدا بر اساس توافق اولیه واگذار می نماید و.هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت وکسری اعتبار مورد نیاز درمتمم بودجه پادار خواهد شد.

جلسه ساعت 9 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5-انسیه فلاح 6- علیرضا آزادمنش7- صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.