سیصدوهفتاد وششمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  فوق العاده ساعت 6 صبح  روز  پنج شنبه مورخ 26/1/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور کلیه اعضاء شورا ،شهردار محترم ومعاونت محترم هماهنگی امور اجرایی شهرداری درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه متن قرارداد پروژه فاضلاب شهری توسط اعضای شورا وشهردار محترم مورد بحث وبررسی قرار گرفت واصلاحات لازم صورت گرفت وجهت اعمال اصلاحات به شهرداری ارسال گردید.

1-درخواست مجوز شماره 21400868 مورخ 25/1/1400 شهرداری درخصوص اصلاح ردیف زیرسازی ،جدولگذاری وآسفالت معابر در جلسه مطرح ومصوب گردید که با توجه به حجم گسترده مراجعات مردمی ورعایت عدالت اجتماعی در محلات کمتر برخوردار وجهت افزایش رضایت اجتماعی ،شهرداری ردیف بودجه در طرح زیرسازی وجدولگذاری وآسفالت معابر با کد 40106 را به مبلغ یکصدو هشتاد میلیارد ریال افزایش دهد وکمبود اعتبار آن در متمم بودجه پادار می گردد.

2-درخواست مجوز شماره 21400859  مورخ 25/1/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به کانون مداحان  میبد به مبلغ سی میلیون ریال  درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی،ورزشی وهنری ردیف 520200  پرداخت گردد.

جلسه ساعت 9 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3-محمد جوادکارگر4-محمدرضا هدایی5-انسیه فلاح 6- علیرضا آزادمنش7- صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.                                                      

سیصدوهفتاد وپنجمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  فوق العاده ساعت 16 روز  یک شنبه مورخ 22/1/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور اکثریت اعضاء شورا ،شهردار محترم ومعاونت محترم هماهنگی امور اجرایی شهرداری درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1- نامه شماره 21400676 مورخ 22/1/1400 شهرداری درخصوص ابطال لوایح ویژه آسفالت معابر در منطقه 2 ،3 ،7 ،5 ،4 ،قسمتی از منطقه 3 ومنطقه 6 در جلسه مطرح وتصویب گردید.

2-درخواست مجوز شماره  21400697 مورخ 22/1/1400 شهرداری درخصوص  خرید قیر از طریق شرکت پالایش نفت جیران اردکان طبق قیمت روز بورس وتا سقف مبلغ پنج میلیارد ریال جهت کارخانه آسفالت از طریق ترک تشریفات مناقصه در جلسه مطرح وتصویب گردید .

هزینه مربوطه از محل روکش وآسفالت خیابانها ریف 0054 پرداخت خواهد شد.

جلسه راس ساعت 19 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3- محمد جواد کارگر4-محمدرضا هدایی5- انسیه فلاح 6- علیرضا آزادمنش

رونوشت برابر اصل است.                                                      

سیصدوهفتاد وچهارمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  فوق العاده ساعت 16 روز  یک شنبه مورخ 15/1/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور اکثریت اعضاء شورا ،شهردار محترم ومعاونت محترم هماهنگی امور اجرایی شهرداری درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شماره  21400341 مورخ 15/1/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت به آقای جمال ذبیحی بابت پلاک ثبتی 1273 بخش 22 یزد که 5/105 متر مربع آن در مسیر خیابان آیت الله خامنه ای  قرار گرفته و 337 متر مربع باقیمانده دارد در جلسه مطرح ومصوب گردید که بابت انتقال متراژ درمسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده شهرداری معادل مبلغ  3،267،000،000 ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید.هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت  وکسری اعتبار مورد نیاز درمتمم بودجه پادار خواهد شد.

2-درخواست مجوز شماره 21400335  مورخ 15/1/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به آقای  سید ابوالفضل موسوی به مبلغ پانزده میلیون ریال درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 پرداخت گردد.

3-درخواست مجوز شماره 21400365 مورخ 15/1/1400 شهرداری درخصوص اهدایی به امام جماعت مسجد قاسم ابن الحسن(ع) جنب شهرداری در جلسه مطرح ومصوب گردید ماهیانه مبلغ چهارمیلیون ریال از محل کمک به سازمان مردم نهاد  ردیف 550200 پرداخت گردد.

4-درخواست مجوز شماره 21400406 مورخ 15/1/1400 شهرداری درخصوص آسفالت منطقه 6 در جلسه مطرح ومصوب گردید که نسبت به واگذاری پروژه مذکور با 25% پلوس تا سقف مبلغ ده میلیارد ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه ومطابق با فهرست بهای راه وباند سال 1400 سازمان برنامه وبودجه کشور اقدام وبا توجه به پیشنهاد شرکت آسفالت میثاق واگذار وهزینه آن از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری وآسفالت معابر ردیف 40106 که ما به التفاوت نسبت عملکرد این دوره در متمم بودجه پادار می گردد تامین خواهدشد.

5-درخواست مجوز شماره 21400404 مورخ 15/1/1400 شهرداری درخصوص آسفالت منطقه 4 وقسمتی از منطقه 3  در جلسه مطرح ومصوب گردید که نسبت به واگذاری پروژه مذکور با 24% پلوس تا سقف مبلغ 14،970،000،000 ریال  از طریق ترک تشریفات مناقصه ومطابق با فهرست بهای راه وباند سال 1400 سازمان برنامه وبودجه کشور اقدام وبا توجه به پیشنهاد شرکت سامان سازه اردکان واگذار وهزینه آن از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری وآسفالت معابر ردیف 40106 که ما به التفاوت نسبت عملکرد این دوره در متمم بودجه پادار می گردد تامین خواهدشد

6-درخواست مجوز شماره 21400407 مورخ 15/1/1400 شهرداری درخصوص آسفالت معابر منطقه 5 در جلسه مطرح ومصوب گردید که نسبت به واگذاری پروژه مذکور با 27% پلوس تا سقف مبلغ ده میلیارد ریال  ریال  از طریق ترک تشریفات مناقصه ومطابق با فهرست بهای راه وباند سال 1400 سازمان برنامه وبودجه کشور اقدام وبا توجه به پیشنهاد شرکت راه پویان مارال کویر یزد وهزینه آن از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری وآسفالت معابر ردیف 40106 که ما به التفاوت نسبت عملکرد این دوره در متمم بودجه پادار می گردد تامین خواهدشد.

7-درخواست مجوز شماره 21400409 مورخ 15/1/1400 شهرداری درخصوص آسفالت معابر منطقه 7 در جلسه مطرح ومصوب گردید که نسبت به واگذاری پروژه مذکور با 27% پلوس تا سقف مبلغ ده میلیارد ریال  ریال  از طریق ترک تشریفات مناقصه ومطابق با فهرست بهای راه وباند سال 1400 سازمان برنامه وبودجه کشور اقدام وبا توجه به پیشنهاد شرکت آسفالت هامون وهزینه آن از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری وآسفالت معابر ردیف 40106 که ما به التفاوت نسبت عملکرد این دوره در متمم بودجه پادار می گردد تامین خواهدشد.

8-درخواست مجوز شماره 21400408 مورخ 15/1/1400 شهرداری درخصوص آسفالت منطقه 2 وقسمتی از منطقه 3  در جلسه مطرح ومصوب گردید که نسبت به واگذاری پروژه مذکور با 27% پلوس تا سقف مبلغ 14،970،000،000 ریال  از طریق ترک تشریفات مناقصه ومطابق با فهرست بهای راه وباند سال 1400 سازمان برنامه وبودجه کشور اقدام وبا توجه به پیشنهاد شرکت اردکان سازش واگذار وهزینه آن از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری وآسفالت معابر ردیف 40106 که ما به التفاوت نسبت عملکرد این دوره در متمم بودجه پادار می گردد تامین خواهدشد.

9-درخواست مجوز شماره  21400354 مورخ 15/1/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت به آقای علی اصغر زارعشاهی بابت پلاک ثبتی 1274 بخش 22 یزد که 176 متر مربع آن در مسیر خیابان آیت الله خامنه ای  قرار گرفته و 4/228 متر مربع باقیمانده دارد در جلسه مطرح ومصوب گردید که بابت انتقال متراژ درمسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده شهرداری معادل مبلغ 5،225،000،000 ریال  ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید.هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت وکسری اعتبار مورد نیاز درمتمم بودجه پادار خواهد شد.

10-درخواست مجوز شماره  21400342 مورخ 15/1/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت به ورثه غلامرضا نقیبی  بابت پلاک ثبتی 1275 بخش 22 یزد که 184 متر مربع آن در مسیر خیابان آیت الله خامنه ای  قرار گرفته و 242 متر مربع باقیمانده دارد در جلسه مطرح ومصوب گردید که بابت انتقال متراژ درمسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده شهرداری معادل مبلغ 4،170،000،000 ریال  ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. ومبلغ 1،344،000،000 ریال بصورت نقدی در وجه مالکین پرداخت گردد. هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت وکسری اعتبار مورد نیاز درمتمم بودجه پادار خواهد شد.

11--درخواست مجوز شماره 21400356  مورخ 15/1/1400 شهرداری درخصوص مساعدت به آقای  محمد تقی فلاح به مبلغ بیست  میلیون ریال  جهت سال 1400 درجلسه مطرح ومصوب گردید از محل ساماندهی وکمک به اقشار آسیب پذیر ردیف 550300 پرداخت گردد.

جلسه راس ساعت 19 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3- محمد جواد کارگر4-محمدرضا هدایی5- انسیه فلاح 6- علیرضا آزادمنش

رونوشت برابر اصل است.                                                                              

سیصدوهفتاد وسومین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  عادی ساعت 16 روز  سه شنبه مورخ 10/1/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور اکثریت اعضاء شورا ومعاونت محترم هماهنگی امور اجرایی شهرداری درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1- درخواست مجوز شماره 90//ص مورخ 8/1/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت به خانمها زارعی بابت پلاک ثبتی 1628 بخش 22 یزد که 362 متر مربع آن در مسیر بلوار شهید نواب صفوی قرار گرفته و 118 متر مربع باقیمانده دارد در جلسه مطرح ومصوب گردید که بابت انتقال متراژ درمسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده شهرداری مبلغ 5،608،000،000 ریال در وجه مالکین کارسازی وپرداخت نماید ومعادل مبلغ 2،349،000،000 ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید.هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد وکسری اعتبار مورد نیاز درمتمم بودجه پادار خواهد شد.

2- درخواست مجوز شماره 38/ص مورخ 5/1/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت به آقای سید حسین حسینی زاده بابت پلاک ثبتی 9665 بخش 21 یزد که 690 متر مربع آن در مسیر بلوار شهید مطهری قرار گرفته و94  متر مربع باقیمانده دارد در جلسه مطرح ومصوب گردید  بابت واگذاری متراژ درمسیر در دفتر خانه اسناد رسمی به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده ( باتوجه به نداشتن مدرک مالکیت وبه استناد قولنامه واستشهادیه محلی)شهرداری معادل مبلغ 2،193،102،000 ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید.هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد وکسری اعتبار مورد نیاز درمتمم بودجه پادارخواهدشد.

3- درخواست مجوز شماره 100/ص مورخ 8/1/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت به آقای مجرک بابت پلاکهای ثبتی 823 و3 و5 /823  بخش 22 یزد که 8/218 متر مربع آن در مسیر بلوار شهید نواب صفوی قرار گرفته و      7 /323 متر مربع باقیمانده دارد در جلسه مطرح ومصوب گردید که بابت انتقال متراژ درمسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده شهرداری  معادل مبلغ  6،773،800،000 ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید.هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد وکسری اعتبار مورد نیاز درمتمم بودجه پادار خواهد شد.

4- درخواست مجوز شماره 202/1400/ص مورخ 10/1/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت به ورثه علی زارعی بابت پلاک ثبتی 1624 بخش 22 یزد که 80 متر مربع آن در مسیر بلوار شهید نواب صفوی قرار گرفته و167 متر مربع باقیمانده دارد در جلسه مطرح ومصوب گردید که بابت انتقال متراژ درمسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده شهرداری معادل مبلغ2،415،500،000 ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. وبابت خدمات مورد توافق ، مالک مبلغ 1،168،500،000 ریال بدهکار می باشد وملزم به پرداخت مبلغ بدهکاری در هنگام انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری مسیر به نام شهرداری می باشد.هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد وکسری اعتبار مورد نیاز درمتمم بودجه پادار خواهد شد.

5- درخواست مجوز شماره 201/1400/ص مورخ 10/1/1400 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت به ورثه علی زارعی بابت پلاک ثبتی 1/1623 بخش 22 یزد که 3/237 متر مربع آن در مسیر بلوار شهید نواب صفوی قرار گرفته و310 متر مربع باقیمانده دارد در جلسه مطرح ومصوب گردید که بابت انتقال متراژ درمسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده شهرداری معادل مبلغ 5،310،000،000 ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. وپس از کسر خدمات از مبلغ خسارت ، مالکین مبلغ 2،379،100،000 ریال طلبکار می باشند..هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد وکسری اعتبار مورد نیاز درمتمم بودجه پادار خواهد شد.

6- درخواست مجوز شماره 11638/2799/ص مورخ 20/11/1399 شهرداری درخصوص پرداخت خسارت به آقای پوراغنیایی بابت پلاکهای ثبتی 3 و2/6164  بخش 21 یزد که 4/45 متر مربع آن در مسیر خیابان آیت الله حائری قرار گرفته و168 متر مربع باقیمانده دارد در جلسه مطرح ومصوب گردید که بابت انتقال متراژ درمسیر به نام شهرداری میبد وکلیه خسارات وارده شهرداری معادل مبلغ 1،362،000،000 ریال خدمات  به مالک ارائه نماید. که این خدمات بصورت 580،000،000 ریال عوارض مشرفیت ومبلغ 782،000،000 ریال بصورت خدمات شناور به نرخ سال 1399 ارائه می گردد.هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه وعمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد وکسری اعتبار مورد نیاز درمتمم بودجه پادار خواهد شد.

جلسه راس ساعت 19 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3- محمد جواد کارگر4-محمدرضا هدایی5- صفر علی دهقانی 6- علیرضا آزادمنش

رونوشت برابر اصل است.                                                       

سیصدوهفتاد ودومین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت  عادی ساعت 7 روز پنج شنبه مورخ 5/1/1400 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وبا حضور کلیه اعضاء شورا  ،شهردار ومعاونت محترم هماهنگی امور اجرایی شهرداری درسالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

در پاسخ به نامه شماره 18449 مورخ 24/12/1399 با موضوع اعتراض به رای کمیسیون ماده 7 پرونده خانم زهرا آقایی میبدی وشرکاء مالک پلاک ثبتب به شماره 5/2078 بخش 21 یزد در خصوص رای شماره 997/747/ص مورخ 17/12/1399 صادره از کمیسیون ماده 7 فضای سبز شهرداری میبد به استحضار می رساند بنا به بند ((د)) ماده یک آئین نامه قانون اصلاح قانون حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359 شورای انقلاب مصوب 13/5/88 مجمع تشخیص مصلحت نظام هر ملکی که یکی از شرایط اعلام شده را داشته باشد باغ محسوب می شود که پرونده مذکور هم بر اساس رای کمیسیون ماده 12 بصورت محصور مشجر وهم بر اساس سند دفترچه ای بصورت باغ معرفی شده که باغ بودن آن محرز است همچنین براساس ماده 3 آئین نامه ذکر شده در بالا شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمانی برای بررسی هر نوع تغییر وضعیت وتعداد درختان املاک واراضی موضوع ماده یک آئین نامه و صدور پایان کار آن دسته از املاکی که پس از صدور پروانه ساختمانی وضعیت وتعداد درختان موجود در عرصه آنها دچار تغییر شده است ،موضوع را از کمیسیون ماده 7 آئین نامه استعلام نماید.

جلسه راس ساعت 10 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح2-مجیدزارعی3- محمد جواد کارگر4-محمدرضا هدایی5- صفر علی دهقانی 6- انسیه فلاح7- علیرضا آزادمنش

رونوشت برابر اصل است.                                                       

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، به منظور اجرای بند 31 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، صورت بودجه و هزینه این شورا در سال 1399 به شرح ذیل می‌باشد.


 

جهت مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

صورت بودجه و هزینه شورای اسلامی شهر میبد در سال1399

سیصدویازدهمین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده راس ساعت 16 یکشنبه مورخ 1399/4/8 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور شهردار محترم ،کلیه اعضاء شورا و معاونت محترم هماهنگی امور اجرایی در شهرداری،؛ در سالن اجلاس شورا تشکیل گردید.

1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2786/ص مورخ 1399/4/3 در خصوص معافیت از پرداخت عوارض مددجویان بهزیستی شهرستان میبد از عوارض تفکیک آپارتمانی 92 واحدی مسکن مهر بهزیستی واقع در میدان دفاع مقدس به مبلغ (165/790/000) ریال  جهت 64 واحد مسکونی می باشد که سهم هر مددجو برای پرداخت مبلغ مذکور مبلغ (2/590/000) ریال می باشد  در جلسه مطرح و با درخواست معافیت از پرداخت مبلغ فوق موافقت و مصوب گردیدکه از ماده 17 شهرداری ها پرداخت گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2881/ص مورخ 1399/4/8 در خصوص پرداخت هزینه خریداری آب جهت شرکت اسکان ده از شرکت سهامی آب منطقه ای استان یزد در جلسه مطرح و مصوب گردید که هزینه فروش آب بلند مدت 5 ساله را مبلغ (1/734/185/184) ریال می باشد که چک اولی به مبلغ (235/072/209) ریال به صورت نقدی ومابقی چک ها به تاریخ 15 اردیبهشت هر سال باید تامین گردد.و هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی و املاک موردنیاز اجرای توسعه و عمران شهری با کد10206 پرداخت می گردد اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهدشد.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2803/ص مورخ 1399/4/4 بهای خدمات استفاده از دوچرخه های پارک بانوان در جلسه مطرح و مصوب گردید که جهت یک ساعت استفاده از دوچرخه ها مبلغ (40/000) ریال جهت ساعت دوم استفاده از دوچرخه ها مبلغ (30/000) ریال به عنوان بهای اجاره از متقاضیان دریافت و مورد تصویب قرار گرفت.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2886/ص مورخ 1399/4/8 در خصوص مساعدت به آقای مهدی امامی به مبلغ (10/000/000) ریال از محل ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر (ردیف550300) در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2759/ص مورخ 1399/4/3 در خصوص پرداخت خسارت پلاکهای 2280/1 و 2280 اصلی بخش 23 یزد واقع در مسیر بلوار نواب صفوی و میدان مادر به طرف سنتو به موقوفه مصلی یزد و اسحاقیه در جلسه مطرح و مصوب گردید که شهرداری در جهت جبران خسارت و جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری در پی عدم تکلیف مدیران اسبق به وظیفه قانونی خویش در تملک املاک اشخاص، نسبت به پرداخت خسارت جمعا مبلغ (22/000/000/000) ریال بصورت اقساط تا پایان سال 1399 از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری با کد (10206) اقدام گردد.درخواست مجوز شماره 2799/358/ص مورخ 1399/1/27 کان لم یکن تلقی می شود و استرداد می گردد.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2810/ص مورخ 1399/4/5 در خصوص تهاتر محکومیت شهرداری میبد و سید علیرضا آقایی بابت پلاکهای ثبتی به شماره 10592و10591و10593 اصل بخش 23 یزد که با توجه به دادنامه 9809973540200861 شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان میبد جهت پاس ننمودن 4 قطعه چک تحویلی به شهرداری میبد که جمعا مبلغ 900میلیون ریال با احتساب خسارت تاخیرو تادیه بر مبنای عوارض مصوب شورای شهر میبد می باشد در جلسه مطرح و از آنجا که مبلغ (2/150/000/000) ریال جهت پرداخت  به حساب شهرداری میبد محکوم شده است و شهرداری میبد به موجب دادنامه شماره9809970302101084 شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان بابت بهای روز ملک پلاکهای فوق واقع در بلوار امامزاده میرشمس الحق محکوم به پرداخت مبلغ (2/366/847/200) ریال در حق آقای آقایی شده است که بعد از تهاتر مبلغ خسارت و وصولی چک ها ، مصوب گردید که در نهایت شهرداری میبد ملزم به پرداخت مبلغ (216/847/200) ریال در حق آقای سیدعلیرضاآقایی می باشد و هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد و اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد

7- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2724/ ص مورخ 1399/4/2 در خصوص پرداخت خسارت بابت پلاک ثبتی 18 فرعی 2822 بخش 23 یزد به مالیکت محمدتقی روستایی زاده که 84 مترمربع از آن در مسیر خیابان

ولی عصر شهیدیه قرار گرفته و295/3 مترمربع آن باقیمانده می باشد در جلسه مطرح مطرح و مصوب گردید که بابت متراژ در مسیر و کلیه خسارت وارده به ارزش کل (1/260/000/000) ریال معادل مبلغ مذکور خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه گردد. که این خدمات شامل عارض مشرفیت بوده و خسارت با عوارض مشرفیت پایاپای می گردد. هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیازاجرای توسعه عمران شهری (کد10206) پرداخت می گردد و اعتبار آن در متمم بودجه پادار خواهد شد.  

8- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2782/ص مورخ 1399/4/3 در خصوص پرداخت خسارت به آقای مهدی زارع بابت پلاک در مسیر به شماره باقیمانده 6174 بخش 21 یزد که23/65 مترمربع از آن در مسیر خیابان آیت الله حائری روبروی مسجد فاطمیه قرار گرفته و177/75 مترمربع از پلاک باقی مانده است در جلسه مطرح و مصوب گردید که بابت متراژ در مسیر و کلیه خسارات وارده به ارزش کل (1/770/750/000) ریال معادل مبلغ (618/200/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک به صورت عوارض مشرفیت ارائه گردوبقیه خسارت به مبلغ (1/552/150/000) ریال به صورت خدمات شناور به نرخ سال 1399 ارائه گرددو هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیازاجرای توسعه عمران شهری با (کد10206) پرداخت می گردد و اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهدشد.

9- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2701/ص مورخ 1399/4/1 در خصوص قرارداد تفکیک پسماند بین شهرداری با شرکت بهدیس بازیافت میبد در جلسه مطرح و مصوب گردید که با کلیات طرح موافقت و قرار شد در تنظییم و ادامه فعالیت مربوطه موارد مد نظر شورا توسط شهرداری رعایت شود و محور فعالیت قرار گیرد.

10- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2882/2799/ص مورخ 1399/4/8 در خصوص قیمت کارشناسی املاک جهت اجرا در سال 1399 جهت تعیین قدرالسهم شهرداری بابت تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها و نیز محاسبه پارکینگ در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه راس ساعت 19 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش5- صفرعلی دهقانی 6- علیرضا آقایی  7- محمدرضا هدایی

رونوشت برابر اصل است.

 

 

.

 

                                       

سیصدودهمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده راس ساعت 6 صبح پنجشنبه مورخ 1399/4/5 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور شهردار محترم ،کلیه اعضاء شورا ،معاونت محترم هماهنگی امور اجرایی در شهرداری  و کارشناس عمران و باز آفرینی شهرداری در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

1در ابتدای جلسه با حضور مسئولین میراث استان در خصوص معضلات و مشکلاتی که شهر میبد در بافت تاریخی گریبانگیر آن است از طرف اعضاء توضیحاتی ارائه  گردید.

پروژه حسینیه فیروزآباد که 95% پروژه تکمیل شده است و حدود 120 میلییون تومان شهرداری هزینه نموده است.

دیوارگذاری اراضی خیابان امام از پروژ ه های بود که انجام شد به صورت سنتی.

مسیر نخل برداری که جزء پروژ ه های بازآفرینی و مشارکتی بوده است که در دستور کار قرار گرفته و برنامه اجرای آن به به صورت مدیریت پیمانی بسته شده است که انشالله در نیمه اول تیرماه شروع می شود. و مسیر بین الحرمین که بهسازی مسیر است در حال تکمیل پروژه می باشد. از مناطق هدف طرح های بازآفرینی راسته بازارفاز 2 می باشد. که طرحهای آن آماده شده است.مناطق اطراف حمام شهیدیه پروژه مرمت و ساماندهی مسیرهای اطراف یخچال میبد و حمام علی آباد احیای برج راستا بازار در فاز2 طرح معابر اطراف حمام محمودآباد و طرح بهسازی حسینیه محمودآباد پیاده روهای مسجد جامع میبد.

قانون1398/4/18 که ساخت و ساز غیرقانونی در بافت تاریخی حکم تخریب دارد.

ضوابط حاکم بر باغات هم پیوند از ضوابط شورای شهرسازی  می باشد و کاملا عرصه و حریم آن وضوابطی که بر این بافت تاریخی حاکم است کاملا مشخص است.

مسئولین میراث از استان توضیحات کامل و جامع ارائه نمودند  و مصوب گردید که یک نفر از شهرداری رابط بین میراث و شهردار و مسئول پیگیری امور ویژه میراث و بافت تاریخی میبد می باشد

جلسه راس ساعت 9 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش5- صفرعلی دهقانی 6- علیرضا آقایی  7- محمدرضا هدایی

رونوشت برابر اصل است.

 

 

.

 

                                       

سیصد و نهمین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت عادی راس ساعت 16 یکشنبه مورخ 1399/4/1 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور شهردار محترم ،کلیه اعضاء شورا و معاونت محترم هماهنگی امور اجرایی در شهرداری تشکیل گردید.

1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2695/ص مورخ 1399/4/1 در خصوص مساعدت به آقای اکبر برزگر پیرو نامه شماره 3799 به مبلغ (10/000/000) ریال در جلسه مطرح و مصوب گردیدکه از محل ساماندهی و کمک به اقشار آسب پذیر (ردیف550300) پرداخت گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2696/ص مورخ 1399/4/1 در خصوص مساعدت به خانم زارعی به مبلغ (10/000/000) ریال در جلسه مطرح و مصوب گرید که این مبلغ از محل ساماندهی و کمک به اقشار آسب پذیر (ردیف550300) پردخت شود.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2700/ص مورخ 1398/4/1 در خصوص مناقصه عمومی آسفالت معابر محلات خانقاه، ده آباد و مهرجرد به مبلغ (10/000/000/000) ریال در جلسه مطرح و مصوب گردید که هزینه اجرای پروژه از محل طرح زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف40106) پس از تامین اعتبار قابل پرداخت و تامین گردد.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2663/ص مورخ 1399/4/1 در خصوص مناقصه عمومی آسفالت معابر محله شهیدیه به مبلغ(9/000/000/000) ریال در جلسه مطرح و مصوب گردید از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف40106) بعد از تامین اعتبار پرداخت گردد.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2699/ص مورخ 1399/4/1 در خصوص مناقصه عمومی آسفالت معابر محلات محمودآباد و شاه جهان آبادبه مبلغ (13/000/000/000) ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.و مقرر شد که هزینه آن از محل اجرای پروژه طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر(ردیف40106) پرداخت و تامین گردد.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2697/ص مورخ 1399/4/1 در خصوص مناقصه عمومی آسفالت معابر محلات فیروزآباد و بارجین در جلسه مطرح و مصوب گردید که به مبلغ (16/000/000/000) ریال از هزینه اجرای پروژه طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر(ردیف40106) بعد از تامین اعتبار قابل پرداخت و تامین گردد.

7- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2690/ ص مورخ 1399/4/1 در خصوص مناقصه عمومی پروژه اجرای سازه بتنی ارگ شهرداری (ساختمان اداری) در جلسه مطرح و با برآورد اولیه (80/000/000/000) ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گفت و هزینه مربوطه از محل طراحی، احداث ، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری ردیف50308 و مابقی از ردیفی که در متمم بودجه پادار خواهدشد تامین می گردد.

8- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2689/ص مورخ 1399/4/1 در خصوص خرید یک دستگاه خودرو ایسوزو و آتش نشانی از استانداری به مبلغ (1/722/000/000) ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ضمنا هزینه مربوطه از محل خرید ماشین و اوازم آتش نشانی (ردیف0118) تامین خواهد شد.

جلسه راس ساعت 19 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش5- صفرعلی دهقانی 6- علیرضا آقایی  7- محمدرضا هدایی

رونوشت برابر اصل است.

 

 

.

 

                                       

سیصدو هشتمین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده راس ساعت 5صبح  پنجشنبه مورخ 1399/3/29 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضورکلیه اعضاء شورا ،نماینده محترم مردم  در مجلس شورای اسلامی آقای دکتر میرمحمدی ، شهردار محترم، معاونت محترم هماهنگی امور اجرایی در شهرداری و شورا وکارشناس امور ویژه شهرسازی شهرداری جناب آقای کریم زاده تشکیل گردید.در این جلسه با توجه به موضوع جلسه که در خصوص حریم شهر میبد بود کارشناس حقوقی شهرداری  آقای تقی زاده نیز حضور داشتند.   

در ابتدای جلسه آقای دکتر زارعی در خصوص وضعیت فیزیکی قبلی شهر میبد تو ضیحاتی ارائه نمودندو حد و مرز و حریم میبد را بر اساس آخرین وضعیت موجود بویژه  در ناحیه بیده بیان کردند.

در پایان این نشست مقرر شد که در اولین فرصت جلسه ای با حضور آقای دکتر میرمحمدی و اعضای شورای میبد و اعضای شورای مزرعه بیده تشکیل و در این خصوص مباحثی رد وبدل گرددو تفاهماتی در این راستا جهت رفع این معضل منعقدشود..

در ادامه جلسه ای ساعت 7:30با حضور مدیرکل اداره آبفا یزد و دیگر مسئولین آن سازمان و ریاست محترم اداره آب و فاضلاب میبد تشکیل گردید.با محوریت موضوع تبصره3و درصد میزان مصرف به مترمکعب و تعرفه کاربری آب خانگی و غیرخانگی و حق انشعاب و درآمد حاصل از آن و تعدادفروش  و قیمت پیشنهادی به ازای هر واحد در جلسه مطرح و توضیحاتی از طرف کارشناسان اداره آبفا داده شد و هریک از اعضای شورا نیز در این خصوص پیشنهاداتی ارائه نمودند.

مصوبات این جلسه:

 1- مقرر گردید که شیربرداشت آب شرب در منطقه بیده تا پایان تیرماه اقدام و اجرایی شود و حسن آباد و بیده شیر برداشت از شبکه اقدام خواهد شد.

2- تعرفه کاربری مطرح شده و کلیات اصل تبصره3 موافقت گردید و قرار شد بعد از ارائه فرمها و برنامه های کارشناسی اداره آب و فاضلاب جزئیات آن به صورت نهایی اعلام گردد.

1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2169/ص مورخ 1399/3/18 در خصوص پرداخت خسارت به خانم اقدس خالقی میبدی بابت پلاک ثبتی 1762/2 بخش 21 یزد که55/70 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان معلم قرار گرفته و76/10 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح ومقرر شد بابت متراژ در مسیر قرار گرفته و کلیه خسارات وارده به ارزش کل (832/500/000) ریال ، معادل مبلغ (399/520/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه گرددواین خدمات صرفا شامل عوارض مشرفیت بوده وبا توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر میبد به شماره نامه 2796/12145/ص مورخ 1396/11/29 یعد از تسویه حساب خسارت ، عوارض مشرفیت با خسارت پایاپای می گردد. هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری با کد (10206) پرداخت می گردد. و اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهدشد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2597/ص مورخ 1399/3/29 در خصوص خرید یک دستگاه خودروی مزدای تک کابین کارا2000 حداکثر تا سقف مبلغ (1/500/000/000) ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه از شرکت شهر خودرو ایرانیان فردا در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد هزینه آن از محل خرید ماشین آلات وسائط نقلیه (ردیف40208) تامین خواهد شد.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2296/ص مورخ 1399/3/21 در خصوص پرداخت هزینه انتقال اسناد پلاکهای ثبتی 6و7 فرعی 7784 بخش 23 یزد به اداره کل مسکن و شهرسازی استان یزد در جلسه مطرح و به مالکیت آقایان سیدحسین و سید ماشاالله آقایی تحویل نموده است  و قسمتی از پلاک فوق تفکیک و ساخت و ساز تجاری انجام شد ه است و با توجه به درخواست مالک که اسنادپلاکها به نام دولت جمهوری اسلامی می باشد به نام ایشان منتقل شود.و در صورتجلسه مذکور قید شده ومقرر شد که شهرداری موظف باشد کلیه وجوه متعلقه را به اداره زمین شهری بپردازد که بابت پرداخت یا عدم پرداخت وجوه در شهرداری مدرکی یافت نگردیده با این شرایط اداره کل راه و شهرسازی استان یزد طی نامه شماره 17131 مورخ 1399/3/20 بابت هزینه دو پلاک ثبتی فوق به مبلغ (22/425/536) ریال از شهرداری میبد درخواست و هزنیه آن مصوب گردید که از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری (کد10206) پرداخت گردد/ ضمنا اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار گردد

جلسه راس ساعت 9:30 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش5- صفرعلی دهقانی 6- علیرضا آقایی  7- محمدرضا هدایی

رونوشت برابر اصل است.

 

 

.