دویست وهشتاد وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت عادی راس ساعت  7صبح  روز یکشنبه مورخ 1399/1/17 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور کلیه اعضاء شورا وشهردار محترم در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه بنا به درخواست ریاست محترم شورا آقای دکتر صفرعلی دهقانی گزاشی از آمار وارقام بیماران کرونایی در میبد و نحوه و کیفیت شیوع بیماری کرونا ویروس ارائه گردید.

در ادامه آقای دکتر زارعی در خصوص وضعیت فضای سبز میبد بویژه معضل درختهای کاج پیشنهاداتی ارائه نمودند واینکه خدمات فضای سبز برای جلوگیری از خشک شدن درختان کاج به صورت علمی و کارشناسی بررسی و جهت رفع این مشکل اقدام نماید.

درادامه مصوب گردید با توجه به اینکه بعضی مالکان اراضی و ساختمانها نسبت به وضعیت زمین وساختمان خود در زمان نقل و انتقال،تفکیک، تغییرکاربری، صدور پروانه ساختمان و صدور پایانکارو عدم خلافی، تعیین تکلیف نموده ویا سندی از شهرداری دریافت نموده اندولی متاسفانه بخشی از زمین آنها که در مسیر خیابان یا کوچه قرار گرفته ، مجددا تصرف نموده وآزادسازی نشده است لذا مستدعی است که شهردار در این خصوص دستور فرمائید که اقدامات لازم جه

ت رفع تصرف اراضی فوق به عمل آید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13841/ص مورخ 1398/12/7  در خصوص واگذاری زمین به شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بابت خسارت کسری واگذاری زمین در بیده در جلسه مطرح و مقرر گردید بابت خسارت ازطرف شهرداری میبد به ارزش (1/017/500/000) ریال، شهرداری میبد پلاک ثبتی به شماره 22/7/3540 بخش 22یزد به ارزش (2/025/000/000) ریال واگذار شرکت تعاونی نموده واز این بابت شرکت تعاونی مبلغ(1/007/500/000) ریال بدهکار شهرداری میبد می باشد مورد تصویب قرار گرفت.

2- درخواست مجوزشهرداری به شماره 2799/79/ص مورخ 1399/1/17  در خصوص خرید قیر 70*60 از طریق شرکت پالایش نفت جیران اردکان طبق قیمت روز بورس و تا سقف مبلغ(2/600/000/000) ریال جهت پخش آسفالت سطح شهر از طریق ترک تشریفات مناقصه در جلسه مطرح و به تصویب رسید.ضمنا هزینه مذکور از محل عبور و مرور شهری در طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر(ردیف40106) در پروژه روکش و آسفالت خیابان پرداخت خواهد شد.

جلسه راس ساعت 10 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2 – انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4 - مجید زارعی 5- علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی 7- علیرضاآقایی

رونوشت برابر اصل است.                                                                              

 

 

 

                                       

دویست وهشتاد وششمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد بصورت فوق العاده راس ساعت  7صبح  روز پنج شنبه مورخ 1399/1/14 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید باحضور کلیه اعضاء شورا وشهردار محترم در سالن همایش شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه هریک از اعضاء به ارائه گزارشی مختصر از نحوه عملکرد سازمان ها و ادارات میبد در جهت جلوگیری و قطع زنجیره شیوع بیماری کرونا ویروس پرداختند.

1-درخواست مجوز شماره 2798/14365/ص مورخ 1398/12/24  در خصوص مساعدت به آقای حسین زارعشاهی به مبلغ (15/000/000) ریال در جلسه مطرح و مصوب گردید که مبلغ مذکور از محل کمکها واعانات به مستمندان (ردیف551204170003) به نامبرده مساعدت گردد.

2- درخواست مجوز شماره 2798/14362/ص مورخ 1398/12/24  در خصوص پرداخت خسارت به ورثه سیدمحمد جلال زاده مالک پلاک ثبتی7781 بخش 23 یزد که 430مترمربع از پلاک مذکور در مسیر خیابان شهید جعفری نژاد قرار گرفته و 118/85 مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید که پس از انتقال سند به نام شهرداری، خدمات به صورت شناور به مبلغ (2/512/130/000) ریال به نرخ سال 1398 به مالک ارائه گردد.اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهدشد.

3- نامه شهرداری به شماره 2798/14364/ص مورخ 1398/12/24 در خصوص معرفی نماینده جهت انبار گردانی در جلسه مطرح و مصوب گردید که به روال سالهای گذشته آقای صفرعلی دهقانی به عنوان نماینده شورا در انبار گردانی معرفی گردد.

جلسه راس ساعت 10 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

1-حسینعلی فلاح 2 – انسیه فلاح 3- محمدرضا هدایی4 - مجید زارعی 5- علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی     7- علیرضاآقایی

رونوشت برابر اصل است.                                                      

 

 

 

                                       

دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صوت فوق العاده روزپنجشنبه مورخ 1398/12/22 راس ساعت 6صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وبا حضور شهردار محترم وکلیه اعضا شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای فلاح ضمن آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه شهروندان و بویژه همکاران در شورا وشهرداری به بیان مجوزها ودرخواستهایی که در دستور کار شورا قرار داشت پرداختند.

1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/1417/ص مورخ 1398/12/13 درخصوص فروش کوچه احداثی مابین پلاکهای 1و2 فرعی از 3 فرعی 6673 بخش 21 یزد واقع در خیابان شهید رجایی کوچه گلریز 13 در جلسه مطرح وبنا به درخواست مالک مبنی بر حذف کوچه احداثی از ملک خود به متراژ 25 مترمربع مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که هر مترمربع 9 میلیون ریال و جمعا 225 میلیون ریال پرداخت گردد.

2- درخواست مجوز شماره 2798/14131/ص مورخ 1398/12/13 در خصوص پرداخت خسارت به ورثه غلامحسین کارگر بابت پلاک ثبتی 1918 بخش 22 یزد که 60مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان شهید مبینی قرار گرفته و 408مترمربع باقیمانده پلاک می باشد در جلسه مطرح و مقر گردید که بابت انتقال متراژدر مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده ، شهرداری میبد معادل مبلغ (444/750/000) ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافق نامه ارائه گردد.و اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهد شد و مصوب گردید که حق مشرفیت محاسبه و از خدمات کسر گردد.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/14118/ص مورخ 1398/12/13 در خصوص پرداخت خسارت پلاک ثبتی 10616 بخش 23 یزد به مالکیت علی اعظمی در جلسه مطرح و مصوب گردید طبق توافق نامه قبلی بابت قسمتی از خسارت 620 مترمربع پارکینگ تجاری جهت پلاک 11222 اصلی لحاظ شود مورد بحث و مصوب گردید که با توجه به درخواست جدید مالک به فروش ملک 11222 اصلی بدون واگذاری پارکینگ ، ارزش پارکینگ به خدمات شناور تبدیل گردد و مقرر گردید که ارزش 62 مترمربع از پارکینگ (1/178/000/000) ریال تعیین و جمع خسارت پلاک 10616 بخش 23 یزد مبلغ (2/958/500/000) ریال بوده که به صورت خدمات شناور به نرخ سال 1398 تامین و پرداخت گرددو اعتبار مورد نیاز به متمم بودجه پادار گردد.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره 12798/11545/ص مورخ 1398/10/3 در خصوص لایحه پژوهش های باستان شناختی نارین قلعه در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که جهت اجرای فاز اول مبلغ یکصد میلیون تومان از ردیف پرداخت های هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی کدهای (551102050008) و. 551202050008) تامین گردد و مابقی اعتباردر متمم بودجه پادار خواهد شد.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/14270/ص مورخ 1398/12/20 در خصوص مساعدت به مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در جلسه مطرح و مصوب گردید که مبلغ (100/000/000) ریال از محل کمک ها واعانات به مستمندان (ردیف551204170003) به مددجویان کمیته امداد خمینی (ره) مساعدت گردد.

6- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/14070/ص مورخ 1398/12/12 در خصوص اصلاح حد شرق پلاک ثبت به شماره 7395 بخش 23 یزد به مالکیت آقای محمدحسین آقایی از جاده به ملک مجاور( پلاک 7396) در جلسه مطرح و طبق گزارش واحد شهرسازی، در محل کوچه ای وجود نداشته وبا توجه به اینکه حد غرب پلاک 7396 نیز به پلاک 7395 منتهی گردیده لذا مقرر گردید به علت اشتباه قسمتی هزینه ای از بابت اصلاح حد پرداخت نگردد.

  7- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/14190/ص مورخ 1398/12/17 در خصوص اصلاح حد جنوب پلاک ثبتی به شماره 11163/1 بخش 21 یزد به آدرس بلوار مطهری کوچه قبل از گلزاردر سند مالکیت به جاده کشتخوانی محدود گردیده ودر حال حاظر نیز به پلاکهای مجاور منتهی گردید و عکس هوایی نیز اشتباه اداره ثبت در صدور سند مالکیت را اثبات می نماید در جلسه مطرح و با توجه به اشتباه ثبتی مقرر گردید که هزینه ای از مالک که درخواست نموده دریافت نگردد.

8- متمم بودجه سال 1398شورای اسلامی شهر میبد در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

جلسه راس ساعت 9صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

1- حسینعلی فلاح 2- مجید زارعی 3- علیرضا آزادمنش 4- صفرعلی دهقانی 5- علیرضا آقائی 6- محمدرضا هدایی7- انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صوت فوق العاده روزدوشنبه مورخ 1398/12/19 راس ساعت 5:30 با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وبا حضور شهردار محترم ومعاونت محترم شهرداری و کارشناس امور مالی وکلیه اعضا شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه در خصوص بحران بیماری کرونا ویروس توضیحات وپیشنهاداتی ارائه گردید.

1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/14212/ص مورخ 1398/12/17 درخصوص موافقت با تعویق اجرای تعرفه عوارض وبهای خدمات وارزش معاملاتی زمین مصوب 10/11/1398 شورای اسلامی شهرمیبد تا پایان اردیبهشت ماه 1399 مطرح وبا توجه به خطر شیوع بیماری کرونا وجلوگیری از آن مقرر گردید که تعرفه عوارض وبهای خدمات وارزش معاملاتی زمین مصوب 1398/11/10 ،تا پایان اردیبهشت ماه 1399 مطابق با نرخ مصوب سال 1398 از شهروندان محترم دریافت گردد.

2- درخواست مجوز شماره 2798/14158/ص مورخ 1398/12/14 شهرداری درخصوص مساعدت جهت تامین هزینه وامکانات پزشکی  بیمارستان امام جعفر صادق (ع) شهرستان میبد با توجه به مبارزه با بیماری کرونا به مبلغ یک میلیارد ریال در جلسه مطرح ومورد تصویب قرار گرفت ومقرر گردید که هزینه مربوطه از محل کمک به موسسات عام المنفعه ردیف 551204170005 در متمم بودجه پادار خواهد شد.

3- نامه شماره 84904 مورخ 1398/12/12 مدیرکل محترم دفتر امور شهری وشوراها استانداری یزد در خصوص  پاداش شهردار براساس ماده 7 آئین نامه حقوق ومزایای شهرداران مصوب سال 1370 پاداش شهردار بر اساس حقوق مبنا، فوق العاده شغل وفوق العاده  جذب مطرح ومورد تصویب قرار گرفت.

4- نامه شماره 23798/14175/ص مورخ 1398/12/15 شهرداری در خصوص متمم بودجه سال 1398 شهرداری در جلسه مطرح ومورد تصویب قرار گرفت.

5- درخواست مجوز شماره 2798/14249/ص مورخ 1398/12/19 شهرداری درخصوص تمدید ماموریت آقای امید اعتمادی در جلسه مطرح ومصوب گردید که ماموریت ایشان از تاریخ 1399/1/1 تا تاریخ 1399/12/29 به مدت یکسال تمدید گردد.

جلسه راس ساعت 30 :8 با ذکر صلوات پایان یافت.

1- حسینعلی فلاح 2- مجید زارعی 3- علیرضا آزادمنش 4- صفرعلی دهقانی 5- علیرضا آقائی 6- محمدرضا هدایی- انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

دویست و هشتاد و دومین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صوت عادی روپنجشنبه مورخ 1398/12/8 راس ساعت6صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور شهردار محترم ، معاونت محترم شهرداری و اکثریت اعضا شورا تشکیل گردید.

1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13879/ص مورخ 1398/12/7 با موضوع اجاره زمین واقع در فضای سبز شهرک بسیجیان به متراژ 30 مترمربع به اداره مخابرات میبد در جلسه مطرح و مصوب گردید که این متراژ برای مدت 5 سال و با نرخ کارشناسی ماهیانه به مبلغ (5/500/000) ریال با افزایش سالیانه 20% به مخابرات اجاره داده شود.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13878/ص مورخ1398/12/7 با موضوع تفویض اختیار هزینه کارکرد رفاهی به مناسبت های مختلف در جلسه مطرح و مصوب گردید که از محل هزینه کرد رفاهی کارکنان (کد551102050016) پرداخت گردد. و مقرر شد 50% نسبت به بودجه مصوب افزایش و مجوز مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه راس ساعت 8 صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

1- محمدرضا هدایی2- مجید زارعی 3- علیرضا آزادمنش 4- صفرعلی دهقانی 5- علیرضا آقائی 6- حسینعلی فلاح

رونوشت برابر اصل است.

 

 

                                                                                           

 

 

 

                                                    

دویست و هشتاد و سومین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صوت عادی روزیکشنبه مورخ 1398/12/11 راس ساعت15:30 با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوباحضور معاونت محترم شهرداری و اکثریت اعضا شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای دکتر صفرعلی دهقانی گزارشی از وضعیت بیماری کرونا ویروس در محدوده شهر میبد و وضعیت امکانات درمانی و خدماتی مراکز بهداشتی وبیمارستان های سطح شهر را بیان نمودند.

1- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13876/ص مورخ 1398/12/7 با موضوع مصوبات نهمین جلسه کمیته نامگذاری در جلسه مطرح و همه موارد آن مصوب گردید به جزء بند 5 در خصوص خیابان مهرآباد مقرر گردید که حذف گردد و مجددا در جلسه کمیته نامگذاری مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13877/ص مورخ 1398/12/7 با موضوع مساعدت به آقایان آقایی (محمود، هادی، مهدی) به مادرشان وبا توجه به نامه شماره 18782شهرداری، در جلسه مطرح و مصوب گردید که مبلغ (10/000/000) ریال از محل کمک ها و اعانات به مستمندان (ردیف51204170003) پراداخت گردد.

جلسه راس ساعت 18 با ذکر صلوات پایان یافت.

1- حسینعلی فلاح 2- مجید زارعی 3- علیرضا آزادمنش 4- صفرعلی دهقانی 5- علیرضا آقائی                  6- محمدرضا هدایی- انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

 

 

                                                                                           

 

 

 

                                                    

دویست و هشتاد و یکمین  جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صوت عادی روزیکشنبه مورخ 1398/12/4 راس ساعت15:30 با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور  معاونت محترم شهرداری و اکثریت اعضا شورا تشکیل گردید.ضمنا جلسه 280 مصوبه ای نداشته است.

در ابتدای جلسه در خصوص تعیین تکلیف اراضی جهاد کشاورزی توسط آقای دکتر زارعی توضیحاتی ارائه گردید و درادامه مجوزهایی که در دستور کار قرار گرفته است بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

1-نامه شهرداری به شماره 2798/13713/ص مورخ 1398/12/4 در جلسه مطرح و مقرر گردید با توجه به مصوبه کارگروه مسکن و شهرسازی مورخ 1389/1/30 تحت شماره 4/1594 مورخ 1389/2/1 (ردیف17) ومفاد بند 3 مصوبات شورای توسعه و برنامه ریزی استان مورخ 1389/6/9 مبنی بر تصویب کاربری مسکونی اراضی 24 هکتاری شهرک شهدای میبد معروف به شهرک مسکونی جهاد کشاورزی ، شهرداری میبد بدون ارجاع به سایر سازمان ها و ادارات دیگر به ویژه راه و شهرسازی استعلام از آنها نسبت به صدور پروانه مسکونی طبق ضوابط و مقررات اقدام نماید.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13686/ص مورخ 1398/12/3 با موضوع پرداخت خسارت به پلاک در مسیر به شماره 8750/2 بخش 23 یزد به مالکیت خانم فاطمه بیکی در جلسه مطرح و با توجه به اینکه 30/40 مترمربع از پلاک مذکور در مسیر خیابان رشیدالدین قرار گرفته و 134 مترمربع باقیمانده  پلاک می باشد و بدون دریافت خسارت سند را اصلاح نموده است در جلسه مطرح ومقرر گردید بابت متراژ در مسیر قرار گرفته و کلیه خسارات وارده به ارزش کل (301/750/000) ریال به صورت عوارض مشرفیت طبق توافق نامه ارائه گردد که پس از تسویه حساب با عوارض و خسارت مشرفیت پایاپای گردد و اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه پادار خواهدشد.  

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13691/ص مورخ1398/12/3 با موضوع اصلاح متراژ پلاک ثبتی 11982/1100 بخش 23 یزد به مالکیت آقای حسین آقایی واقع در شهرک امام جعفرصادق(ع) خیابان شهریار که 8 مترمربع مازاد سند مالکیت دارد وکارشناس رسمی دادگستری نرخ فروش متراژ مازاد سند را از قرار هر مترمربع 16 میلیون یرال و جمعا 128 میلیون ریال تعیین نموده است در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شده بود مجددا به کارشناس جدید ارجاع داده شود و نرخ توافقی مصوبه شورا تایید شده بود مورد تصویب قرار گرفت.

4- نامه  شهرداری به شماره 2798/13740/ص مورخ 1398/12/4 با موضوع انتقال امتیاز حساب رسالت شهرداری بابت پرداخت تسهیلات به زوجین جوان در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13594/ص مورخ 1398/11/30 شهرداری با موضوع مساعدت به آقای ماشاالله مومنی به مبلغ (10/000/000)ریال در جلسه مطرح و مقرر گردید که از محل کمک ها واعانات به مستمندان ردیف551204170003) مساعدت گردد.

جلسه راس ساعت18:30با ذکر صلوات پایان یافت.

1- محمدرضا هدایی2- مجید زارعی 3- علیرضا آزادمنش 4- صفرعلی دهقانی 5- علیرضا آقائی 6- حسینعلی فلاح7- صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.

 

 

                                                                                           

 

 

 

                                                    

دویست و هشتادمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روزپنجشنبه مورخ 1398/12/1 راس ساعت 6صبح با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور شهردار محترم، معونت محترم شهردار و اکثریت اعضا شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای دکتر زارعی در خصوص ایراداتی که از طرف کمیته انطباق بر دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1399 توضیحات لازم را ارئه نمودند.  

1در ادامه جلسه آقای دهقان رئیس راهنمایی و رانددگی و پلیس راهور در خصوص معضلات ترافیکی در سطح معابر شهری و معابر عمومی توضیحاتی ارائه دادند. و هر یک از اعضاء پیشنهادات و نظرات خود را بهبود وضعیت ترافیک شهری ارائه نمودند

جلسه راس ساعت9صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- محمدرضا هدایی3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش 5- انسیه فلاح 6- علیرضا آقائی

رونوشت برابر اصل است.

دویست و هفتادونهمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روزسه شنبه مورخ 291398 راس ساعت 15:30 با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور شهردار محترم و کلیه اعضا شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه در خصوص تقسیم محلات میبد و بررسی طرحهای عمرانی هر یک از اعضای شورا پیشنهادات خود را مطرح نمودند و برای اجرای عدالت مقرر گردید که اولویت بندی صورت گیرد و هزینه های آن که مورد نیاز است برآورد شود.

1-بودجه سال 1399 شورای اسلامی شهر میبد به مبلغ (3/600/000/000) ریال در جلسه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا بعد از بحث و تبادل نظر مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13536/ص مورخ 1398/11/29 در خصوص مساعدت خرید کتب ورزشی به مبلغ (20/000/000) ریال جهت باشگاه فرهنگی و ورزشی مهربد میبد  در جلسه مطرح و مصوب گردید از محل فعالیت فرهنگی ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) پرداخت گردد.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13460/ص مورخ 1398/11/27 در خصوص مزایده فروش زمین به مساحت (150/000) مترمربع به پلاک ثبتی 1038/32 اصلی بخش 24 یزد به آدرس جاده مزرعه کلانتر جنب کاشی ماهان به قیمت کارشناسان مبلغ پایه (156/550/000/000) ریال در جلسه مطرح و مصوب گردید. مبلغ فروش زمین پس از فروش تصمیم گیری خواهد شد.

جلسه راس ساعت18:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- محمدرضا هدایی3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش 5- انسیه فلاح 6- علیرضا آقائی                       7- صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

                                                    

دویست و هفتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد به صورت فوق العاده روزیکشنبه مورخ 1398/11/27 راس ساعت 15:30 با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبا حضور شهردار محترم، کارشناس امور مالی شهرداری و اکثریت اعضا شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه در خصوص بودجه سال 1399 شهرداری میبد با حضور کارشناس مربوطه بررسی و با تغییراتی و اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13340/ص مورخ 1398/11/23 با موضوع  خرید سرور HP یا توجه به نیاز واحد فناوری اطلاعات جهت افزایش منابع در بخش های مختلف شهرداری به مبلغ (2/000/000/000) ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد که هزینه آن از محل تجهیز شهرداری ها به سیستم رایانه ای (ردیف551203120002) که در متمم بودجه پادار خواهدشد پرداخت گردد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13469/ص مورخ 1398/11/27 با موضوع واگذاری امور پیمانکاری اجرای آسفالت خیابان محمودآباد (شامل زیرسازی، حمل و پخش آسفالت و اجرا) تا سقف مبلغ (10/000/000/000) ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه در جلسه مطرح و مصوب گردید و هزینه آن از محل زیرسازی ، جدول گذاری و آسفالت معابر (ردیف55233001) تامین می گردد.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13154/ص مورخ 1398/11/17 با موضوع حق الزحمه اعضای کمیسیون ماده 7 در جلسه مطرح و مصوب گردید که بابت شرکت اعضاء در جلسات کمیسیون در خارج از وقت اداری به ازای هر جلسه مبلغ (450/000) ریال از محل حق الجلسه ، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، مشاوره و.... (ردیف55120205001) پرداخت گردد.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13427/ص مورخ 1398/11/27 با موضوع مساعدت به آقای علی بن رشید مرمرانی به مبلغ (6/000/000) ریال در جلسه مطرح و مصوب گردیدکه از محل کمک ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) به نامبرده مساعدت گردد.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13468/ص مورخ 1398/11/27 در خصوص واگذاری امور پیمانکاری اجرای آسفالت خیابان امام خمینی (ره) به شرکت آتیه سازان پویا صدرا ، در جلسه مطرح و مصوب گردید تا سقف مبلغ (10/000/000/000) ریال از طریقترک تشریفات مناقصه با توجه به توجیه اقتصادی و صلاح وصرفه شهرداری در پرداخت هزینه های اجرا مطابق با فهرست بهای پایه ابنیه سال 1398 سازمان برنامه بودجه کشور اقدام گردد و هزینه آن از محل طرح زیرسزی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف55233001) پرداخت می گردد.

6- درخواست مجوزشهرداری به شماره 2798/13436/ص مورخ 1398/11/27  با موضوع مشارکت در خرید کتاب توسط شهرداری در جلسه مطرح و مصوب گردید که شهرداری به مبلغ (20/000/000) ریال از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) در خرید کتاب مشارکت نماید.

7- درخواست مجوز شهرداری به شماره 2798/13470/ص مورخ 1398/11/27 در خصوص واگذاری امور پیمانکاری لکه گیری معابر به شرکت ( راه بند پرشین ) در جلسه مطرح و مصوب گردید که مبلغ (5/000/000/000) ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه مطابق با فهرست بهای پایه ابنیه سال 1398 سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام گردد و هزنیه آن از محل زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف55233001) پرداخت می گردد.

8- نامه شهرداری به شماره 2798/2546/ص مورخ 1398/10/30 در خصوص بودجه سال 1399 شهرداری در جلسه مطرح و بعد از تغییرات مورد نظر با پیوست های آن (2 مورد در خصوص احکام بودجه و رفاهیات ) مورد تصویب قرار گرفت.

در پایان جلسه هر یک از اعضاء در خصوص پروژه های عمرانی و اولویت بندی آن در محلات بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد که هر یک از اعضاء اولویت ها را مشخص و به شهرداری ابلاغ تا با نظر کارشناسان شهرداری بودجه مدنظر اجرا گردد.

جلسه راس ساعت18:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

1-حسینعلی فلاح 2- محمدرضا هدایی3- مجید زارعی 4- علیرضا آزادمنش 5- انسیه فلاح 6- علیرضا آقائی

رونوشت برابر اصل است.