سیصدو هفتمین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده راس ساعت 16 یکشنبه مورخ 1399/3/25 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور  معاونت امور اجرایی شهرداری و کلیه اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه ابتدا دو ابلاغیه از شهرداری میبد واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری با موضوع رفع مزاحمتهای دامی و مشاغلمزاحم شهری در جلسه مطرح و به اطلاع اعضاء رسانیده شد.

اطلاعیه مرکز بهداشت میبد مبنب بر اجرای طرح استانی ((نفس)) به منظور حمایت همه جانبه خانواده ها در راستای صیانت از سلامت فرزندئان  و دیگر اعضای خانواده با تکمیل فرمهای مربوطه توسط والدین دانش آموزان شاغل در دستگاههای دولتی از طریق کلنیک.

با توجه به درخواست مرکز بهداشت مبنی بر معرفی رابط بهداشت مقرر گردید که جناب آقای پورعبدلی دبیر شورا به عنوان پیام گزار و رابط بهداشت به مرکز بهداشت معرفی گردد.

اصلاحیه اولویت های برنامه ها و پروژه های سال 1399 شهرستان میبد اعلام و به اطلاع اعضاء رسانیده شد.

در ادامه صورتجلسه اولین و دومین جلسه شورای ترافیک شهرستان در سال 1399 به اطلاع تمامی اعضا رسانیده شد.

جناب آقای آزادمنش و دکتر زارعی در خصوص مصوبات و جلسه کمیته اوقاف که در تاریخ دوشنبه 1399/3/19 در فرمانداری تشکیل شده است پیشنهادات و بیاناتی ارائه نمودند.

آقای سیدمحسن فلاح ریاست محترم اداره بهزیستی با حضور در جلسه در خصوص اراضی و اسناد و املاک موجود زمین ساختمان بهزیستی توضیحاتی ارائه گردید.ومقرر شد که در جلسه ای با حضور متولی زمین های مذکور و ارائه اسناد و مدارک موجود بدهی شهرداری و بهزیستی به متولی زمین موقوفه جامع و کامل مشخص گردد.

 

1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2293/ص مورخ 1399/3/21 در خصوص تمدید قرارداد عملیات نگهداری فضای سبز و تاسیسات مربوطه شهر میبد در جلسه مطرح و نظر به اینکه بموجب صورتجلسه کمیسیون عالی معاملات شهرداری به شماره 2799/2230/ص مورخ 1399/3/19 مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و تاسیسات مربوطه  موضوع آگهی شماره 2799/1817/ص مورخ 1399/3/1 بعلت عدم به حد نصاب رسیدن شرکت کنندگان مناقصه جدید وبه مرحله دوم موکول گردید. شهرداری با توجه به زمان مورد نیاز جهت رعایت و انجام برگزاری تشریفات مناقصه عمومی و با امعان نظر به اتمام قرارداد شماره 2799/999/ص مورخ 1399/2/14 موضوع مجوز شماره 509 مورخ 1399/2/4 شورای شهر در خصوص واگذاری فضای سبز به شرکت آراکاکتوس مهر میبد نسبت به تمدید قرارداد اخیر الذکر به مدت یکماه به مبلغ (7/549/866/8720) ریال (با رعایت حد نصاب معاملاتی) اقدام و مقرر گردید از طریق ترک تشریفات مناقصه به آن شرکت واگذار نمایدو مقرر شد هزینه مربوطه از محل طرح احداث پارک و ایجاد فضای سبز و کمربندی فضای سبز(ردیف20102) تامین گرردد.

جلسه راس ساعت 19 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش5- صفرعلی دهقانی 6- علیرضا آقایی  7- محمدرضا هدایی

رونوشت برابر اصل است.

 

 

.

 

                                       

سیصد و ششمین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده راس ساعت 6 صبح پنجشنبه مورخ 1399/3/21 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور  معاونت امور اجرایی شهرداری و اکثریت اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.ضمنا صورتجلسات 304و305 مصوبه ای نداشته است.

در ابدای جلسه آقای دکتر زارعی  در خصوص اختلاف بین شهرداری ومالک زمین واقع در میدان مادر صحبت و در موردآزادسازی و احداث خیابان جدید توضیحات لازم را ارائه نمودندودر ادامه آقای هدایی در خصوص نحوه نظارت و بازرسی شرکت های خدماتی فضای سبز و نظارت بیشتر شورا در این خصوص و نظارت شورا در مورد طرح های ترافیکی قبل از اجرا توسط اعضای شورا و تایید آن موضوعاتی را مطرح نمودند.

در ادامه در خصوص ساختمان نیمه تمام سه راه سعیدی و ایجاد چشم انداز نازیبامقرر گردید که شهرداری از طریق واحد اجرائیات پیگیر و برای رفع معضل اقدام گردد. در ادامه آقای آقایی در خصوص پروسه تعیین تکلیف ماندگاری ایشان در شورای شهر و حواشی و مطالب ایجاد شده در فضای مجازی، توضیحاتی برای اعضاء شورا مطرح کردند و شبهات برطرف گردید و مقرر شد با توجه به درخواست ایشان از فرماندار محترم ، به محض دریافت نامه فرمانداری موضوع استعفای ایشان در صحن شورا مطرح و به رای گیری و نظرخواهی از اعضاء اقدام شود.

در ادامه آقای دکتر دهقانی در خصوص عملکرد و ارائه هزینه کرد آزادسازی های محلات مختلف میبد درخواست نمودند که گزارش کامل و جامع آماری با ثبت هزینه ریز و آنالیزهای موجود در تمام پروژ ه های اجرا شده توسط شهرداری از آغاز شورای پنجم تا زمان کنونی ارائه گردد و در این خصوص  ریاست محترم شورا از شهردار طی نامه ای کتبا درخواست نماید که جهت  نظارت و آگاهی کامل و جامع اعضا شورا در اختیار قرار گیرد.

آقای آزادمنش در خصوص آزادسازی و ایجاد پارکینگ مناسب در معابر پر تردد و عمومی و نظارت بر شرکت های خدماتی، تعیین تکلیف در خصوص پروژ ه های اجرایی و... بیان فرمودند.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2073/ص مورخ 1399/3/13  در خصوص مصوبات دوازدهمین جلسه کمیته نامگذاری در جلسه مطرح و در مورد نامگذاری تقاطع بلوارهای بهارستان و سربازان گمنام تحت عنوان میدان انقلاب در جلسه مطرح و تثبیت گردید.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/2079/ص مورخ 1399/3/13 در خصوص پرداخت خسارت به ورثه خانم مظاهری بابت پلاک ثبتی به شماره 566 بخش 23 یزد (خ هفتم تیر) که 300 مترمربع از پلاک فوق در مسیر قرار گرفته و 540مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح و مقرر شد بابت متراژ در مسیر قرار گرفته و کلیه

خسارات وارده به ارزش کل (3/597/000/000) ریال، معادل مبلغ (3/859/650/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه گردد. که این خدمات شامل عوارض مشرفیت ، ارزش افزوده ناشی از طرح جامع و تفصیلی می باشد وبعد از تسویه حساب خسارت ، مالک مبلغ (262/650/000/000) ریال بدهکار می باشدوهزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری با کد (10206) پرداخت می گرددو اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

جلسه راس ساعت 9صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش5- صفرعلی دهقانی 6- علیرضا آقایی  7- محمدرضا هدایی

                                                                                                                         

 

رونوشت برابر اصل است.

 

                                       

سیصد و پنجمین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت عادی راس ساعت 16 سه شنبه مورخ 1399/3/18 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضورآقای اعتمادی معاونت هماهنگی امور اجرایی شهرداری و کلیه اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه در خصوص طرح های ترافیکی اجرا شده ونواقص موجود در آن پیشنهاداتی ارائه گردید و مقرر شد که جهت ایمن سازی معابر پر ترددو اجرای طرح های ترافیکی جدید قبل از اجرای آن توسط شهرداری به تایی اعضای شورای شهر رسانده شود.

در ادامه در خصوص تامین آب آشامیدنی مردم در محلات و راه انداز و فعال نمودن تانکرهاو منبع های آب در نقاط مختلف صحبت هایی ایراد گردید و مقرر شد باتفاهماتی بین شهرداری و اداره آبفا در خصوص محلاتی که نیاز به منبع آب دارنداین طرح اجرا گرددو تمام پروتکل های بهداشتی رعایت و فرهنگ سازی شود.

در زمان پایانی جلسه با حضور یکی از شهروندان میبد توضیحاتی در خصوص مسائلی از قبیل معضلات و مشکلات حوزه میراث و بافت تاریخی میب، مسائل ویژه کمیسیون ماده 100شهرداری، مباحث غیرقانونی اراضیدر حاشیه شهرمیبد، مفهوم سازی المانهای میادین سطح شهر وبوم سازی آن بهسازی پیاده روهای سطح شهر و تعمیر معابرو کوچه ها و غیرواز طرف اعضاء شورا ارائه گردید.

جلسه راس ساعت 19با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2-انسیه فلاح 3-مجید زارعی 4-علیرضا آزادمنش5-صفرعلی دهقانی6- علیرضا آقایی7- محمدرضا هدایی

                                                                                                                         

 

رونوشت برابر اصل است.

 

                                       

سیصد و چهارمین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده راس ساعت 16 سه شنبه مورخ 1399/3/13 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور اکثریت اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

ابتدا گزارشی از نحوه عملکرد پروژه های عمرانی شهرداری مانند بهسازی پیاده روها، میادین، و معابر و آسفالت خیابانها توسط هریک از اعضاء که مسئولیت نظارت بر مناطق هفتگانه میبد دارند ارائه گردید.

در ادامه در خصوص محتوای مطالب درخواستیو پیگیری موضوعات مطرح شده در جلسه ای با حضور اعضاء شورا و رئیس بنیادمسکن و نماینده مردم تفت و میبددر مجلس شورای اسلامی پیشنهاداتی ارائه گردیدو مقرر شد که آقای دکتر زارعی نامه ای به همین محتوا تدوین و جهت پیگیری خوب نمایندهدر مراحل بعدی به ایشان ابلاغ و ارسال نماید.وبعد از آن به درخواستهای چند شهروند در خصوص عوارض پارکینگ و عوارض ساختمانی توسط کارشناسان و اعضای شورا پاسخ داده شد.

در مورد ایجاد رونق هرچه بیشتر در تولیدات با توجه به نامگذاری جهش تولیدصحبت و پیشنهاد گردید که در جلسات با مسئولین استانی چنین مطرح گرددکه برای رونق بیشتر هر چه تولید سعی شود که موانع از سر راه تولیدکنندگان برداشته شود واز آنجاکه بیشترین رونقوصادرات وتولیدات استان یزد کاشی و سرامیک می باشد. بهتر آن است که در این خصوص همکاری های لازم را اعمال کنند.

جلسه راس ساعت 19با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش5صفرعلی دهقانی  6- علیرضا آقایی

                                                                                                                         

 

رونوشت برابر اصل است.

 

                                       

سیصد و دومین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده راس ساعت 6:30 پنجشنبه مورخ 1399/3/8 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور  معاونت امور اجرایی شهرداری و کلیه اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

در ابتای جلسه جناب آقای سرهنگ موسوی وکارشناس روابط عمومی آن مرکز (نیروی انتظامی) حضور یافتند وگزارشی از امنیت حاکم بر شهر و فعالیتهای اجرا شده در این خصوص ارائه نمودندو از تمامی ارگان ها و ادارات مختلف میبد درخواست ایجاد تعامل گردید.

کنترل ترددها در سطح شهر،کنترل امنیت مجالس، تالارها، برنامه های مختلف فرهنگی و... رسیدگی به شکایات مردم در حوزه قضایی ، تامین امنیت و آسایش مردم، توقیف خودروهای متخلف.در حوزه تصادفات باید به طور ویژه وارد عمل شود.

ناامن بودن مسیر تردد بعضی از جاده ها وراههای عبور وسایل نقلیه بویژه در خط کمربندی پرخطر پلیس اجتماعی در موضوعات مختلف در میبد تشکیل گردید.کنترل و مناسب سازی مکان های نگهداری طیور و دام ها با رعایت اصول بهداشتی.

نیروی انتظامی در حوزه سطح آماری به طور کامل و جامع می باشد.

حضور اتباع و افراد غیربومی در محلات قدیمی و بافت تاریخی میبد از جمله معضلات شهرستان می باشد.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1880/ص مورخ 1399/3/6  در خصوص پرداخت خسارت به آقای لطف الله دهقانی بابت پلاک ثبتی 11982/185/826 بخش 23 یزد در جلسه مطرح و مقرر گردید که 6 مترمربع رواق داخل پیاده رو تخریب گردد و شهرداری میبد مبلغ (48/000/000) ریال در وجه مالک کارسازی و پرداخت گردد.هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز توسعه و عمران شهری با کد 10206پرداخت می گرددو ضمنا اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1771/ص مورخ 1399/2/31 در خصوص مزایده اجاره جایگاههای CNG واقع در بلوار آزادگان به مبلغ (504/000/000) ریال و جایگاه ورودی میبد به مبلغ (564/000/000)ریال طبق ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری در جلسه مطرح و مصوب گردید که به شرکتهای واجدالشرایط برای مدت یکسال به مزایده گذاشته شود.

جلسه راس ساعت 9:30 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش5صفرعلی دهقانی  6- علیرضا آقایی

                                                                                                                         

 

رونوشت برابر اصل است.

 

                                       

سیصدو سومین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده راس ساعت 6:30 یکشنبه مورخ 1399/3/11 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور  معاونت امور اجرایی شهرداری و اکثریت اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1681/ص مورخ 1399/2/30  در خصوص پرداخت خسارت به آقای محمدرضا خالقی بابت پلاک ثبتی 1762/7بخش 21 یزد به وکالت آقای کمال بنا که 32/8 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان معلم قرار  گرفته و44/8 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید که بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده ،شهرداری میبد معادل مبلغ (235/200/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه گردد. هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری با (کد10206) پرداخت می گردد واعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1359/ص مورخ 1399/2/23 در خصوص پرداخت خسارت به آقای مهدی محمدی نسب مالک پلاک ثبتی7113/4 بخش 23 یزد در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

جلسه راس ساعت 18:30با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش5صفرعلی دهقانی  6- علیرضا آقایی

                                                                                                                         

 

رونوشت برابر اصل است.

 

                                       

سیصد و یکیمن  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد راس ساعت 6:30 پنجشنبه مورخ 1399/3/1 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور  معاونت امور اجرایی شهرداری و اکثریت اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.در ضمن جلسه 300 شورا مصوبه ای نداشته است.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1764/ص مورخ 1399/2/31  در خصوص مساعدت به خانم فاطمه دهقانی به مبلغ (100/000/000) ریال در جلسه مطرح و مصوب گردید که این هزینه از محل ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر ردیف ماده 17 پرداخت گردد. این هزینه جهت آزادسازی نامبرده از زندان مساعدت می گردد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1765/ص مورخ 1399/2/31 در خصوص مساعدت به آقای ابوالفضل زارع که دارای معلولیت می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید که مبلغ (5/000/000) ریال از محل ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر (ردیف550300) مساعدت شود.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1730/ص مورخ 1399/2/31 در خصوص پرداخت خسارت به آقای سیدعلی میرمحمدی مالک پلاک ثبتی 8727 بخش 23 یزد به آدرس خیابان رشیدالدین که 154/6 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان قرار گرفته و سند اصلاح متراژ شده و 495/5 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید که بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده شهرداری معادل (1/127/260/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک صرفا به صورت عوارض مشرفیت طبق توافقنامه ارائه گردد.ضمنا هزینه آن از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه عمران شهری با کد 10206 پرداخت می گردد.اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1675/ص مورخ 1399/2/30 در خصوص پرداخت خسارت به آقای مهدی شیری احمدآبادی بابت مازاد در مسیر از پلاک 9075/9 بخش 21 یزد 2/3 متر عقب نشینی در ضلع شمالی داشته است و 1/3 مترمربع مازاد سند مالکیت صادره می باشد در جلسه مطرح و مقرر شد که شهرداری میبد بابت خسارت متراژ در مسیر که از قرار هر مترمربع کارشناسی شده (12/000/000) ریال بوده است و با احتساب 11/44 مترمربع مازاد در مسیر ، شهرداری مبلغ (137/280/000) ریال به مالک بپردازد و هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه عمران شهری با کد (10206) پرداخت می گردد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1755/ص مورخ 1399/2/31 در خصوص اصلاح نرخ کرایه تاکسی تلفنی، بی سیم، آژانس ها در جلسه مطرح و پیرو بند 3 صورتجلسه 297 شورا مورخ 1399/2/21 و بند 3 صورتجلسه 298 شورا مورخ 1399/2/23 مورد تصویب قرار گرفت و اصلاحاتی در خصوص نرخ پیشنهادی از طرف سازمان صورت گرفت.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1779/ص مورخ 1399/2/31 در خصوص تمدید قرارداد شماره 2798/812/ص برای اداره امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جایگاه و تهیه و عرضه و فروش مداوم گاز فشرده CNG در جایگاه واقع در  خیابان آزادگان شهر میبد در تاریخ 1399/3/11 به پایان می رسد در جلسه مطرح و مصوب گردید که به دلیل طولانی شدن زمان اعلام نظر کارشناس برای اجاره جایگاه و نبودن زمان کافی برای برگزاری فرآیند تشریفات مزایده و موارد دیگر وجود ندارد مقرر گردید که این قرارداد فوق از تاریخ 1399/3/12 تا تاریخ 1399/4/31 تمدید گردد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1778/ص مورخ 1399/2/31 در خصوص تمدید قرارداد شماره 2798/813/ص برای ادراه امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جایگاه و تهیه و عرضه و فروش مداوم گاز فشرده CNG در جایگاه واقع در  ورودی شهر میبد از طرف یزد در تاریخ 1399/3/11 به پایان می رسد در جلسه مطرح و مصوب گردید که به دلیل طولانی شدن زمان اعلام نظر کارشناس برای اجاره جایگاه و نبودن زمان کافی برای برگزاری فرآیند تشریفات مزایده و موارد دیگر وجود ندارد مقرر گردید که این قرارداد فوق از تاریخ 1399/3/12 تا تاریخ 1399/4/31 تمدید گردد.

8- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1717/ص مورخ 1399/2/31 در خصوص مصوبات یازدهمین جلسه کمیته نامگذاری شهر میبد در تاریخ 29 اردیبهشت در جلسه مطرح و در چهار بند به تصویب رسید:

1-خیابان نارستان: حد فاصل خیابانهای عارف و ملل در ضلع جنوبی بلوار امامزاده میرشمس الحق.

2- خیابان سروستان: مقابل خیابان نارستان واقع در بلوار امامزاده میرشمس الحق .

3-بلوار شارستان: بلوار حدفاصل میدان جانباز تا میدان ارگ.

4- بلوار سربازان گمنام حد فاصل بلوار بسیج تا میدان انقلاب.

9- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1767/ص مورخ 1399/2/31 در خصوص پروژه آسفالت خیابان و معابر منطقه یخدان وامیرآباد در جلسه مطرح و مصوب گردید که شهرداری به استناد ماده 19آئین نامه شهرداری هانسبت به واگذاری پروژه آسفالت معابر یخدان و امیر آباد شامل(زیرسازی حمل ونقل، پخش آسفالت و اجرای آن تا سقف مبلغ (18/000/000/000)ریال به سازمان همیاری شهرداری ها استان واگذار گردد. هزینه مربوط از محل زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف40106) پرداخت شود.

جلسه راس ساعت 9:30با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش5صفرعلی دهقانی  6- علیرضا آقایی

                                                                                                                         

 

 

 

                                       

سیصدمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد راس ساعت 16 یکشنبه مورخ 1399/2/28 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور معاونت امور اجرایی شهرداری و اکثریت اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

در خصوص پروژه های عمرانی شهری در منطقه های مختلف هر یک از اعضاء شورا که مسئول پیگیری آن منطقه می باشند گزارشاتی ارائه گردید. در زمینه نرخ تاکسی های شهری بی سیم و.. و تجدیدنظر در خصوص نرخ آن بحث و مقرر گردید که در جلسه کمیسیون عمران کارشناس حمل و نقل شهرداری با نمایندگانی از تاکسی ها حضور ونتیجه نهایی را در قالب الحاقیه مصوب گردد.

جلسه راس ساعت 19با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آزادمنش6- علیرضا آقایی  

                                                                                                                         

 

 

 

                                       

دویست و نود و نهمین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد راس ساعت 6:30 پنجشنبه مورخ 1399/2/25 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور شهردار محترم ، معاونت امور اجرایی شهرداری و کلیه اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقایان دکتر فرحزادی رئیس بیمارستان امام جعفر صادق (ع) و جناب آقای مهندس برجسته مدیر داخلی بیمارستان حضور یافتند و در خصوص فعالیتهای خوب وارزنده کادر درمانی و خدماتی بیمارستان گزارشاتی ارائه نمودند و از شورا وشهرداری جهت مساعدت های خوبی که در این ایام در خصوص مبارزه و درمان بیماران کووید 19 ارائه نمودند تقدیر و تشکر نمودند.

هر یک از اعضای شورا نیز با ارائه درخواست هایی در خصوص ایجاد تعامل و همکاری بین شورا و شهرداری از یک طرف و بیمارستان از طرف دیگر توضیحاتی ارائه نمودندو مقرر گردید که بیمارستان در خصوص تامین فضای مناسب پارکینگ اقدامات خوبی شروع و اجرایی نماید تا رضایت شهروندان در خصوص پارکینگ بیمارستان وایمن سازی آن فراهم شود.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/1009/ص مورخ 1399/2/15  در خصوص خسارت به ورثه رضا دهقانی بابت پلاک 15/96 اصلی بخش 24 یزد (بلوار کاشف آباد) و رای شعبه 2 دادگاه میبد به شماره رای 9809973540200412 به مالکیت نامبرده که 287/7 مترمربع از پلاک فوق در مسیر قرار دارد در جلسه مطرح و مصوب گردید شهرداری پس از انتقال سند مالکیت توسط مالک به نام شهرداری میبد، اقدامات لازم بعمل آورد. ضمنا هزینه مربوطه از ردیف طرح تملک اراضی و املاک مورد نیازاجرای توسعه و عمران شهری (کد10206 )پرداخت می گردد.

جلسه راس ساعت 9:30با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آزادمنش6-صفرعلی دهقانی                  7- علیرضا آقایی  

                                                                                                                         

 

 

 

                                       

دویست و نود وهشتمین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت فوق العاده راس ساعت 16 سه شنبه مورخ 1399/2/23 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور  اکثریت اعضاء شورا در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/606/ص مورخ 1399/2/3  در خصوص پروژه نگهداری فضای سبز و تاسیسات مربوطه شهر میبد در جلسه مطرح و مصوب گردید که مناقصه عمومی جهت اجرای پروژه نگهداری فضای سبز میبد با برآورد اولیه به مبلغ (133/636/196/304) مطابق با مشخصات پیوست برگزار گردد. ضمنا هزینه مربوطه از محل طرح احداث پارک و ایجاد فضای سبز و کمربند فضای سبز (ردیف20102) تامین می گردد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2799/791/ص مورخ 1399/2/9 در خصوص پرداخت خسارت به آقای مهدی شیری احمدآبادی بابت مازاد در مسیر از پلاک 9075/9 بخش 21 یزد در جلسه مطرح از آنجا که خسارت متراژ در مسیر از قرار هر مترمربع کارشناسی شده (12/000/000) ریال وبا احتساب 11/44 مترمربع متراژ در مسیر مازاد، شهرداری باید مبلغ (137/280/000) ریال به مالک پرداخت نماید.در جلسه مطرح وبه تصویب رسید. در ضمن مقرر شد که این گونه موارد نیاز به مصوبه و مجوز شورا نداشته باشد وطبق طرح تفضیلی جدید انجام شودوچنینی مواردی به شورا ارجاع داده نشود.

3- پیرو بند 3  صورتجلسه 297 شورا مورخ 1399/2/21 وبا حضور کارشناسان حمل و نقل شهرداری و آژانس های شهری بحث و بررسی پیرامون نرخ کرایه تاکسی های تلفنی، بی سیم وآژانس ها ، در جلسه مطرح  و مصوب گردید کرایه هر سفر شهری در محدوده شهر تا 4 کیلومتر از 60/000 ریال به 65/000 ریال افزایش یابد.

جلسه راس ساعت 18:30با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4- مجید زارعی 5- علیرضا آزادمنش6-صفرعلی دهقانی